24 óra, 2004. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

2004-04-01 / 77. szám

Húsvéti játékunkat keresd a 13. oldalon! Komárom-Esztergom megyei 2004. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK XV. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM Ára: 79 Ft - Előfizetőknek: 55 Ft www.240RA.HU Tatabánya, Esztergom, Komárom, Tata, Oroszlány, Dorog, Kisbér, Nyergesújfalu, Bábolna és környékük napilapja 3 Szúrja a szemünket! • Küldjön fényképet 2 az illegális Q szemétlerakókról, ^ pontos hely- N CN megjelöléssel! ^ J Részletek ^ az interneten. ^ e-mail: bakosg@axels.hu cim: 2801 Tatabánya, Pf, 141, Élénkül a vámkommandó Belső határ a Duna Partnerszerző jó barátok Randi Üzletszerű képelgéssel Doppinggyanúban a hősök Eksalták a németek az’54esvbdöntöl? Gyerekek védelme Oroszlány Gyermekvédelemmel foglalko­zó harminc szakember tanács­kozott szerdán a Bányász Klub­ban. A jelzőrendszer tagjainak - rendőrség, iskolák-óvodák gyer­mekvédelmi felelősei, pártfo­gók, védőnői, pedagógiai, csa­ládsegítő szolgálatok, gyámhi­vatal - írásos beszámolói alap- j ján áttekintették a gyermekvé­delmi alapellátást. A gyermekjó­léti szakszolgálathoz Oroszlány mellett még hat kistelepülés tar­tozik, április elsejétől Környét is ellátják. A 0-18 éves gyerekek veszélyeztetett státusa elsősor­ban a nehéz szociális és anyagi helyzetre vezethető vissza. __■ S zigetes tervek Kisbér Máris átalakításra szorul a sze­lektív hulladékgyűjtési rendszer, amely tegnaptól működik. A Kossuth utcában kettő, a Ménes­közi butiksoron, a kórháznál, a Spar üzletháznál és a Duna disz­kontnál egy-egy gyűjtőpontot hoztak létre. A tegnapi nyitány után az első tapasztalatok azt mutatják, hogy nem mindegyik szelektív sziget került a megfele­lő helyre. A közeljövőben a vá­roslakók véleményét is meghall­gatva, jobb elrendezéssel átter­vezik a hálózatot. ■ Klubban készülnek Tatabánya A Könyvelők Klubja nagy siker­nek örvend. A hasznos program- sorozat szervezője a Komárom- Esztergom Megyei Ipar- és Keres­kedelmi Kamara. A klubban, amelynek tagjai szerdán a me­gyeszékhelyen találkoztak, ha­vonta szerezhetnek ismereteket a törvényi változásokról, és az EU-csaÜakozás után szükséges ismereteket is elsajátíthatják. Herczigné dr. Soós Ilona klubve­zető elmondta, a megyében a ka­mara Tatabányán kívül Dorogon is tart tanfolyamot, amelyen nemcsak könyvelők, hanem adótanácsadók és könywizsgá- lók is részt vesznek. __ ■ I DŐJÁRÁS Változékony, tavaszi idő 15 °C > nr 16. oldal 9771444 441643 0 0 0 7 7 Ma indul a mobilposta Nem akarnak bélyeget árusítani az önkormányzatok Mától mindhárom kistelepülésen mobilszol­gáltatást vezet be a Magyar Posta, vagyis autó­val házhoz hozzák, viszik a küldeményeket. Az érintett kisközségekben tartanak ettől, job­ban szeretnék, ha az úgynevezett fix hivatalok maradnának meg. Csém/Kisigmánd/Csép A posta hamarosan minden 600 lélekszám alat­ti településen bevezeti mobilszolgáltatási for­mát. Autójuk a komáromi 1-es hivataltól indul, majd Csémre, Kisigmándra és Csépre tér be. Ké­pes András, a Magyar Posta Rt. Központi Terü­leti Igazgatóságának hálózati igazgatóhelyette­se arról még nem tudott nyilatkozni, hogy a többi kisközségbe mikor indul először mobiljá­rat. Azt viszont megtudtuk tőle: a mobilok a törvényben előírt szolgáltatásokat elvégzik, a többi közt levelet, csomagot lehet feladni, pénzt vehetnek fel és fizethetnek be a lakosok. Nyugdíját, segélyét, küldeményét minden érin­tett pontosan megkapja. Ha a postások valakit nem találnak, háromszor értesítik az ügyfelet a kézbesítés új időpontjáról. A kistelepüléseken minden családhoz olyan szórólapot juttatnak el, amelyből tájékozód­hatnak a mobil postai szolgáltatásról.. Feltün­tetik azt is, ki lesz a lakosok postása, közlik a felettese elérhetőségét. Képes András szólt ar­ról is: a fix hivatalok a mobilok mellett egy­előre változatlan nyit­va tartással működ­nek, később ülnek tár­gyalóasztalhoz az érintett önkormány­zatok polgármesterei­vel. Értékelik a tapasz­talatokat, esetleg együttműködési meg­állapodást ajánlanak számukra. A hálózati igazgatóhelyettes teg­nap még nem látott esélyt arra, hogy bár­melyikükkel is szerző­dést tudnának kötni. KOVÁCS LÁSZLÓ Polgármesterek mondják Aranyosi István, Csém polgár- mestere: - Egyelőre nem tartom jó megoldásnak a mobiljáratot. A te­lepülésünkön élők reggel hatkor indulnak dolgozni, és délután kettő után térnek csak haza. Az autó 8-10 óra között járná a kisközsé­get. A fix hivatal nálunk már csak két hétig működik teljes nyitva tar­tással, az alkalmazott már felmon­dott. Várhatóan két héttel később csak 1 -2 órára nyit ki a posta - en­nek is csak délután lenne értelme. Azt sem tartanám szerencsésnek, hogy például bélyeget árusítsunk az önkormányzatnál - ezt is kérték már tőlünk. Nemes István, Kisigmánd polgármestere: Minden újdonság befogadásához idő kell, nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ez a rendszer nálunk beválik. A fix hivatal vár­hatóan május 31-éig működik nálunk. A projekt kitalálóinak későbbi együttműkö­désre tett ajánlatát megmosolyogtatónak tartom. Azt várják tőlünk, napi egy-két órás munkában havi 22 ezer forintért végezzünk postai szolgáltatást. Minimális létszámunk sem teszi ezt lehetővé. Azt sem tartom elfo­gadhatónak, hogy a fix hivatalok bezárása után megszűnik településünkön a totó, a lottó, a sorsjegyek feladása, árusítása. Igaz, hogy ez nem szakfeladata a postának, de most emiatt is az önkormányzat tagjai­nak kell majd a hátukat tartani. Jégpálya: nincs írásos felmondás Tatabánya Bezár a bánhidai jégpálya, közöl­te sajtóközleményében a tatabá­nyai polgármesteri hivatal. A közlemény szerint az önkor­mányzat az üzemeltetésre kötött szerződést a bérlővel közös meg­egyezés alapján bontotta fel.- A nevemben nyüatkozhatott valaki. Engem az önkormányzat­tól hivatalosan nem keresett meg senki. Korábban tárgyaltam László Ferenc aljegyzővel és Jagicza István közgazdasági szol­gálatvezetővel a hosszú távú szerződés felbontásáról. Hivata­losan nem láttam el kézjegyem­mel a műjégpálya üzemeltetésére kötött szerződés felbontásáról szóló megállapodást - nyilatkozta lapunknak Strausz Béla, a jégpá­lyát üzemeltető kft. vezetője. Megkeresésünkre Jagicza Ist­ván elmondta: - A kiadott sajtó- közleménnyel ellentétben azt tu­dom mondani, hogy a műjégpá­lya üzemeltetésére kötött szerző­dés felbontása a bérlővel történő közös megegyezés alapján írás­ban még nem történt meg. Az al­jegyzővel közösen megkerestük az üzemeltető kft. vezetőjét, szü­letett egy szóbeli megállapodás, amely úgy hangzott: közös meg­egyezéssel felbontható a szerző­dés. Ez alapján került a képviselő- testület elé az előterjesztés, és a városvezetés úgy döntött, fel­bontja a szerződést. Az erről szó­ló megállapodás végleges formá- ba öntése folyamatban van, cs. i. Tovább színesedett Dózsákért Megújult a dózsakerti Spar élelmiszer-áruház és környéke. A beruházás értéke mintegy 15 millió forint volt, ebből négymil­liót a város önkormányzata fizetett, a többit a Spar Magyaror­szág Kft. fedezte. Tatabánya Az üzletet valamint az orvosi rendelő és a Dózsa György Ál­talános Iskola környékén fel­újított járdákat Bencsik János polgármester és dr. Partali László önkormányzati képvise­lő adta át szerdán a városrész lakóinak. A Dózsa György Általános Iskola és az orvosi rendelő közötti rész térburkolata nem csak balesetve­szélyes volt, de esztétikailag sem illett a korábbi években teljesen felújított környezetbe, ezért idő­szerűvé vált a cseréje. Az útsza­kasz betonlapjai helyébe kis koc­kákból álló, színes viacolor bur­kolat került, amely megfelel az uniós normáknak, és a baleset- mentes közlekedést is biztosítja. A munkálatokat az év elején kezdték, ezzel egy időben a vá­rosrészben található kereskedel­mi egység is megújult. A Spar Áruház nemcsak külsejében újult meg, belső átalakítása is megtörtént. A kereskedelmi egy­ség vállalta az üzlet előtti útbur­kolat felújítását, a munka értéke mintegy kilencmillió forint volt. Az orvosi rendelő előtti tér járdá­ja is átalakult, ez csaknem két­millió forintba került. ■ Olcsóbban gyógyulhatunk Harminc napig jók a receptek Megyei információ Mától több ezer patikaszer ol­csóbb. A betegek öröme en­nek ellenére nem teljes, mivel a mindennapokban használt, társadalombiztosító által nem támogatott néhány sze­rért többet kell fizetnünk. Megyénk egyik kisvárosában a patika vezetőjétől megtudtuk: az elmúlt napokban kevesen vásá­roltak a gyógyszertárban. Az em­berek kivárták a készítmények árcsökkenését, amelyre jó példa, hogy a vérnyomáscsökkentő má­tól 300 forinttal olcsóbb. A kivá­rásra volt lehetőség, mivel a re­cept felírásától számított egy hó­napon belül lehet megvásárolni a gyógyszereket. Hiány esetén a recept hátoldalán a patikus pe­csétje hosszabbítja meg a kivál­tás lehetőségét. A több tucat ter­mék árának emelkedése miatt sem volt felvásárlási láz, holott ezek a leggyakrabban használt patikaszerek. A gyógyszerek árváltozása nagy terhet ró a patikákra, mivel készletellenőrzést, leltározást kell tartaniuk. Ebből már leszűr­hető, hogy mekkora lesz a vesz­teség - árcsökkenés esetén -, il­letve mekkora haszonra - a drá­guló készítményeknél - számít­hatnak. A bizonytalanság to­vábbra is érződik a gyógyszertá- rakban. (Olcsóbb... - 5. oldal) ■ Elutasított ingatlaneladás Harmadszor köszönt vissza a Fényes Tata Az önkormányzati képviselők szerdai ülésén az ingatlan­ügyek száma volt a legtöbb, amelyek között harmadszor j köszönt vissza a Fényes Áru- I házzal kapcsolatos tulajdonosi kérés. Ennek lényege az, hogy a Rába Domínium Ingatlan Rt. szeretett volna megvásárolni 354 négyzetméternyi közterü­letet az üzletház közvetlen szomszédságában. A műszaki szakemberek legfeljebb 180 négyzetméter eladását javasol- I ták a főbejárat előtt. Ezt is csak azért, hogy a homlokzat átépí­tése során középre kerülhessen a bejárati ajtó, s egyúttal átala- kíthatóvá váljon a kirakatok előtti mesterséges park annak érdekében, hogy kedvezőbb le­gyen a vásárlóhely megközelít­hetősége. Az elképzelések megvalósítá­sának engedélyezéséből viszont nem lett semmi, mert a döntés­hozók nagy többsége elutasító választ adott. Ahhoz sem járul­tak hozzá, hogy az érintett in­gatlanrészeket kivonják a forga­lomképtelen vagyoni körből, így az adásvételi szerződés megkö­tése - tízezer forintos négyzet­méterenkénti áron - szóba sem kerülhetett. Ezek után már csak az a kér­dés, hogy a tulajdonos tesz-e újabb ajánlatot, vagy minden marad a régiben. Legkésőbb az esztendő első fél évének végéig kiderül. p. p. Az ADSL int«rn«tcsomag passzol az igényeihez? Most OFt belépési di Válassza a villámgyors internetet, és nyerjen Volkswagen Golf V. Trendline típusú személyautót vagy a 45 digitális fényképezőgép ejj További inf< ügyfélszolgálatun! ingyenes 1288-as számot, keresse fel tátogasson el honlapunkra Az ajánlat február 23. és május 14. között két é fizetés esetén érvényes. A sorsoláson azon i tóink is részt vesznek, akik 1 éves köte lássál, díjszabás szerinti belépési díj i igénybe a szolgáltatást. Az akció kizárótag az Invite! egyetemes szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatási területein érvényes. Sorsolás: 2004. május 28 977144444164300077

Next

/
Thumbnails
Contents