Kővárvidék, 1917 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1917-01-07 / 1. szám

XV. évfolyam Nagy^omkiis 1916 január 7. tó ,9o­I-sö szám. KÖZÉRDEKŰ TÁBSADALMI HETILAP „A NAGYSOMKUTI. JÁRÁSI JEGYZŐI EGYLET“ HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési ár: Sgóge évre . . 8 K Negyed évre Fél évre 2 K 4 K Egyes szám ára 20 fid. Főszerkesztő: Pilcz Ede. Felelős szerkesztő . Barna Benő. Szerkesztőság .és kiadóhivatal: Nagysomkut, Teleki-tér4*4 Telefon szám 2. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Újévre. ' Ismét egy esztendő szállott el felet­tünk és az élmult év öreg, rozzant lábai helyett egy fiatal ujesztendö friss csontjai fognak bennünket vinni a jövőben a győ­zelem és n diadalmas béke felé. Mert ez a két jelszó, ameiy most az évfordulót, az újév éjszakáját es pillanatait dominálja. ‘ Múlt évben is voit mit ünnepelnünk Szilveszterkor, most is volt. Múlt évben azt ünnepelhettük, hogy megtisztítottuk a ma­gyar földet a betörő oroszoktól és mélyen btnn Oroszország földjében ércfalként áll­tak a szövetséges hadseregek* i: . Az idei év utolsó hóuapja is nagy diadalt húzón a központi hatalmak sere­geinek. A betolakodott áruló olahokat vertük meg döntően es ma szilveszterkor Bukaresl talai között és magyar nóta mel­lett, szövetséges lobogók alatt ünnepeibe tik f.aink az uj ev hajnalát. Ha á háború rouanó, száguldó /dó »lakaiban nem is szoktunk megunni, hogy egyes eseményeken gondolkozzunk, de új­év éjszakája, újév reggese — az az idő, amikor niegriymk az alkalom, hogy vissza felé és előre pillantsunk, kétségtelen, hogy ez a visszapilianta* és az eiőrepiiiuma* m ' s *• • egyaránt nyugodlságot, megelégedést önt­het minden szövetséges alattvaló szivébe. A központi hatalmak három éves harca oly tökéletes eredményt produkált, hogy csak elvakult államférfiak vitathatják a mi győzelmünket. A győzelem nemcsak ab­ban áll, hogy pozdorjárá kell törni az el­lenfeleket, bár vannak olyan ellenfeleink, akik elvéreztek a rettenetes küzdelemben, hanem abban is, hogy meghiúsítják őtlen- ségeink szándékát. Ez pedig tökéletesen megtörtént. parancsoltak a körülmények es az euró­pai ailamuk egyrészen-k rovniiaiasa egy rettenetes véres és hosszú haoorut. Mtg álltuk a harcot, végigküzdőitük es ina ott Ununk, hogy nincs egyedien oiyau ellente­tünk, akt azt munüiiatua, hogy céljai ei­erte. Ez a cet a köz. outi hatalmuk meg­semmisítése volt. Azután változott a cet és azt mondták, hogy biztosítékokat akar­nak a további es kesóuoi haooruk enen. Ezt a biztosítékot sem tudtak megszerezni abban a tormában, anogy ók gonaonak. Mi volt ezzel szemben a központi ha laimak háborús célja. Az, Hogy megvéd­jék. hataraikat. Ezt a ceil pedig teljesen és tökéletesen eienéd. Az ország területen — nem a természetes határokkal határolt te­rületet értvén ez alatt, hanem a stratégiai határok által egybefoglalt földrészeket — nincs ellenséges katona. Ahol éppen né­hány négyzetkilométernyi területit, valami keskeny sávokat kezükben tartanak az édes­kevés, még zálognak is, nemhogy diadal­nak, vagy hódításnak. Mindezen harctéri eredményeken kí­vül mi azzal is elértük célunkat, hogy abba a helyzetbe jutottunk, hogy felajánlottuk a békét. Az, amit az entente eddig válaszolt, természetesen vtsszautasitás, ha nem is egészen rideg formában. De ez a visi- szautasitás „meg vagyunk győződve ró­la, nem végleges. A diplomáciának e visszautasítások alapján nagyon sok lehs- tősége van a komoly, céltudatos es őrü­ké* munkára. Kétségtelen hogy az entiiité politikusai sajat presztízsük veszélyeztetése nélkül künn a fórumán nem nyilatkozhat­nak mar most a béke mellett, de hiszen a bőkét n eni is népünnepély kondérokkan szoktak főzni, Meg vagyunk győződve róla, hogy az ujesztendö meglógja gyónni az ementoi egyrészt arról, hogy nem gyengeség, más­részt arról, hogy nem fennhéjázó gőg aján­latta fel velünk a békét, ameiy visszaadná az emberiségnek a nyugalmat. 1 „KUVAHVIUük" TAHIM­Hadgyakorlaton. Manőverr# készültünk. A hornista szomorúan fújta utolsó este a öappeustroicnoi, mert neki üt- tiltott marstrozma Losonc városából, mialatt az í Katiját más veszi majd parhogas ata. A ka- íiaruya udvarán szokatlan csend vau. Az ezredes izigoruan meghagyta, hogy a iegeuyseg mar ki­lenc óra élőit feküdjek le; meri a másnapi ah- inarcii asgy übunggal lesz egybekötve. A kautin- b^n még egyset zupas őrmester szűrösön az árpá­tot az ott levő regruta altisztek jovona ol a miért tatán egyet-mast elmondanak nekik a manóver rejtelmes világából. Azonban a oappensreicli utoiso akkordjai zenduinek meg, mely távozásra készteti öiet is. Ekkora mär a kaszárnya hatalmas vaska­pui is bezárulnák és a teljes csendet csak a sohuer- pdkzt egyhangú lopogasai zavarjak meg. Í 'V * Másnap már hajnuljjasadtakor ébren voltam éska kaszárnyában készültem. Szegény jó anyam ftz^lsten.soáá éltesse szobámnál vart roam. Mog- egyszer lelkemra kötötte, hogy vigyázzak az egész- mire, ne igyák vizet, ha melegem lesz stb. e ,, fajta jó tanácsot osztogatott. Megnyugtattam. Sohse tejen edes anyam: van nekem uaia isi«n- nok eiegeudó őszem nem nuradoa en seuoi az ecetes hordóban. U azonban .negsem vigasztalódott még, íehett a három netrg tartó gyaiogiastol. Elbúcsúzott Löio, gyorsított ieptesker igyeke­zett a kaszarnyaba. Out mar nagy Volt az öiónk- sóg. ykz onast uivar tele katonákkal. A szazíele ruuazatu rozervistak kaiaudos kopizerü kepei varázsoltak a nézők ele. A kannáu l szinte özon- iúttok ki a bakak, szalonnát, paunkas bütyköst, vagy fehér cipót szorongatva sezusben. Az udva­ron levő egyetlen kutual puné majd agj onlapitot- ták egymást. Kezúkbeu az ísaieia pien kmacscsnl nyomultak eiőre. Mindegyik erső akart inam, friss Vízre van szükségük, nagy az ut, nagy .eiz n faradsag. — Szegény baka! — au vés temet cipel a vállán meliere egy uehoz kulacsot is ken akasz­tania, moly aztán menetközben bizony nem kíméli üti veri a mellet, úgy uugy nagyoőjtkor a iegiga- zibb zsidó hivő sem icszi kuionDen. A megszokott látványt figyelmen kivui hagyva Siazadomnoz siet­tem. Szakaszomon erve. a legénységet mar sora­kozva taialiam. Meg maradt idom őket megvizitaini, mert megérkezett kapitányunk. — üapiláuy ur, jelentem alasan minden rendben van, volt az én sublouszuü jelen­tésem. Ausrüüken! nangzik néhány pere mulv* a kapuany büszke parancsa. Nagy surges lorgas tamad erre! Aluliénál a maga szakaszat* sitt. Magara veszt a brod zsákot, kulacsot, Oorjut 88 fegyvert meg-meg razza vállán a temet aztan ki­ad a sorba. A szakaszvezetó dgyeimesea megvizs­gál minden aatenat, vájjon tisztán öltözött-e egyi- ken-masikon igazit ügyet, azutan az udvarra ve­zeti óiét. a hot ugyaniiy eljárás meistt szaka- szonkiut gyülekeznek a töaői századok is, alig te­lik bdiü egy negyed óra, az ezred együtt vau az udvarban, Legutóbb érkezik a iatonabauda. Ennek lat- tára szinte felpezsdül vérük a fáradt katonáknak. Mmdmegannyi mozgolódik csak az utolsó század ali lehorgasztott fővel. Hozzájuk mar nem fog el­hallatszani a zene. Gewehr heraus kiáltja el magát most schnár- post. Az ezredes jött, A kapitányok haptásb* ko- inondiroziak századjukat és jelentest tesznek a megérkezett ezredesnek, hány ember vonult ki, hány maradt itthon és köztük hány a maródi. Az ezreden rövid szemlét tart a katonák fölött majd bespi'üchu.igra hívja össze a tiszteket, jkikaek az aznapi gyakorlat lényegét is elmondja azután imara rendeli az ezredet. — Zum Gebet! — rival- nak a. paraucsuokok, mire a katonaság letérdel, s ezalatt a katonazene Golteiliaite*t jatsza. Most is­mét konrandó.

Next

/
Thumbnails
Contents