Komáromi Lapok, 1939 (60. évfolyam, 1-52. szám)

1939-09-16 / 37. szám

1931). szeptember IG. KOMÁROMI LAPOK 3. oldal. Felhívom a nagyérdemű kö­zönség szíves figyelmét, hogy kályhák rakását, Hartmuth rendszerű speciális fafútéses, valamint új kályhák rakását vállalom úgy helyben, mint vidéken Kiváló tisztelettel: Halupka István kályhásmester Komárom 4.. Gyár-utca 41. szám. Űj kályhák raktáron. A városi közigazgatási bizottság ülése Komárom thj. szab. kir. város köz­­igazgatási bizottsága szept. hó 12-én, keddön délután 5 órakor ülést tartott a városháza tanácstermében Nagy Nándor főispán elnöklete mellett. Az ülésen a város közigazgatásának ve­zetői tették meg jelentéseiket. Alapi] Gáspár kormányfőtanácsos polgármes­ter jelentésében a városi közigazga­tásnak az egyesítéstől mostanáig eltelt időszakát ismertette s hangsúlyozta, hogy a kezdeti nehézségeket legna­gyobbrészt sikerült leküzdeni, a város tisztviselői kara nyugodt mederben folytatja már munkáját. Jánossy Ká­roly pénzügyigazgató a város pénz­ügyi helyzetét, Ujszászy Imre műszaki tanácsos pedig a m. kir. államépítéJ szeti hivatal működését ismertette, Benzon Tamás dr. kir. ügyész ügyészi jelentését tette meg. Ugyancsak jelen­tést tett vitéz Szabó István m. kir. tanfelügyelő, Ralovich Ödön dr. tiszti orvos, Bajor László dr. kir. főállat­orvos s Vizkelety Sándor dr. tanács­nok, a városi árvaszék elnöke. A je­lentéseket a bizottság tudomásul vette. A jelentések kapcsán több felszóla­lás hangzott el. Balogh Miklós közig, biz. tag nagy figyelem közben a komá­romi gimnáziumban a leáüynövendé­­kek felvétele körül történt kivételezést tette szóvá. Egyenlő elbánást kért eb­ben a tekintetben, hangsúlyozta, hogy az ilyen esetek rossz vért szülnek, aminek már nyomai mutatkoznak is városszerte. ,A felszólalást a bizottság tudomásul vette s elhatározta, hogy feliratban fogja kérni a város a kul­tuszminisztériumtól, hogy az ügyet mi­nél előbb orvosolja úgy, hogy a gim­náziumba ne csak egyes kivételt ké­pező lakosok, hanem minden komá­romi lakos leánygyermeke felvételt nyerjen. Ugyancsak Balogh Miklós szólalt fel abban az ügyben is, hogy a középiskolai tandíj jelenlegi magas­ságát okvetlenül mérsékelni kellene, mert sokak számára kibírhatatlan. A tandí j csökkentése iránti kérést is fel­iratba foglalva terjeszti fel illetékes helyre a város. lfj. Mohácsi] János dr. biz. tag a ko­máromi gyógyszertárak éjjeli szolgá­latával kapcsolatban szólal fel. A mos­tani beosztás szerint megtörténik, hogy amikor a balparti városrészben egyet­len gyógyszertár sincs éjjeli szolgá­latban, a balpartról a túlsó oldalra kell átmenni. Sürgős esetekben ez na­gyon kellemetlen, mert figyelembe kell venni azt is, hogy Komáromhoz tarto­zik Partosuffetep s a Bene is. Ralovich Ödön dr. tiszti orvos a felszólalás kapcsán kijelentette, hogy a gyógy­szertárak éjjeli beosztását a miniszté­rium szabályozta, az ellen egyelőre nem lehet tenni semmit. Mohácsy Já­nos dr. az iránt is érdeklődött, mi van a csehek által kivetett adók fel­lebbezési ügyével. Jánossy Károly kir. pénzügyigazgató válaszában kije­lentette, hogy a fellebbezések elbírá­lása az erre a célra alakítandó döntő­­bíróság hivatása lesz, a döntőbíróság még nincs megalakítva. Az ügy azon­ban teljesen elő van készítve már. A bizottság a felszólalásokat s a vá­laszokat tudomásul vette. A közigazgatási bizottság ezután meg­alakította az egyes albizottságokat s megválasztotta azok tagjait. A követ­kező albizottságok alakultak meg: gaz­dasági albizottság, népoktatásügyi, út­ügyi, kisajátítási, telepítési, közegész­ségügyi, adóügyi, építésügyi albizott­ság. Megalakították még a gyámügyi efSebbvjteli bizottságot s a fegyelmi váiasztmáuyt. Komárom városa 100.000 pengő kapott A város törvényhatósági kisgyülésének ülése Komárom thj. szab. kir. város tör­vényhatósági kisgyűlése folyó hó 12-én, kedden délután ülést tartott a város­háza dísztermében, Nagy Nándor fő­ispán elnöklete mellett. Az elnöklő főispán, megállapítván a gyűlés határozatképességét, azt tette szóvá, hogy néhány kisgyűlési tag nem mentette ki távolmaradását. Hangsú­lyozta a főispán, hogy az üléseken való meg nem jelenést a tagoknak kel­lőleg igázolniok kell, ugyanis három esetben való igazolatlan hiányzás a kisgyűlés tagjainak sorából való tör­lést vonja maga után. A kisgyűlés ez­után a tárgysorozatra tért. Csukás Ist­ván dr. főjegyző, előadó a m. kir. Er­zsébet tudományegyetem baráti egye­sületének kérelmét ismertette a vá­rosnak az egyesület alapító tagjai so­rába való belépése tárgyában. A fő­jegyző a pénzügyi bizottság nevében 100 pengő tagsági díj megajánlását in­dítványozta s arra kérte a kisgyűlés). ebben az ügyben térjen napirendre. A kisgyűlés mindkét indítványt elfogad­:49 pencuh NEPRÁDIÓ Tanít, Siótüitíoztcvt, 'KMNtí! Veqye wuiy Mcid^l<£^kűd<^&yidí. ta. A kisgyűlés ezután néhány olyan ügyet tárgyalt le, amelyet a város köz­gyűlése már a törvényhatósági jog visszaadása előtt letárgyalt. Ilyen ügy volt az is, amely a megyei város volt polgármesterének képviseleti átalányá­val kapcsolatos. A kisgyűlés egyhan­gúlag hozzárult ahhoz, hogy a volt polgármester képviseleti átalánya a megyei város képviselőtestületének ha­tározatához képest utalványoztassék. A kisgyűlés dr. Réthelyi János II. o. aljegyző előadásában néhány komáro­mi lakosnak községi kötelékbe való fel­vétele iránti kérelmét tárgyalta le. A tárgysorozat után Alapi/ Gáspár kor­mányfőtanácsos polgármester bejelen­tette, hogy a m. kir. pénzügyminisztérium Ko­márom városának 100.000 pengő ál­lamsegélyt utal ki. Komáromnak az államsegély iránti ké­relmét nem sokkal a visszacsatolás után a város akkori polgármestere, Fülöp Zsigmond terjesztette fel ille­tékes helyre. Alapig Gáspár polgár­­mester a kérést megismételte s Zsindely Ferenc miniszterelnökségi államtitkár s Szász Lajos dr. pénz­ügyi államtitkár támogatásával a kérésnek végre eredménye is lett. Az igen jelentős pénzbeli segély sok­ban enyhíteni fogja Komárom súlyos anyagi helyzetét. A kisgyűlés örömmel vette tudomásul a bejelentést s fannak a reményének adóit kifejezést, hogy a minisztérium jóindulatát s hathatós segítségét ezután is érezni fogja ez a csehektől agyonsanyargatott s nagy szegénységbe döntött város, amelynek Még ma is több, mint két millió pengő adóssága van. A kisgyűlés Zsindely Ferenc és Szász Lajos dr. államtitkároknak az állam­segély elnyerése érdekében kifejtett fáradozásukért egyhangúlag köszöne­tét szavazott. Czibor Gézának az el­bocsátott városi alkalmazottak ügyé­ben való felszólalása után a kisgyűlés végétért. A vármegyei közigazgatási bizottság ülése A vármegyei közigazgatási bizottság szeptember 12-én d. e. fél 11 órakor tarlóba havi ülését a vármegyeház kisebb tanácskozó termében, melyen Nagy Nándor főispán elnököli. Megnyitás után vitéz dr. Hunyadi] László főjegyző terjesztette elő az al­ispán havi jelentését. Eszerint a kül­politikai események nagyban befolyá­solták a közigazgatás munkáját, amely nagymértékben felszaporodott. A fel­vidéki földbirtokrendezés szükségessé telte, hogy a gazdasági albizottság mellé még két tisztviselőt osszanak be. Az elmúlt hó kiemelkedő eseménye volt a bábolnai méntelep 150. évi jubileuma, amelynek ünnepségén a Kormányzó Úr Öfőméltósága és igen sok országos vezető egyéniség jelent meg. — Ógyallán és Tejfalun országzászlót avattak. — A közbiz­tonság kielégítő volt, a csendőrség 672 esetben nyomozott éspedig a legtöbb esetben sikerrel. — Dr. Balog Béla árvaszéki ülnök állásáról lemondott, apiit a belügyminiszter tudomásul vett. Esztergom vármegy« közig, bizott­sága felirattal élt a kormányhoz, hogy a csehszlovák uralom alatt magyar­ságukért nyugdíjazott, de a felvidék visszatérése folytán közszolgálatba visszavett tisztviselők fizetési osztályba sorozásánál a legnagyobb méltányos­ságot alkalmazza. Ezt a feliratot meg­küldte a komárommegyei közig, bizott­ságnak is hasonló felirattal való támo­gatás céljából. A közigazg. bizottság a felirathoz csatlakozását kimondta, mert kétségtelen, hogy a méltányosság sza­bályainak alkalmazása nélkül a ma­gyarságuk miatt elbocsájtott tisztvi­selők sokkal hátrányosabb helyzetbe kerülnének, mint akiket a cseh ható­ságok átvettek. Dunaszerdahely kérelmére elhatá­rozta a bizottság, hogy Dunaszerda­­boly községnek, a VI. lakbérosztályból az V. lakbérosztályba leendő sorozása iránt felirattal fordul a kormányhoz, hoz. Javaslatot tesz a közig, bizottság a postaigazgatóságnak, hogy a Laksza­kái lason létesített postaügynökség kör­zetébe Turiszakállas, Szilas községe­ket, valamint Lakirétet és Madérétet, a seregakoli postaügynökség körzetébe a Vág és Kisduna szögletében levő még el nem nevezett lakott helyet, a madari postaügynökség körzetébe pe­dig Uj pusztát (Mudronyfalvát) kap­csolja be. Boncz Nándor dr. árvaszéki elnök jelentésében panaszolja, hogy az árva­széki ülnökök száma egygyel apadt, keltő pedig másirányú szolgálatot tel­jesít, ami fölötte hátráltatja az ügyek elintézését, miért is egy közig, gyakor­nok és egy aljegyző beosztását kéri. Mindazonáltal az árvaszék 17.086 ik­tatószámából mindössze 1792 elinté­zetlen. A közig, bizottság a jelentés ér­telmében megkeresi az alispánt, hogy a szükséges segéderőket bocsássa az árvaszék rendelkezésére. Ralovich Ödön dr. t. főorvos jelen­tése szerint a közegészségügy kielégítő. Született 527 gyermek, ezzel szemben a halálozások száma 210, a természe­tes szaporulat tehát figyelemreméltó. Dr. Benzon Tamás kir. ügyész je-j leütéséből megtudjuk, hogy a törvény-, széki fogházban a felnőtt foglyok szá­ma 83, a fiatalkorúaklé 2. A fogház­ban az egészségügy megfelelő, az élei-, rnezés és bánásmód jó. Jánossy Károly pénzügyigazgató je­lenti, hogy az adókivetések, — egyes társulati adók kivételével — befeje­zést nyertek. Az adóbefizetés a múlt évihez képest csökkenést mutat, de az illetékek kétszeres emelkedéssel zá­rultak. Ugyancsak kedvező* a közúti adók és forgalmi adók behajtása. Vitéz Szabó István kir. tanfelügyelő előadja, hogy a felvidéki érdemesebb tanítók részére több tanfolyamot tar­tottak. A komáromi tanker, főigazga­tóság megkezdte működését, hivatala a komáromuj városi városházán nyert elhelyezést. A nem állami tanítók át­vétele folyamatban van. Ujszászy Imre műszaki főtanácsos az útépítésekről és javításokról szá­molt be és polemizált a lapunkban ko­rábban megjelent s a közutak álla­potával foglalkozó panaszos levéllel. Azt azonban beismerte, hogy vaggon­­hiány miatt több .előirányzott útjaví­tást nem tudnak befejezni. Hickisch Károly biz. tag kérte, hogy a Komárom—Somorja—Pozsony útvo­nalat különös fontosságánál fogva több figyelemre méltassák. Az előadó kije­lentette, hogy már javaslatot tett en­nek az útnak országuttá leendő minő­sítése iránt. Elekes Imre gazdasági főfelügyelő jelentése szerint a termés jó közepes volt. A telepesföldek bérlete három­negyed részben befolyt. Jelentékeny elemikár nem volt. A földigénylők fe­lülvizsgálása folyamatban van. A ter­més értékesítésénél panaszok merültek fel a kifizetések késedelmes volta miatt. Bajor László dr. állatorvos az ál­latok egészségi állapotát kielégítőnek találja. Csupán Tata környékén lépett fel járványszerüen a sertésvész, egyéb­ként fertőző betegségek csak szórvá­nyosan fordultak elő. A vására forga­lom augusztusban visszaesett, ezért az export is csökkent. A közigazgatási bizottság ülése után a gyámügyi fellebbviteli bizottság, a közegészségügyi bizottság, a népneve­lési bizottság és a pénzügyi bizottság tartották meg üléseiket. V CORSO” ÉTTEREM ÉS SÖROZO KOMÁROMUJVÁROSBAN, Nagyigmándi-ut 13. Méisékell polgári áraki Sondos kiszolgálás I Gyönyörű kerthelyiség, modernül berendezett éttermek és söröző helyiségek. Elsőrendű ételek. Kitűnő italok. Menürendszer. Havi étkezőknek kedvezmény. Cigányzene. Társasebédek és összejövetelek legalkalmasabb helye. .

Next

/
Thumbnails
Contents