24 óra, 1999. augusztus (10. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-02 / 178. szám

Világbékefutás ’99 (10-11. oldal) A békevágy üzenetét jelképező fáklyaláng szombaton reggel Komáromnál átlépte a határt. A Peace Run, az évezred utolsó nagy békefutásának nemzetközi résztvevői Magyarországra hoz­ták a jelképet. A köszöntők ide­jére megállva szusszannak, éne­kelnek egyet. Átadták a fáklyát az őket köszöntő, szalagot kö­tő, s rövid távon velük továbbfu­tó polgármestereknek. Komárom, Tát, Tokodaltáró, Do­rog. Mindenütt lelkes volt a fogad­tatás. Molnár Ágnes, a bennünket, magyarokat képviselő futó min­den kis ünnepségen elmondta, miért is indultak el január elsején Lisszabontól, nekivágva Európá­nak. Miért érintenek negyven­négy államot, hogy az év utolsó napján Londonban érhessen vé­get biztató üzenetű futásuk. Amíg Ágiék Európa útvona­lait futják, egy másik lelkes csa­pat észak-, megint másik csapat a közép-amerikai államokban rója a maga mérföldjeit. De ugyanígy futnak Ausztráliában, Új-Zélandban, Afrikában, Ázsi­ában. Távol egymástól, nem is­merve egymást, hitükkel, futá­sukkal mégis összekötik ezt a gömbölyű világot.- A világ ügy lesz jobb, ha mi magunk is jobbak leszünk. Ezt mondják, ezt vallják a futók ti­zenháromezer kilométer után is, akiknek csodálatos volt minden fogadtatásuk, de a legszebb a mostani hazaérkezés - mondta Molnár Ági, s mosolygott.-mi­Komárom alpolgármestere szalagot kötött a futók fáklyájára 1999. AUGUSZTUS 2., HÉTFŐ Ára: 43 Ft X. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI I iilLÉx^’ Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja WBBtKNKMM ■: HMM 1 mm iW»»i Az Angolpark fahídjai Tata. A városban működő sport- horgász-egyesület azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Cseke-tó halászati jogára vonatkozóan tavaly megkötött szerződés értelmében az évente fizetendő 150 ezer forintnyi ter­mészetvédelmi hozzájárulást munkával válthassák ki. Vállal­ták, hogy az úgynevezett hátsó, il­letve a kettős szigetre bevezető két fahidat helyrehozzák, még­hozzá az eredeti állapotnak meg­felelően keményfából, gyalult fe­lülettel, új cölöpökre helyezve. A testület az ajánlatot elfogadta. Emléktábla ékesíti Batthyány kastélyát A kisbéri kórház épülete a múlt század első felében gróf Batthyány Kázméré volt, és találkozó helyéül szolgált a reformkor hazafias ér­zelmű politikusainak. A kastélyépület falát vasárnaptól a Batthyany- emléktábla is ékesíti. Kisbér A korábbi években létrejött kisbé­ri Batthyány Alapítvány céljai közt szerepel az 1848-49-es sza­badságharc külügyminisztere em­lékének ápolása és a Batthyány- műemlékegyüttes megújíttatása. Az emléktábla-avatás egész na­pos ünnepség keretében történt. Délelőtt a katolikus templomban Varga György plébános ceiebráJt ünnepi misék amelyen közreműkö­dött a Svájcban élő, kisbéri szárma­zású orgonaművész, Lork István. A kórház előtti téren az alapít­vány elnöke, Riez Gyula önkor­mányzati képviselő üdvözölte a Magyarországon élő arisztokra­ta családok meghívott tagjait, köztük Batthyány Adámot, a tör­ténelmi család leszármazottját. Kisbér polgármestere, dr. Udvardi Erzsébet ajándékcsoma­got nyújtott át neki, melyben kisbéri kenyér, ászári bor, továb­bá A kisbéri mecénás című könyv volt. A díszvendég ezt megköszönte, majd leleplezte és megkoszorúzta az emléktáblát. További koszorúkat az alapít­vány, az önkormányzat s a törté­nelmi családok egyesülete he­lyeztek el. Gróf Batthyány Káz- mér életművét dr. Bódai József helytörténész méltatta. Délután alapítványi üléssel, a történelmi családok címereinek, továbbá Vizy László festőművész kastélyképeinek kiállításával foly­tatódott a program. S. K. Büvésztrükkök és meseparti a Porcinkulán Tatán az idén már 16. alkalom­mal rendezték meg a Porcinkulát, ami valójában nem más, mint a tóvárosi bú­csú. Ma már nem tudja min­denki, hogy 1938 előtt önálló község volt Tata és az Öreg-tó partján fekvő Tóváros, s mind­két település külön-külön tar­totta a búcsú ünnepét. Évtizedekkel később, pontosab­ban 16 esztendővel ezelőtt a műve­lődési központ munkatársai kezd­ték el a hagyományok feleleveníté­sét, de a kirakodóvásár mellett le­hetőséget biztosítottak színvonalas produkciók bemutatására is. így volt ez most is. Délelőtt iga­zi bohócparádéval szórakoztatták a legkisebbeket, akiket bűvésztrük­kökkel is elkápráztattak a későbbi­ekben. A délutáni mesepartit köve­tően fellépett a Transzfolk Együt­tes, az Androméda és a Hip-Hop tánccsoport, valamint a My Cream együttes is. Nagy meglepe­tést okozott Ttppán József műsora, aki Demjén Rózsi dalait a megszó­lalásig hasonlóan adta elő. (Képriportunka 1 oldalon látható.) Batthyány Adám és Riez Gyula közreműködésével leplezték le az emléktáblát FOTÓ: KISS T. JÓZSEF aurmvyAjfjrt a (L/T) v*t*gh-*Jojári a 1/tl-Tel net -er akciók augusztus 1* szeptember 30-tg! IN70MÍT (y h<j/i £“5jr;,l^sr> I h*TV1 tfijIf.r-iffvf-TfTyYTy■ V/ ívtVi /£?,-*'?$ etf&ten 2 Hvrt *51 ! MÁSODIK TOEFOWVÜNAt /A*ÍAf»LÁ5 'Aafpm '■ir/i/ftfjk r-.tnre ~./*vrya tyAaetéi (esetén r.íHV 10.909f> -MA* VM**. «*t*p4ijto!i*/*-anény.* (Irűftí evAxtrtrAf tezfve #<#gy9ííjwgű tx-taet«Vs«en rricr.t ZO00O F»*AFA- Jfy .JJé to/.it/tyi te■nó-'.vull Vs-iifezntérr/c-fc! “ ft*t -■<?$ ""IMfy bfriftex (pj iff f I- • • w (jQ/V'h/fj40& < ’j *r*X*sf*9r\ trtfWAfU hu fax** *z irtteffun €tófitífiés>$6i tí'rti.MrUríícrf* tonx&cQTtk. A fesztiválzenekari címet újabb öt évre nyerték el Sikerrel koncerteztek az ambergi és az aaleni együttesek is Három napon át ezrek ünnepelték Tatabányán a város koncert fúvós­zenekarát, amely most töltötte be 25. életévét. A Magyar József ál­tal alapított egykori gyermekzenekarnak felnőtt, meglett emberek, családapák, családanyák is tagjai, akik ott voltak az első, 1974. de­cemberi alakuló meghallgatáson, s ma már Európa nagy részét be­járva vitték országunk s a megyeszékhely hírét muzsikájukkal, más kultúrákhoz kapcsolódva. Tatabánya A legközelebbi „hozzátartozók” - az ambergi és aaleni zene­karok - természetesen eljöttek, hogy együtt ünnepeljenek tata­bányai barátaikkal, s zenéjükkel ók is hozzájáruljanak a fesztivál fényéhez. Áz idén nagy volt a tét a tatabányaiak számára, mert öt éve kapták meg a fesztiváli cí­met, amely nélkül külföldön nem szerepelhetnek. Most ezt - mivel lejárt - meg kívánták újí­tani, s a nemrég csatlakozott mazsorettesoport számára is megszerezni. Ehhez egy kon­cert-, egy menet- és egy show- müsorban kellett az első két na­pon megszerezni az „aranyos” elismerést. Dohos László, a Ma­gyar Honvédség főkarmestere mint zsűrielnök vezetésével szombat este hirdettek ered­ményt: 144 ponttal elnyerték a fesztivál címet mind a zenekar, mind a mazsorettek. Tudni kell, hogy az országban 167, szövet­séghez tartozó fúvószenekar van, s ebből mindössze 13 birto­az aaleni zenekarok, az ünnep­léshez szükséges - bajor szokást idehozó testvérvárosiak és az ünneplő helybeliek - sörcsapo­lását nagy üdvrivalgás közepette végezte el ugyancsak Papp Ká­roly alpolgármester. A vasárnap már a szórakozá­sé volt. Az alsógallaiak és a vá­ros minden részéből érkezettek örömmel hallgatták a Pauer László és Szabó Ferenc vezényel­te tatabányai, valamint a két né­met vendégzenekar játékát Kari Rückle és Roman Gallus vezény­lésével. Boldogok voltak a ma­zsorettek oktatói, koreográfusai - Pulainé Fekete Magdolna és Földházi Péter hiszen előttük is nyitva az út a külföldi szerep­léshez. A legboldogabb mégis Svétecz Tibor zenekari elnök volt, akinek két és fél évtizedes szervezőmunkájára került most korona, méghozzá megérdemel­ten, teljes joggal. (Ádám) kosa a „fesztivál” minősítésnek. Érthető tehát az a hatalmas ün­neplés, amelyet az alsógallai helyszínen részt vevő több száz ember óriási tapsviharral kö­szöntött. Eh­hez pénteken este az alsógal­lai templomi hangversenyen koncert kate­góriában is si­keresnek kel­lett lenni. A fogadáson Bársony László alpolgármes­ter, a szombati versenyen Papp Károly alpol­gármester üd­vözölte a meg­jelenteket. Va­sárnap, amikor már az egész napos zenei műsorban egy­mást váltották a tatabányai, az ambergi és A tatabányaiak menetmuzsikáját több ezren hallgatták a megyeszékhelyen Röviden Táborzárás Tatabánya. Záróbulival bú­csúztak Tatabányától a KÉP- ZE-LET alkotótábor művészei. Kiállításon mutatták be az itt készült alkotásokat, amelyek egyelőre a bányászati múzeum szoborparkját díszítik. A zené­szek, a Tundra Voice és a Tidra Voice tagjai megszólaltatták Lois Viktor szoborhangszereit. Sörösünnep Tokodaltáró. Az utolsó egyez­tető tárgyalást tartják ma dél­után 13 órától az első falusi sör- fesztivál szervezői a polgármes­teri hivatalban, amit augusztus 13-15. között rendeznek majd a községben. Természetesen a hűsítő ital mellett számos kul­turális programra is számíthat­nak a résztvevők. A Uj lemez Budapest. Ma délelőtt sajtó- tájékoztató keretében mutatják be Záray Márta és Vámosi Já­nos új hanglemezét, ami hama­rosan kapható lesz az üzletek­ben, de megszerezhető majd a különböző vásárokon, fesztivá­lokon is. A biztosító háza Dorog. Kedden délelőtt 11 órakor adják át a Hungária Biztosító új kirendeltségét a városközpontban, ami a nyitás után rögtön az ügyfelek rendel­kezésére áll. Időjárás ÍV 26-28 °C (Részletek a 12. oldalon.) 977141686500299178

Next

/
Thumbnails
Contents