24 óra, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

1999- SZEPTEMBER 1., SZERDA Ára: 43 Ft X. ÉVFOLYAM, 203. SZÁM KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI MÓRA ^'fSZTERö0 Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Baji tanévnyitó - A Szent István Általános Iskola ebben az év­ben ünnepli avatásának 10. évfordulóját, s a tegnapi tanévnyitón elsőként a néhány perce már első osztályosnak számító volt óvo­dások köszöntötték az ünnepség résztvevőit. Delcsik Renáta, Hermann Erik, Kirschner András és Huszi Anita (képünkön) Ákosi Eszter: Integető című versével kezdték meg iskoláséletüket. Ezt követően a 280 beiratkozott tanulót dr. Marton Lászlóné igazgató köszöntötte, majd Szilágyi Anett 6. osztályos szavalatá­val és a Szózat hangjaiv :1 ért vége', az ünnepség fotó Jusztin EU-pénzre pályázik a Tatai-medence 18 települése Tata Az Európai Unió vidékfejleszté­si előcsatlakozási pénzére kíván pályázatot benyújtani a Tatai­medence 18 települése - nyilvá­nították ki kedden Tatabánya és Tata, továbbá 16 község önkor­mányzati, mezőgazdasági, ér­dekképviseleti szerveinek, vala­mint civil szervezeteinek képvi­selői a tatai városházán tartott egyeztető tanácskozásukon. A résztvevők a jelenlegi hely­zetet elemezve megállapították: érdemes a kistérség érdekében összefogniuk. A medencében ugyanis számos ökológiailag ér­tékes terület van, s jelentős a he­lyileg vagy országosan védett ter­mészeti értékek száma. Ezek megmentésére, illetve gyarapítá­sára önerőből egyre kevesebb futja, ezért érdemes kimunkált tervekkel pályázni. A medencében jelentős az új gazdasági beruházások értéke, s a Tatabányai Ipari Park még to­vább bővíthető Tata, illetve Köinye irányába. A térség agráriuma a nehézségek ellenére talpon maradt, sőt termelése meghaladja mind az igényeket, mind pedig a feldolgozói kapaci­tást. Az ésszerűsítés ezért elen­gedhetetlen e területen. A fejlesztési terv egyik alappil­lére lehet, hogy kedvezőek az is­kolázottsági mutatók, s van sza­bad munkaerő. Felfelé kapaszkodnak az élelmiszerárak Drágulást hoz az ősz - A malomipar már lépett Az idei ősz jelentős árváltozásokat hoz az élelmiszeriparban. Monda­nunk sem kell, hogy az árcédulákon az összegek nem csökkenni fognak. Annyi bizonyos, hogy mától a malomipar 40-42 forintért adja partnereinek a liszt kilóját. Ezzel 20-25 százalékkal nőnek az árak, amit a tavalyinál gyengébb gabo­natermeléssel indokolnak. Kókai László, a tatabányai Sütőipari Kft. igazgatója el­mondta, hogy számukra a liszt- áremelés többmillió forintos árbevételkiesést jelenthet. Ezt kénytelenek érvényesíteni a fo­gyasztásban is. A változás elő­reláthatóan október elején lép érvénybe, és hozzávetőlegesen tízszázalékos lesz. Ez azt jelen­ti tehát, hogy a ma legolcsóbb, 89 Ft-os kenyér is megközelíti a száz forintot. Az áremelés az egyéb péksüteményre, zsömlé­re, kiflire is érvényes. A sertéshús árának várható vál­tozásairól Hajnal Nándor, a Ko­máromi Mezőgazdasági Rt. Pontis Húsüzemének igazgatója az alábbi információt adta: Az év folyamán csökkentek az árak, amelyeket elsősorban a túlkínálat hozott létre. Számunkra ez termé­szetesen veszteséget jelentett. Cé­lunk, hogy a minősített sertésárak­hoz kapcsolódó tőkehús és bon­tott hús reális árait szeretnénk mi­előbb elérni. Álláspontunk egyéb­ként megegyezik a Húsipari Szö­vetség állásfoglalásával is.- Példaként véve: a comb je­lenlegi eladási ára irreális. Árain­kat legalább 680-700 forintra kell emelni a közeljövőben. Ez azt jelenti, hogy egy kiló ilyen jel­legű hús ára 7-800 forint lenne a vásárló számára. Árainkat ter­mészetesen a kereskedelmi part­nerekkel is egyeztetni kell. A tejipar már bejelentette ár­változtatási terveit, mint arról ér­tesültünk. Ezek szerint 6-10 szá­zalékkal emelkedik a tejtermé­kek ára szeptember közepétől. Mint indokolják, a jövedelmező­ség mára eltűnt a tejiparban. Egyes élelmiszerek fogyasztói árának alakulása kristálycuko teher kenyér 1998. július 1999. június 1999. július I El tej (liter, 2,8 %-os) fcl fehér kenyér 0 kristálycukor jjlsertéscomb • • Üres zsebbel nem kerülhetnek utcára elbocsátott bányászok Egy korábban kötött megállapodás értelmében a magyar energetikai ipar privatizálásából befolyt összeg 5 százalékát, de legfeljebb 8,6 milliárd forintot arra keli fordítani, hogy segítsék a nem önhibájuk­ból állásukat veszített bányászok és villamosipari dolgozók talpra ál­lását, átképzését, vállalkozásait Ennek az összegnek az első 170 millió forintját utalta át tegnap az ÁPV Rt. a Villamosenergia­ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZSZ) valamint a Bánya- és Energiaipari Dolgo­zók (BDSZSZ) számlájára. A VÉRt.-hez tartozó integrált bányák szakszervezeti szövetsé­geinek elnökeit, valamint Téglás Józsefet, a társaság villamosipari szakszervezetének irodavezető­jét kérdeztük, mit jelent számuk­ra az első 170 millió forintos részlet, mit kezdenek vele? Kovács István, a bányászszak­szervezet oroszlányi elnöke leszö­gezte, hogy ez a pénz korántsem ezé a térségé. Szeptemberben lesz egy országos közös ülés ezzel kap­csolatban, de mindenki kaphat be­lőle, aki megfelel a feltételeknek, s tagja a két önsegélyző egyesület egyikének. Meggyőződése, hogy a rájuk jutó összeget el tudják költe­ni, még kevésnek is bizonyul majd. Téglás József elmondta, hogy a területen máris 400 volt dolgozó érintett. Huszonöt embert tudnak támogatni, s további kétszáz igényt számba vesznek. A VÉRt.- nél csz- szesen, a bányászokkal együtt, mintegy 2000 fős leépítésre lehet számítani a körzetben, de senki sem kerülhet üres zsebbel utcára. Vasas Mihály, a tatabányai szakszervezeti szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy csak azok je­lentkezhetnek támogatásért, akik rendes felmondással vagy korkedvezményes nyugdíjjal fe­jezték be munkaviszonyukat. Már 117 tagjuk van, akiket felter­jeszthetnek támogatásra. Néhá- nyan átképzési, vállalkozói segít­séget igényeltek. Kádár P. 19. alapszervezet A megye három szénmedencéjé­ben több tízezer olyan ember él, aki a szénbányászattal kereste ke­nyerét, s onnan került nyugállo­mányba. Tatabányán ma alakul meg a 19. alapszervezet. A városi, területi szakszervezeti szövetség­nek 4200 tagja van. Résztervek a hídról Esztercom/Pozsony Kedden délután számoltak be az Esztergom es Párkány közötti Mária Valéria híd ki­viteli és tendertervéről a Pont-TERV Mérnöki és Ter­vező Iroda vezetői. A szakem­berek szerint a fontosabb, je­lentős egyeztetéseken már túl­vannak. A hírhez tartozik, hogy kedden a szlovák kor­mány jóváhagyta a Párkány és Esztergom között 1944 óta csonkán álló Mária Valéria híd újjáépítéséről szóló egyez­ményt. A kabinet felhatalmaz­ta Mikulás Dzurinda miniszter- elnököt. hogy a híd felújításá­ról szóló szerződést Orbán Vik­tor magyar miniszterelnökkel szeptember 16-án aláírja. Időjárás 21-22 °C (■ /— (Részletek ^ a 14. oldalon.) Ötezer tonna szén Elmúlt már a bányászrekordok nagybetűs időszaka, a tatabányai Mány-Kelet I/A akna kilencszázas kollektívájából a 22-es fejtési bri­gád tagjai mégis úgy gondolták, hogy a bányásznap tiszteletére -mely nálunk hagyományosan szeptember első vasárnapja - széntermelési rekordot állítanak fel. Ötvennégyen gyürkőztek a feladatnak, s meleg­váltással, huszonnégy óra alatt, kedd reggel hatig 5000 tonna barna­szenet küldtek a felszínre, a korábbi 3- 3500 tonna helyett. A NAP INTERJÚJA Keleti György: Valakik megpróbálnak lejáratni A feleség kezeli a családi kasszát - Gyanús VIP-lista A parlament őszi ülésszakának kezdete alkalmából Keleti Györgyöt (képünkön) a Kisbér-Oroszlány körzetével kapcsolatos képviselői munkájáról is szerettük volna megkérdezni, s természetesen a nem­zetbiztonsági bizottság elnökeként is, ám a VIP-lista nyilvánosságra kerülésével, a legújabb politikai bomba részeseként is megkérdeztük.- Miként lehetséges az, hogy az MSZP elnökségének a tagjaként korábban pont nem vett részt a testület azon ülésén, ahol a többi­ek arról nyilatkoztak, hogy csa­ládtagjaiknak sincs kapcsolata a Postabankkal?- Nem szándékosan maradtam távol, de ma már nem tudom, hogy hol voltam akkor. Arra vi­szont biztosan emlékszem, hogy ez a nyilatkozat nem szerepelt az előzetesen megadott napirendi pontok között. Az ötletszerűen merült fel tanácskozás közben, így nem tudhattam róla előre.- S azóta senki sem kérte, hogy pótolja?- Nem. Ha megteszik, azt mondtam volna, amit most.- Hallgatom.- Nem titkoltam volna, hogy családunk pénzügyeit a felségem intézi, aki 1995-ben valóban nyi­tott a Postabanknál egy betét­könyvet, de ugyanolyan feltételek mellett, mint bárki más. Egyéb­ként az az összeg csupán töredé­ke volt annak a 12,3 millió­nak, ami a most nyilvánosságra került, több szempontból is gya­nús listán áll.- Ha aka­rom. elhi­szem, aka­rom nem. Tudja bizo­nyítani vala­mivel az ál­lítását?- Egyelő­re nem. Hét­főn ugyanis azonnal bementem a pénzintézetbe, s kértem, hogy mu­tassák meg azt a szerződést, ami ál­lítólag 12,3 millió forintról szól. Azt mondták, hogy vámom kell néhány napot, amíg előkeresik az archívumból. Én tudom, hogy ilyet nem fognak találni, mert nincs.- Akkor hogyan került a neve mégis a listára?- Nézze. Az az igazság, hogy hozzászokhattam már az elle­nem irányuló alaptalan vádasko­dásokhoz, ez a VIP-lista is az. Korábban azzal gyanúsítgattak, hogy én készítettem elő Clodó feleségével az interjút, aztán hogy egyedi hitelt kaptam ugyan­csak a Postabanktól, ezt megelő­zően pedig azzal, hogy én adtam át a dokumentumokat Juszt Lászlónak.-Amikről kiderült, hogy nem is képeznek államtitkot?- Igen, de úgy sem volt közöm hozzá. Úgy gondolom, hogy va­lakik megpróbálnak lejáratni, de ezúttal sem fog nekik sikerülni, mert tisztázom magam. Emellett persze nagy gonddal készülök az érdemi parlamenti munkára, hi­szen továbbra is körzetemért s az országért kívánok dolgozni. Palásti Péter Szerencsés kimenetelű baleset - Tatabányán, a 100-as út újvárosi szakaszán tegnap a déli órákban szerencsés kimenetelű baleset történt. Az Alföldről Tata irányába igyekezett egy vál­lalkozó kamionjával, és a nyálkás úton, figyelmetlen vezetés következtében áttért a menetirány szerinti bal oldalra. Ott mint­egy 30 méter hosszan a szalagkorlátot megrongálva, végül is a megnyaklott kamionnal keresztbe állt az úton. A gépkocsivezető 8 napon túli sérüléssel megúszta az esetet, a tűzoltóknak kellett az árokból a félig becsúszott kamiont kihúzni. fotó: Jusztin 977141685002299203

Next

/
Thumbnails
Contents