Nagy Imre: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346) (Budapest, 1884.)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK KIADÁSAI. Kaphatók saját kön\ vLiadó-í»!Vitaiában (Akadém. épületben) és minden könyvárusnál ANJOUKOKI OKMÁNYTÁR, Szerkesztette Nagy Imre. I. kötet (1301—1321.) Ára 3 frt 60 kr. II. köt. (1322—1332). Ára 3 frt 60 kr. A SZÖRÉNYI BÁNSÁG ós Szörény vármegye története. Irta Pesty Frigyes. Három kötetben, 1878.1. 482. lap. II. 579. lap. III. 426. lap. Ára 7 frt." AZ ELTŰNT VÁRMEGYÉK. Irta Pesty Erigyes. 2 kötetben. Ára 5 frt. OCSKAY LÁSZLÓ. II. Rákóczi E. fejedelem dandárnoka és a felső-magyarországi hadjá­ratok 1703 — 1710. Irta Thaly Kálmán. 1880. Ára 3 frt 60 kr. A KÖZOKTATÁS TÖRTÉNETE Magyarországon a XVIII. században. Irta Molnár A1 a d á r. 1881. 2 kötetben. Ára 6 frt. \ROHIVUM RÁKÓCZIANUM. If. Rákóczi Eerencz levéltára, bel- és külföldi irattá­rakból bővítve. I. Oszt. Had- és belügy, szerkeszti Thaly Kálmán.1. köt. Rákóc? Eerencz fejedelem Leveleskönyvei, levéltárának egvkorú lajstromaival 1703—6. XXVIII és 688 1. — II. 1707 — 9. XXVIII és 656 1. — III. 1710 — 12. X és 747 1 Pest 1873—4. Mindenik kötet ára 2 frt. — TV—VII. kötet. Gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejedelemhez I—-IV. köt. 1704—1712. Közli Thaly K. Ára 12 frt. — — II. Oszt. Diplomatia I. II. és III. köt. Angol diplomatiai iratok, ango. levéltárakból közli Simonyi Ernö. Pest 1871 — 77.639. 672, 496 1. Egy-egy kötet ára 2 frt II. Rákóczi Eerencz Önéletrajza és »Egy keresztény fejedelem állítása czímű munkája. Budapest, 1876. VIII. 589. 1. Ára 3 frt. i'ÖRÖK-MAGYARKORI TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. Első o s z t á 1 v : I. II. köt. Ok mánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon. Szilád y Áron és Szi­lágyi Sándortól. I. II. köt. 1863. XXX és 458 és 480 1. *4 frt. — — III,—IX. köt. 1868—73. Török-magyar-kori Állam-Okmánytár szerk. és jegyzetekkel ellátták, Szilády Áron és Szilágyi Sándor I,—VII. k. 1868—73. mindenik kötet 2 frt. A kilencz kötet együtt megrendelve 15 frt. MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR. A történelmi kútfők ismeretének előmozdítására. Szer­keszti Toldy Ferenez I—XXV. kötet. 1856—1878. 8-rét. Ára a 25 kötetnek együtt­véve 22 frt. Egyenkint egy-egy kötet ára 80 kr., kivévén a XX,, XXI. és XXVl kö' egy-egynek ára 1 frt 80 kr., a XXII—XXIV. köt. egy-egynek ára 1 frt 60 kr. MAGYAR LEVELES TÁR. I. köt.: Négyszáz magyar levél 1504—1560. Szalav Ágostontól. XX. és 432 1. kilencz köriratu hasonmásos táblával 1 frt 20 kr. — Második kötet. Magyar hölgyek levelei. 499 darab 1515—1709. Közli Deák E a r k a s. XVI és 464 1. Ára 2 frt. EEJÉR GYÖRGY MAGYARORSZÁGI OKMÁNYTÁRÁNAK betürendü tárgvmutatój: Czinár Mórtól. XVI és 549 1. 2 frt. ÉVMUTATÓ Eejér György Okmánytárához. K n a u z Nándor által. 44 1. 20 kr HUNYADIAK KORA MAGYARORSZÁGON Gr. Teleki Józseftől. I.—V., VI: 1 és X.—XII. köt. Mindenik kötet ára 3 frt 50. kr. — (VI. köt. 2. része sajtó alatt.) PAULER GYULA. "Wesselényi Eerencz nádor és társai összeesküvése 1664—1671. Két kötetben. 1876. Kis 8-rét. T. Köt. X és 412 lap, — H. köt. 450 lap. Ára 5 frt 60 kr. MAGYARORSZÁG HELYRAJZI TÖRTÉNETE. Eőtekintettel az egyházi intézetekre, vagyis a nevezetesebb - arósok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspök-megyék szpríí rendezve. Rupp Jakabtól. 3 kötetben.Ára 3 ft 30 kr. ÖÜDA-PEST és környékének helyrajzi története, Pest 1868. 306 1. 50 kr. ACTES ET DOCUMENTS pour servir a l'histoire de l'alliance de George Rákóczi, Prince de Transylvanie, avec les Francais et les Suédois dans la guerre de Trente ans publiés par Á. Szilágyi. 1874. In 8. VI. 491 pag. 3 frt 60 kr. BETHLEN GÁBOR fejedelem kiadatlan levelei. Kiadta Szilágyi Sándor. XIV ós 496 1 Ara 2 frt 40 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents