24 óra, 2014. április (25. évfolyam, 76-100. szám)

2014-04-01 / 76. szám

Csupasz lett a Duna-part gátépítés Az Almásfüzitő és Komárom közötti védműépítés elindult Verekedés miatt a menyasszonytánc előtt előállították a férjet Szomoron A mintegy hétmilliárdos beruházás keretében épülő gát nyomvonalán megkezdődtek az előkészítő munkák a komáromi Duna-parton A Csillag erőd mögött va­lósággal kopár lett a Duna partja, a gátépítés okán ugyanis a szakaszon is elvégezte az Észak-dunán­túli Vízügyi Igazgatóság a favágási, növényzetirtási munkákat. Hajnal Dóra Németh József igazgatótól megtudtuk, a kivitelező a lő- szermentesítési feladatokat is hamarosan befejezi. A kö­zeljövőben pedig a töltésépí­téshez szükséges anyagok le­szállítása lesz a soron követ­kező feladat. A munkálatok előzménye, hogy több mint hétmilliárd forintból épülhet ki az a dunai védmű, mely kö­zel 29 ezer ember biztonságát a beruházás nemcsak a vé­delemről szól, hanem a reha­bilitációról is, hiszen a Con- có-patak torkolatánál találha­tó Ácsi mellékágban és a pa­tak menti mocsaras területen is végeznek majd élőhely-javí­tó munkákat. szolgálja majd árvíz idején, e nélkül a Duna árvizei Komá­rom, Almásfüzitő, Dunaal- más, Mocsa és Naszály köz- igazgatási területén mintegy harminc négyzetkilométer te­a beruházásban védvonalat keresztező műtárgyak épül­nek: átalakít három árvízvé­delmi zsilip: lebontanak két vízkivételi műtárgyat. Kiépül egy állami törzshálózati víz­mérce, vízelvezető árok és szi­vattyúállás is létesül. rületet érintenének. A fejlesz­tés Komárom és Almásfüzi­tő árvízi öblözetére terjed ki. Mint arról beszámoltunk, az ünnepélyes alapkő letételen a miniszterelnök is jelen volt. Akkoriban elhangzott, hogy a hét milliárd forintot meghala­dó költségű beruházás legje­lentősebb eleme a Bécs-Buda- pest vasútvonal árvíz-mente­sítése, ennek érdekében közel öt kilométer hosszú új töltést építenek. Az Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság európai uni­ós forrással megvalósuló fej­lesztése már jövő nyárra elké­szülhet. Előhely-rehabilitációt is végeznek szoMORNem várt esemény árnyékolt be egy lakodal­mat szombaton, amely há­rom rendőrségi előállítással és egy orrtöréssel végződött. A násznép egyik tagja szóvál­tásba keveredett egy szintén jelen lévő falubelivel. A vita tettlegességig fajult, a két fér­fi összeverekedett egymással. A bunyót követően az egyik, 44 éves „résztvevő" visz- szatért az ifjú párhoz, a má­sik, 36 éves pedig hazament. Nem maradt otthon sokáig, magához vett egy feszítőva­sat és rátámadt ellenfelére. A dulakodást többen is látták a faluban, egyikük kihívta a ■ A sértődött ifjú férj orrba vágta azt, aki értesítette a rendőrséget rendőröket, akik előállították a két férfit. A 44 éves férfi el­len garázdaság, a 36 éves el­len pedig felfegyverkezve el­követett garázdaság miatt in­dított eljárást a Tatabányai Rendőrkapitányság. Az este az ifjú férj számára is a rendőrségen végződött. Ő ugyanis zokon vette a rend­őri intézkedést és azt, hogy a násznép egyik tagja kényte­len volt emiatt otthagyni a la­kodalmat. Orrba vágta azt, aki értesítette az egyenruhá­sokat. A bejelentőt mentő vit­te kórházba, a férjet pedig a rendőrök a Tatabányai Rend­őrkapitányságra, ahol súlyos testi sértés miatt gyanúsí­tottként hallgatták ki. A férfi csak ezután térhetett vissza párjához, így a menyasszony­tánc elmaradt. ■ R. G. Letették az esküt Tatán a szavazatszámlálók tisztességgel Hónapok óta tart a közreműködők felkészülése az országgyűlési választásokra Tatán, a közös önkormányza­ti hivatal dísztermében több tucatnyian gyülekeztek teg­nap, hogy letegyék a szava­zatszámláló bizottság tagja­ira nézve kötelező esküt, va­lamint részt vegyenek a szak­mai tájékoztatón. A tatai vá­lasztási bizottságot már fel­készítették erre a feladatra, most az úgynevezett külta­gok, valamint a jelölő szer­vezetek képviselőire, illetve a dunaszentmiklós bizottsá­gi tagokra várt az esküt kö­vető oktatás. A megjelenteket dr. Kórósi Emőke, a helyi vá­lasztási iroda vezetője köszön­tötte, majd Michl József Tata, és Pogrányi Pál Dunaszent­Tegnap délután Tatán esküt tettek a szavazatszámláló bizottságok tagjai az április 6-i választásra miklós polgármestere előtt az érintettek elismételték az es­kü szövegét. Michl József reményét fe­jezte ki, a voksolás egy nap­jára történő hosszú felkészü­lési folyamat gyümölcse az lesz, hogy április 6-án min­den a törvényes keretek kö­zött, tisztességgel zajlik majd le. A bizottsági tagok pedig precíz és lelkiismeretes mun­kát végeznek. Ma a közös ön- kormányzat másik két telepü­lésén, Dunaalmáson és Nesz­mélyen, Czeglédi Zoltán, illet­ve Janovics István polgármes­terek előtt is fogadalmat tesz­nek a települési szavazatszám­lálók. ■ Petrik JdjfiiJ'1 *48%. J.yj’p I Megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, wl. s’»p' É ^7%—\ ^p|| ri megyés püspök brrw. f IJM4JEY |Vh£ llESBB jf®? M |1f\ S Sí' .■■■•.'• jjf tPtVM lenlétével az iskola helyi tarifás számot Jpr m \ / I korsze­Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre. ’ rűsítésének pro­B KERESSE A KEMMA.HU OLDALON: KAMPÁNYFINft F7 TÖRTÉNT NAPELEMEKET TELEPÍTENEK SOK BALESET TÖRTÉNT A HÉT VÉGÉN ,, „ C£ 1UR1 Ll’ A SZENT IMRE ISKOLA MEGYÉNK ÚTJAIN ► WWW.KEMMA.hu AZ OKTATÁSBAN ► 6.OLDAL TETEJÉRE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI jtk 2014. ÁPRILIS 1., KEDD. XXV. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM. ÁRA: 160 FT. ELŐFIZETVE: 112 FT Faház átalakításával nyert : A Lakberendezők Országos Szövetsé- : ge tavaly is kiírta az Év Lakberende- | zője pályázatot. Az egyik díj Tatabá- : nyára került. ► 2. oldal : Ma a tegna- Csatában hóval, pihoz égé- vízzel is : szén hasonló idő­járásra számítha- \ megyei polgárőr ■ tunk: mgyogó szövetség nagyon : napsütés, esetleg odafigyel a tovább- : egy-egy zápor képzésekre is - : lehet. 20 fok kö- hangzott e| a leg- i ra" tavaszi meleg utóbbi közgyűlé_ sükön. ► 3. oldal Lovasünnep készül az Öreg-tónál : A Tatai és Térségbeli Lovasélet-fej­• lesztő Szövetség Közhasznú Egye­: sülét április 25-27. között az idén is : megrendezi lovasünnepét. ► 4. oldal : Jó volt a tavalyi ^eucfthTIIÍÍ : termés SZERKESZTŐ: : Az Eszterhá­i zy Szőlő és Bor- terjesztés: : termelő Egyesü- ---------a 40/510-510 : let megártotta hirdetés : 10. borversenyük --------a 34/514-020 | eredményhirdető- E-MAIL: : sét. ► 4. oldal szerkJmmeaxel3 ; Milyen Agora-beli programokra : látogat el legszívesebben? : Kulturális rendezvények- : re, kiállításokra. \ : Könnyű- és/vagy : komolyzenei kon- jm ' certekre. 'ifÉN-W JaJj© J Nem járok az \ % ■ Agorába. : Közösségi ^r SM) W : programokra. űSB ; forrás.kemma.hu JÓ REGGELT! ■ A 10-es főúton gurulok Tát felöl Nyer­■ ges irányába. Előttem gyenge hatvan- : nal araszolgat valaki. Köpésnyire az : úti cél, nem előzöm meg a mobilozó \ urat. Mögöttem is araszolgat valaki. ■ Lesem, miért nem előz meg. Ő is tele- : fonál. : Nem is olyan régen még a megyehá- : zán működött a szerkesztőségünk. Az ; aluljáró felöl az épülethez érkezők kö- : zül szinte mindenki levágta a sarkot a : járdán. Négy lépés helyet megtettek : hármat. Én sohasem. Aztán egyszer ■ úgy döntöttem, én is rövidítek. Egy lé­• pésnyit. Nem esett jól. Kicsit haragud- : tam is magamra. Hogy jön ez a mobi­: lozáshoz? Juszt sem fogok rászokni az : autóban csicsergésre. Remélem, nem \ lesz kötelező! F. K. : lllllll III ; 9 77 1 4 1 6 865026 1 4 0 7 6

Next

/
Thumbnails
Contents