Kővárvidék, 1906 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-07 / 1. szám

III. évfolyam Nagysomkut, 1906. január 7. 1. szám. Hlőfisaetési Ár: Főszerkesztő: Dr. Olsavszky Viktor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagysomkut, Teleki-tér 388. sz. Egész évre . Fél évre . . . . . . 8 K Negyed évre . . . . . 4 „ Egy szám ára . 2 K . 20 fillér Felelős szerkesztő: Barna Benő. MEGJELEN HINDEN VASÁRNAP. Véres események Gaurán. bb.) Nem mindennapi esemény, sőt a legritkább esetek között számítható azon sajnos körülmény, a mely járásunk­hoz tartozó Gaura községben történt Szilveszter napján és estéjén. Egy cse- I kélységnek látszott eset borzalmassá fej­lődött és még borzalmasabban végződött. Nem tudjuk még határozottan, hogy ezen borzalmas esetet mi idézte elő és igy erre nézve határozottan még nem nyilat­kozhatunk, azt majd a büntető bíróság lesz hivatva megállapítani és igy ez idő szerint csak a csendőrség által megejtett nyomozás adataira szorítkozva — a mely­ről alkalmunk volt meggyőződést sze­rezni — számolunk be az esetről. Az eset a következő: A múlt hó 31-én Szilveszter napján a délelőtti órákban megjelent Gaura köz­ségben Székely Ernő körjegyző, a hol hallomásból értesült, hogy Indre Deme­ter hivatalvesztésre Ítélt, volt körjegyző a felekezeti iskola |helyiségében gyűlést tart. Ez a körülmény gyanúsnak tűnt fel előtte és ő is oda ment az iskolába, a hol Ifidre Demetert tényleg ott találta körülbelül még 15 emberrel. Az iskola helyiségbe belépve föl­szólította az állítólag elnöklő Indre De­metert, hogy mondja meg, hogy mit tár­gyalnak ezen gyűlésen. Indre Demeter arra kijelentette, hogy nem tartozik neki beszámolni arról. Ezen kijelentés még gyanusabbá tette Székely Ernő előtt az ügyet, annál is ink; ib, mert a gyűlésen jelen voltak egyike sem volt hajlandó a gyűlés tárgyát elmondani. Székely Ernő azon hitben, hogy a gyűlésen titokban a jelenlegi politikai viszonyokat tárgyalták, — nyomban je­lentést tett a járási főszolgabírónál, a ki azonnal egy csendőr-őrjáratot rendelt ki a helyszínére annak kinyomozására, hogy mi volt a tulajdonképeni összejövetel, il­letve gyűlés tárgya. A kiküldött őrjárat, a mely Simon Náthán őrsvezető, Bogdán N. és Pap N. csendőrökből állott, délután 1—2 óra között megjelent Székely Ernő körjegy­zővel együtt a helyszínén, Gaura község­ben, a hol Illés N. állami anyakönyv­vezető hivatalos helyiségébe akarták a nyomozást megejteni és a gyűlésen je­len voltakat kihallgatni. Sajnos azonban, hogy már az első ember Kosztim Alexa a György kihall­gatása alkalmával megkezdődött a harc a csendőrség ellen. Ugyanis a kihallgatás előtt állott Kosztim Alexa a szobában elkiáltotta „tolvaj,“ mely kiáltására az utcán állott nagyobb tömeg berohant az udvarra. A kihallgatást a szobában Simon j Náthán őrsvezető Székely Ernő körjegyző és mások jelenlétében eszközölte. A folyosón őrt állott Bogdán N. A „KÖYÁRYIDÉK“ TÁRCÁJA. Az én római utam. — Irta: Szűcs Gyula. ­III. — Délután a Vesztaszüzek templomát néztük meg. Kicsike kis templom, köralakban építve —körül oszlopokkal. Benne régen a görög római istenasszony tiszteletére hat Veszt.a papnő (ki 30 évre szüzességet fogadott) ápolta az örök tüzet. Annyira tisztelték ezeket a rómaiak, hogy kérésükre még a halálra Ítélt is kegyelmet kapott. De aki aztán szüzességét megszegte, iszonyú módon kivégeztetett. Egy Mária kép van most benne, — mely előtt éjjel-nappal lámpa ég . . . Majd megnéztük Szent Pál templomát. Szép­ségére és nagyságára vetekedik Szent Péter tem­plomával. Belül 80 oszlop van, 4 sorban elhelyezve. Itt van Szent Pál sírja. A 263 pápa életnagy* ságu mozaik mellképe. (A 2. pápának - Linus- nak szeme gyémántból.) Felette festett képek Szent Pál életéből. Egy oldalkápolnában láttuk: Szent Pál apostol botját, Szent Anna karját, Sixtus pápa, Szent Ananias koponyáját (Ez utóbbi keresztelte meg Szent Pált) Szent Pál láncát, végül szent kereszt egy darabját. Utána megnéztük Szent Pál kápolnáját is. (Ire Fontane). Ez a régi várfalon túl van. A hogy a kertbe léptünk, az úttól jobbra mindjárt ott találtuk azt a kőbe vájt sötét börtönt, melybe Szent Pál apostol csukva volt. Mellette, — mint egy tábla mutatja 10203 mártyr nyugszik. Feljebb látható azonhely, hol Szent Pált lefejezték. Mikor a hóhér nyakára vágott, — fejehármat ugrott s azon a 3 helyen forrás fakadt. Most csinos kápolna áll e helyen. Közepén körülkerítve az a hely, hol lefejezték. A három forrás felett 3 oltár épült. Mindegyik alatt kis edény, melylyel a forrás vizéből inni lehet. Itt laknak a trappisták (néma barátok). Láttuk a Katakombák-at. (földalatti üregek). Ezek a város végén, — kocsin is egy óra járásnyira vannak. Nem mélyek, (alig 2 öl), de roppant helyet foglalnak el. Az utak hol egyenesek, hol görbék, de minde­nütt oly szükek, hogy csak egyessével mehet­tünk. Hogy el ne tévedjünk, összefogózva, gyertyával kezünkben jártuk félve és remegve, — közben-közben a pápai „hymnust“ énekelve a sötét üreget s alig vártuk, hogy már a föld felszinére jussunk. Rég a keresztények nyilvános temetőt nem használhattak, — hullájokat pedig nem akarták elégetni és azért halottaikat ide dugták . . . Sőt mikor üldözték, maguk is ide menekültek. Itt tartották az isteni tiszteletet is. Amerre jártunk, csak üregeket láttunk, mivel a szentek csontmaradványait III. Bonifácz pápa a VII. században szekér számra kihordatta s a templomokba tétette. Az üregek legtöbb helyen nyitva vannak s csak kevés helyen fedi a nyílást márvány vagy téglafal egyszerű, rövid felirattal. Láttuk az oltár romját, a gyermekek sírját. Azt a helyet, hol Szent Cecilia feküdt. A freskók (falfestmények) maradványait a III. IV. századból. Innen hazamenet megnéztük Do­mine quo vadis ? nevű kicsiny, de annál ked­vesebb templomot . . . Mikor Péter ap'ostol Neró római császár üldözése elől menekülni akart, itt találkozott az Úrral, ki vállán nehéz keresztet cipelt. - „Uram hová sietsz?“, kérdé Péter. Jövök, hogy ismét keresztre feszítsenek, — feleié Jézus. Péter megszégyenülve ment vissza börtö­nébe, hogy másnap az Úr Jézusért meghaljon ... Harmadik nap. — Nagyszombat. — Szent Péter templomát néztük. Óriási épület. Róma 365 temploma közt a legnagyobb. Előtte gyönyörűen kikövezett tojásdad alakú Újévi alkalmi vétel! —- összes női rtafaakeSmék rendkívül olcsó leszállított áron haphatók ~ ~ fg# 25 T3 'O IO. y O ,<3 Jenő divat-, vászon-, disztmE, rövid- és ======== pipereáru üzletében Nagysomkuton (Városház épület.) ===== TXJÓ'Vl ! Minden vevő, ki nálam 10 korona összegig vásárol, teljesen ingyen kap egy művészies kivitelű életnagyságul arcképet saját vagy - egy általa adott — bármily más fénykép után. Egy ily képnek ára máskép körülbelül 20 korona.

Next

/
Thumbnails
Contents