24 óra, 2004. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

2004-09-01 / 204. szám

jj Von véleménye, ■ (6 de nem hallgatják meg? £ Forduljon hozzánk! w íijameg % c internetes 3 fórumunkon £ mindenkinek! www.24ora.hu Komárom-Esztergom megyei 2004. Szeptember 1., szerda XV. évfolyam, 204. szám Ára: 79 Ft - Előfizetőknek: 55 Ft www.240RA.Hu Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesújfalu, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékük napilapja Ma és holnap Tatabányán láthatják a 24 Óra nyereményautóját. Mai számunkból Csilletoló asszonyok Súlyemelő készíti fel őket a versenyre Szeptemberi szarvasnász Kevés külföldi jön trófeáért Kiegyensúlyozott társ Kipróbáltuk az újjávarázsolt Hondát Nyomot hagy és nagyon fáj Nem kell engedély a gnmilövedékes pisztolyhoz Megyei információ A világon elsőként elöltöltő gumilövedékes pisztoly gyár­tását és forgalmazását kezdte el egy magyarországi fegy­vergyártó cég. A gyártó újítása révén a fegyver kikerült az engedélyköteles kategóriából. délyhez kötött, ezért alakították ki a gumilövedékes fegyvert ilyenné. A szabadalom lényege, hogy a gu­mitöltényeket egyenként kell be­helyezni a hatlövetű pisztoly tárá­ba. A gyártást hosszas kísérlete­zés előzte meg. A kísérleteket bő­rös disznóhúson végezték, így ki­derült, hogy melyik lövedék kép­telen áthatolni az emberi bőrön. Ennek ellenére a töltény hat-nyolc méter távolságról bénító fájdalmat okoz. Ez elég ahhoz, hogy megál­lítsa az embert, viszont maradan­dó sérülést - például szemlövésnél - csak extrém esetben okoz. Több fajta keménységű töltényt lehet a fegyverhez kapni, a gyártó szerint a zöld színű golyó okozza a legki­sebb sérülést. Miután engedélyköteles lett a több mint tíz éve vásárolható flóbert fegyver, saját gyártású, engedély nélkül vásárolható lágygumilöve- dékes pisztollyal próbálják helyet­tesíteni a korábban nagy népszerű­ségnek örvendő fegyvert. A Keserű Művek már megkap­ta az engedélyt a BRFK-tól a fegy­ver gyártására. A fővárosi gyárból eddig több mint százezer flóbert fegyver került ki, ezeknek a szá­mát azonban a jövőben minimá­lisra korlátozzák. Egy megyei szakértőtől meg­tudtuk, hogy az EU-ban elfogadott joggyakorlat szerint az elöltöltő fegyverek vásárlása nem enge­Már megkezdődött a sbrozat- gyártás. Minden darabot szakértők látnak el minősítési engedéllyel. A gumilövedékes pisztply al­kalmas bárki otthonának megvé­désére, hiszen elriaszthatja a tá­madót, anélkül, hogy életveszélyt okoznánk. Szigorú rendelkezések Az engedély nélkül vásárolható fegyverek tartását és használa­tát ;s szigor1': rendelkezések kor­látozzák: a tulajdonosnak jól elzárt he­lyen, a töltényektől elkülönítve kell tárolni; kizárólag lőtéren vagy magán- területen sport céljából lehet használni; 18 év alatt csak felnőtt felügye­lete mellett lehet kézbe venni; közterületen csak tokban vagy dobozban szállítható. Vélemények: Felépült a kápolna Csatka Felépült Csatkán, a legnagyobb roma búcsújáró helyen az a ká­polna, amely vasárnaptól ad he­lyet a pápai áldásban részesült feszületnek - közölte az Orszá­gos Cigány Önkormányzat (OCÖ) elnöke kedden. A kápolna másfél hónap alatt készült el, a munkálatokhoz szükséges pénz egy részét roma vállalkozók adományaiból gyűj­tötték össze - mondta Kolompár Orbán. Vasárnap, a Mária-napi búcsún, ünnepélyes keretek kö­zött adják át a kápolnát, ahol immár véglegesen elhelyezik a .megáldott feszületet. ■ 190 diák buszbérlete Klamárom Továbbra is 190, helyi járatokra érvényes buszbénhtet vásárol a komáromi önkormányzat az ál­talános iskolás diákoknak. A képviselő-testület jóvoltából ja­nuártól a tanév végéig ennyi rá­szoruló gyermeket segítettek. Szeptembertől elsősorban a szőnyi Bozsik-, illetve a kop- pánymonostori Dózsa-iskolában tanulók utazását könnyítik meg. Az előző tanévben a Móra-isko- la diákjai is több bérletet kaptak, ám ők most kevesebbet igényel­tek, így a megmaradtakat a Feszty-iskolába járók között osztják szét. _ ■ Ének négy helyen Őri Barna­bás tanuló: - Egy olyan em­bernek nem adnék a kezé­be fegyvert, akinek nincsen megfelelő in­telligenciája a fegyverhasználathoz. Nagyon nehéz kiszűrni, hogy ki ilyen, ezért szerintem hétköznapi em­ber ne használjon pisztolyt, még akkor sem, ha nem ártalmas. ■ Berkes Ka­talin tanuló: - Ha fegyverre fegyverrel vála­szolunk, akkor annak nem lesz jó vége. Az engedély nélküli fegyver­használókat megbüntetném, de a pénzbírság nem lenne megfe­lelő szankció ezeknek az embe­reknek. Ellene vagyok minden­féle fegyvernek. I Hauk János nyugdíjas: - A mai világban jogosan tarta­nak fegyvert az emberek. Engem is több­ször kirabol­tak. Manapság már tíz forintért is képesek ölni, ezért már gondolkodtam azon, hogy beszerzek egy engedély nélkül tartható fegyvert önvé­delemre. ____ SZILI VIKTOR Esztergom Kedden este a volt megyeháza dísztermében ünnepélyes kere­tek között megnyitották az első Esztergomi Oratórium Énekver­senyt. Az elődöntőket ma és holnap a Vármúzeum lovagter­mében, a középdöntőt harmadi­kén az egykori megyeházán, a döntőt negyedikén a vízivárosi templomban tartják. A díjkiosz­tó és a záró gálahangverseny he­lye a bazilika, időpontja: vasár- nap este nyolc óra. ■ IDŐJÁRÁS Átmeneti enyhülés 21-22°C «3= 14. oldal 771416 865019 00 204 Áthallgatnak a közgázosok Nyelvi előkészítő osztály indul - Felsőfokú szakképzés A tatabányai Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Középis­kola szeptembertől két új szolgáltatással bővült Emellett, né­hány más középiskolával karöltve, az emelt szintű érettségire készülő diákoknak lehetőséget nyújt az áthallgatásra. Tatabánya Igény esetén a középiskolák a kétfajta érettségi vizsga kötelező­in kívül más tantárgyakból is megadhatják a lehetőséget arra, hogy a diákok emelt szinten ké­szülhessenek az érettségire - még ha nem is kapnak rá külön óraszámot. Feketéné Székely Katalin, a Kossuth Lajos-középiskola igaz­gatónője elmondta: előfordulhat, hogy egyes tantárgyakból csak néhány gyerek szeretne emelt szinten felkészülni. A város kö­zépiskolái ezt a helyzetet tavaly sajátos együttműködés keretében oldották meg. A diákok délutá­nonként más középiskolák óráit látogathatják, ahol osztályzatot is kapnak. Tavaly a Mikes Kelemen- és a Bánki Donát-szakközépisko- lákból jártak át tanulók magyar-, történelem- és matekórákra. Az a probléma, hogy csak egy összesí­tő jegy adható az adott tantárgy­ból, így a befogadó iskolában ka­pott osztályzat beszámítása már a saját iskola pedagógusán múlik. Az idei áthallgatásokról szeptem­beri igazgatói értekezleten dönte­nek majd. A közgázban a Bárdos-gimná­zium mellett az idén elsőként in­díthattak nyelvi előkészítő évfo­lyamot. Tizenegy órában idegen nyelvet, hat órában informatikát hallgathatnak a diákok. Az öt­éves képzés során a 10-12. évfo­lyamon heti 6-7 órában 1 tanul­hatnak nyelvet. Mivel az! emelt szintű érettségire már all. évfo­lyam végére fel szeretnék készí­teni a diákokat, az utolsó két év­ben egy újabb nyelvet is tanul­hatnak. Szeptembertől akkreditált fel­sőfokú szakképzést is indíthat az iskola, a budapesti Corvinus Egye­temmel (ex-Közgazdaság-tudo- mányi Egyetem) kötött megálla­podás alapján. A kétéves, ingye­nes gazdálkodási menedzserasz- szisztens szakot elvégzők munká­ba állhatnak, vagy kellő kredit- pont elérése esetén a közgazdasá­gi egyetemen tanulhatnak to­vább, _________ ______LŐVRY JÚLIA N ő a szegények száma Értékesítik a vagyont - Nem jut beruházásra Ács Az önkormányzat lassan fel­éli minden vagyonát, kifize­tetlen számláik vannak, való­színűleg jövőre fájó döntése­ket kell hozni - kesergett Csöbönyei Imre polgármester a legnépesebb megyei nagy­község hétfő esti képviselő- testületi ülésén. Az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló napirendi pontnál Csöbönyei Imre elmond­ta: sajnos, bevételeik keveseb­bek, mint amennyire szükségük lenne. Több pályázatukat forrás­hiányra hivatkozva utasították el. Szomorúak amiatt, hogy a külön­böző minisztériumok, szerveze­tek pénzalapjai is folyamatosan csökkennek. A polgármester szerint egy időre elegendő, ha vagyonukat értékesítik, de ha az már nem lesz meg, nem tudnak máshová nyúlni, mint a nem kötelező ön- kormányzati feladatokra szánt pénzhez. Erre az idén 50 millió forintot különítettek el. Ebből az összegből túlnyomó részben a szegényebb családokat, rászoru­ló időseket támogatták. Félő, ha ennek a pénznek nagy részét jö­vőre el kell vennie a képviselő- testületnek, tovább emelkedik a szegények száma Ácson. A Duna mentiek beruházások­ra nem tudnak pénzt fordítani. Takarékossági intézkedéseiknek köszönhetően eddig intézménye­ik működtek. Ugyanakkor hiába hangoztatják, hogy ami jól mű­ködik, ahhoz nem szabad hozzá­nyúlni. Valószínűleg jövőre át­szervezéseket, korszerűsítéseket kell végrehajtaniuk - hangsú­lyozta a település első számú ve­zetője ________________JLL. M egszűnik egy szlovák iskola Észak-Komárom Hét helyett már csak hat alapfo­kú iskolában csöngetnek be az új tanévre Észak-Komáromban, miután a pozsonyi oktatási tár­ca augusztus 31-ei hatállyal hozzájárult a Szabadság utcai szlovák tannyelvű intézmény bezárásához. A harmincnyolcezres lélekszá­mú városban - ahol a lakosság csaknem hatvan százaléka ma­gyar ajkú - a minisztériumi dön­tés után kiegyenlítődött a szlovák és a magyar tannyelvű alapisko­lák aránya: három-három intéz­ményben oktathatják-nevelhetik a tanulókat.- El kell ismerni, voltak indula­tok a Szabadság utcai iskola bezá­rásának kérvényezése miatt, már csak azért is, mert éppen egy szlovák tannyelvű intézményről van szó, de önkormányzatunk kényszerhelyzetben lépett. A vá­ros kasszájából még az így meg­maradt intézményhálózat fenn­tartásához is hiányzik csaknem nyolcmillió korona - nyilatkozta lapunknak dr. Bastrnák Tibor polgármester, országgyűlési kép­viselő. - Az elégedetlenség embe­rileg persze érthető, hiszen állás­helyek szűnhetnek meg, és az érintett diákoknak és szüleiknek is egy új élethelyzetet kell meg­szokniuk. A beiratkozások alapján a ma­gyar iskolákban 212, a szlovák nyelvűekben 159 elsősre számí­tanak. R. z. bemutatja: a tanév - .legnagyobb I '0 Rendezvénysorozatot Játssz velünk A hónapon át és legyen a TE csapatod a legjobb! összesen T 5.000.000 Ft nyeremény, új barátok és ~7 nagy buli vár rád 3 i I :s.c Offl 'io n £” l o 0 m NEVEZZ BE Szeptember 15-ig és INDULJON A BULI &) Vigyázz, ne maradj ki belőle!!! i „jj Nem kell, hogy éleportoló óe zseni lágy egy személyben, hisz csapatról van szó és egy csapat attól jó. hogy a sikerhez mindenki hozzá tud járulni valamivel. Mindenkire ezükeég ven! » * m e CfcMm Qy&sro* mim l«Smsa* 977141686501900204

Next

/
Thumbnails
Contents