24 óra, 1999. november (10. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-01 / 254. szám

1999- NOVEMBER 1., HÉTFŐ Ára: 43 Ft X. ÉVFOLYAM, 254. SZÁM KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI *°4l-£SZTER<s>0'*k Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja SE : Szupernagyi p&UZZ'tify Halottainkra emlékezünk - Már szom­baton megkezdődött megyeszerte a zarán­doklat a Temetőkben nyugvó hozzátartozók­hoz. virággal, mécsessel, elszorult torok­kal, könnyekkel emlékezünk hozzátartozó­inkra. Képünkön: emlékezők Tatabányán, a 2, Két perc sokat ér Kirabolták a benzinkutat Patikusok kényszerpályán Mától utólag fizet a társadalombiztosítás Aggód(hat)nak a befektetők London Bróker: felfüggesztve - Izmosodó érdekképviselet - Megyei kárvallottak Amint az várható volt, az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet (ÁPTF) a múlt hét péntekén 30 nappal ismét meghosszabbította a London Bróker Rt. befektetési szolgáltatási tevékenységének felfüg­gesztését. A felügyelet szerint külső tőke bevonásával van esély a bró­kercég tőkehelyzetének rendezésére. Ezzel kapcsolatban a befektetők országos szintű képviseletét felvállaló London Befektetői Érdekvédel­mi Szervezet (LBESZ) aggodalmának adott hangot. Mint ismeretes, a London Bróker az ország 21. legnagyobb rész­vényforgalmát bonyolító cége volt az év első felében a Budapesti Ér­téktőzsdén. Az ÁPTF augusztus­ban - visszaélések gyanúja miatt - felfüggesztette a társaság műkö­dését szeptember 10-éig. Ezt ké­sőbb október 31-éig meghosszab­bították. Ennek lejártával, a múlt héten pénteken újabb 30 napot kapott a brókercég. Az ügy or­szágszerte 8-10 ezer, megyénkben több száz befektetőt érint. Noha létezik a Befektetővédel­mi Alap (BEVA), amely elméle­tileg egymillió forintig garantálja a befektetések megtérítését, félő, a károsultaknak hosszú pereske­désekkel kell számolniuk, mert a BEVA már elköltötte minden idei pénzét, és csak a jövő évi ke­ret terhére tudna adni, ami nem nagyon képzelhető el. Forgó Istvánnak, a már említett érdekvédelmi szervezet elnöké­nek szerkesztőségünkbe eljutta­tott faxüzenetéből kitetszik: a LBÉSZ továbbra is aggódik. Re­ménykeltő feltőkésítésről már többször is szó volt, ám lényegi elmozdulás mindeddig nem tör­tént az ügyben. Véleménye sze­rint a mostani fejlemények szer­vezetük életre hívásának és a szer­vezés felgyorsításának szükséges­ségét igazolják. A LBÉSZ-nél ugyanis - a követelések felmérése és az egyeztetések miatt - fontos­nak tartják az érdekeltek mielőb­bi bevonását az egyesületbe. Forgó István tájékoztatása sze­rint több városban hamarosan megalakulnak helyi szervezeteik, így Miskolcon, Nyíregyházán Békéscsabán, Veszprémben és Budapesten. Az érdekvédő egye­sülettel kapcsolatban a kárvallot­tak a területileg illetékes szerve­zőtől érdeklődhetnek a 06/30/9311-116-os telefonszá­mon. (miskei) Gyülekezeti szoba épül Vérteskethely. A kisközség evangélikus gyülekezete templo­muk udvarában egy gyülekezeti szoba megépítését kezdte el. Ehhez támogatást kapott az evangélikus egyház országos ve­zetőségétől s a helyben élő, hi­tüket gyakorló evangélikusok­tól. A gyülekezet lelkésze, Selmeczi Lajos a reformáció év­fordulója alkalmából levélben fordult mindazon magyarorszá­gi lakosokhoz, ^kik valaha a vérteskethelyi evangélikus gyü­lekezet tagjai voltak, itt keresz- telkedtek, komfirmálkodtak, hogy adományaikkal segítsék az építkezés befejezését. Tatabánya Mintegy hetven általános iskolás lépett a közönség és a zsűri elé a Közművelődés Házában a me­gyei szintű, sorban a tizenhar­madik őszi vers- és prózamondó verseny elődöntőjében. A verseny döntője november 6- án lesz Kocson, ahol a követke­ző diákok lépnek újra színpadra: Szabó Máté (Esztergom), Bozsó Fruzsina (Neszmély), Ruzicska Dávid (Almásfüzitő), Polmüller Szilvia (Komárom), Bécsi Brigitta (Kocs), Horváth János (Esztergom), Balogh Dá­vid (Dorog), Mészáros Andrea (Ászár), Fenyvesi Zoltán (Almás­füzitő), Csuta Réka (Császár), Bondor Renáta (Kocs), Ligetvári Ildikó (Dorog), Hamvas Anna­mária, Hegedűs Szandra (Tata­bánya), Szűcs Barbara (Mocsa), Takács Barbara (Tata), Kassay- Farkas Réka (Tatabánya), Badenszki Balázs (Tatabánya), Sárái László (Tatabánya), Varga Dávid (Tatabánya), Páhy Réka (Tata), Nemes Szilvia (Tatabá­nya), Bíró Ábel (Tatabánya), Fo­dor Angéla (Oroszlány), Rigó Ba­lázs (Tata), Szűcs Tibor (Orosz­lány), Hidegkúti Zoltán (Tatabá­nya), Riszter Zsuzsanna (Tata), Hatrapál Tímea (Tatabánya), Darabos Balázs (Tatabánya.) e * * " na ­9 mmagaz rB~p<3i<}cx megvásárlása 8 kftrattonit 800 Ff oRgeÉiénsjM irnpiiiitlii mtgi 1999. október 1. és 2000. március 31. között minden Prímagáz PB-palack csapját védő műanyag záróanyában, a tömítőgyűrű alatt egy Prímagáz-korongot talál. Gyűjtsön össze 5 db Prímagáz-korongot, ragassza be a Prímagáz-cseretelepeken ingyenesen kapható törzsvásárlói kártyába és adja át a következő palackcserénél. így a következő Prímagáz PB-palackot bruttó 800 Ft engedménnyel kapja meg 2000. március 31-ig!* 0 PRÍMAGÁZ m Intavonak 9*40/04640 M *..................... ........ n—mtummu* 'Az akció egyaránt érvényes a 11,5 kg-os és a 23 kg-os palackokra (Az akcióban a Prímagáz Rt dolgozói, valamint szerződő« partnerei nem vehetnek részt) bankon, meg az Államkincstá­ron, az megint egy hét, igy kö­rülbelül a harmadik hét elején jut a pénzéhez. Tehát neki több millió forintot meg kell hitelez­nie, hogy működhessen. Az új elszámolási rendszer veszélyez­teti a lakosság gyógyszerellátá­sát, mert ha nincs pénze a pati­kusnak, kevesebb és gyengébb minőségű gyógyszert tud á ke­reskedőtől vásárolni. Lassan tönkremegy... (Folytatás a 3. oldalon.) CSÉM A 13-as főúton lévő Avanti ben­zinkútnál szombaton este hét után egy világos színű gépkocsi állt meg, a korai sötétedést ki­használva, 120-150 méterre a ki­szolgáló rész fényeitől. Egy magas, sovány alkatú férfi szállt ki az autóból. Kis idő után az arcát eltakarva megközelítet­te a két benzinkutast. Egy fegy­vernek látszó tárggyal megfenye­gette őket, és a napi bevételt kö­vetelte. Határozott fellépésének eredményeként a két megfélemlí­tett ember átadott neki csaknem kétszázezer forintot, amit a tá­madó egy reklámszatyorban ma­gával vitt a távolabb várakozó, kivilágítatlan autóhoz. A 25-30 évesnek vélt személy nagy iram­ban elhajtott. A jelenlévők sze­rint nagyjából két perc alatt tör­tént a bűncselekmény. A rendőrség a vizsgálatot meg­indította. Kérik mindazoknak a & a <fl4-16°C '<Á (Részletek f a 12. oldalon.) Őszi szép szavak 1999. november 1-jétől megváltozik a gyógyszertárak társadalombiz­tosítási finanszírozása. Eddig a tb előfinanszírozást adott a gyógy­szerészeknek, akik egy hétre előre megkapták azt a keretösszeget, amelyből gazdálkodtak. A rendszer most megváltozik: a patikusok utólag kapják meg pénzüket, és ez sokukra súlyos anyagi terhet ró. jelentkezését, akik a megadott időpont körül a helyszín közelé­ben tartózkodtak, vagy látták az egyelőre még ismeretlen gyárt­mányú, világos színű gépkocsit a benzinkút közelében. A gyógyszer-finanszírozás az Ál­lamkincstárhoz került, ott előre, számla nélkül nem fizetnek. Ez készteti a gyógyszerészeket az utófinanszírozásra. Tevékenysé­gükről számlát kell készíteniük, azt kell benyújtani a tébének, on­nan átutalják az államkincstár­nak, az pedig utalja tovább a gyógyszertárnak. Nemeskéry Edvin, az esztergo­mi Szent István gyógyszertár ve­zetője, megyei kamarai elnök a 24 Órának elmondta: - Először volt a privatizáció, a gyógyszer- tárakat meg kellett venniük a bennük dolgozó szakemberek­nek, vagy mint megyénkben több helyen, bérbe adta nekik az önkormányzat. A patikavásár­lóknál ketyeg a banki hitel, má­sutt pedig, mint Tatabányán és Kisbéren, a bérbeadó próbálja díjait emelni. A vásárlás minden­re vonatkozott. Gyógyszerre, be­rendezésre, laboratóriumra. Az utófinanszírozás nehéz helyzetbe hozhat sokakat. Pél­dául: egy kis, mondjuk hétmilli­ós forgalmat bonyolító gyógy­szertár, két hét múlva kapja meg a pénzét. Előbb elszámol a tár­sadalombiztosításnak Tatabá­nyára, az egy hét. Míg átfut a Időjárás 977141686500299254

Next

/
Thumbnails
Contents