Körösvidék, 1924 (5. évfolyam) november-december • 251-298. szám

1924-11-01 / 251. szám

Ara WOO korona. Békéscsaba, 1924. november 1 . Szombat ••••••••••••^•••••••••••BBflWMMBBBMHBBBMBBBBMMí IKvjJt.iiM Hnmi* W/ifanmt r « ít Vm V évfolyam 251. szám Szerkesztőség és kiadóhivatal; Békéscsaba, Szent István-tér 18. Teleion: 60. füf/ffotlen kerosztóny politikai napilap. A szerkesztésért telel VIDOVSZKY KÁLMÁN főszerkesztő Előfizetési árak: Negyedévre 75000 K Egy hóra 25000 K. Egyes szám ára 1000 K flhogy a fegyverkezést Korlátozzál?. Mónapokkal ezelőtt a nemze­tek szövetségének Genfben le­zajlott ülésein a béke apostolai remegő hangon, sziveket meg­indító beszédeket mondottak arról, hogy a legnagyobb áldo­zatok árán is meg kell terem­teni az őszinte békét, amely áldásaival majd dúsan elárasztja a föláön élő és mináen tekin­tetben megnyomorított emberi társaáalmat. Ki kételkedett a megindulás­tól ccmegó hangok őszintesé­gében? És ki ne fohászkodott volna fel megkönnyebbült lé­lekkel: hála Istennek, öt esze­veszett esztendő után jobbik eszükre tértek a népek sorsát intézők és amit szive mináen vágyával szeretett volna az egész világ, végre megtalálja. Olyan részleteit beszélték meg ott Genfben a béke tartós biz­tosításának, melyek ha nem a megértő vágyakozáson és a minden erővel való akaráson nevekedtek, az emberiségnek épp oly mértékű megvetésére teszik méltóvá a tanácskozások résztvevőit, amilyen mértékű há­lát érezhet irántuk mindenki, ha a tartós béke áldásait szerezték meg azokkal. Fí döntőbíráskodás maga­sabbrendü kultúránkhoz illő gondolata, — amely a gigan­tikus méretű háborúk nagyon közelről ismert és éppen ezért rettegett rémét beláthatatlan időre elhárítja az éppen általa megnyomorított népek remegő millióinak feje felől — a fegy­verkezés korlátozásának lehető­ségét adja meg az állig fegy­verben járó nemzeteknek és meghozza nekik az őszinte béke áldásos kulturmunkáját, amit szomjazó lélekkel nélkülöznek az egy évtized óta minden sú­lyával reájuknehezedő kétes eredményű hadiállapot követ­kezményeképen. Elvben szükségét érezte ennek ott mindenki, részleteinek meg­beszélésére a népszövetség leg­közelebbi ülésszakát oly messze látták maguk előtt, hogy az ősz folyamán külön e célra egybe­hívandó konferencia megtartá­sát határozták el a népszövet­ségben nem képviselt nemzetek követeinek bevonásával. Fi hazatérő követeket zajos ovációkkal fogadták, országos ünnepségek keretében ünnepel­ték, a halhatatlanság koszorú­jával övezték homlokukat. . . a népek gondolatának, szive­vágyának kifejezésre juttatóit illették az ünneplések. nztán elhallgatott minden. Dübörögve rohant az élet be­láthatatlan utain, kifürkészhe­tetlen célja felé. ftkut problé­mák árnyéka eltakarta és cl­feleátette a függőben maradt kérdést és a hozzáfűzött re­ményséaek apró morzsákban morzsolódtak szét, amelyeket alig látott meg az illuminációk fényétől elvakitottszemü halandó. Először annak hirét vettük, hogy az őszre Genfbe tervezett konferencia elmarad és a meg­beszéléseket a népszövetség­nek majd a tavasszal Rómá­ban tartandó konferenciáján folytatják le. Azután azt olvassuk, hogy Lengyelország flottabázist épit Danzig mellett, mert az orosz és német (? flották olyan ve­szedelmet jelentenek egymás mellett, hogy azok közé feltét­lenül éket kell verni. H franciák pedig kijelentik, hogy az újon­nan épülő lengyel flotta a maga modern hadikikötőjével abba a kellemes helyzetbe hozza őket, mintha flottájuk egy része állandóan a Keleti­tengeren cirkálna. H csehek hivatalos lapjuk utján világgá kürtölik, hogy az antanthatalmak haderői csak akkor tetjesithetik hivatásukat, ha egységes katonai vezetés alá kerülnek. fí francia kormány nem haj­landó végrehajtani elődjének azt a határozatát, hogy az öt arzenál közül hármat leszerel­jen, mert a pénzügyminiszter meg akarja mutatni, hogy ál­lami üzem is lehet jövedelmező épen ugy, mint a magánvál­lalat^) fiz Unió tengerészeti minisz­tere megállapította, hogy az amerikai flotta egyötödével kisebb, mint az angol, ezért elkészítette a flotta kiegészíté­sének programmját, valaminta tengerészet létszámának a szük­ség szerint való felemelését. íme, ezekben a morzsákban ! porlik szét a békére vágyó | népek minden álma, amit a ; genfi konferencia tanácskozásai oly közel tüntettek fel a meg­' valósuláihoz. És az a káprázat vakítja el a megcsúfolt embe­riséget, hogy meg ne lássa akaratának kuáarcát, amelyet azok az angolországi válasz­tások villámlanak felé, melyek­nek keretében a gyűlölet poli­tikáját hirdető konzervativek többsége most vette meg ha­mis jelszavakkal a nemrég józanoknak látszó polgárok lelkiismeretét. És ha mindezt látjuk és tudjuk, nem kell-e, hogy han­gos szóval megkérdezzük, hogy kik hát azok a világ urai, akik nem respektálják a népek aka­ratát ? Kitől veszik a hatalmu­kat ? H megcsalt és megcsúfolt népek sokasága pedig meddig fogja tűrni, hogy akaratával szembeszáljon egy egyéni érde­kektől vezetett maroknyi elve­temült ? (BB) ' (Hónaid a választás eredményéről 9 munkáspárt vereségét az Oroszországgal szemben tanúsított magatartás okozta — 9 liberálisok rendkívüli nagy veresége • > London, október 31. Macdonald és Asquith tegnap éjjel Londonba érkezett. Híveik mindkét részről lelkesen ünnepelték. Macüonald a választás eredményéről a követ­kező kijelentést tette: A munkáspárt annyi szavazatot szedett össze, ameny­nyiről egy évvel ezelőtt álmodni sem mertek volna. Mindenkinek, aki csak legtávolabb is érdekelve van a munkáspárt mozgalmában, büszke örömmel kell fogadni a szerdai választások eredményét. A lapok tulnyomórészben abban a meggyőződésben vannak, hogy a munkáspárt Oroszországgal szemben követett magatartásának tulajdonítja vereségét. Emellett közre­játszott az is, hogy nem valósitotta meg azokat az ígéreteket, amelyeket a munkanélkülieknek olcsóbb élelmezésének biztosítására tett. A liberális lapok méltatlankodva tiltakoznak ama állítás ellen, hogy a liberalizmus meghalt volna s annak a reményüknek adnak kifejezést, hogy a szabadelvű irányzat később dicső feltámadásra jut. London, okt. 31. A konzervatív párt mindent elsöprő sikere mellett az általános vá­lasztások másik jellegzetessége az, hogy a a liberálisok rendkívül nagy veszteséget szenvedtek. Baldwin a kormánypárt vezére táviratban mond köszönetet a választóknak. A választás eredménye — irja táviratában — igazolta azt a mélységes bizalmat, amelyet a britt józan ítélőképességbe vetett. Megakarják teremteni az állandó francia hadsereget 9 francia hadügyminiszter a németországi tapasztalatait használja fel a szervezésnél London, okt. 31. Londonból jelentik a MTI-nek. A Morning Post, amelynek szélsősé­ges franciabarát iránya elég ismeretes, arról értesült, hogy Nollet tábornok hadügyminiszter a katonai reform örve alatt megakarja teremteni az állandó francia hadsereget, amely abban a helyzetben lesz, hogy a nemzet vala­mennyi erőforrását az utolsó cseppig a hadsereg szolgálatába állítsa. Nollet, aki 5 éven át a berlini ellenőrző bizottság főnök volt, az angol lap szerint azért törekedett a hadügyminiszteri állásra, hogy ez állásban Né­metországban gyűjtött tapasztalatait a francia hadsereg újjászervezésénél felhasználja. A jövőben biztosítja a tudomány és a katonaság legszorosabb együtt­működését, egyetlen tudományos felfedezés vagy kísérlet sem kerülheti el, hogy azt a hadvezetőség tudomására hozzák, hogy ezáltal a hadvezetőség minden felfedezést és kísérletet a hadicélokra felhasználhasson. Épp igy az ipar, a kereskedelem és a banküzlet valamennyi ágazata, a termelés és gazdaság valamennyi szerve aként rendezendő be, hogy háború esetén azonnal katonai célok szolgálatába legyen állítható.

Next

/
Thumbnails
Contents