Kővárvidék, 1914 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1914-01-01 / 1. szám

XII. évfolyam. _____Nagysomkul, 1914. január________l-sö szám. KÖZÉR DEKŰ TÁRSADALMI HETILAP, A „NAGYSOMKUTI JÁRÁSI JEGYZŐI EGYLET“ HIVATALOS KÖZLÖNYE. í \ \ V * Előfizetési ár: Égés* évre . . . 8 K Negyed évre . Fél évre .... 4 K Egyes ssám árs . í K 20 fillér Főszerkesztő: Dr. Olsavszky Viktor. Felelős szerkesztő: Barna Kenő. Szerkesztőség és kUdőhiVírfai. Nagysnmkutjeleki-tér 484 Telefon szám 2. MEGJELENIK MINKEN VASÁRNAP Uj év napjára, Sjkféleképpen ábrázolja a képzőművé­szet az ó év elmúltát és az uj esztendő meg­születését. Az angolok szeretik az öreg em­bert kaszával és a halálnak egyéb külső szinbolumaival a kezében ábrázolni az elmúlt esztendőt. Az aggastyán ott áll a küszöbön, a gyertyát tart a kezében, amelyet elfuj és az elfujt láng kirajzolja az 1913 as évet, mig mögötte egy bájos meztelen gyerek áll: az uj év, teli reményekkel, teli titokzatos­sággal és csak a jóhoz való birodalommal. Olyan életfilozófia nyilvánul meg ebben a képben, annyi invenció és költői melegség sugárzik belőle, hogy bátran tehetjük ezt ez év szimbólumává általánosságban. A gyer­mek háttere a fölkelő nap, amely sugaraival beanuiyoz mindent ami körzetébe kerül: igy látjuk az uj évet, igy mutatja azt nekünk a művész és mi igy szeretnők azt betelje­sülve látni. A gyermek, az minden olyan érzésnek az eredője, amihez az emberi vágy odacsatolja a reményeit. A keresztény vallás kezdete a gyermek Jézushoz fűződik, testté lett ártatlanságához, Jézushoz az ideálhoz, aki azzá maradt, ami gyermekkorában volt: egyszerű, keresetlenül természetes és biza­kodó. Csak igy válhatott Megváltó belőle, csak igy volt képes bájos naivságával egy o'y községet toboroznia maga körül, amely még évszázadok múltán is és remélhetőleg évezredekkel utóbb is megtartotta az Isten­ember emlékét. Ám az öreg emberről is szót kell ejte­nünk. Az öreg emberről, aki egyik kezével a homokórát, a másikban az alvó lángot tartja. Erről se feledkezzünk meg, mert nem elég a bizodalom a jövőbe, liánéin szüksé­günk van a tanulságra is és ezt csak a múlt­ból — és ezt jelképezi az aggastyán — tud­juk meríteni. Az elmúlt esztendő pedig elég anyagot ad tanulságra, szemlélődésre és mind­arra, amiből megkonstruálhatjuk az uj jöve­vény számára a nevelési irányt. így vagyunk a múlt esztendővel, igy vagyunk minden más évvel is. Amint alkaliflazhat<>~ez 3z egyénre, akként szóíeziienízetekre és nagyobb közü­liekre is. Kérdezzük már most, hogy Ma­gyarországon mit j lent a múlt év mit je­lenthet a jövő észtén ,c? A múlt óv kínos izgalmakkal volt tele. A törvényhozás körül olyan jelenségek mu­tatkoztak, amikre példa a parlamentarizmus történetében még példa nem volt, az ország fővárosa a nyíri hónapokban egy ideig mint egy katonailag megszállt város olyan volt és ezen izgalom átszárinazott a vidékre is. Ehhez az egyik bajhoz hozzájárult a másik: gazda­sági pangás, amely minden reményünk elle­nére, hogy meg fog szűnni, mindinkább erős- bödött, félelmetesen nagyobbodott, egy lavina volt, amely elpusztulással fenyegette ezt az országot. Szerencsére az uj év nem talál ben­nünket ebben a katasztréfálisan kirios hely­zetben. A gazdasági helyzet némileg javult és bízvást remélhetjük, hogy a jövő év meg­hozza mindazt, amit az előző évben nélkü­löztünk. Gondoljunk csak a múlt év kelle­metlenségeire, keressük az anomáliák okát és rá jövünk majd arra nézve, hogy az uj évet miként rendezzük be. Ha öreg ember szimbonizálja a tapasztalatot, a gyermek a reményt, az erőt, a munkakedvet, a fej­lődést. Ha az öreg ember tapasztala­taival irányítjuk a gyermek fejlődését^ akkor bizhatunk abban, hogy az uj év külőm'b lesz a réginél, hogy az uj évben minden téren javulás lesz észlelhető, hogy a következő év, az 1914-iki meghozza a várva-várt jólétet, a lendületet iparban és ke­reskedelemben és meghozza az áldást a me­zőgazdaságra is. Reméljük, hogy ilyen zilált állapotok­nak, mint a milyen a mait évben volt az uj esztendőben nem lesz Magyarország a színhelye. Reméljük, hogy most már csak ugyan békés fejlődés útjára tér a tör­vényhozás, annak a fejlődésnek az útjára, amely osztálykülönbség nélkül mindenki számára meghozza a jogokat, az egyéni ér­vényesülést és közszabadságokat. Adja Isten, h >gy úgy legyen is A „KOVÁRVIDEK“ TÁRCÁJA- N. Irta: dr. Szegő Pál. A „Kővárvidék“ eredeti tárcája. (Folytatás.) < Pár hét múlva össze van törve az osztrák, s egy csomó köztársaság alakul Italiában, és minden' az ő müve. Az olaszországi harctéren már tipiku­san mutatkozik a későbbi Napóleoni zseni. Mi hát az ő túlsúlya? Mi fogja megszerezni neki kissé tág lelkiismeretén kivid a koronát? Elsősorban démoni akaratereje. Minden közel­ievőt fanatizál az ifjú tábornok, sőt ami több: önmagát is. Mint kilőtt golyó, suhan célja felé, nincs, ami feltartóztassa. Nekimegy mindennek, keresztül gázol orszá­gokon, népeken, királyokon. És felszabadult nép ősereje tombol benne, a sima diplomaták dísz­edényeit földhöz vagdossa, szava nem hízel­gés, de parancs, és a liátamögöit ott áll a három­szoros túlerő ellen 30,000 forradalmi katona, akik­kel életre-halálra egyesit a hármas jelszó : szabad ság, egyenlőség, testvériség! S a sereg élén egy oly vezér, akiben lehet bizni. Aki soha nem téved, minden intézkedése magán viseli a biz.onság jelét. Tudja a legutolsó közkatona is, hogy őt a „kis káplár“ nem ötletsze­rűen állította ép oda, ahol van, de azért mert ennek igy kell lenni, és nem máskép. És ő meg is fog tenni mindent, amit hazája és hadvezére elvár tőle. És a bámulatos önbizalom forrasztja össze a sereget, és a vezért, aki mindenkit teljesi.őképes- sége max mumáig tud fanatizálni rövid katonás, csattanó beszédeivel, sőt néha személyes közbe­lépéssel. A második, ami a sikert biztosítja, az ifjú tábornok újszerű felfogása minden katonai tudo­mányról. Itt az Istenáldotta katonai zseni 1 Stratégiája és taktikája a józan logika alapján áll, és bámulato. san talál a köztársasági sereg p. szühéjéhez. Kidom­borítja hadainak előnyeit, s eltünteti hátrányait. Stratégiája búcsút mond a Nagy-Frigyes féle régi hadrendnek. A katonai tudomány uj fejezete kez­dődik Napóleonnal, az, amely ma is fennáll, avval a változtatással, hogy a modern háborúban már kevesebbet szerepel az ember, és többet a gép. A huszadik század a technika százada, mig a XIX ik a felszabadult néperőé volt. A régi hadtudomány az „álló háborút“ ked­veli. A seregek felvonulnak, állást foglalnak, s az­tán megkezdődik a stratésiai huzavona, kanyaro­dás, oldalmozdulat, fordulat, néha egy egy sortüz, nehezen mozgó és lassan tüzelő csapatokkal, me­lyek azonban pontos sorban, nyílegyenes vonalak­ban állanak, és jaj a csata sorsának, ha elvétik a lábváltást! Szóval minden pontos, kiszámított, )assu és nehézkes. Napoleon uj hadrendje a „mozgó háború.“ Gyors íelvouulás, laza csatárláncokban, melyok nem tömegesek, s igy nem árt nekik annyira az ellenséges tűz. Rohamos támadás minden vonalon egyszerre, lehetőleg mindig egy ponton túlerővel, hogy összezúzza az ellenséget. Taktikája sem a régi lassú, szabályos. Egy uj fegyvernem kerül néha döntő sorba: a tüzér­ség, hisz ő voltaképen tüzértábornok. A tipikus napóleoni csatavezetés: villámgyors támadás, megingató ágyúzás, és végre döntő pil­lanatban a legrettenetesebb eszköz : a szuronyro- kam. A csata után pedig üldözi a megvert ellen­séget, hogy erőre ne kapjon. Ilyen eszközök szerezték meg a kis tábor, noknak az állandó diadalok láncolatát. E csaták tüzében forrt össze vele, a hadse­reg, az a tényező, amely végeredményben meg­döntötte érte a köztársaságot, úgy, mint Julius Caesarért a galliai légiók.

Next

/
Thumbnails
Contents