24 óra, 2014. február (25. évfolyam, 27-50. szám)

2014-02-01 / 27. szám

2 MEGYEI TÜKÖR 2014. FEBRUÁR 1., SZOMBAT 3 PERCES INTERJÚ Operába csalogatják az iskolásokat AMBRUS ÁKOS, A MAGYAR ÁL­LAMI OPERA­HÁZ MAGÁN­ÉNEKESE Ambrus Ákos az opera mű­faját népszerűsíti. Nemrégi­ben a komáromi Egressy Bé­ni Zeneiskolában kalauzol­ta szeretett műfajának vilá­gába a hangszeres növendé­keket, az Opera Nagykövetei programnak köszönhetően.- Mi a feladata egy opera nagykövetnek?- A Nemzeti Erőforrás Mi­nisztériuma és a Magyar Ál­lami Operaház közös kezde­ményezését valósítjuk meg ti­zennégy utazó művésszel. Cé­lunk, hogy operába járó nem­zedéket neveljen. Valameny- nyien az opera és a balett mű­faját igyekszünk népszerűsí­teni, ellátogatunk az ország iskoláiba, hogy a leendő ope­ralátogató ifjúsággal talál­kozzunk. A fogadó intézmé­nyek számára ingyenes prog­ram az egyre csökkenő szá­mú énekórákat is igyekszik alternatív módon pótolni. A magam részéről vetítőképes előadásomban az opera mű­fajának megszületéséről tar­tok egyfajta történelmi átte­kintést, betekintést engedve az opera kulisszáiba. Filmem­mel a világ számos fényűző operaházába bekopogtatunk.- Az ifjúság hogyan fogadja ezt a műfajt?- A gyerekek ámulattal fi­gyelik az előadást. A mai ifjú generáció szerencsés helyzet­ben van, hiszen a világhálón több ezer operába belehall­gathat. A videomegosztókon kínált élmény azonban nem egyenlő az élő produkcióval, a színpad nyújtotta varázs­lattal. Az élő produkciót nem pótolja, ezért kell őket az ope­ra falai közé csalogatni.- Zeneszerzéssel is foglakozik?- Igen. Nagy sikerrel ját­szották az egész ország kü­lönböző intézményeiben a Bogáncs című gyermekope­rámat. Jelenleg egy újabb művön is dolgozom, a most készülőben Mátyás királyt szerepeltetem. ■ Hajnal Dóra Régi és új diákok napja Eötvös A patinás tatai gimnáziumban egymást követték a programok A tatai Eötvös József Gimnázium pénteki diák­napján olyan előadásokat is meghallgathattak a tanulók, amelyekből kiderült, merre vezetett a tóparti alma ma­terből elődeik útja. Szűr Annamária Hagyomány, hogy a januá­ri diáknapon a tudományos, kulturális témáké a főszerep az Eötvösben, de ez senkinek sem szegte kedvét, és a délutá­ni, házi focibajnokság döntőin is lelkesen drukkoltak a diá­kok, miután délelőtt előadáso­kon vagy filmvetítéseken vet­tek részt. Többek között termé­szetfotókból összeállított kiál­lítás, különböző témájú beszél­getések is várták a tanulókat. Kerekes Kornélia tanárnő fő­szervezőként úgy alakította a programot, hogy mindenki ta­láljon benne értékeset és érde­keset.- Megható volt, hogy a régi di­ákok első szóra igent mondtak. A matematika-fizika munkakö­zösség Anya és lánya: Nobel-dí- jasok címmel szervezett vetél­kedőt míg a magyar munkakö­zösség műveltségit - mondta el a tanárnő. Lévainé Biczó Eszter 1978- ban érettségizett az Eötvös­ben, és saját bevallása szerint soha nem izgult még annyira, mint a Kilimandzsáró gyalog­szerrel történő meghódítása A tegnapi diáknapon a tanintézet kéttannyelvű osztálya Pán Péter történetét adta elő angol nyelven kapcsán összeállított előadá­sa előtt.- Azt mondják, pár éven be­lül elolvad a hó a Kilimandzsá­ró tetején, és én még látni akar­tam. Ez a hegy világ legmaga­sabb trekking csúcsainak egyi­ke - mesélte el a korábbi atlé­ta, aki több zarándokúton is járt már. Középpontban a média cím­mel két különböző előadást is tartottak öregdiákok. A Hír TV műsorvezetője, Jónás Sándor já­tékos, vicces beszédtechnikai előadáson bizonyította, meny­nyire szép és nehéz a magyar nyelv, míg e sorok írója a mé­dia és a közösségi média hatá­sairól, a felelős és értő média­fogyasztásról beszélgetett a di­ákokkal. Jónás Sándor 1988-ban vég­zett, s vallja: olyan alapokat ka­pott, amelyekre biztosan épít­hetett azóta is. Szóba került: társadalmi hiányosság, hogy a mai fiatalok keveset beszélnek egymással, mondhatni nincs hangos szó, mindemellett ide­gen szövegek felolvasásánál is nehézségekkel küzdenek. Az Eötvös-pályázatra készí­tett munkák legjobbjait is most mutatták be. Többek között Szi­lárd Leó (fizikus), Alán Turing (matematikus), Fábiánná Rozs­nyói Katalin (edző) életét és je­lentőségét is megismerhette a hallgatóság. Lévai Ádám művésztanár Képi rejtvények címmel a kép­zőművészet olyan mélysége­it is megmutatta, ahol tetemes szakirodalmi feldolgozást ér egy-egy kutya, vagy épp egy, a festményen „visszatükröződő” királyi pár alakja is. Mától közlekedtetik a helyi járatot vértes volán A kórházat és a vasútállomást is bekapcsolták az útvonalba A Vértes Volán szombaton Esz­tergomban elindít egy helyi járatot, amely a kórházat és a vasútállomást kapcsolja be a közösségi közlekedésbe. A buszközlekedés 2011-es leállí­tása óta ez az első helyi járat a városban - adta a.tájékoztatást a közlekedési vállalat. Németh Tamás vezérigazga­tó elmondta, a leállítás óta kor­látozott formában helyközi já­ratokkal látták el a szolgálta­tást. Februártól a Nemzeti Fej­lesztési Minisztérium, a Vér­tes Volán és az önkormányzat megállapodásával helyi jegy­gyei további helyközi buszok is igénybe vehetők Esztergom közigazgatási határain belül. A vezérigazgató hozzátette, a helyi járatok megszüntetése a város akkori pénzügyi hely­zete miatt elkerülhetetlen lé­pés volt. Az elmaradt díjfizetés miatt ma is peres eljárás van a társaság és az önkormányzat között. Az új szerződés megfe­lelő garanciákat tartalmaz a szolgáltató számára. Völner Pál, az NFM infra­struktúráért felelős államtit­kára az MTI-vel közölte: „egy ilyen gazdasági helyzetben lé­vő városban minden fejlesztés örömhír, kis lépésekkel, foko­zatosan javulhat egyes terüle­tek elérhetősége. Bízom ben­ne, hogy a minisztérium tá­mogatásával sikerült javítani az esztergomiak közlekedési lehetőségein.” Az esztergomi önkormány­zati képviselő-testület tavaly, december 12-én fogadta el a Fidesz-KDNP-frakció javasla­tát, hogy új helyi járat indítá­sáról állapodjanak meg a Vér­tes Volánnal, és három vona­lon a helyközi tarifánál ked­vezőbb, helyi díjszabással le­hessen utazni a város határa­in belül. A Vértes Volán Zrt. évente 14 millió kilométert teljesít, 260 autóbuszt tart üzemben, az utazások száma 17 millió. A vállalatnál jelenleg 736-an dolgoznak, köztük 405 autó- buszvezető. ■ KRIMI HÍREK Evett, ivott Hajnalka, a betörő tát Kellemes éjszakát töltött el egy pincében I-né G. Haj­nalka. A 30 éves nő betört az ingatlanba, és mindent elfo­gyasztott, ami a keze ügyébe került. Annyira jól érezhette magát, hogy másnapig a tett­helyen maradt - el is fogták a rendőrök. A táti nő ellen az esztergomi rendőrség folyta­tott eljárást, ami január 29-én vádemelési javaslattal zárult. Szalonnát lopott, lecsukták kisbér Három csomag sza­lonnát tett kabátja alá egy 50 éves férfi január 29-én egy élelmiszerüzletben. A biztonsági őr észrevette-a lo­pást, de magakadályozni nem tudta. A szabálysértő rájött, hogy kifigyelték, ezért sietősen távozott. A rendőrök megkeresték és egy órán be­lül elfogták. A férfit a Tata­bányai Rendőrkapitányság fogdájába vitték addig, míg bíróság elé nem állítják. Nem tudtak meglépni a réztolvajok tokodaltáró A helyi bányá­ból lopott el rézkábeleket a 28 éves K. Norbert és a 30 éves D. Péter január 30-án. A két férfi éppen készült elhajtani a helyszínről, amikor a dorogi nyomozók igazoltatták őket. A rendőrök csípőfogót, vonta­tókötelet és rézkábeleket is ta­láltak az autóban. Az eszter­gomi K. Norbertét és a toko- daltárói D. Pétert a helyszínen elfogták és előállították. Őrizetbe vették a netes csalót tatabánya Két rendbeli csalás gyanúja miatt folytat eljárást a tatabányai rendőrség R. Ri- chárd ellen. A gyanú szerint a 20 éves jászladányi férfi egy internetes portálon kínált mo­biltelefont eladásra. A vevők a kért összeget átutalták a gya­núsított számlájára, ő azon­ban nem küldte el a kért ter­méket. R. Richárdot a tatabá­nyai nyomozók január 30-án hallgatták ki gyanúsítottként, és kezdeményezték előzetes letartóztatását. TOVÁBBI KRIMIHÍREK: www.kemma.hu A fiatalok jó iránytűje lehet a legújabb iroda kontaktpont Három területen három munkatárs segíti a klasszikus problémák megoldását is A nagyadózókat láttáK vendégül tegnap délután Tatabányán, az Edutus Főisko­la emeletén avatták fel pénte­ken az Új Nemzedék Plusz Kon­taktpont Irodát, mely bonyolult elnevezése ellenére is egyértel­műen világos célokat szolgál. Fő feladatuk ugyanis a mai fia­talok támogatása lesz a kor kö­vetelményeinek megfelelő tech­nikai eszközök alkalmazásával is, de a régi, klasszikus problé­mák megoldásának segítése ér­dekében. Kezdve a közösség- építéstől, a pályaválasztáson át a családalapításig. A megjelentek köszöntése után elsőként dr. Mihalovics Péter, az új nemzedék jövőjéért felelős miniszteri biztos fejtette ki gondolatait. Egyebek mellett elmondta, hogy az uniós támo­gatásnak köszönhetően három- milliárd forintot fordítottak or­szágszerte ilyen irodák létesíté­sére, ahol három területen dol­goznak majd munkatársaik. Egyrészt a fiatalok és a döntés­hozók közötti kapcsolatok erő­sítése és egyszerűbbé tétele ér­dekében, másrészt az ifjúságot érintő szolgáltatások bővítésé­ért, harmadrészt pedig saját te­vékenységük közismertté téte­léért. Ez utóbbi érdekében a ta­tabányai iroda három munka­társa a közeljövőben felkeresi megyénk oktatási intézménye­it, de adott esetben népszerűsít­hetik magukat egy-egy szóra­kozóhelyen is. Schmidt Csaba és dr. Mihalovics Péter az iroda megnyitó ünnepségén Schmidt Csaba, a város pol­gármestere úgy vélte, hogy Ta­tabánya fiatal település, mely­nek vezetői számára fontos, hogy a fiatalok jól érezzék itt magukat. A Tatabánya hazavár program céljainak ismertetése után azt is kérte, hogy az új iro­da munkatársai szintén segít­sék azok megvalósulását. Bencsik János országgyűlési képviselő úgy vélte, hogy ez a kontaktpont jó iránytűje lehet a mai fiataloknak, akiknek sokat segíthetnek a gyors és megbíz­ható tájékozódásban. Ráadásul nem csak a tatabányaiaknak, hanem megyénk más települé­sein élőknek egyaránt. ■ Palásti tata Hagyományosan elegáns környezetbe, a Tata egyik hotel­jébe hívták meg a város száz leg­nagyobb adózóját. A vendéglátó önkormányzat minden év elején köszönetét mond a munkáltatás­ban, valamint a társadalmi vál­lalásokban betöltött szerepükért ezen cégek, társaságok és vállal­kozások vezetőinek, képviselői­nek. A tatai városvezetés tovább­ra is azon fáradozik, döntéseit olyan szellemben hozza, hogy ne az adók mértékét növelje, hanem az adózók számát. Az esemény a nagyadózók mellett részt vett Bencsik Já­nos országgyűlési képviselő, továbbá Michl József polgár- mester is. ■ P. J.

Next

/
Thumbnails
Contents