Kővárvidék, 1904 (1. évfolyam, 1-5. szám)

1904-11-29 / 1. szám

Nagy-Somkut, 1904. I. évfolyam I. szám. Kedd november Előfizetési ár; Egész évre .... 8 kor. Negyed évre ... 2 kor. Fél évre ....................4 kor. Egy szára ár* 20 fillér. M E 0 J ■; L E N MINDEN KEDDEN. SZERKESZTŐSÉG: Nagy-Somkut, Taleki-tór 388. KIADÓ HIVATAL: Najy-Somfcut, fíutcza 322. vy Z^bfny Zászlóbontás. (bf.) Az idő halad s haladó kereke magával sodorja az emberiséget. És az emberiség kénytelen lépést tartani az idővel, ha azt nem akarja hogy maga alá sodorja, megsemmisítse. Halad is napról-napra lépé&röl — lépésre. Hiszen a teremtés korszakában a fejlettség oly alacsony fokán állott, hogy-bár akkor is a teremtmények koronája volt — csak alig-alig külömbözött a többi élő teremtményektől. És ime: a kutató ész, a nemes szív és a magasztos lélek diadalát ma már tüneményszerü találmányok és a szellemi élet magas fejlettsége bizonyítják. Ma már csak kevés olyan legkisebb zuga van a teremtett világnak, ahova a cultura mindenható erejével be ne hatolt volna. De ha van is: csak idő kérdése és a cultura kivivja bárhol diadalát! Hazánkat vehetjük példának. A magas cultura itt sem dicsekedhetik ezer éves múlttal. Sőt ellenkezőleg: alig pár évti­zedessel! És hol állunk ma?! Ott, hogy a legműveltebb Nyugattal kiálljuk a versenyt! Kövid idő alatt óriási fényes eredményt mutathat fel Magyarország culturája. És ezt nagy részben a hírlapirodalom korai fellendülésének köszönheti. A mind nagyobb számban megjelent lapOK ugyanis rövid idő alatt úgy hálózták be az ország testét, mint a vérkeringés az emberi testet; kiindulva a szívből, az ország szi­véből : Budapestből! És valamiképen a lüktető vér adja az étetet az emberi testnek: akképen adott a hírlapirodalom életet,— virágzó életet Magyarország culturájának. Ma már nincsen az országnak egyetlen kisebb városa, vagy nagyobb községe sem ahol helyi lap ne volna, amely szol­gálja a közvetlen érdekeket. És Nagy-Somkuton midezideig helyi lap nem volt. Nagy-Somkuton, amely község fekvése és helyzeténél fogva szellemi, gazdasági, társadalmi és közigazgatási te­kintetben góczpontja, szive mondhatni az egész—I^övárvidéknek. Már pedig tény az, hogy amely vidéknek helyi érdekeket szolgáló lapja nincsen, az feltétlen érzi a szelemmi, gazdasági és társádalmi vezetés, irányítás hiányát. Ezért—úgy hisszük,—hézagot fog pótolni lapunk. Erős a hitünk, hogy sokak óhaja megy teljesedésbe akkor amikor lapunk megindí ­tására vonatkozólag kibontjuk a zászlót. Mert lehetetlen, hogy szükséges voltát már régebbea is sokan ne érezték volna. Lapunk „KÖVÁRVBDÉ&.“ czimet visel E czim adásában kettős czél volt vezérünk. Az egyik az, hogy a közönség,—különösen pedig e vidék közönségének figyelmét fel akartuk ezzel hívni a régi dicsőség szép emlékű napjaira. Úgy hittük és hisszük most is, hogy nincs-e vidéken ember, akinek a »Kővár« szó hallatára lelki szemei elé ne rajzolódnék a dicső múlt s ne lelkesednék, ne buzdulna tettre azonl A másik cél, hogy ez a szó foglalja magában legteljesebben lapunk programmját; melyben Nagy-Somkut és egész kiterjedt vidékének minden érdekét felölelni igyekszünk. Míg ugyanis egyrészről érvényesíteni, növelni kívánjuk a szellemi és gazdasági érdekeket, másrészről,—természetesen a nagyközönséggel karöltve,—a társadalmi összmüködését, a közügyek iránt eddig tapasztalt lanyha érdeklődést és köztevékenységet fejleszteni, felkelteni ; illetve : javitni és biztosítani törekszünk. Szépirodalmi rovatában tárcza közleményeket és költeményeket adunk közre ; melyek mi egyrészről fejlesztik, nemesitik az aesthetikai Ízlést, másrészről szórakozást, kellemes időtöltést nyújtanak az olvasónak. Hozzászól azonkívül lapunk a felmerülő társadalmi, közgazdasági és közigazgatási kérdésekhez. Különösen figyelemmel kiséri a közigazgatás ügymenetét és annak mindig éber őre lesz. Lesz bátorsága erkölcsi alapon felhívni a figyelmet a hibákra, a hiányokra ; megmondani a tennivalókat; • kérdőre vonni a feleslegesekért, avagy a hiányokért. A kereskedő és iparos közönség rendelkezésére áll a lap hirdetési rovata Ez által,—úgy véljük :— a mindennapi élet kereskedelmi és ipari érdek ügyleteit segítjük lebonyolítani és előmozdítani. Híreket közlünk személyekről és eseményekről, miáltal a vidék életét tartjnk folytonosan ébren. Szóval: védjük és elömozditjúk Kővár-vidéke társadalmi, közgazdasági, közigazgatási, kereskedelmi és ipari-életét; Ter­mészetesen mindent csak híven és igazán, mert állandóan szemünk előtt lebeg az erkölcsi élet rugója, sarkköve:—az igazság. De tudatában vagyunk annak, hogy az, amire vállalkozunk nem kicsiny dolog. Nagyon is nehéz; annyira, hogy annak keresztülvitelére, kitűzött feladatunk pontos megoldására magunk képtelenek vagyunk. . Nem futja szégyenpir el orcánkat, amikor ezt írjuk. Sőt épen ezért azon kérelemmel fordulunk az egész Kővár intelligens közönségéhez, hogy e nehéz, de becsületes munkában segítségünkre legyen. Ajándékozza meg szerény lapunkat nemcsak anyagi, de szellemi támogatásával is. Xisérje figyelemmel menetét; bírálja meg működését! szóljon bele tárgyalásainkba; adja le véleményét vitáink felfogásaink felől; ne tagadja meg tőlünk jó taná­csait és szives útbaigazításait. Helyt adunk mi minden jóakarat szülte szónak, minden méltányos felszólalásnak, minden jogos panasznak. Hiszen ivoltaképen ezen támogatás, ezen együttműködés és a nagyközönség gyakorolta kritika leend úgy erkölcsileg mint anyagilag lapunk léteiének, illetve életbenmaradásának biztos és erős bázisa! És ezzel útjára bocsájtjuk lapunk első számát. Jól tudjuk: nem tökéletes munka. De ha a közönség részéről annyi jóakarattal találkozik, amennyivel mi készítettük: élete biztos és mi is elnyertük ezzel szerény igyekezetünk jutalmát.

Next

/
Thumbnails
Contents