24 óra, 2014. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

2014-03-01 / 51. szám

EGY PERCBEN Kiállításon a Duna-Gerecse térség Magyarország legjelentősebb turisz­tikai vásárán, az Utazás Kiállításon mutatkozik be a Duna-Gerecse tér­ség. ► S. OLDAL .......................................1 „................. Szomba ton Felpörögtek feloszlását Köve- a beruházások SbeSdebb 15 százalékkal nőt- időre mindenütt a beruházások kisüt a nap. A a tavalyi negyedik legmagasabb negyedévben, az nappali hőmér- év egészében pe- séklet 9,15 fok dig 7,2 százalék- között várható. kaj ► 7. OLDAL Ne égessünk veszélyes hulladékot! Szálló por: jogszabályt hoznának, hogy milyen szilárd tüzelőanyagokat lehetne használni az otthoni kályhák­ban. ► 7. OLDAL Gyöngyösön telefon^B a Tatabánya szerkesztő: A férfi kézilabda NB I-beri ma ke- terjesztés: mény mérkőzés--------««o/»io-»io vá r Gyöngyösön a hirdetés: Grundfos Tatabá- ---------»M»M-pgo ny a KC legénysé- e-mail: gére. ► 16. oldal A KEMMA.hu olvasóitól Milyen típusú kulturális programokat kedvel? I Koncerteket zenei, táncos előadásokat | Kiállításokat, gyűjtemények bemutatóit Nem járok ilyen rendezvényekre JÓ REGGELT! Furcsa, a környékbeli hajléktalanok mostanra tanulták meg a lépcsőházi postás-kódot. így tanyát is vertek töm­bünk földszintjén és a pince környé­kén. Cigizős, zajos kvaterkázásukat a „közelben" lakók megelégelték. Szól­tak a házkezelőnek, változtassák meg a bejáratot nyitó kombinációt. A sza­ki kijött, szerelt, elment. Azóta egyet­len kód sem él, csak a postásé... Mi a lépcsőházat kulccsal nyitjuk vagy felcsengetünk rimánkodva, hogy vala­melyik otthon lévő családtagtól bebo­csátást nyerjünk. Nem így a hajlékta­lanok. Legutóbb otthon felejtettem a kulcso­mat. Még szerencse, volt annyi eszem, hogy az egyik „pincelakótól” megkérdezzem a postás-kódot... P. J. ? 771416 865064 14051 Az új vasúti híd összeköti majd az újvárosi állomás, a Vértes Center épületét, valamint Dózsakertet. Régi probléma oldódik meg ezzel Gyorsan megy a vonat elővárosi közlekedés Megújulhat a megyeszékhely vasútállomása A Biatorbágy-Tata vasútfej- lesztési projekt Tatabányát és környékét érintő rész­leteiről tartottak tegnap szakmai műhely-konferen­ciát a megyeszékhelyen. Veizer Tamás A városházán tartott tanácso­záson dr. Völner Pál államtit­kár, Bencsik János országgyű­lési képviselő, Schmidt Csaba polgármester, valamint Ung­vári Csaba, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója áttekintették a 2014-20 közötti uniós költség- vetési időszakban megvalósuló beruházások előkészítettségét. Schmidt Csaba kifejtette: a tatabányai vasútállomás fel­újítását már régóta kérik az itt élők, ezért 2011-ben neki­vágtak az előkészítésnek.- A Nemzeti Infrastruktúra Zrt. és MÁV Zrt. munkatársa­ival folytatott egyeztetések so­dr. völner PÁL, az infra­strukturális ügyekért felelős államtitkár a Komárom-Esz- tergom megyei közlekedésfej­lesztések a Nemzeti Közleke­dési Stratégia tükrében cím­mel vázolta fel a több évre szóló elképzeléseket. Elké­rán ismertük fel, hogy ezt a be­ruházást egy nagyobb projekt részeként lehet megvalósíta­ni. Szövetségeseket kerestünk, hogy ne csak Tatabányára gon­doljunk a fejlesztésekben, ha­nem nagyobb szakaszban, elő­városi közlekedési rekonstruk­szült a középtávú közúti pro­jektlista is, amelyre forráso­kat többek között az Intelli­gens Közlekedés Operatív Programból teremtik elő: erre a célra mintegy 1100-1200 milliárd forint használható majd fel. cióban, amely a Biatorbágy-Ta­ta vasútvonalat jelenti. A felújí­tásnak több tatabányai beruhá­zás is a részét képezheti - hang­súlyozta a polgármester.- Tatabánya és Tata kiemelt szerepet tölt be az ország gaz­dasági és innovációs életében, ezért megkerülhetetlenné vált, hogy az állam is szerepet vál­laljon az európai szintű utasfor­galmi feltételek megteremtésé­ben. Miután a Bécs-Budapest nemzetközi vasútvonal teljes hosszában kettészeli a két vá­rost, kiemelt fontosságú a köz­lekedési kapcsolatok biztonsá­gos és megfelelő áteresztőké­pességű kialakítása - fogalma­zott Bencsik János. ^3. OLDAL Elkészült a középtávú közúti projektlista A benn maradásért harcolnak majd csapataink a tavaszi idényben MEGYEI információ Ma meg­kezdődik a pontvadászat a labdarúgó-bajnokságokban. Khéner László, a Magyar Lab­darúgó Szövetség megyei igazgatója tegnapi számunk­ban úgy nyilatkozott, hogy a bajnokságok átszervezésé­nek köszönhetően már az ősz­szel javult a színvonal, izgal­mas mérkőzéseket láthattak a szurkolók. A sportvezető bízik abban, hogy tavasszal tovább emelkedik a színvonal és több család is ellátogat majd hétvé- gente labdarúgó-mérkőzésre. ■ A Tatabánya FC ma Szolnokra látogat, a Dorogi FC az Űjbuda csapatát látja vendégül Az NB Il-es Tatabánya a 15., azaz utolsó előtti helyről vár­ja a folytatást. A kék-fehérek igyekeztek megerősíteni a játé­koskeretüket, felkészültek, re­ménykednek abban, hogy a kö­vetkező szezont is a másodosz­tályban kezdhetik majd meg. - Nem kíméltünk senkit, renge­teget dolgoztunk nap mint nap - hangsúlyozta Bozsik Péter, a Tatabánya vezetőedzője. Az NB III-as Dorogi FC a 13. helyről vág neki a tavaszi sze­zonnak. Ozoróczi Gábor, a pi­ros-feketék új edzője szintén a biztos bennmaradást említette legfontosabb céljukként. A megyei bajnokságokban is rangadókkal kezdődik az idény, az első vonalban a Bá­nyász SE Sárisáp az Étéhez látogat, a másodosztályban Tátra utazik a Sárisáp máso­dik csapata. ■ ► 15., 16. OLDAL Közel a megoldás, a viták nem voltak hiábavalók esély Meggyes Tamás elégedetlen, de kompromisszumkész, hamarosan „beérik” a költségvetés Az esztergomi képviselő-tes­tület tegnap újra nekifutott a 2014-es költségvetési rende­let megalkotásának, és kis hí­ján sikerrel járt. Ez a gyakorlat­ban annyit tesz, hogy igen jók az esélyek arra nézvést, hogy a tavalyi évvel szemben idén már március elejére sikerül el­érni „a törvényességi minimu­mot” - ráadásként rég nem lá­tott pénzügyi egyensúlyi hely­zetet teremtve. Egy érdekesség: Meggyes Tamás volt városve­zető több ízben is megértéséről biztosította Tétényi Éva polgár- mestert, miközben jó néhány­szor látványosan odaszúrt „sa­játjainak”. A költségvetés har­madik olvasatának részletes vi­táján Steindl Balázs (Fidesz) el­mondta, a frakció „nem éppen erre számított”.- Nem értettük a bizottsági ülésen, hogy miért nem épí­tették be a javaslatainkat - fo­galmazott a frakcióvezető. Tétényi Éva úgy vélekedett, kompromisszumos megoldás született, merthogy innen és onnan - ez utóbbi Nyíri Attila (MSZP) módosító indítványai­ra vonatkozott - is figyelembe vették az észrevételeket. Ne­hezményezte továbbá, hogy a fideszes ajánlás szerint pol­gármesterként „a napi mun­kavégzéshez szükséges” egy­millió helyett csupán tízezer forint felett diszponálhatna. Megvitatták a rendelettervezetet Meggyes Tamás mondandó­ját az önkormányzati tulajdo­nú Strigonium Zrt. - szerinte megfutamodott - vezérigaz­gatójának kőkemény bírála­tával kezdte, majd leszögezte: nem a kisebb tételek elosztá­sát, a koncepció hiányát tartja a legfőbb problémának.- A költségvetés gyenge lá­bakon áll előterjesztői és bi­zottsági oldalról is. Ez így ko­molytalan, és az a tény, hogy képviselőtársaim ezt fel sem vetik, azt bizonyítja, hogy megint politikai döntés fog születni - érvelt Meggyes Ta­más, aki szerint „felső erő von­zotta magához a Fidesz-frak- ció ragadósabb részét”.- Pragmatikus kérdésekkel, a mindennapi gondok - mint az útkátyúzás, a zöldterületek gondozása - azonnali megol­dásával kell foglalkoznunk - véleményezett Tétényi Éva. A polgármester hozzátette: tervei szerint 2014 szeptem­berére az önkormányzat adós­ságállománya nullára csök­ken. A fentiek figyelembevé­telével a városvezető vissza­vonta előterjesztését és meg­ígérte, hogy a hivatal az el­hangzottakat hasznosítja, be­építi a következő ülésen meg­vitatandó - és jó eséllyel el is fogadható - 4.0-s költségveté­si rendelettervezetbe. ■ Barlangi VjTatabS^V KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI M 2014. MÁRCIUSI.,SZOMBAT.XXV. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM. ÁRA: 160 FT. ELŐFIZETVE: 112 FT *H íí\ i 11 ^ I a- jg BEÉPÍTETT ( Hm Sfl Kedves műsorral VaBBRPm' SZEKRÉNYEK jHpf #Pi------ > ' If § §||p lg : ünnepeltek tegnap * * te tszőleges méretben, 280 cm # 1 /JL ) (I a tatabányai W • Tssa&isRsssar W / Im <&íI t ■ február 21-tól március 1-jéig ^ jC,J| A j / uHf: 1 » Sft deben. A kicsik V Ingyenes helyszíni felmérés és tanácsadás ^ s $ V -HL-: Él HB; HH ajándékokat is E-mail: gubacsbt@freemail.hu g '•KjF 9 || Ifi wM kaptak-...5 | JHfci JIVAk JHb WW W.KEMMA.hu %\ mű KERESSE A KEMMA.HU OLDALON: KERN ANDRÁS SZÍNMŰVÉSZ NEGYVENÉVES., ' mM BUNMEGELOZESI TRÉNINGÉT A TATABANYAI OVAROSI MftM TARTOTTAK TATÁN ► www.kemma.hu OROSZLÁNYBAN ► 4 oldal BÖLCSŐDE

Next

/
Thumbnails
Contents