Nagy Imre: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. I. (1301–1321) (Budapest, 1878.)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK KIADÁSAI. o Kaphatók saját könyvkiadó-hivatalában (Akadémia épületben) és' minden könvvárusná' ' ' r~~4 • " . ARCHÍVUM RÁKÓCZIANUM. II. RáLóczi Ferencz levéltára, bel- és külföldi irattá­rákból bővítve. I. Oszt. Had- és belügy, szerkeszti Thaly Kálmán. I. köt. Rákóczi Ferencz fejedelem Leveleskönyvei, levéltárának egykorú lajstromaival 1703—6. XXVIII és 688 1. — II. 1707 — 9. XXVIII és 656 1. — Hí. 1710—12. X és 7*7 ]. Pest. 1873—4. Mindenik kötet ára 2 frt. — XV. kötet. Gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejedelemhez I. köt. 1704—1712. Közli Thaly K. .1875. XII és 764 lap. Egy kőnyomata táblával. Ára a frt 60 kr. — — II. Oszt. Diplomatia I. Ii. és III. köt. • Angol diplomatiai iratok, angol • levéltárai oól koali Simányi Ernő, Pest 1871—77. 639, 672, 496 1. Egy-egy kötet ára 2 frt. IT, Rákóczi Ferencz Önéletrajza és »Egj Laresztóny fejedelem áhítás^i« czímű munkája. Budapest, 1876. VIII. 589, 1. Ára 3 frt. TÖBÖK-MAGY/RKT,JJ TÖI I&nELMI EMLÍKEE. Első o s z t á 1 y : I. II. köt. Ok­mánytár & hódoltság történetéhez Magyarországon. Süilá.dy Áron és Szi­lágy i Sándortól. I. II. köt. 1863. XXX és 458 és 480 1. 4 frt — — — Ili. —IX. köt. 1868—73. Török-magyar-kor! Állam-Okmánytár szerk. és jegyzetekkel elláttak, Szilády'Áron és Szilágyi Sándor. I.—VII. K. 1868—73. mindenik kötet 2 frt. A kileng kötet, együtt megrendelve 15 frt. MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR. A. történelmi kútfők ismeretének előmczditaáára. Szer­keszti Toldy Ferencz I—XXI.,kötet. 1856—1875. 8-rét. Ára a 21 kötetnek együtt­véve 16 frt. Egyenként egy-egy kötet ára 80 kr., kivévén a XX. és XXI. köt. .077­egynek ára 1 frt 80 kr. MAGYAR LEVELES TÁR. I. köt.: Négyszáz magyar levél 1504- 1560. Szalay Ágostontói. XX. és 432 1. kilencz«köriratu hasonmásos táblával 1 frfc 20 ki .FEJ. fi GYÖRGY M iOYARORSZÁGI OKMÁNYTÁRÁNAK betürendii tár t ; ~ ..totója Czinár Mórtól. XVI és 549 1. 2 frt. ÉYMUTATÓ Fej*'r György Okmánytárához. Knauz Nándor által. 44 1. xr. HUNYADIAK KORA MAGYARORSZÁGON Gr. Teleki i ó* je.'töl. I. V., I; ) és X.---XII. ,5t> Mindenik kötet ára 3 frt 50. kr. — (VI. köt. % része sajtó alatt.) PaULER GYULA. Wesselényi Ferencz nádor és társai összees\ü\é«e 1664—1671. Két kötetben, i 876. Kis 8-rét. I. Köt. X ós 412 lap, — H. köt. 450 lap. Ára 5 frt 6J kr. M 1GYARORSZ ÁG HELYRAJZI TÖRTÉNETE. -Főtekintettel az egyházi intézetekre vagyis a nevezetesebb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspök-megyék szerint rendesíve. Supp Jakabtól. ElsP ..ütet két darrbban. Az e^tergami egyháztartomány a hozzá tartozó püspökmeg öJrkfc „ P°9t 1870. XVJII és 807 1. 1 frt. — — Második kötet 1 Az egri .ériseki agyházrartomány, a hozzá taifco?ó püspöki megyékkel együtt. Pest 1872, XIV és 473 1, Ára 50 kr. — — . * Harmadik kötet: A bácsival törv. egj kitett kalocsai főegyházme­gye. 1876. XV. és 375. lap. Ár? 1 frt 80 kr. BÜDA-PEST és környékének helyrajzi története, Rupp Jakabtól. Két térképpel. Pe3t 1868. 306 1. 50 kr. ACTES ET DOOUMENTS pour servir á l'histoire de l'Alliance de G e o r g j R á k ó c z i. Prince de Transylvanie, avec les Frangais et les Suédois unns la Gue-re de Trerite «nspubliés par Á. Szilágyi lé?4 In 8. VI-491. pag. a frt 60 k". JRAKNÓI V. tr. A ma^ya- országgyűlések története. 1526 — 1563.1—IV. köti 874—1877. «-rét. (I. köt. Vili és 285 lap, — H. köt. 168 lap, — ül. köt, 173 lap IV köt. — 171 lap.; f Áraö irt 60 kv.

Next

/
Thumbnails
Contents