24 óra, 2001. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-01 / 27. szám

2. OLDAL - 24 ÓRA MEGYÉN MEGYÉN TÚL N E N 2001. FEBRUÁR 1., CSÜTÖRTÖK JHÍHI Hírnaptár: Február 1-4. Asztmaklub Tatabanya. A Közművelődés Házában csütörtökön 16.30-tól tartják a megyei tehetséggondo­zó és léleksegítő alapítvány aszt­maklubjának következő összejö­vetelét. Ez alkalommal dr. Ko­vács Antal főorvos tart előadást a bőrgyógyászati allergiáról. Sorstársak találkoznak Oroszlány. A mozgáskorlátozot­tak megyei egyesületének Opti­misták Klubja ma 16 órától évad­nyitó klubgyűlést tart a Bányász Klubban. Válóczi Ferenc, az egye­sület elnöke tájékoztatja a jelenlé­vőket a lakások akadálymentesí­tésére szolgáló, a fogyatékosügyi és a közlekedési támogatásról. * * * Tatabánya. A mozgáskorláto­zottak megyei egyesületének Turul Ifjúsági Klubja ma 16.30 órától klubfoglalkozást tart az egyesület székházában (Ma­dách u. 7-9.). Napirenden a ju­bileumi küldöttközgyűlés elő­készítése lesz. * * ★ Tatabánya. A mozgáskorláto­zottak megyei egyesületének Békesség Klubja szombaton 14 órától klubdélutánt tart az egye­sület székházában (Madách u. 7-9.). Az éves program kialakí­tása mellett szó lesz a 20 éves jubileum kultúrprogramjáról is. Idősek napja Szákszend. A faluház átadásá­nak elhúzódása miatt december­ben elmaradt az idősek napjá­hoz kötődő ünnepi esemény. Valkó Jenő polgármester el­mondta, hogy mivel semmiképp sem szerették volna megfosztani az érintetteket a rendezvénytől, most pénteken 16 órától pótol­ják az elmaradást. A településen élő 335 hatvanévesnél idősebb polgár kapott meghívást. Batyusbál Tokod. A tokodi nyugdíjasklub hagyományos jelmezes batyus- báljának ad helyet szombaton 18 órától a kantin. A „Nem csak a 20 éveseké a világ...” mondás igazsága jegyében a vigasság­ban lesz tombola, nóta, eszem- iszom és természetesen tánc. Száll a dal Tata. A helyi Egressy Kórus, az Egressy Kamarakórus, a Szent Márton Kamarakórus, az Ester­házy Énekegyüttes, valamint a Tata Városi Nyugdíjasklub kóru­sának részvételével és Prónikné Mező Judit, illetve Ócskái Gabriel­la közreműködésével Balázs-napi kórushangversenynek ad helyet szombaton délután a Magyary Zoltán művelődési központ. A program öt órakor kezdődik. ■ Két nyelven tanulnak - magyarul felelnek Ének, környezetismeret, földrajz: németül - Hosszú távú befektetés A két tannyelvű nemzetiségi oktatás Száron 1996 szeptem­berében indult. Azelőtt már volt nemzetiségi nyelvoktatás az intézményben, ám a feltételeket egyre nehezebben bizto­sítják. Kovács Sándort, a Szári Általános Iskola igazgatóját kérdeztük a témáról. Szár- Javultak a tanítás feltételei1- A tantestületből mindenki tud valamilyen szinten németül. Tanáraink nyelvoktató-tanító, né- metnyelvoktató-tanító, és német­nyelvtanár diplomával rendelkez­nek, vagy vállalták, hogy középfo­kú C-típusú német nyelvvizsgát tesznek. A települési önkormány­zat minden feltételt megteremt. Az állami költségvetés kiegészítő normákkal támogatja a nemzeti­ségi oktatást. Az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat prog­ramja is a kétnyelvű nemzetiségi oktatást helyezi előtérbe.- Az önkormányzat szívesen tá­mogatja az iskolát?- A képviselő-testület rájött, hogy ez olyan hosszú távú befek­tetés, amely meghozza az ered­ményét. Száron sok öntevékeny csoport működik: nemzetiségi kórus, énekkar és tánccsoportok, amelyek hírnevet szereznek a fa­lunak.- Miben különbözik a két tan­nyelvű oktatás a nemzetiségitől?- A két tannyelvű oktatásban idegen nyelvként tanítják például a franciát, az angolt. A hasonló­ság, hogy itt is, ott is két tanítási nyelv van. A különbség, hogy a nemzetiségi oktatásban részt ve­vő tanulók nagy részének kötődé­se van a német nemzetiséghez szülők, nagyszülők révén. Ez vál­lalás kérdése. Német hon- és nép­ismerettel is kiegészül a tan­anyag, míg az idegennyelv-okta- tásánál csak országismeretet ta­nulnak a gyerekek.- Mindenki tanul németet?- Van olyan osztály, ahol két csoport működik: a hagyományos nemzetiségi oktatás és a két tan­nyelvű forma. Az előbbiben heti öt németórájuk van a tanulóknak, amely kiegészül a német hon- és népismerettel. Az utóbbiban a technikát, a rajzot az éneket, a testnevelést és a környezetisme­retet, ötödiktől a földrajzot néme­tül is hallgatják a gyerekek. Eze­ken a tanórákon is magyarul kell felelni és dolgozatot írni. A tan­könyvek is kétnyelvűek. * * * Három ötödikest kérdeztünk meg osztályfőnöki órán. Mészáros Bet­tina elmondta, hogy neki sokat jelent a német, mert középiskolá­ba könnyebben felveszik német­tudással. Állatorvos szeretne len­ni, és lehet, hogy ott is tudná hasznosítani a nyelvet. Fekete Imréné osztályfőnök - elöl Gál Nóra ás Kocsner Tamás Nagy Nikolett szereti a néme­tet, és azért is örül, hogy tanulja, mert felnőttként könnyebben tud majd külföldön munkát vállalni.- Sok időt igényel a tanulás, de ha már tudok németül, Európában szinte bárhol kapok munkát - je­lenti ki Baranyi Attila. Ő autósze­relőként tudja elképzelni az életét. Fekete Imréné osztályfőnök mo­solyogva mondja, hogy a gyerekek többet értenek, mint válaszolnak. - Kicsit bátortalanok még, de nyá­ron, Dániában, sokszor természe­tesen viselkedtek. Elfelejtették a merev kérdés-feleletet, és önkén­telenül válaszoltak. Eszükbe jutott olyan szó is, amit máskor harapó­fogóval kell kihúzni belőlük. * * * Az elsős tanító, Vízer Katalin tan­könyvet mutat, benne színes áb­rákat. - A télről tanulunk, a téli sportokról. Eljátsszuk a története­ket, énekeket, mondókákat, ver­seket. Nálunk még nincs érdem­jegy, csak jutalmazás: piros pont és szóbeli dicséret. Orbán Dániel az első pádból megjegyzi, hogy neki egy kicsit nehéz a német. May Anna is je­lentkezik: ő szereti a németet, ott­hon apával is szokták gyakorolni. Müllemé Milosits Éva német­nyelvtanárral az első osztály má­sik csoportjában találkozunk.- A tananyag összhangban van a gyerekek képességeivel. A több­ség ügyes. Ha a szülők úgy látják, hogy a gyerekek nem bírja a tem­pót, átkérhetik őket a hagyomá­nyos nemzetiségi osztályba. Két­szer változtathatnak a nyolc év alatt csoportot. KONKOLY EDIT Legyen alku tárgya a bérleti díj ! Iskolavezetők aggodalmai - Megemelt tarifa: szűkülő lehetőségek Elterjedt a hír a megyeszékhelyen, hogy az önkormányzati intézményekben az idén lé­nyegesen megemelkednek a terembérleti dí­jak. Több alkalmi, illetve bejegyzett tömeg­sportszervezet aggódik, hogy nem tudja majd kifizetni a tornatermekért elkért meg­emelt óradíjakat. Tatabánya Az önkormányzat költségvetési és tulajdonosi bizottsága tavaly decemberben juttatott el egy ajánlást az intézmények vezetőinek. Ennek alapján eseti bérbeadáskor a teremdíj legkisebb mértéke négyzetméterenként 7,20 Ft/óra lenne. Ez a nagy alapterületű tornatermekben jelentős díjemelést jelent a tavalyihoz képest. Lobenwein Lászlóné, a felsőgallai Széchenyi-is- kola igazgatónője elmondta, hogy esetükben a tarifa több mint a duplájára emelkedik. Aligha tudná megfizetni ezt az összeget a tornatermü­ket rendszeresen igénybe vevő helyi tömeg­sport-egyesület. Véleménye szerint továbbra is intézményi hatáskörben kellene maradnia a díj­szabásnak: helyben tudják felmérni az igénye­ket és a lehetőségeket - a kereslet-kínálat viszo­nyát. Az sem mindegy, hogy az iskola a város melyik pontján helyezkedik el, milyen szolgál­tatásokat tud nyújtani. Králl Csabámé, az újvárosi Móra-iskola gazda­ságvezetője is magasnak tartja az új tarifát. A kisebb tantermeknél elfogadható lenne, de a tornaterem esetében itt is a duplájára emelked­ne a díj. Az év elején egy sportcsoport már el­pártolt tőlük, márpedig a szűkös költségvetés mellett ez a szolgáltatás a kizárólagos bevételi forrásuk. Henyecz László, a dózsakerti Dózsa-iskola ve­zetője is osztja az aggodalmakat. A korábbi összeget ő is alacsonynak tartotta, az ajánlás alapján kiszabhatót pedig túlzottnak. A kettő közötti értéket tartaná reálisnak. Különösen a tömegsport-egyesületek vannak olyan anyagi helyzetben, hogy lehetetlen lesz megállapodni velük. Ugyanakkor olyan cégek is igénybe ve­szik időnként termüket, amelyeknél nem okozna gondot a nagyobb díj kifizetése. Le­gyen tehát alku, eseti elbírálás kérdése a meg­állapodás. Dr. Bene Magdolna jegyzőtől megtudtuk, hogy a városházára több intézményből érke­zett visszajelzés, kifogás. Ajánlását a költségvetési bizottság a közeljövőben felülvizsgálja, újra tárgyalja, a felmerült szempontokat is figyelembe veszik. TÓTH SÁNDOR __________TEREMBÉRLETI DÍJAK VÁLTOZÁSAI_________ I skola: Széchenyi Dózsa Móra Tavaly: 1500 2500 1000-2000 Az idén: 3500 6700 3000 Eksön és Porrajmos Varga Ágota két filmje az idei szemlén Budapest/Oroszlány Február első hetében rendezik a 32. Magyar Filmszemle bemutató­it a fővárosban, a Mammut Budai Moziközpontban. 27 játékfilmet, csaknem ennyi kísérleti alkotást, 35 dokumentumfilmet mutatnak be a versenyprogramban. Az oroszlányi rendező, Varga Ágota két filmjét is beválogatta a zsűri a legjobbak közé. Az Eksön a játékautomaták és a gyerekek kapcsolatáról, a játékszenvedély káros hatásairól szól, február 4-én 14 órakor és 5-én 18 órakor láthat­ja a közönség a Pasarét-teremben. A film 1999-ben az UNESCO díját is elnyerte. A közönség és a szakmai zsűri elé kerül a múlt évben készült, több mint másfél órás terjedelmű Porrajmos című filmdokumen­tum, amely a cigányok 1944-es el­hurcolását, holokausztját mutatja be. A túlélőket keresték meg a É- mesek. A vallomásokat, vissza­emlékezéseket mintegy húszórá­nyi hangfelvételen is megőrizték. A filmet 3-án 14 órakor és este fél tizenegykor láthatják az érdeklő­dők a Gül Baba-teremben. ■ Hetilaptól az ismertetőig Kurdi Gábor saját magának faragott egy lófejes citerát FOTÓ: HARASZTI Diszkó helyett véső a kedvence Szólótáncos a Kenderkében - Gardont farag A mai tinik többsége a diszkóban látja a szórakozás lehe­tőségét. Akad kivétel is. A Tatán élő Kurdi Gábor minden szabad percét famegmunkálással tölti. A fából hangszert varázsol. Pontosan tíz és húsz között, tizenöt évesen. Első ránézésre több mint tehetség. Tata- Hatéves koromtól járok népi táncra, a Kenderkében. Nem tu­dom megmagyarázni, miért kezdtem nézegetni a zenészek hangszereit. Azon kaptam ma­gam, hogy érdekelt, miképp rak­ták össze, hogyan szól. Egy ideje meg nekiláttam, próbára téve ma­gam, meg tudnék-e csinálni én is egy hegedűt. Be kell vallanom, nem jött össze. Egyszerűbb hang­szerrel próbálkoztam, citerával. Az már sikerült. Elajándékoztam, most magamnak faragok egyet. Ilyen egyszerű a történet. Azt már ismerőse teszi hozzá, aki a fi­gyelmembe ajánlotta a fiatalember tehetségét, hogy tini létére már szólótáncos a Kenderkében, a keze alól pedig olyan remek dombor­művek kerülnek ki, hogy bármely fafaragóművész dicséretére válna. Kétségtelen, hogy amit megmu­tatott, csudaszép munka. Két em­ber citerázik, két ember táncol a domborításon. Ez most éppen körtefa. Jó kemény. Hangszernek ezen kívül még a cseresznye és a dió a legjobb. A készülő hangsze­rek között van egy gardon is, ame­lyet egyetlen tömbből farag. Roko­na a gordonnak, de állítja, hogy a népzenészek között ez a neve en­nek a hegedű és bőgő közötti hú­ros hangszernek. Mindenesetre ezt nem vonóval szólaltatják meg, csak pengetik. Aztán nekifog majd a dudának és a tekerőlantnak is.- A távolabbi tervek? Hang­szerkészítő szeretnék lenni. Eh­hez a Liszt Ferenc Zeneművésze­ti Főiskola kell. Az érettségi után ott szeretnék továbbtanulni. A tini gimnazista minden zseb­pénzét szerszámra fordítja. Gon­dolom, annyi jószolgálatot tehe­tek neki, hogy eláruljam; nincs nagyon eleresztve, a készlete nem túl gazdag. Szívesen venne hagya­tékból visszamaradt vésőt, resze- lőt, amivel a háznál már nem tud­nak mit kezdeni. WÉR VILMOS Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi feladatokra: 1. Tatabánya Közművelődés Háza vizesblokkok felújítása. 2. Tatabánya Sportcsarnok játékos öltözők vizes­blokkok felújítása. 3. Tatabánya Sportcsarnok nézőtéri vizesblokkok felújítása. A részletes pályázati feltételek átvehetők: a Polgármesteri Hivatal I. emelet 105. szobájában A pályázati dokumentáció ellenértéke: 10 000.- Ft + áfa Benyújtási határidők: 2001. február 13.10 óra Esztergom A kulturális bizottság ülésén a vá­ros hetilapjával és egy régiós is­mertető megjelentetésével foglal­koztak. Bencze Csaba Attila, az Esztergom és Vidéke című hetilap első embere fejlesztési elképzelé­seikről tájékoztatta a bizottságot. Most, amikor még nincsen meg a város 2001. évi költségvetése, na­gyon nehéz igényeikkel előállni. Nincs főállású újságírójuk, aki minden eseményen ott lenne, munkatársak egyéb tevékenység mellett készítik a lapot. Készül egy Esztergom-Párkány térségét érintő, négynyelvű - ma­gyar, szlovák, angol, német - ki­advány, helyi fotóművészek köz­reműködésével, gazdag tájékozta­tó, ismeretterjesztő szöveggel. A két önkormányzat az Utazás 2001 kiállításra kívánja megjelentetni. ■

Next

/
Thumbnails
Contents