Nagy Imre: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. III. (1333–1339) (Budapest, 1883.)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK KIADÁSAI. Kaphatók saját könyvkiadó-hivatalában (Akadém épületben) és minden könyvárusnál ANJOUKORI OKMÁNYTÁR, Szerkesztette Nagy Imre. I. kötet (1301 — 1321.) Ara 3 frt 60 kr. II. köt. (1322—1332). Ára 3 írt 60 kr. A SZÖRÉNYI BÁNSÁG ós Szörény vármegye története. Irta Pesty Frigyes. Három kötetben. 1878. I. 482. lap. II. 579. lap. III. 426. lap. Ára 7 frt. AZ ELTŰNT VÁRMEGYÉK. Irta Pesty Frigyes. 2 kötetben. Ara 5 frt. OCSKAY LÁSZLÓ. II. Rákóczi F. fejedelem dandárnoka és a felső-magyarországi hadjá­ratok 1703 — 1710. Irta Thaly Kálmán. 1880. Ára 3 frt 60 kr. A KÖZOKTATÁS TÖRTÉNETE Magyarországon a XTIII. században. Irta. Molnár Aladár. 1881.2 kötetben. Ára 6 frt. ARCHÍVUM RÁKOCZIANUM. II. Rákóczi Ferencz levéltára, bel- és külföldi irattá­rakból bővítve. I. Oszt. Had- és belügy, szerkeszti Thaly Kálmán. I. köt. Rákócz­Ferencz fejedelem Leveleskönyvei, levéltárának egykorú lajstromaival 1703—6. XXVIII és 688 1. — II. 1707 — 9. XXVIII és 656 1. — III. 1710 — 12. X és 747 1 Pest 1873—4. Mindenik kötet ára 2 frt. — IV—VII. kötet. Gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejedelemhez I—IV. köt. 1704—1712. Közli Thaly K. Ára 12 frt. — — II. Oszt. Diplomatia I. II. és III. köt. Angol diplomatiai iratok, angol levéltárakból közli Simonyi Ernö. Pest 1871—77. 639, .672, 496 1. Egy-egy kötet ára 2 frt. II. Rákóczi Ferencz Önéletrajza és »Egy keresztény fejedelem áhításai« czímű munkája. Budapest, 1876. VIII. 589. 1. Ára 3 frt. TÖRÖK-M AGYARKORI TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. Első o s z t á i y : I. II. köt. Ok­mánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon. Szilády Áron és Szi­lágyi Sándo rból. I. H. köt. 1863. XXX és 458 és 480 1. f frt. — * — Hl:—IX. köt. 1868—73. Török-magyar-kori Állam-Okmánytár szerk. és jegyzetekkel ellátták, Szilády Áron és Szilágyi Sándor. I,—VII. k. 1868—73. mindenik kötet 2 frt. A kilencz kötet együtt megrendelve 15 frt. MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR. A történelmi kútfők ismeretének előmozditásáraJ Szer. keszti Toldy Ferencz I—XXV. kötet. 1856—1878. 8-rét. Ára a 25 kötetnek együtt­véve 22 frt. Egyenkint egy-egy kötet ára 80 kr., kivévén a XX., XXI. és XXV. köt­egy-egynek ára 1 frt 80 kr., a XXII—XXIV. köt. egy-egynek ára 1 frt 60 kr. MAGYAR LEVELES TÁR. I. köt.: Négyszáz magyar levél 1504—1560. Szialay Ágostontól. XX. és 43.2.1, kilencz köriratu hasonmásos táblával 1 frt 20 kr. — Második kötet. Magyar hölgyek levelei. 499 darab 1515—1709. Közli Deák Farkas. XVI és 464 1. Ára 2 frt. !FEJÉR GYÖRGY MAGYARORSZÁGI OKMÁNYTÁRÁNAK betürendü tárgymutatója Ozinár Mórtól. XVI és 549 1. 2 frt. ÉVMUTATÓ Fejér György Okmánytárához. Knauz Nándor által. 44 1. 20 kr. I HUNYADIAK KORA MAGYARORSZÁGON Gr. Teleki J ó z s e f t ö 1, L- V., VI: 1 és X.—XII. köt. Mindenik kötet ára 3 frt 50. kr. — ("VI. köt. 2. része sajtó alatt. PAULER GYULA. Wesselényi Ferencz nádor és társai összeesküvése 1664—1671. Két kötetben. 1876. Kis 8-rét. I. Köt. X ós 412 lap, — II. köt. 450 lap. Ára 5 frt 60 kr. MAGYARORSZÁG HELYRAJZI TÖRTÉNETE. Főtekintettel az egyházi intézetekre, vagyis a nevezetesebb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspök-megyék szerint rendezve. Rupp Jakabtól. 3 kötetbenÁra 3 ft 30 ki BUDA-PEST és környékének helyrajzi története, Pest 1868. 306 1. 50 kr. ACTES ET DOCUMENTS pour servir k l'histoire de l'alliance de George Rákóczi, Prince de Transylvanie, avec les Franeais et les Suédois dans la guerre de Trentfc ans publiés par A. Szilágyi. 1874. In 8. VI. 491 pag. 3 frt 60 kr. [BETHLEN GÁBOR fejedelem kiadatlan levelei. Kiadta Szilágyi Sándor. XIV és 496 1. Ára 2 frt 40 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents