Körösvidék, 1922 (3. évfolyam) október-december • 224-298. szám

1922-10-03 / 225. szám

Békéscsaba, 1922. október 3. Kedd WWIIWIIHIIIUliiWIHMII ///. évfolyam 225. szám SZERKESZTŐSÉG ÉS XIMBÍÓHIVAYAL s | Békésosab&n, Szent István-tér IS* sz, | & ssserkeszttisióg telefon száma : €S&. | ELŐFIZETÉSI ÁRAKs Egy hóra 120 X. negyedévre 350 K, félévre 700 K. Egyes szám Ára 6 ff. Gyóni-ünoep Békéscsabán i Bánffy üiigpiniszter visszatért Genfből Budapestre Gyóní (flchim) Géza osztálytársai 20 éves találkozójuk alkalmával el­határozták, hogy a világháború 'leg­nagyobb magyar költőjének emlékét a békéscsabai ev. Rudolf-főgimná­zium falába illesztendő bronz pla­kettel fogják megörökíteni. A gyö­nyörű terv, amelynak érdekében dr. Szolár Ferenc főgimnáziumi tanár és Pláger Lipót mérnök buzgólkod­tak a legtöbbet, immár a magvaló­sítás előtt áll s ha nem jön közbe gátló körülmény, a folyó hó 21-én és 22-én tartandó országos ünnep keretében rneg fog történni a pla­kett leleplezése, Az osztálytársak kívánságára vo! t osztályfőnökük, dr. Rell Lajos fö­gimn. igazgató Békéscsaba társad, egyesületeinek vezetőit . értekezletre hívta össze f. évi szeptember hó 30-ára. Az értekezlet az előterjesz­tés kapcsán a következő határozato­kat hozta: Az ünnep rendezésére 40 tagu rendező bizottságot küldött ki Beliczey Géza gazd. főtanácsos elnöklete alatt. Az ünnep megtartá­sát okt. 21. és 22-re tűzte ki; 21-én este 6 órakor volna a Budapestről érkező vendégek fogadtatása, 8 óra­kor Gyóni-est a színházban a kép­viselőház, a M. Tudom. Akadémia, a Kisfaludy- és Petőfi-társaságok kiküldötteinek jelenlétében, fővárosi irók és művészek részvételével. Az estét a fővárosiak tiszteletére rende­zendő bankett zárná be. Okt. 22-én d. e. 9 órakor volna az önképző­kör diszülése, 10-kor istentisztelet a kistemplomban, 11-kor a plakett leleplezése a főgimnáziumban. A rendező-bizottság kérvényt nyújt be a város képviselőtestületéhez, hogy az ünnep költségeire a Gyóni-aiapra nagyobb összeget szavazzon meg. Szombaton fővárosi kiküldöttek rész­vételével értekezletet fog tartani a rendező-bizottság, hogy az ünnep kereteit véglegesen megállapíthassa. A csabai Gyóni-ünnep megindí­tója lesz a Gyóni kultusz fellendü­lésének, rajtunk, csabaiakon múlik, hogy minél fényesebben sikerüljön s a nagy költő újból megkezdhesse diadalmas bevonulását a magyar szivekbe. Bethlen miniszterelnök átvette hivatala vezetését Budapest, okt. 2. (MTI) Bethlen miniszterelnök vasárnap Budapestre érkezett és ismét átvette hivatala vezetését. Genf, október 2. Magyarországnak a népszövetségbe történt felvétele alkal­mával a genfi lapok igazgatói vacsorát aátak- Bánffy külügy- . miniszter tiszteletére. Több svájci hirlapiró volt a vacsorára hiva­talos, akik a mult évben Magyarországon tettek látogatást. Szombaton este Bánffy aáott vacsorát, amelyre szintén előkelő genfi hírlapírók és több kitűnőség volt hivatalos. T\ vendégek szívélyesen búcsúztak el a külügyminisztertől, aki kíséretével vasárnap reggel utazott el Genfből. Wast Fedor báró külügyi államtitkár már szombaton útra kelt, csak Bányai Zoltán maradt vissza, aki a népszövetség mellett működő állandó magyar tit- : kárság vezetője. Kemo! poso tárgyal a szQvefseges hatalmok megísizotíoiual Londoniján enyhébbnek ítél a helyzetet Páris, október 2. (MTI.) Mustafa Kemal és Frank­lin Bouilon között a következő fel­tételekre nézve történt megállapodás. 1. A szövetségesek haladéktalanul megszállják Tráciát. Ideiglenesen né­hány ezer főnyi csaprttestet vonul­atnak be és kezükbe vaszik a köz-' igazgatást. E csapattestek részint Konstantinápolyba és Drinápolyba, részint más fontos pontokra pl. Gal­lipoliba szállásolandók el. 2. (A köz­igazgatást egy hónap leforgása eiőít a szövetségesek átruházzák egy bi­zottságra. 3. Mudaniában a legrövi­debb idő alatt össze kell ülni a bé­ketárgyalásra. Franklin Bouilon kö­zölte, hogy lehetőleg 48 órán belül kérni kell a szövetségesek jegyzékét, hogy Tráciát ne elpusztított állapot­ban kapják vissza. Franklin Bouilon táviratot küldött Párisba, amelyben beszámol Kemallal való tanácskozá­sáról. E távirat kedvező hatást kel­tett a szövetségesek között. Azt to­vábbítás végett a római kormányna is megküldték. Páris, okt. 2. (MTI) Angol félhivatalos jelentés szerint Mutaniában kedden két ér­| tekezletet tartanak. Az egyiket Har­I ding és Kemal pasa a lemlegeszóna j kérdésének szabályozása céljából, $ a másikat a szövetségesek iábor­• j ' nokai, a tráciai kérdés ideialenes | megállapítására. Az angolok, ugy I látszik hajlandók Csanak kiürítésére, ; de azt kívánják, hogy a kiürítést I először a törökök kezdjék meg. i London, okt. 2. (MTI) Félhivatalosan jelentik, hogy \ a keleti kérdésben változás állott • be és a helyzetet kedvezőbben ítélik i meg. Londoni politikai körökben elégtétellel fogadták, hogy a török i csapatok a semleges zónán nem . árulnak el ellenséges szándékokat | és Kemal is kívánatosnak tartja, hogy : mielőbb találkozzék a szövetséges tábornokkal. London, okt. 2. (MTI) Kemal azt ajánlotta, hogy a mudániai találkozás határnapját csütörtökre tűzzék ki. Franciaország és Olaszország részéről Charph és Modbelli tábornokok vesznek részt a találkozáson. Kemal ajánlata kö­vetkeztében a válság enyhült, noha ; ez még mindig sulyosnok tekinthető. Meghiúsult a magyar-sz^rfo határkngazitás békés rendezés® i Genf, október 2. (MTI.) A szerb-magyar határkiig azitás békés rendezé- j sének meghiúsulásáért népszövetségi körökben általában Jugo­szláviát okolják. Jugoszlávia sohasem tanúsított engedékeny magatartást s ennek tulaj donitható, hogy a tanácstagok vá- j lasztásánál kibukott. A népszövetségi tanácsban általában i ránk nézve kedvezően itélik meg az eldöntetlen kérdést. 8101-es Bajtársi Szövetség uüasztrnánp ülése A 101-es Bajtársi Szövetség vá­lasztmánya áthatva a hazafias érze­lem ápolásának a fontosságától és a kitűzött magasztos cél mihama­rabbi elérésének szándékától, elha­tározta már előző ülésein, hogy min­den szombaton' összejövetelt ;; ttart addig, amíg a szövetség ügyeit ren­des mederbe nem terelheti. A folytatólagosan szüks ges teen­dők megbeszélése végett jött össze szombaton este is a szövetség vá­lasztmánya a Fiume éttermében. Vitéz Bertly János százados alel­nök nyitja meg az ülést. Üdvözli a megjelenteket, majd felkéri Machalek Pál századost, hogy a választmány­tól kapott megbízás alapján össze­állított alapszabálytervezetet ter­jessze elő. Machalek Pál százados az alap­szabálytervezetet felolvassa, melyet a választmány kevés módosítással oly értelemben fogad el, hogy az a javításokkal együtt a jövő választ­mányi ülésen újra előterjesztendő. Vitéz Bertly zázatios a választ­mány nevében köszönetet mond Machalek századosnak fáradságos munkájáért. A köszönetet jegyző­könyvbe is iktatják. Vitéz Bertly alelnök előterjeszti a 101-es emlékmű felállítására vonat­kozó terveket és felhívja a jelen­levőket, hogy a tervek megvalósí­tásában valamennyien tehetségük szerint vegyék ki részüket, ami be­csületbeli kött-lesség. Az elhangzott szavakat nagy lelkesedéssel fogad­ták és fogadalmat tettek, hogy addig nem nyugszanak, amíg a 101-es emlékmű tervét valóra nem váltják. Az emlékmű felállítására megindí­tandó gyűjtés engedélyezésének ki­eszközlésére bizottságott jelöltek ki. A bízottság tagjai vitéz Bertly János százados elnöklete alatt: Machalek Pál százados és Belanka Mihály főtitkár lettek. Több kisebb jelentőségű ügy el­intézése után az ülés véget ért. A választmány szombaton, októ­ber 7-én este a Fiume éttermében isméi ülést tart. Nem gyilkolták meg Sándor szerb királyt Budapest, okt. 2. A Sándor szerb király meggyilkolásáról szóló hirt hivatalosan is megcáfolták.

Next

/
Thumbnails
Contents