Iványi Béla: A márkusfalvi Máriássy család levéltára 1243-1803. I. (Lőcse, 1917. Különlenyomat a Közlemények Szepes vármegye multjából)

szepesi kamara 1673. augusztus 15-én Kolosváry Istvánhoz és társához rendeletet intézzen, megparancsolván nekik, hogy Máriássy Imre és Horváth Stansith Márk „tanquam manifestis.simoriun rebellium" javai lefoglaltassanak. 1) Néhány nappal ezután (1673. augusztus 17-én) a javak lefoglalása tényleg meg is történt 1) Néhány nappal később a szepességi javakon kivül még a gömöri javak lefoglalására is rendeletet intéz a szepesi kamara Xebest Pálhoz, aki Berzétét és Csetneket minden ingó és ingat­lanával egyetemben 1673. augusztus végén, szeptember elején le is foglalja. 3) Kolosváry István apát és Bélavári Dávid királyi harmin­czados, eperjesi postamester e birtok elkobzásokról 1673. szep­tember 9-én tesznek jelentést a szepesi kamarának. Ezen jelentés dam Mariassi, coniunx Melchioris Keczer Elizabetha Mariassy res mobiles, pecuniam, argentum, frumentum ad ratam suam portionem codentia ibidem in domo sua Laichoviensi in fornice deposuit intrando portám eiusdem domus ad sinistram, quae fornix est obsignata". Ugyancsak Késmárkon Zabrovszky Ádám 39 éves lutheránus senator és kartársa az 53 éves lutheránus Dévay Pál Petróczy vendégeskedéséről vallanak. Vallomást tesz Lessenyei Xagy Mihályné Máriássy Zsuzsánna is. A 30. tanú Jelenik András vallja: „Marcus Horváth tandem cum ad castra (t. i. rehollium) venit ibidemque ex equo descendens cum Xicolao Görgey, Etnerico Mariassy. Joanne Horanszkv, .ioanne et Andrea Székel, Paulo Berze­viczi, Gregorio Horváth (qui an sponte vei coacte illuc venirent ignorat) iam cum uno, iam cum altero tractabat, quid autem tractavérit ignorat. Scit, quod comitissae Vesselinianae comitivam dederint redeunli in Poloniam . . Márczius 20-án Gölniczen folyik a tanúkihallgatás. Steszel Mihály szepesi iuratus látla Máriássy Imrét a felkelők táborában és tud a Petróczy-féle vendégeskedésről. Orsz. Levéltár: N. R. A. 1757 8. Orsz. Levéltár: Szepesi kamara iratai, minutae neoreg.: 1673 : 2372. J) Közlemények Szepes vm. múltjából, IV. évf., 72. lap. 3) 1673. aug. 19. Orsz. Levéltár: Szepesi kamara iratai, minutae neoreg.: 1673 : 2384. 1673. aug. 29. A szepesi kamara Xebeszt Pálhoz: ,,Accepimus litteras dominationis vestiae una cum consignatione bonorum Merseteiensium (|uod bene factum approbamus". Egyelőre gondozza e javakat. Minutae neoreg : 1673 : 2404 l(i73. szept. 1. A szepesi kamara Xebeszt Pálnak meghagyja, hogy Máriássy Imre csetneki javait is a már ismert módon foglalja le „et inven­tarium superinde conficiendum in duobus authenticis exemplaribus nobis proxiina occasione transmittat". Minutae neoreg.: 1673 : 2407. 1673. szept. 2. A szepesi kamara jelenti a inagy. udv. kamarának, hogy Máriássy Imre és Horvátb Stansith Márk javait „occupari curavimus". Minutae neoreg.: 1673 : 2409.

Next

/
Thumbnails
Contents