Körösvidék, 1925 (6. évfolyam) január-május • 1-122. szám

1925-01-01 / 1. szám

Ara WOO korona. Békéscsaba,, 1925 január 1. Csütörtök • VI évfolyam 299 szám Szerkesztőség és kiadóhivatal i Békéscsaba, Szent István-tér 18. Telefon: 60. független keresztény politikai napilap. Főszerkesztő VIDOVSZKY KÁLMÁN Felelősszerkesztő MIGEND DEZSŐ Előfizetési árak: Negyedévre 75000 E Egy hóra 25000 K. Egyes szám ára 1000 K Uj esztendő (vk) T\z idő folytonosságá­ban nincsenek határkövek, ft végtelen történés nem áll meg soha, hanem egyformán halad tova tekintet nélkül arra, hogy mit hagy maga után — szürke hétköznapot-e, vagy világot megrázó nagy pillanatokat. Nem áll meg az idő a mi életünk rendkívüli eseményeinél sem. Kacagunk vagy sirunk — mind­egy. H Föld örökegyforma­ságban forog tovább, változik a nappal és éjszaka s mi a lelkünkbe vágódott napoknak már csak emlékeit hordozzuk. De a mi életünk véges és épen azért, mert szűkös hatá­rok közt mozog, mi sokszor szeretnénk megállítani az időt. Határköveket állítunk fel ön­kényesen az életnek végtelen országútján s amikor egy ilyen képzelt sorompónál megállunk, azzal hitegetjük magunkat, hogy az élet is abbahagyta folytonos tovafutását s velünk vár. Pedig az idő tovasiklik s bizony ha sokáig ácsorgunk, nagyon, na­gyon lemaradunk­Ilyen képzelt határkő, ma­gunk áltatására emelt sorompó az év vége, vagy kezdete. Itt mindig megszoktunk állani. Sokan csak emlékezésre, sokan egy bensőséges imádságra és nagyon kevesen uj célkitűzésre. Kétségtelen, hogy mind­egyikre van okunk, az emlé­kezésre és imádságra is, de kötelességünk a komoly célkitű­zés is. Erről legtöbben meg­feledkeznek s elhaladnak a tünő év mellett anélkül, hogy csak gondolnának is arra, mi legyen a jövendő feladata. Pe­dig ha van értelme az óesz­tendei és újévi elmélkedések­nek, akkor ezek csak ugy vál­hatnak hasznunkra, ha a ma­gunkbaszállás együtt jár az uj célkitűzéssel. Uj utakra indulni eredmé­nyesen csak ugy lehet, ha a régi ösvények tanulságait szá­mításba vesszük. £z a mi mai kötelességünk is. FSz újesztendő küszöbén te­kintsünk vissza. Mit látunk a régi, kitaposott uton? Sok-sok romot és keserűséget. De ha ífól megvizsgáljuk a romhalmazt, a legfájdalmasabb ebben a sok romlásban a törmelékek felett bukdácsoló ember — a meg­romlott, bűnös ember. Igen, a megtévedt ember az oka min­den gyalázatnak: az önző, kapzsi, a vérengző hajlamú, tanulni sohasem akaró, szeretni nem tudó, kéjt, gyönyört haj­hászó bűnös ember. Mert nem a körülmények, hozták ránk a veszedelmek tengerét, hanem az önmagából kivetkőzött, romlott emberek. Ezt kell meglátnunk, ha visszatekintünk az uj év küszöbéről a mögöttünk levő szomorúságokra. Es ha megláttuk a legfőbb bajt, már meg is van az uj év programmja. Uj embereket kell nevelnünk, akik mások, jobbak, szeretettel teljesebbek, keresztényebbek, magyarabbak, önzetlenebbek,~őnfeldld ozóbba k. Mert c^ak ezek az uj emberek teremthetnek uj világot, jobbat, szeretettel teljeset, keresztényeb­bet, magyarabbat, igazabbat. Ezzel a vággyal és komoly célkitűzéssel induljunk cl az uj esztendő uj útjára. Keressük az emberebb embert. Elsősor­ban önmagunkban, aztán em­bertársainkban. Es akarjuk ezt az uj embertípust. Czért ter­jesszük az igazi műveltséget templomban, iskolában, utcán... mindenütt. Támogassunk min­den olyan törekvést, amely fiaiban, népében akarja meg­újítani ezt a szerencsétlen or­szágot. Mert sem kard, sem ágyú, sem politikai furfang, sem ide­gen segítség nem hozhat ránk uj, jobb világot, hanem egyedül a gyökerében megújhodott, iga­zabb ember. Ezért legyen az újesztendő programmja a krisztusibb kc­[ resztény, az emberebb ember, } a magyarabb magyar! Olcsó nyersanyag a békéscsabai kisiparosoknak 9 „Békéscsabai Iparosbanh" anyagbeszerző akciója' A Békéscsabai Iparosbank R. T. igazgatósága legutoBW életrevaló eszmét tárgyalt le és fogadott el az iparosok érdekében Uguanis elhatározta az igazgatóság, hogy minden szakma részére a szüks ^s nyersanyagokat első helyről, nagyban szerzi be és részvé­nyeseinek valamint általában kisiparosoknak kisebb mennyiségben is beszerzési áron bocsdjtja ren­delkezésére és pedig előnyős fizetési feltételek mel­lett, hogy lehetővé tegye a legkisebb iparosnak is ol­csó és jóminőségü anyag bevásárlását. Tekintettel arra, hogy az igazgatóságban minden szakma képvi­selve vön, a tervbevett és már megvalósulásfelé közeledő eszme a ieg- j szebb reményre jogosil, amit már jó előre ajánljuk az iparosok figyel- ! mébe. ániibolsevisia szövetség a Balkánon A bolgár sajtó továbbra is élénk magyarázatokkal kiséri Czankow Belgrádi útját. Az agráriusok lapja tiltakozik minden katonai természetű követetelés elen, mert ez káros következményeket vonna maga után Bul­gáriára nézve. A komunisták lapja megvádolja a Czankow kormányt, hogy elárulta a macedóniai és dobrudzsai kivándorlók ügyét. A liberális lapok szerint az antibolsevista szövetség megalakítása már befejezett dolog, de Belgrád követeli, hogy Bulgária modjon le végleg Macedóniáról, még pedig olyan feltételek melleit, mint amilyeneket annakidején Sztambulijszky fo­gadott el. Ennek ellenértékem a szerb kormány Bulgári előnyére fogja megoldani a jugoszláv területre menekült bolgár agrárius kivándorlók ügyét. A főispánt üdvözlik újév napján Gyula, dec. 31. Újév napján délelőtt az állami és polgári ható­ságok küldöttségileg üdvözlik dr. Kovac8ics Dezső főispánt. A küldött­ségek, mint értesülünk, együttesen jelennek meg a főispánnál és dr. Daimel Sándor alispán fogja tol­mácsolni a tisztelgő hivatalnoki kar gratulációját. Megalakult a Békésmegyei Vörös Kareszt Egyesület Gyula, dec. 31. A vármegyeház j kistermében tagnap megalakult ille- j tőleg ujjáalakult a Bákesmegyei Vö- > röskereszt Egyesület. Az egyesület elnökévé választották: Wenckheim Józsefné grófnőt, alelnökké pedig dr. Kovacsics Dezső főispánt. Ügy­vezető elnök lett dr. Nóvák Kamii, egyesületi főorvos, dr. Zöldi János, titkár, dr. Kraft Ervin. ilcserkészet számadatokban A Cserkész Szövetség évenként kimutatást szokott közrebocsátani mely adatokkal számol be egy év cserkészmunkásságáról. Ez idei ki­mutatása nemcsak cserkészetünk gyors fejlődéséről tesz bizonyságot, de világot vet arra is, hogy e leg­nagyobb és legszebb ifjúsági moz­galmunk mily eszközökkel és mily szervezettséggel dolgozik a jövő magyar generáció boldogulásáért. Az ez idei kimutatás szerint 350 cserkészcsapat működik szerte az országban, ide számitva a jelenleg igazolás alatt álló csapatokat is. E csapatok túlnyomó többségben is­kolaiak, de a cserkészet most uj területet kezd meghódítani. Egy­másután keletkeznek ugyanis a mun­kás- és tanoncfiukból álló cserkész­csapatok, melyekből már mintegy 60 működik az országban, sőt ujab­ban földműves fiukból álló csapa­tok is vannak alakulóban. R csa­patok létszáma átlag 30—100 fő között váltakozik s a cserkészek teljes íétszám J az egérsz országban kereken húszezer. R csapatok kép-_ zett, felnőtt cserkésztisztek vezetése alatt állanak, kiknek száma 400, mig a segédtiszteké 450. Az őrs­vezetők létszáma, kik egy-egy csa­fnt keretén belül 7—8 tagu órsök­len vezetik fiatalabb társaikat, 1800—2000 fő között van. A Cserkész Szövetség munkájá­nak iliusztrálásakép feljegyzi a ki­mutatás, hogy a szövetség hivata­lain a műit év folyamán 3070 ügy­darab ment keresztül, melyek közt nem kisebb tételek szerepelnek, mint a kopenhágai cserkészolimpi­ász, mely a versenycsapat minden adminisztrációjával egy ügydarabot képezett. A Szövetség a táborozó csapatok számára rengeteg sátrat bocsát állandóan rendelkezésre s a kiutalt kedvezményes élelmiszerek értéke a mult évhen a 6—700 mil­liót is meghaladta. Veszélyben a francia­amerikai barátság London, dec. 31. Wo'ff. A „Ti­mes" waschingtoni tudósítója sze­rint a Ruhr megszállás óta a fran­cia—amerikai barátság még egy­szer sem volt annyira veszélyeztetve mint amióta az Amerikával szemben fennálló háborús adósságok kérdése ismét előtérbe lépett. Kétségtelen kételyek állanak fenn annak a fran­cia állitásnak az őszinteségével szem­ben, hogy háborús adósságukat meg akarják fizetni. Rövid jegyzéket kapnak a németek London, dec. 31. „A Dailly Te­legraph" diplomáciai tudósítója sze­rint a német kormányhoz a katonai ellenőrzés és a kölni zóna kiürítése tekintetében intézendő jegyzék elő­zetes szövegét tegnap Londonban fa külügy- és a hadügyminisztériumban mérlegelték. A jegyzék feltűnően rö­vid lesz.

Next

/
Thumbnails
Contents