Komáromi Lapok, 1939 (60. évfolyam, 1-52. szám)

1939-12-23 / 51. szám

2. oldal. KOMÁROMI LAPOK 1939. december 23. ^üinrufi éi yoynií!Éi/njauJxxyv iskolai óraadó tanítók 20—20 pengőt, a napszámosok, munkások pedig egyheti fi­zetésüket kapják karácsonyi segély gya­nánt. Kállay Endre dr. volt az első fel­szólaló ezzel a tárggyal kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a mai viszonyok között legelsősorban a kisemberek, a munkások szorulnak se­gítségre, talán sokkal inkább, mint a tisztviselők. Méltányosabb segélyt kért a számukra s azt indítványozta, hogy a napszámosok s egyéb munkások, azok, akik egy év óta állanak a város szolgálatában, kétheti fi­zetésüket kapják meg karácsonyra. Ilyen értelemben tett indítványt « Füiöp Zsig­­mond, Zechmeister Sándor, valamint Fogl Károly is, utóbbi a komáromi munkásság különlegesen súlyos helyzetét ecsetelve. Nagy Nándor főispán szavazás alá bocsá­totta az ügyel s a kisgyűlés egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a tisztvi­selők s egyél) alkalmazottak az előadói ja­vaslat szermti segélyt, a napszámosok s egyéb munkások pe­dig kétheti fizetésüket kapják kará­csonyra. * • A kisgyűlést követőleg, öt órakor a vá­ros törvényhatósági bizottsága tartott rendkívüli közgyűlést, amelyen a kisgyűlés által előkészített ügyeket tárgyalták le. A zsidótörvény kijátszásával kapcsola­tos indítványhoz először maga az indít­ványozó, Balogh Miklós szólt hozzá. Konkrét példákat hozott fel arra, hogy Komáromban egymásukul akkuinak kor­látlan felelősségű társaságok, amelyek egy-egy keresztény vállalkozó neve alatt 1127 Keserűvíz, ha Igmándi, abból elég 3 ujjnyi. Eredeti nagy üveg 1.- pengő . kis üveg -.65 fillér fogyasztási adóval együtt. Csalódik, ha Igmándi helyett mást tógád e|, tovább életbrntartanak a törvényes ren­delkezések értelmében beszüntetett zsidó üzemeket, vállalatokat. Nagyobb ellenőrzés kellene abban az irányban, vájjon a nemzsidó részvényes a vállalatot fenntartó tőkének csakugyan a törvényben előírt részvényszázalékát je­gyezte-e. Lehetőséget kellene adni a bí­róságnak, hogy ebben az ügyben a leg­szigorúbb nyomozást folytathatná. Kun Árpád dr. felszólalása után a közgyűlés a kisgyűlés javaslatát fogadta cl, mely sze­rint a törvényhatóság a rendőrséghez át­iratot intéz ez ügyben. A közigazgatási bizottság kiegészítését il­letőleg, valamint a tisztviselők s egyéb alkalmazottak karácsonyi segélye tárgyá­ban szintén a kisgyűlés javaslatának meg­felelően hozott határozatot a közgyűlés. Adópolitikai sérelmek kiküszöbölése A pénzügyminiszter november hóban a képviselőházban tartott expozéjában behatóan foglalkozott a visszacsatolt Felvidéken felszaporodott adóhátralékok kérdésével és annak az elismerése után, hogy ez adóhátralék nagy része igaz­ságtalan és törvénytelen kivetés alapján lett előírva, abbeli elhatározásának adott kifejezést, hogy az egyes pénzügyigaz­gatóságokhoz kirendelendő döntő-bizott­ságok útján fogja az adófellebbezések elintézését és ezzel az adóhátralékok lik­vidálását keresztülvitetni. Nem lehet kétség az iránt, hogy a miniszter az adóviszonyok helyes felis­meréséből jutott ahhoz a megállapítás­hoz, hogy a visszacsatolt Felvidék kivált magyar nemzetiségű adófizetői teherbíró­képességüket jóval meghaladó mérvben lettek megadóztatva. Azok, akik közvetlen tapasztalatból, úgyszólván saját bőrükön ismerhették meg a cseh adókivetési és adókezelési rendszernek visszásságait és ostorcsapá­sait, nagyon jól tudják, hogy az egyszér jogtalanul kivetett és a fellebbezés el­lenére kíméletlenül behajtott adónak visszatérítésére irányuló jogorvoslati el­járás valóságos kálváriájára* és szélma­­lomkarcszámba ment. Korántsem a törvényekben volt a hi­ba. A végrehajtó közegek lelkiismeret­lensége, kárörömmel határos cinizmusa és tudatos rosszhiszeműsége az egészsé­ges szociális érzékkel felépített adórend­szert csúffá tette és így ez a rendszeres túlkapásoknak és visszaéléseknek meleg­ágya lett. Oly lehetetlen helyzet állott elő az állami háztartásban, hogy már a köztársaság 15-ik évében hét milliárdra emelkedett az adóhátralékok összege. Szlovákiában általában, de különösen a nemzetiségek lakta vidékeken ritkaság­számba ment egy oly telekkönyvi betét, amelyben ne biztosították volna a kincs­sár javára az adóhátralékot jelzálogilag. Ezeknek behajtására nem is mertek gon­dolni, mert hiszen tömegesen kellett vol­na árveréseket tartani, úgyhogy ahhoz sem elegendő végrehajtó, sem pedig ve­vő nem találkozott volna. A papiroson szereplő óriási kincstári követelések azonban nem könnyítették az állam pénzügyi helyzetét és azoknak vvről-évre való nyilvántartása és kimuta­tása az adóigazgatásnak felesleges mun­kát okozott úgy, hogy az adóhátralékok csökkentésére és eltüntetésére az u. n. depurációs eljárást eszeltek ki. Ez abból állott, hogy az adóhivatalok fel lettek jogosítva az adófizetőkkel bizonyos há­nyadban megegyezni és ennek lefizetése ellenében az adóhátralékot törölni. Ez az eljárás azonban kevés eredménnyel járt, mivel a hátralékos adóalanyok időköz­ben a beállott gazdasági válság nyomán tönkre mentek és még a hányad sem volt rajtuk behajtható. A Felvidéknek e sötét korszaka tanul­ságul szolgálhat arra, hogy az adóprés működését nem lehet a végletekig fo­kozni anélkül, hogy abból mindkét félre, államra és adóalanyra egyaránt helyre­hozhatatlan kár ne háramoljék. A történelem színteréről rövid idő alatt letűnt cseh állam rothadt adóke­zelési rendszere figyelmeztetésül kell, hogy szolgáljon arra is, hogy a felügye­leti hatóságoknak a legnagyobb éber­séggel kell őrködniök, hogy a kivető ha­tóságok minden önkénytől menten, egye­dül a törvényes rendelkezéseknek megfe­lelően, szabják meg az adót és ne hagy­ják figyelmen kívül az adózók tehervise­lési képességét. Az adóigazgatás ellen már az első évben is sok panasz hangzott el a vissza­csatolt Felvidéken; ezeknek súlypontja főként a törvényellenes kivetésben rej­lik, amidőn a törvényben előírt levo­nandó kiadási tételek a nyers bevételből le nem vonatnak. Ennek következménye ismét a sok hiábavaló jogorvoslat lesz, amelyek elintézése a felettes hatóságokat felesleges módon fogja foglalkoztatni. A helyes adóigazgatásnak fokmérője azon­ban a fellebbezéseknek és panaszoknak a legcsekélyebb mérvben való igénybe­vétele. Dr. G. J. Utolsó ülését tartotta ez évben a vármegyei kisgyűlés December 21-én d. e. 9 órakor tar­totta ez évi utolsó ülését a vármegye kisgyűlése, melyen Nagy Nándor főis­pán elnökölt. Vitéz Hunyady László dr. főjegyző ismertette az alispán negyedévi jelenté­sét, majd előadta a közgyűlés elé tarto­zó ügyeket, amelyeket a kisgyűlés meg­felelő javaslatokkal a közgyűlés elé ter­jesztett. Ezekről közgyűlési tudósítá­sunkban számolunk be. A saját hatáskörbe tartozó ügyek tár­gyalása során Pákozdy Irén, a dunaszer­­dahelyi főszolgabírói hivatal kisegítő tisztviselője részére a törvényes intézke­désnek megfelelő díjazást állapított meg a kisgyűlés, majd hozzájárult, hogy Fel­­sőgalla község 3 díjnoki állást átszer­vezzen, Szőny község segédjegyzői állás szervezése tárgyában hozott határozatát pedig hozzájárulás mellett kormányható­sági jóváhagyásra terjesztette fel. Somorja és Dunaszerdahely községek a saját telkeiken épített ifjúsággondozót a vármegyének átvételre felajánlották. A kisgyűlés a felajánlott épületeket tü­dőbeteggondozó céljára átvette. Hozzá­járult a kisgyűlés, hogy Mocsa község aljegyzői lakást építsen. Gutor község vadászbérleti szerződé­sét megsemmisítette és a községet új el­járásra utasította, ugyancsak nem hagy­ta jóvá több község oly értelmű hatá­rozatát, hogy a vadászati haszonbérből fizessék a mezőőröket. Megsemmisítette Bős község határozatát, mellyel a taní­tói nyugdíjjárulékhoz nem járult hozzá, mert a határozat a törvénnyel ellenke­zik, — Jeskó Márton várkonyi jegyző hadipótlékát pedig megtagadta, mert az igazoló bizottság nem találta igazolha­­tónak s állásából el is bocsájtották. A vármegye háztartási alapjából fel nem használt összegeket a kisgyűlés át­utalta olyan rovatokba, melyeknél hi­teltúllépés történt. Hozzájárult a kisgyűlés, hogy Komá­­romszentpéter és Ujgyalla községek or­szágzászlót állítsanak és belépjenek az Ereklyés Országzászló nagybizottságába. Elfogadta, hogy ugyanez a két község tűzmentes anyakönyvi szekrényt vásárol­jon. Ezután több segélyt szavazott meg a kisgyűlés, jóváhagyta több községnek a fedeztetési díjakat megállapító határoza­tát, jóváhagyott néhány vadászbérleti szerződést, és több községi határozatot az elöljárók díjainak megállapítása tár­gyában, majd több kevésbé jelentékeny ügy elintézése után a kisgyűlés véget ért. Meghűléses betegségeknél, rheuma­­tikus és köszvényes fájdalmaknál, idegfájdalmaknál, fejfájásnál, vala­mint izületi- és lagfájdalmaknál, gyor­san és biztosan hatnak a TOGAL- tabletták. Orvosok ezrei ajánlják, te­hát Ön is bizalommal vásárolhatja. Tegyen még ma egy kísérletet. Kérje kifejezetten a kiváló hatású TOGAL-t. Teljesen ártalmatlan. Minden gyógy­szertárban. P. 1.60. (445) Andrást jelölte ki az Ür Irta: SZOM BAT HY VIKTOR. Istenes András vette a fejszéjét s végigballagott a falun. Lassan, kényel­mesen sétált, volt ráérő ideje, a to­ronyban is csak most harangoztak fél­­nyolcra. Korán is érkezett. Az erdőmérnöki iroda vaskerítéses udvar mélyén fehérlett, várnia kellett Andrásnak, mire a mérnök előkerült. Fiatalember a mérnök, nemrég háza­sodott, jószívű, mosolygós férfi, csak a csizmát nem szokta még meg, hiszen városból került falura. — Hát itt van, András1? — kereste az iroda kulcsát a mérnök. — Itt vagyok, — felelte András s karjára akasztotta a fejszét. Mindaketten beléptek az irodába, hi­deg volt még a két szobában, a szolga is csak most fog érkezni, hogy fűtsön. A mérnök egy papírdarabra sebesen írni kezdett. — Hát nézze, András, — dörzsölte egymáshoz fázósan ujjait a mérnök, — három fát kivághat. Ezt is csak a.zért, mert engedélyt kaptam rá én is. Eb­ben a lombos erdőben alig akad né­hány fenyőfa s a csemetéket nagyon őrizzük. Majd, ha egyszer felcsepered­nek a fenyők, szabad lesz többet is kivágni. Sajnos, ezidén nem nyúlhat a fákhoz senki, mondja meg a falu­nak. Értette? — Értettem, — bólintott András. — Az egyik fát az iskolába viszi, a másik a magáé, mert jó és hű munká­sunk. S egyet, a legkisebbet, nekem hozza be. — Több házba akkor nem is hoz a Jézus karácsonyfát? — kérdezte And­rás. Ezidén nem. így szói a rendelet. Ne is siránkozzanak rajta, később majd úgyis maguk látják hasznát en­­[ooik a tilalomnak. S lopni sem szabad, mert ott a kerülő, Hlavaj Péter. Ez a céduLa is neki szól. Igen, — feleli Istenes András s nagyon lassan csoszog ki. Három ka­rácsonyfát vághat ki összesen. Nem lesz a faluban fán égő gyertya, papiros­lánc fenyőágon, szikravető és arany­dió. Nem száll imla a fa alól s később, Jia a fa elszárad s tűlevelei hullanak, nem lesz mit parázsra dobni, hogy il­latozzék. Csak a doktoréknak lesz karácsony­fájuk, a jegyzőéknek s a papáknak. Azoknak, akik a városból pénzért ho­zathatják. De a Száraz Péterek portá­ján, a Kincses Márton házában, Lu­kács szabóéknál nem lesz karácsonyfa, mert ezeknek nincsen pénzük, hozatni városból másfélmétereset. Nekik azonban lesz, Istenes Andrá­­séknak, csak nekik lesz a faluban. Azon tűnődik András, a hegyoldal felé menet, hogy ez nem is olyan jó érzés. Nem érzi boldogságnak, hogy egyedül az ő házukban ég majd gyer­tya a fán s csak náluk szór csillagot a szikravető rúd. A szomszédságban legfeljebb gyertya ég, asztallapra ra­gasztott gyertya, mert tilos ezidén fe­nyőt vágni az erdőből, ez a rendelet. Már kinn is van Istenes András az erdő szélén. Szörnyen mély a csend, olykor egér fut végig a havon, a patak­parton róka oson. Varjak emelkednek súlyos szárnyakkal a leveletlen tölgyek fölé, cinkék rázzák a zúzmarát. Vé­kony hószövet takarja a tájat. A pa­tak kis öbleiben már jéggé fagyott a víz, de a sodrában még sebesen, hidegen csobog. András egyedül áll az erdőségben s keresi a fenyőket. Bizony, igaza van a mérnöknek: a lombos erdőben alig akad néhány fenyőfa, legfeljebb a kis csemeték a faiskolában. Azokhoz nyúl­ni azonban tilos. Sokáig tart, míg ki­választhat hármat, bejárja a fél erdőt is, míg a kisded fenyőcsoportra ráta­lál. Három egyformát néz ki, jó em­bermagasakat s rácsapja egyiknek tör­zsére a fejszét. Am az erdőkerülőnek is jó füle van, mert mire a második fát dönti András, Hlavaj, a kerülő már otl áll szigorú arccal s osak akkor eny­hül, mikor András az igazolócédulát mulatja elé. Hánccsal köti össze András az ága­kat, vállára dobja a három fát, bú­csúzik Hlavajtól s megindul lefelé, a fagyott erdei utón. Lassan dél lett. Mire a kertek alá ér, harangoznak is. Holnap tesz kará­csonyeste. — Honnan, András bátyám? —szói rá Száraz Péter, aki most volt katona. — Erdőből. — Magának szabad volt? — Hármat. — Hm, — düunyög Száraz Péter, -ezidén nem lesz karácsonyfánk, pe­­dijg a kis Laci hogy örült volna neki Istenes András megáll, nekitámaszt­ja a fákat a ház oldalának s néz ma­ga elé. Aztán kioldja az egyik fát s fejszéjével lecsap egy ágat, a legalsót. — Nesze, legalább egy ág, — mond­ja, — tűzzétek cserépbe. Az enyimbül adtam. Száraz Péter mosolyog s viszi be az ágat. Tovább halad András. így ér a mérnöki iroda elé, ott beadja a cse­lédnek a mérnök fáját. Fordul egyet, s a tanítónak is beszól: — Itt hozom az iskola karácsony­fáját. Az ám, de az iskolában ott a sok gyerek, éppen özönlik ki mind az udvarra. — Jaj, de szép fája van, András bácsi, — irigykedik a kis Sipkei Rozi, — vájjon hoz-e nekünk i,s vagy felet a Jézus? — Meg nekünk! — sivít cérnahang­ján Kovács Terus. Istenes András nem szól semmit, csak ballag tovább. Ahogy a Sipkei suszter háza elé ér, egy pillantásnyi­­ra megáll, habozik. Aztán bekopog a párás ablakon s kiinti a susztert. — Itt egy ág, — mondja színlelt komorsággal, — megóhajtotta a lánya, többet nem adhatok. S mivel közel laknak Kovácsék is, im azoknak is benyújt egy ágat. így fogjy a fa, legszebb alsó ágait le­lemetszette már. Die a pap bérese is kinn áll az árak

Next

/
Thumbnails
Contents