24 óra, 1999. augusztus (10. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-02 / 178. szám

2. oldal 1999. augusztus 2., hétfő 24 Óra - Megyei körkép Gyorshírek Díjtalan jogsegély Tatabánya. A szakszerveze­tek székházában (Előd vezér út 17.) minden hétfőn 7.30 és 9.30 között és minden kedden 14-16 óráig díjtalan jogsegély- szolgálatot tart az MSZOSZ megyei képviseletéhez tartozó szervezetek és tagjaik számára dr. Partali László ügyvéd. Sikeres volt a Jazz + Az koncert Tata Csak néhány száz szék ma­radt üresen a szabadtéri színpad nézőterén a Jazz + Az együttes szombat esti koncertjén, ami a csapat nagy nyári koncertkörútjá- nak harmadik állomása volt. A produkció azzal kezdő­dött, hogy Philip, a Z + tévé műsorvezetője, a turné kon- feransziéja felhívott három nézőt (történetesen Tatabá­nyáról, Kecskemétről és Szegedről érkeztek) a szín­padra egy kis bevezető vetél­kedésre. Egyikük sem távo­zott üres kézzel, s szereplé­sük jó hangulatkeltőnek bi­zonyult Geszti Péterék fellé­péséhez. A koncerten a tévé, rádió révén közismert számok mellett (Ma jól vagyok, Csepp a tengerben, Mit te­het a sejt?) olyan ritkáb­ban, esetleg csak koncerten hallható szerzemények is hangos sikert arattak, mint például a Bébi kannibál, a Békaperspektíva vagy épp a Tamagocsi. Kétségtelen, nem tucatdarabok, a se fü­le, se farka slágerek döm- pingjében üdítően igénye­sek mind szövegben, mind zenében. Ha már itt tartunk, a kon­cert kiemelkedő momentu­ma volt többek között a fő „dallamfelelős”, Dés László és az egyik frontember, Behumi Dorottya hangszeres szólója. r. z. Moziműsor TATABÁNYA, TURUL: Agyament Harry - amerikai film (17.30 órakor). Okostojás - amerikai film (19.30 órakor). TATABÁNYA, BÁNYÁSZ: Első látásra (21.30 órakor). TATA, PÁNEURÓPA: Matt Damon - John Malkovich: Pó­kerarcok (19 órakor). Kertmozi: Telitalálat a szívbe (21 órakor). ESZTERGOM, PETŐFI: A múmia (18 és 20 órakor). KOMÁROM, JÓKAI: Üze­net a palackban (18 órakor). A légiós (20 órakor). Óriás csavarta meg a gyantáscédrusokat? Arborétum: az Idegen szavak kéziszótára szerint olyan botanikus kert, ahová ritka, egzotikus fákat és cseijéket telepítettek. Egyszer­re erdő és park. Az agostyániban 25 hektáron 230-240 fa- és cserje­faj él. Zömmel fenyők. A terület szigorúan védett. Az arborétum ve­zetőjével, Császár Károllyal a helyszínen beszélgettünk. Agostyán- Miért csak hét végén és miért csak vezetővel lehet itt körülnézni?- Több oka is van. Az egyik, hogy az 1300 négyzetméteres, 50 hidegágyas csemetekertünk nincs bekerítve, és bár két kapu is védi a területet, gyakran elő­fordul, hogy lopnak a növénye­inkből. Nem értjük, miért, hi­szen a konténerekből nyár köze­pén kihúzott fenyőcskéket nem lehet másutt elültetni, menthe­tetlenül elpusztulnak. A másik ok, hogy két tó is van a terüle­tünkön, amelyek veszélyforrások lehetnek, főleg gyerekek számá­ra. Nem engedhetjük, hogy egye­dül nézelődjenek, hiszen még el is tévedhetnek. A nyitva tartás azért alakult így, mert hét köz­ben kicsi az érdeklődés. De cso­portokat természetesen szívesen látunk a hét minden napján. Egyéni látogatóink május 1-jétől szeptember 30-áig szombaton és vasárnap 9, 11, 13, 15 órakor in­dulhatnak körülnézni. A helyet­tesem vagy én kísérjük őket.- Miket szoktak kérdezni?- Szinte minden csoportból ér­dekel valakit, hogy nekem melyik növény a kedvencem. Nehéz a választás, de talán az Atlasz-céd­rus és a gyantáscédrus. Az Atlasz azért, mert bár az Atlasz-hegy­ségből származik, remekül alkal­mazkodott a mi éghajlatunkhoz, gyorsan nő, jó minőségű a fája. A gyantás meg azért tetszik, mert igazi ritkaság. Az ágak állása, ha alaposan megfigyeli, olyan, mint­ha egy óriás csavart volna egyet rajtuk. Nézze ezeket a sebeket az oldalukon! 7-8 évvel ezelőtt hótörés érte az arborétumot, az­az hirtelen nagy mennyiségű vi­zes, nehéz hó esett, és letört a gyantáscédrusok két-három tör­zséből egyet-egyet. Túlélték.... Egyébként Észak-Amerikában őshonosak, az ottani szurdoker­dőkben az 50 métert is elérik. Fagyérzékenyek, ezért az szóba sem jöhet, hogy erdőt telepítsünk belőlük.- Honnan származnak az itte­ni növények?- Zömmel Észak-Amerikából, mert ott a miénkhez hasonló az éghajlat. Sok került még hoz­zánk Ázsiából - Kínából, Japán­ból - és Észak-Afrikából is. Az 1980-as évek elején bővült az ar­borétumunk a korábbi 16-ról 25 hektárra. Az itteni mikroklíma a fenyőknek kedvez. Nedves a le­vegő. Ha végighúzza a tenyerét a füvön, érzi rajta a harmatcsep- peket - délután öt órakor! 600 mm az éves csapadék mennyisé­ge. Az idei persze jóval több lesz, az özönvízszerű esőzések minket sem kíméltek. A tópar­ton azok a szétterített kövek né­hány hete még nem voltak ott... De az út rézsűjét is elmosta a víz, jó 25 méter szélesen, a vö­rösfenyők mellett.- Mi vörös a vörösfenyön?- A kérge repedésein van egy kárminpiros rész, meg a fá­ja is vöröses színezetű és na­gyon értékes. Amiket most lát, 30-32 méteresek, de még nő­nek. 200-250 év alatt optimá­lis termőhelyen az 50 métert is elérhetik.... Ezek a legidősebb fáink és a 80-90 éves kocsány- talan tölgyes, illetve annak a szlavón változata. Ezeknek egyenes a törzsük, és remek ge­netikai tulajdonságokkal ren­delkeznek... Jól érzi magát itt a törökmogyoró, amely - a ne­véből könnyen kitalálható - Törökországból származik. Bírja az itteni szárazságot. Az a célunk, hogy ezek magtermő állományok legyenek, az ere­detinél edzettebb utódokkal, amelyek már megszokták az it­teni klímát.- Miért nem telepítik inkább ipari célokra a hagyományos ma­gyarországi fafajtákat, a tölgyet és a bükköt?- Mert nem mindenütt marad­nak meg, és lassan nőnek. Fon­tos lenne, hogy kísérletezzünk hasonlóan nemes és a mi éghajla­ti viszonyaink között is gyorsan fejlődő fákkal, mint az előbb em­lítettek, vagy a japán fürtös dió, amely fiatal korában évente egy métert növekszik. Sajnos, mint mindenki másnak, nekünk is anyagi gondjaink vannak, egyre kevesebb pénz jut a tudományos munkára. Ezért rákényszerülünk arra, hogy vállalkozunk. Az erdé­szeti célokra nevelt csemetéken kívül díszfaiskolát tervezünk, ahol a látogatóink vásárolhatná­nak... Itt mindenki megnézhetné, 10-20 év múlva hogyan fog kinéz­ni az a fácska, amit vett, tanácso­kat kaphatna, milyen mikroklí- májú helyre ültesse, hogyan ápol­ja. De ez még a jövő zenéje....- Nehezen találtam meg az ar­borétumot. Egyetlen tábla sem jelzi, merre van....- Szükségünk lenne reklámra. Jó lenne kihelyezni útbaigazító jelzéseket az autópálya mellé, meg az ide vezető úton. Hiszen aki soha nem hallott erről a helyről, nem is fogja keresni. Aki meg keresi és nem találja, hamar lemond róla. Pedig Tata után, végig az agostyáni úton, mindig csak egyenesen autózva, el sem lehet téveszteni. A külső kapu előtt tábla jelzi, hogy itt az arborétum. A belső székelyka­puig lehet járművel behajtani. Ezt egyébként 1980-ban készí­tették egy fafaragó művésztábor lakói. Alberti Ágnes Régen hallottunk róla Lakásfelújítással „pihen” az expolgármester Mint a legtöbb pedagógus, Székely Antal, az Eötvös Loránd Műsza­ki Középiskola igazgatóhelyettese (képünkön) is erőt gyűjt az újabb tanévre. A város expolgármestere nem is olyan régen még ki sem lát­szott a munkából, most viszont megpróbálja bepótolni mindazt, ami­re az előző választási ciklusban nem volt ideje. Oroszlány- Az utóbbi időben na­gyon keve­set hallunk Önről...- A köz- életben polgármes­terségem előtt is részt vettem, és most sincs ez másként. Külső tagja vagyok az oroszlányi közigazgatási és a me­gyei területfejlesztési bizottság­nak, dolgozom az MSZP megyei elnökségében és a párt alelnöki tisztét is ellátom itt, helyben.- Mivel foglalkozik mostanában?- Pihenek és próbálok minél többet lenni azokkal az embe­rekkel, akiket kedvelek, szeretek. Sokat vagyok a családommal. Je­lenleg éppen a lakásfelújítás köti le az időmet. Szeretek barkácsol­ni, így mindén munkát magam végzek. Talán ennek is köszön­hető, hogy fogytam 12 kilogram­mot. Az olvasás mellett hódol­hatok nagy szenvedélyemnek: pecázok, amikor csak tehetem.- Voltak már üdülni?- Még nem. Ha befejeztem a lakásfelújítást, talán akkor el­megyünk.- Mi a véleménye a város dol­gairól? Nem csalódott?- Csalódott akkor lennék, ha a város vezetése mindazt megvaló­sította volna, amit ígért, illetve vé­gigvitte volna azokat a dolgokat, amiket mi nem tudtunk befejezni. Sajnos, nem ez történt. Probléma van a VÉRt.-nél, a Szint Cipőgyá­rat elárverezték a dolgozók feje fölül, bezárták a Gárdonyi-iskolát, nem hallok semmit nemzetközi kapcsolatainkról és még sorolhat­nám. Persze, azért drukkolok, hogy az új testület tervei megvaló­suljanak, ehhez sok sikert kívá­nok az előttük álló három évben.- Ön másként csinálta volna?- Talán, de a politika ilyen. Most másnál van a dobókocka. Elég makacs ember vagyok, amit elkezdek, azt be is fejezem. Ez vo­natkozik arra is, hogy a választá­sok után a polgármester a likvidi­tási gondok miatt vizsgálatot ren­delt el. Akkor együtt ültünk le a helyi televízió stúdiójában. Arról volt szó: visszatérünk, ha befejező­dik a vizsgálat. Nem így történt. Közben felröppent a hír: 140 mil­liós hiánya van az önkormányzat­nak, holott mi 13 milliós pénzma­radvánnyal zártunk. Úgy érzem - és elsősorban nem magam miatt - meg kell keresnem az alkalmat ar­ra, hogy ezt tisztázzuk. (Sugár) Az éter megyei hullámain Holnaptól minden kedd reggel 6 és 9 óra között a Radír Rádióban! RADÍR RÁDIÓ TATABÁNYA FM 97,8 MHz. S.00 Hajnalhasftó 6.00 Hoppi föl! - Pákái Ernő riadója, közben: útinform, időjárás, naptár, mi újság? valutaárfolyam, sport 8.00 RadirLand - házigazda Dákai And­rás, közben: HIT L. S., a nap kérdése 12.00 Punnyasztó 14.00 Pákái Ernő kotyogója 18.00 Szelektra - lemezúj­donságok 19.00 Ar(t)cél - Tóth Zsóka művészeti magazinja 21.00 Pannon rock - Cserteg István össze­állítása 22.00 ÉjNefelejcs 0.00 Har­madik félidő: Trendületlenül ÚJ RÁDIÓ ESZTERGOM 6.05 Jó reggelt, Esztergom! 6.45 A nap slágere 7.00 Kívánságműsor 8.05 Sporthírek 8.10 Névnapi, szüle­tésnapi köszöntők 10.00-11.00 Sony Music-műsoróra 12.05 Sporthírek 14.05 Telt ház - érdekes emberek bemutatása 15.00 Rendőrségi hírek 15.35- 16.30 Telefonos játék 16.35- 17.30 Újdonságok 17.05 Sporthírek 17.35-18.30 Kívánság- műsor 20.00-21.00 Magnósok mű­sora (funky, sóul, house és magyar újdonságok) 21.00-22.00 Áfa - alter­natív filmajánlóműsor 22.00-6.00 Zene reggelig KÉK DUNA RÁDIÓ ESZTERGOM 0.00 Könnyűzene hajnalig 6.00 Reg­geli információs magazin 9.00 Ze­nés délelőtt, benne: hírek, játékok, interjúk 12.00 Zenefolyam a Kék Dunán 13.00 Délutáni magazin, benne: telefonos játékok, színes hí­rek a világból 18.00 Duna-parti cse­vegés: pletykák, hírek a zenészek, színészek, sportolók világából 22.00 Esti zenefolyam E kkor egy kék Impala kombi kanyarodott be a motel előtti parkolóba. Bert felkiáltott:- Hát ez ki? Az életéveljátszik? A kocsi komótosan megállt. Egy kontyos, szemüveges, közép­korú nő szállt ki belőle. Egyedül volt. Kis kézitáskával ment be a motel főbejáratán. Bert csak ma­gában káromkodott, akkor is ma­gyarul, aztán felkapta a rádiót:- Akció egyelőre vár! - kiug­rott az autóból, és a feltűnést ke­rülve, de azért sietősen eredt a nyomába. A parkolóban nem ér­hette utol, a nő már bent volt az épületben. Bert körülnézett. Tud­ta, hogy most legalább hat-hét szempár figyeli őt. Ezek mind a Szervezet emberei, vagy erre az egy alkalomra felbérelt helyi ügy­nökök. Mindenki feszülten vára­kozik. Izzadó tenyerekben meleg­szik a fém. Pisztolyok, netán rej­tett gépfegyverek valahol a kocsik padlóján, olajos műanyagba csa­varva. Aki kinéz a motel emeleti ablakán, ebből semmit sem lát­A legnagyobb kockázat llökök2 fuí- Nemere István: gonokban, kocsikban lapulnak, fi­gyelnek. És figyel más is, csak őt senki sem látja. Bert bement a motelbe. A két ügynök, akik ebben a ne­gyedórában utoljára játszák a motel tulajdonosainak szere­pét - egy fiatal nő és egy férfi - tanácstalanul álltak a vendég előtt. Aki viszont egyáltalán nem látszott tanácstalannak, emelt hangon dörögte:- Kérem, ez felháborító! Két héttel ezelőtt telefonon lefoglal­tam egy szobát! Önnel beszél­tem, nem? Női hang volt!- De asszonyom, ez egy sajná­latos félreértés lehet. Velem biz­tosan nem beszélt. Szobánk pe­dig nincsen... A bajuszos férfi tudta, ki lehet Bert. Tűkön ült, és nem tudta, mihez kezdjen. így szólt a nőhöz:- Szívesen felhívunk egy má­sik motelt, és szobát biztosítunk Önnek, asszonyom. De itt most egy külföldi csoport foglalt le mindent.- Nem és nem! Én itt akarok lakni! Megmutatom én maguk­nak, hogy ha én egyszer elhatá­roztam valamit, akkor az úgy is lesz! Messziről érkeztem, és fá­radt vagyok. Kérem a kulcso­mat! - kezét harciasán előre­nyújtotta, és villogott a szeme. Ellentmondást otthon sem tűr­hetett, az biztos. Bért közelebb ment, látta a szemüveg mögöt­ti kemény tekintetet. Gyorsan kellett döntenie, alig egy perce maradt rá. Ha a nő miatt kés­nek az akcióval, egy vagy két kolumbiai, esetleg mind, sza­got kap és elmegy. Ha úgy vé­lik, az oroszoknak már ide kel­lett volna érniük - de ha nin­csenek itt, az roppant gyanús lesz nekik. Amúgy is teljes konspirációban és örökös fe­szültségben vannak, ha nem le­hetnek otthon. Csak Medellin- ben érzik jól magukat ezek az „urak”, akik a világ kábítószer­kereskedelmének legalább egy- harmadát - mások szerint a fe­lét - forgalmazzák. Róluk még a Szervezetnek sincsenek egé­szen pontos adatai. A tét tehát nagy. Ha kienge­dik kezükből a zsákmányt, minden összeomlik, amit hó­napok szorgos munkájával épí­tettek fel. Beépített ügynökök csoportja dolgozott azon, hogy az oroszok és a kolumbiaiak ta­lálkozzanak, sugallták nekik az ötletet, a meg­valósítás mód­ját. Most itt vannak hát Nassauban, az óceán köze­pén elterülő kis szigetország fővárosában. Az oroszok hoz­zák a majdnem százmillió dol­lár értékű drágakőszállítmányt, a kolumbiaiak pedig valószínű­leg itt, valahol egy bankban tá­rolják annak ellenértékét. Ha sikerül tárgyalásuk, és meg­egyeznek a további együttmű­ködésben is, gazdát cserél a mérhetetlen kincs, és elkezdő­dik egy új, a normális világot ismét leigázó folyamat. Fegy­ver, kábítószer indul útjaira és találkozik sokfelé... Bert mindezt tudta, és döntött. Hiszen valamikor színész is volt, hát választott is magának egy szerepet. Kinyújtott karral muta­tott a nőre:- Hát nem hallgattál rám! Mégis eljöttél ide!- De kérem, kicsoda maga? Hozzám beszél? - berzenkedett az idegen asszony.- Hozzád beszélek, persze! Azt sugalltam neked ma éjjel álmod­ban, ne hagyd el az otthonod. Ide­jöttél, ahol pusztulás vár rád? Menj, amíg békében távozhatsz! O lyan volt, mint egy próféta. Két karját előre tartotta, és villogott a szeme, hangja pedig mélyen dörgött.- Sohasem láttam magát... És miféle álomról beszél?- Távozz innen. Ez a halál há­za, neked még élned kell! - dö­rögte Bért, és karon ragadta a nőt. Maga után vonszolta. Jó ér­zékkel inkább a hátsó kijárat fe­lé ment. A nő kapálózott, de amikor kiabálni akart, Bert kö­zel hajolt hozzá:- Tíz perc múlva áldani fogod a nevemet, asszony! Menj és él­vezd az életet, sok szép év vár még rád! (Folytatás a következő szá­munkban.) í

Next

/
Thumbnails
Contents