Közérdek, 1908 (4. évfolyam, 1-51. szám)

1908-01-04 / 1. szám

Szekszárdi, IV. ^ Kiadóit ivar si.l: évfolyam. Báter-nyomda, Kaszinóbazár épület Az előfizetési pénzek és hir­detések ide kiildeudó'k. Hirdetések legjutányosahb számítással, díjszabás szerint. Megjelenik minden szombaton. TOLNAVÁRMEGYE TÁRSADALMI, I. szám. Szombat, 1908. január 4 KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZGAZDASÁGI ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ HETILAP. Szerkesztőséi?: Bezerédj István -utca 5 szám. Ide küldendők a lapot érdeklő összes közlemények. EUŐpIZETÉS : egész évre fO kor., félévre 5 k. negyedévre 2 kor. 50 fill. NÉPTANÍTÓKNAK, lia az előfizetést, egész évre előre beküldik : 5 kor. AZ ORSZÁGOS M. KIR. SELYEMTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉG HIVATALOS LAPJA. Felelős szerkesztő: Belmuukatársak : Kiadja: BODNÁR ISTVÁN. JANOSITS KÁROLY. KOVÁCH ALADÁR. RÁTÉR JÁNOS NYOMDÁJA. Újévi gondolatok. Az idő végtelenében a végesség­hez hozzányűgözött, annak korlátái között mozgó emberi elme határokat állított fel, mintegy részekre osztotta az időt, hogy á végtelent végessé, értelmének felfoghatóbbá tegye. így lett az év. Kezdetben tehát az újév csupán csak mehanikai eszköz volt, hogy úgy mondjam, azaz : időmérő. Később, a haladás folyamán egyéb is lett. Az idő fordulása tűnődésre serkentette az embert. Előre is irá­nyozta tekintetét, visszafelé is for­dította. Milyen lesz az újév, mit rejt méhében ? De e kérdéssel hamar vég­zett az ember. Egyszerűen ráhagyta annak megfejtését a jövőre. Jobbat úgysem tehetett. A múltba való visz- szatekintés erősebben, tarjósabban kötötte lé figyelmét. Ebbe egyéni mozzanat is belevegyült Milyen volt az elmúlt esztendő? Ilyen vagy olyan. De lehetett volna talán külömb is — az ő akaratából, óvatosságából, előre­látásából, komolyságából. Térmészetes, hogy ennek nyomán eltökélte magá­ban, bogy a jövőben másként lesz, helyre fogja hozni mulasztásait, jóvá fogja tenni botlásait. így lett az újév önkénytelenül s öntudatlanul is erkölcsi tényező is. * Csak most virradt ránk egy uj esztendő, hajnali pírja még ott. fénylik egünkön — minő erkölcsi tanulságok szűrődtek le minapi újévből lel­kűnkbe közállapotainkat illetőleg? Eltűnődtünk közállapotainkon s nem a legderüsebb kép tárult elébünk. Nemcsak vármegyénk szegény és elhanyagolt, de beteg annak szive is : székhelye, Szekszárd városa, a haladásnak s fejlődésnek kezdetleges állapotában sínylődik. Majdnem hihetetlen, egy nyillö- vésnyire vagyunk a Dunától s nincs hajóállomásunk. A megye székhelye volnánk s vasutunk olyan nyomorú­ságos, mintha a legutolsó falu volnánk. És milyen szánalmasak közegészségi viszonyaink! Egészséges fekvése van városunknak,, az etn bér Tolnáról vo­naton jövet azt hinné, klimatikus für­dőhelyre érkezik, majdnem félkörben j hegy koszoruzza sTmégis Szekszárd az egészségfelen -'városok között a második helyei r^giáljá él. A második város Szekszárd az országban, ahon­nan a legtöbb tüdőbeteg kerül ki! Bizonyára nagy része van ebben annak, hogy nincs utczaöntözés — de utcza- söprés igenis van, fényes nappal. Hogy keresve sem lehetne találni ennél jobb, hatásosabb eszközt a tuberkulózis ter­jesztésére, azt nem kell bővebben ma­gyarázni. Közutaink is elég nyomorúságo­sak még. A főirányokat kivéve sár­tengerek éktelenkednek Szekszárd vá­rosának kellős közepében esőzések idején. S mit szóljunk Szekszárd társa­dalmáról? Bizony az sem nyújtja a legvigasztalóbb képet. Hogy mennyire dúl az egyenetlenség a, mi kicsiny társadalmunkban, eléggé megmutatta a most lefolyt polgármesteri s alispáni választás. Nyugalom napján is borús a mi társadalmunk ege, küzdelem napján villámlás és dörgés tör ki ab­ból a borulatból. Eszünkbe jut itt Menenius Ag- rippa históriája, aki a föllázadt plebe­jusokat le akarván csillapítani, egy mesét mondott el nekik a gyomorról, meg a test tagjairól. Egyszer a test, tagjai föllázadtak a gyomor ellen, mely henyél s fölemészti az ő mun­kájuk, fáradságuk gyümölcsét s elha­tározták, hogy nem dolgoznak többé. De aztán megadták az árát, koplalt* gyor mór s ők ellankadtak, elgyengültek. En­nek megforditottja ál la mi vár megyénkre, A mi társadalmunk testének tagjai harcz- ban állanak egymással s a gyomor : a város issza meg a levét . . . Ez a kép#tárult elénk újév nap­ján, jártatván gondolatainkat közálla­potainkon. Ilyen volt a múlt. így volt az az elmúlt esztendőben — és sok más múlt esztendőben. TARCZA. A kis önkéntes. A kis önkénles érzelgős fiú. Csak ritkán vidám, többször szomorú. Halvány az arcza, de villog szeme, Mélázó kissé a tekintele. Valami bántja, bántja valami, De nem akar sehogyse vallani. »Kamerád, mi bajod ?« kérdezgetik. De ő csak hallgat, nem felel nekik . . A kis önkéntes nem rossz katona, A parancs ellen nem vét ö soha; Pontos, meg ügyes; nem tutgi-mutgi; Mégis majd kijárt néki a — dutyi. Hiába no! az katona-dolog. — A kapitány úr mindig csak dohog : »Nem jól van; most se jó! . . • A csillagát! Sie, Freiwilliger! huzza ki magát /« A kis önkéntes csak estende boldog. Mikor a többi már javába hortyog, Ö akkor ir. Mosolygva, kéjjel: »Te rólad álmodtam az éjjel,| Mindig te rólad . . . Oly szép volt az álmom, Nem lehet annál szebb, lágy-selyem ágyon . . . Mini vágyom utánad, gy csókod után, Ugy-e te iis gyakran gondolsz reám ?« A kis ö'sjf' ír ■ ■ • Niha, közbe, Dgy a r Yiröszt csóközönbe . . S hogy igy elmerül, hát se hall, se lát. De fölzúg egyszerre : »A csillagát /« A kapitány ur áll háta mögött, Keményen kezdi — a hangja dörög — »Hál ezért sáppadt ? Mondja csak nekem, Mii csinál Ön ily késő éjjelen ?« A kis önkéntes kapkod összevissza . . . — Hát hogy hívják Öt? Irén, vagy Klarissza? »Jelenlem ásson . . ■ izé . . ■ nem Irén, Nem unnak írok, másnak írok én /« — Ki az a más ? Ej no, csak ki vele! (Szegény fainak van ám melege). — Hát csak mutassa, lássuk azt a .* épet! . . . A kis önkéntes, mint a fal, fehér lett. »Kapitány ur, bocsánat! ne kívánja.«-w Parancsolom ! értij a kapitánya ! »Bocsánat. . . igy — ugy • • ■ a fia hadar. Mutassa rögtön . . . bájos ? fiatal ? A' a kapitány ur hangja csöndesebb: Ilyen dolog rajtam is megesett. . . Nagyon szereti ? Vallja meg nekem . . . »Kapitány uram, nagyon szeretem. Hogyne szeretném ? íme, itt a kép !* A tiszt ur nézi. »No megjárja, szép ! De édes fiam, mégis azt hiszem, Nem lehet tartós ez a szerelem. Mert úgy látom, de ne vedd ám zokon, — Én tudok olvasni az arczokon - Hogy Ő nem éppen bak fis talán ?« — Nem kapitány ur ... ez az én anyám! KENÉZY CSATÁR. mindennapi történet Irta: Mimóza. n. Tavasz volt, madárdallal, virágillattal teli tavasz, a nyugvó nap vérvörösre festette az alkonyeget. A hosszú akáczfa alléban ketten sétáltak: a fiú s Marie, a leány. Fe­jük felett egymásra borultak az akáczfák virággal terhes ágai, előttük és mellettük a végtelen róna terült el; az édes tavaszi szellä sugdosott fülükbe és úgy érezték, hogy szi­vük megtelik kimondhatatlanul édes, zsi­bongó érzelmekkel. A lány szinte légiesen finom alakja lebegni látszott az életerőtől duzzadó fiatal tiszt mellett, arany baja hanyagul omlott vállaira, kék szemeiben csupa odaadás, gyen­gédség, szivjóság. Hallgatagon mennek egymás mellett, csak néha-néha néznek egymás szemébe, de ez a ^tekintet beszél, ujjong, ölel, nevet és sir. Ébredeznek. Egyszerre megrázkódik a lány, áttetsző fehér kendőjét szorosabbra vonja össze keblén. — Menjünk vissza, — szól csendesen. — Vissza 1 — kérdi csodálkozva a fiur — hisz’ még csak a közepén vagyunk az allénak ! — de amint tekintete a lány hal­vány arczára téved, ijedten kérdi — mi baja? Fázik? — Nem, nem! — ellenkezik hevesen — csak menjünk vissza!

Next

/
Thumbnails
Contents