24 óra, 2004. május (15. évfolyam, 102-125. szám)

2004-05-03 / 102. szám

J2 Szúrja a szemünket! • Küldjön fényképet 2 az illegális Q szemétlerakókról, ^ pontos hely- N CN megjelöléssel! ^ ^ Részletek ^ az interneten. e-mail bakosg@axels.hiJ cím: 2801 Tatabánya, Pf. 141. Komáróm-Esztergom megyei 2004. MÁJUS 3., HÉTFŐ XV. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM Ára: 79 Ft - Előfizetőknek: 55 Ft www.240RA.Hu Tatabánya, Esztergom, Komárom, Tata, Oroszlány, Dorog, Kisbér, Nyergesújfalu, Bábolna és környékük napilapja Mai számunkból Csábító lehetőségek Nehezen mozdul a hazai munkaerő Hajózni muszáj! Tengerre készül a kapitány 160 kilométer fogaton Bábolnai távlovaglás és -hajtás Nyerőszámok Ötöslottó: 28, 33, 65, 86, 88 Joker-szám: 720 862 Hatoslottó: i, 9,10,27,31,34 Pótszám: 32 Becsületes város Tata A vizek városának majálisán Hetényi Tamás polgármester be­jelentette, hogy a strasbourgi Európa Tanács Becsület-plaket­tet adományoz Tata városának. Az átadási ünnepség később lesz. Az EU-ból ebben az évben mindössze kilenc település nyerte el ezt a magas díjat. Ha­zánkban Tata a negyedik azok sorában, akik birtokolják ezt a szép elismerést. A díjra pályá­zott a tatai vezetés, méghozzá azzal, hogyan lehet fenntartani az európai unió egységét. ■ Új régióvezető Tata A Magyar Máltai Szeretetszolgá­lat legutóbbi küldöttgyűlésén a Közép-dunántúli Régió vezető­jévé Bondor Lajost választották, aki a szervezet munkáját a jövő­ben három megye területén irá­nyítja. A miénk mellett a fejéri illetve a veszprémi közigazgatá­si egységekben is szervezni fog­ja a rászorulók segítését, miköz­ben változatlanul eleget tesz a MMSZSZ tatai csoportja elnöki feladatainak is. ■ Nívós dalosok Tokodaltáró ______ A Bányász Szakszervezeti Szö­vetség javaslatára ’a Magyar Szakszervezetek Országos Szö­vetsége május 1-je, a munka ün­nepe napja alkalmából az MSZOSZ Művészeti Nívódíja el­ismerésben részesítette az idén 75. születésnapját ünneplő Tokodaltárói Bányász Kórust. ■ IDŐJÁRÁS Napos, meleg 21 °C ns” 16. oldal 91 7 7 14 16 865019 0 0 10 2 Még a vádlottak padja is új Az EU-jog jobban védi a munkavállalókat Az Európai Unióhoz csatlakozásunk előtt 12 órával egy jelké­pes kulcs átnyújtásával adták át hivatalosan a városi bíróság kibővített és felújított épületét a vizek városában. Az ünnep­ség előtt összbírói megyei értekezletet tartottak, amelyen részt vett dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke is. tekinthető meg mindenhol a szá­mítógépeken, mert a bíróságok in­formatikai fejlesztése nem a terve­zett ütemben halad. Tatán viszont szerencsésnek tekintheti magát a hat bíró és va­lamennyi munkatársuk, hiszen ideális körülményeket teremtet­tek számukra. No és persze a fel­pereseknek, az alpereseknek, de még a vádlottaknak is. Az ország főbírája elismeréssel szólt a megyei bíróság munkájá­ról, amelyet dr. Kántoráé dr. Bums Zsuzsanna irányít. A tatai elnökasszony, Vörösné dr. Vilimszky Anna is köszönetét mondott munkatársainak azért, hogy a csaknem 42 millió forint­ba kerülő átalakítási munkálatok alatt is becsülettel végezték mun- kájukat.__________palásti C ivilek és bűnüldözők közös harca Hat megye és a főváros polgárőreit várták pénteken az eszter­gomi királyi vár lovagtermébe. Rendőrök és segítőik a bűn- megelőzésben lehetséges összefogásról tárgyaltak. Megvitat­ták: mit tehetnek civilek és hivatásosok? Esztergom Budapest, Fejér, Győr-Moson- Sopron, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun, Pest és Heves megye polgárőrszövetségeinek képviselői arról a ma már nem is annyira új típusú, különleges összefogásról tárgyaltak, amely rendőrök és civi­lek között valósulhat meg. Már a polgárőrség létrejötte is jel­zett valamit a rendszerváltás kör­nyékén. Mindig is érzékelhető volt az űr: szervezett formában nem­igen foglalkozott senki a bűnös cse­lekmények megelőzésével. A nyolc­vanas évek végének változó világa sok gondot felszínre hozott; a létre­jövő civil szerveződések éppen ezek megoldásában jártak élen. Az egyik legérdekesebb előadást dr Hegedűs András, a Belügymi­nisztérium helyettes államtitká­ra tartotta. Mindehhez egy érde­kes adalékot fűzött hozzá: - Ne feledjük, hol vagyunk - mondta. - Ne feledjük, hogy éppen a bűnnel és bűnözéssel folytatott harc egyik legfőbb letétemé­nyese, a magyar katolikus egy­ház székvárosában tanácsko­zunk. Évszázadokon át szoros volt ebben a küzdelemben a ci­vil közélet és a hitélet egysége -emelte ki. rafael balázs Gombkötő Gábor jegyzete Ünnepi EU-fória É jfélkor a tűzijáték csillagpe­tárdáinak fényénél már tud­tam, hogy uniós polgár vagyok. Pezsgőt bontottunk, mint szil­veszterkor, és az Örömódát hallgattuk. De azért a Himnusz marad... Másnap hajnalban ébredtem, s megcsipkedtem magamat, fájt, tehát tudtam, hogy ébren vagyok, nem csak álmodtam az unióról, velem történt minden az előző napon - az összefogás harangja­inak megkondításától az időkerék elindításáig. Napjaink tehát már „meg vannak számlálva”... Azt is tudtam, hogy már egy 450 milliós szö­vetség állampolgára vagyok, nekem is részem van a hatalmas demográfiai előrelépésben, és nem is kellett fizikailag közreműködni ebben. Szellemileg persze igen. Ünnepi beszédeiben a miniszterelnök többször is hangsúlyozta, a tíz­millió magyar közös sikere ez. Tehát még a csat­lakozás ellenzői is hozzájárultak az eredmény­hez. (Az ántivilágban mondták el egy új üzem avatásakor a város vezető káderéről: ha ő nem el­lenzi, soha nem épült volna fel.) Az országos hivatalos ünnepségekről nekem feltűnően hiányoztak az ellenzék képviselői. Haj­nalban mégis megtudtam a rádió híradásaiból, hogy a legnagyobb ellenzéki párt legellenzékibb prominense mégis megszólalt egy fórumon. Azt mondta, pártjának az a véleménye: „Az uniós csatlakozás előnyeit csak akkor tudja kihasználni Magyarország, ha ismét nemzeti kormánya lesz.” Ne örüljünk hát még olyan nagyon, erre várni kell. Az is tény persze, hogy ilyen korai tavasz­ban nagyon savanyú a szőlő, még ha uniós pia­cokról érkezik is. Azon is tűnődtem, hogyan ünnepeljem a csat­lakozást, miként vegyem igénybe azt a sokféle kedvezményt, ami rám vár az első napon. Telefo­nálhatok fél áron hollandiai barátomnak. Ingyen utazhatom vonaton Ausztria, Szlovákia kishatár- körzeteibe, és nyugodtan otthon felejthetem útle­velemet. Próbáljam ki, már ingyen bejuthatok az ország állami múzeumaiba, ingyen szórakoztat­nak késő estig a szabadtéri majálisokon... Persze, a közelgő hétköznapok is eszembe ju­tottak. Mi lesz, ha elmúlik az ünnep EU-fóriája? Legjobb, ha előveszem nyelvkönyveimet, angol­ból kissé gyenge vagyok. Hétfőtől az unióban nemcsak beszélni kell jobban tudni, hanem dol- gozni is... _______________________________a M érhetetlen mértékben miénk újra Európa Megyei információ A hét vége, 2004. április harmin- cadika és május elseje különle­ges ünnepként simul majd jöven­dő hagyományaink közé. Ezen a két napon hivatalosan is vissza­érkeztünk az öreg földrész sok­színű közösségébe. Oda, ahon­nan valamikor együtt indultunk a nagyobb és kisebb népekkel. Eu­rópa újra - mérhetetlen mérték­ben - a miénk Lisszabontól Hel­sinkiig, Gibraltártól Magyaror­szágon át a Balkán széléig. Most már csak rajtunk áll, hogyan tu­dunk rá vigyázni. Erre figyelmez- tünk, ennek örültünk a Bakony­aljától a Duna kanyarjáig szű- kebb hazánkban, Komárom-Esz­tergom megyében is. (Az ünnephez kapcsolódó írá­saink és fotóink a 2., 3., 5., 7. ol­dalon.) A két Komáromot összekötő Erzsébet hídon több tízezren keltek át gyalog és kerékpárral - előbb útlevéllel, majd péntek éjféltől személyi igazolvánnyal - a hét végén fotó: kovács László PANNON TAKARÉK flUul Lakossági fix kamatozású, ^ napra lekötött idősávos és összegsávos betét JJT 1 5 000- 99 980 100.000- 498 999 900.000- 1 998.809 2,000,000 4.099 089 9,000,000 ■ammm 9 ■ M jy.m "TÖT* "W _i2i§0 ' l nap 8,90 10,00 10.90 10,79- übmmm 11,00 nap __ 9 1-720 nap... 9 ,90 10.00 13l*ÍW mo ti111 l |—— 9,00 9.90 ^0,00 10,29 1080 I mm»» i tegkiííbb es»»« 5 860 Ft Ufcété» idd #16* ff ívét FwtÁri s kam« évi 8,6% ÍSKM $ U evm komatlahh* Bővtbb felvilágosításért kereng« klrendeltaágelflketl A Farmon Takarékszövetkezet kirendeltségei: AÍ»á»Hi/JW-fe»*d, 28)2 P#0fl tér Mi 34/34D-73I • Á«». 2041 t>«*t* kitt M: 34/3*347) • Ham, 7844 Mártírok u, 14, M 34/4*S427 * Bátrai««. 784) •tt« »I, Mr Í4/388-140 < CMr. 8021 Árpád tt, 3), Mi 80/117*»«) Komárom. 2800 Ittmámli«, 4), Mi J4/S41 -02), 5404Í0 • Mot»*, 2811 0111*9 ul Mi 34/348420 < Ni*vl«mínd, 2842 Mtmhm u,2, Tol.; 34/3)0471 8072 Hunyadi u. 2. W,í 80/00(440 ■ Mknmtd, 2*36 »ráki u, 80, M,: 34/371-341 - SrOty, 2821 »ráelwtiyiu, 3/fc Mi 34/342-870 * Tárkány, 11* A M : 34/30S-200 < Tat», 2«80 Agartyátil u 23, Tol.: 34/4*7.213 ys, 2000 Kdrtármwág u.44/», Tol.: 34/317-333,311 -204 2843 Tata Tőle tudtuk meg az értekezlet után, hogy az Európai Unió új esélyt ad az ítélkezés megújítására: alkal­mazni kell az EU-jogszabályokat is, amelyek jobban védik a mun­kavállalókat és az emberi jogokat. Az ezzel kapcsolatos, csaknem 90 ezer oldalnyi joganyag még nem Pallosjogtól a tiszti kaszinóig Tatán már a XVIII. században is működött bíróság, amikor a mezőváros és környéke az Eszterházy család tulajdonába került. Nekik pallosjoguk is volt, amit a mai Dióspusztával szemközti Akasztó-negyen meg az 1900-as évek előtt is gyakoroltak. Később Huszár Ferenc lett az első járási főbíró, akinek utódai a prédikátori házban laktak, a mai Kocsi ut­ca 15. alatt. Mielőtt jelenlegi helyére került volna a városi bíróság, évti­zedeken át a Kossuth téren ítélkeztek, a hajdani tiszti kaszinóban.

Next

/
Thumbnails
Contents