24 óra, 1999. május (10. évfolyam, 101-124. szám)

1999-05-03 / 101. szám

1999- MÁJUS 3., HÉTFŐ Ára: 43 Ft X. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Aranyérmes lányok Vértes Volán a magyar bajnok BUDAPEST A hét vége nagy sportslágere volt a női röplabda Extra Liga döntőjo. Miután pénteken Ta­tabányán a Vértes Volán 3:1- re nyert a BSE-CSM ellen, 2:2- re módosult az állás. A mindent eldöntő, ötödik mérkőzést tegnap játszották Budapesten, a városmajori sportcsarnokban. Rendkívül izgalmas, vá­ratlan fordulatokkal teli rangadót láthatott a szép számú közönség. Végül, színvonalas mérkőzésen a Vértes Volán győzött 3:2-re, ezzel fennállása során elő­ször magyar bajnoki címet szerzett. A megyének utoljára 1984- ben volt csapatjátékban arany­érmes együttese. (Tudósításunk a 11. oldalon.) Átvilágították a megyei elnököt TATA Péntek délután Tatára láto­gatott Lázár Mózes, a me­gyei közgyűlés elnöke, aki Hetónyl Tamás polgármes­ter társaságában felkereste a város kórházát. Látogatá­sával eleget tett az Intéz­mény Igazgatója, dr. Pálos Lajos meghívásának. A találkozónak különös jelentősé­get adott, hogy egy nappal koráb­ban a megyei közgyűlés éppen ar­ról döntött, hogy folytatni kíván­ják a tatabányai kórház bővítését, ami eddig is kihatással volt a tatai egészségügyi létesítmény sorsára. A szív- és érrendszeri reha­bilitációs szakkórházzá átala­kult intézmény minden rész­legét megtekintette a megyei elnök, akit dr. Nyikus Ilona át­világított a legújabb ultra­hangkészülékkel, ami sokkal többet tud elődjénél. E rögtön­zött, előre nem beütemezett vizsgálatot követően Lázár Mózes a kórház szakmai és gazdasági vezetőivel folytatott megbeszélést. Egyebek mellett kijelentette, hogy megítélés? szerint a me­gyei egészségügyi ellátás nem korlátozódhat a tatabányai és az esztergomi kórházakra, szükség van a kisebbekre is. Tapasztalatokat hoztak a britek A Komárom-Esztergom Me­gyei Munkaügyi Tanács meghívására két brit mun­kaügyi szakember vendé­geskedik megyénkben má­jus nyolcadikéig. Céljuk, hogy a fiatalok munka- nélküliségének csökkentését célzó, úgynevezett New Deal- programról adjanak tájékoztatót kollégáiknak. Ma délután a tata­bányai munkaügyi kirendeltsé­get látogatják meg, május negye­dikén a megyei munkaügyi köz­pontban találkoznak a munka­ügyi tanács tagjaival. Pénteken pedig a tatai ki- rendeltségen ismerkednek a helyi sajátosságokkal, és cse­rélik ki tapasztalataikat a ha­zai szakemberekkel. 51 Színes üvegek az Üvegben Sarkig tárták a gyár kapuját TOKOD A 107 éves üveggyárban az új tulajdonos, Bodáné Krállk Erzsébet kezdemé­nyezésére Idén másod­szor köszöntötték üvegfú­vóversennyel május első napját. Munka közben Az Üvegmanufaktúra Kft. hutaüzemében tizennégy csapat igyekezett megmu­tatni tudását egymásnak, a cégvezetésnek és a gyár - erre az alkalomra - sarkig tárt kapuján érkező érdek­lődőknek. A szakemberek nagyon összeszokott csoportjai egy­mást váltották a kemence körül. Kötelező feladat nem volt, szabadon szárnyalha­tott a fantázia. Az egyedi da­rabok ötszínűek is lehettek. - A nívós kézi gyártás lehet az alapja a tokodi hagyomá­nyok méltó folytatásának. A versenyen - ami inkább be­mutató - él a bizonyítási vágy mindenkiben. Ez bizta­tó - jegyezte meg Buczkó György, a gyár iparművésze.- Nagyszerű üvegfúvóink vannak. Schubert Ferenc, Szőke Károly, Balogh Árpád, Radó Sándor, Brégl Ferenc, Szabó Sándomé, Szűcs La­jos, Tóth Imre János, Hor­váth György és a többi kitű­nő szakember munkái kö­zött nehéz rangsort felállíta­ni - mondta el Czéma Dáni­el hutavezető. Körülbelül ezer érdeklő­dő látta a bemutatót. Este az Üveg étteremben a leg­szebb darabokból alkalmi kiállítás nyílt. F. K. Bányászok és erőműves dolgozók figyelemfelhívó felvonulása Keleti György arszággyűiési Képvisel« mú/< - Híj a iefoOHUiSk aözait OROSZLÁNY Munkát, ne segélyt! Nem akarunk halott városban él­ni! Ilyen és hasonló feliratú táblákkal a kezében vonult fel szombaton Oroszlány fő­utcáján a Vértesi Erőmű Részvénytársaság több száz, munkahelye jövőjét féltő dolgozója és a velük szimpatizálók. A figyelemfelhívó demonstráci­ót azért tartották - kommentál­ta az eseményt Kovács István, a Bányaipari Dolgozók Szakszer­vezeti Szövetségének helyi tit kára -, mert bizonytalan a csaknem hatezer főt foglalkoz­tató vállalatnak, a térség legna­gyobb munkaadójának jövője. A demonstrációhoz csatla­koztak a város nyugdíjasai és pedagógusai is, akik az ellen tiltakoztak, hogy az önkor­mányzat szeptemberben be­zárja, majd értékesíti Orosz­lány legújabb s legtágasabb ál­talános iskoláját. (Május elseje... - összeállítá­sunk a 2. és az 5. oldalon.) 21-ből négy diák továbbjutott a döntőbe Édes anyanyelvűnk -megyei forduló A hét végén rendezték meg Tatabányán, a Péch Antal nevét viselő szakközépiskolában és gimnáziumban az Édes anyanyelvűnk nyelvhasználati verseny Komárom-Esztergom megyei fordulóját. Összesen 21 diák mérte össze tudását az írásos és szóbeli feladatok megoldásával. TATABANYA Érdekes, hogy a 3 perces beszédmű 4 ajánlott témája közül legtöbben annak kifej­tésére vállalkoztak: Miért indítsunk diáklapot? A többiek helyszíni rádiós tudósításokat rögtönöztek „két ámokfutó iskolás gyilkos akciójáról”. Az országos döntőbe négyen, az 1. és 2. helyezettek jutottak tovább. Eredmények a gim­nazisták csoportjában (zárójel­ben az iskolák és a fölkészítő tanárok nevei): 1. Kiss Virág (tatai Tálentum, Sóvágó Gyuláné), 2. Tóth Annamária (tatabányai Bárdos, Sipos Etelka), 3. Váczi Tamás (komáromi Jókai, Tóth Bertalanná). A szakközépiskolá­sok közül ugyanabból az intézményből, ugyanazoknak a szaktanároknak a diákjai méret­hetik meg fölkészültségüket majd az országos seregszemlén: 1. Pap Tímea, 2. ízing Ildikó (tatabányai Kossuth közgazdasági, Csemé Vida Mariid és Mátraházi Ferenc.) A 3. Horváth Márta lett (kisbéri Táncsics, Szabó Báiintné). Ezt a nemes vetélkedőt immár 1991 óta dr. Farkasné Juhász Krisztina, megyei szak- tanácsadó szervezi. Elmondta, hogy most is kifejeződtek a szép beszédre, összefüggő gondo­latközlésre nevelő pedagógiai munka eredményei. A zsűri elnöke, dr. Sztrapák Ferenc, lapunk főszerkesztője minden résztvevőnek jól megérdemelt emléklapot adott át. Búcsújárók Bajét/Péllföid A római ka­tolikus hívők naptárában május Szűzmária hónapja, a vasárnapi szentmisék imái őt dicsőítik. A Bajóthoz közeli Péliföld- Szentkereszt országos búcsú­járó hely. Itt a vasárnapi szent­misék sorában hagyományo­san az első legnagyobb. Teg­nap is ezrek érkeztek gyalog, kerékpárokon, gépkocsikon és autóbuszokon az erdő köze­pén egy dombon álló templom­hoz, a Lurdes-barlanghoz és a Szentkúthoz. Sokan hiszik a csodatévő forrásról szóló történetet, amely szerint valaki hosszú idő után újra járni tudott, miu­tán ivott a csörgedező vízből. A délelőtti szentmisét sza­badtéren tartották. __________________________Hét végi igaz történet___________________________ E rdőbe menekült a pórul járt autótolvaj Vasárnapi autóbörze. Verőfényes tavaszi délelőtt. Tatabánya- Újváros határában, az egykori Sztráda előtti hatalmas parkoló telített, minden kocsibeálló fog­lalt. Fényesre glancolt gépkocsi- kavalkád, eladásra szánt járgá­nyok hófehértől a jajliláig. A sok között egy metálmázas ezüstfényű Opel Vectra viszi a prímet, gazdája idegesen topog. Jön vevő, nem jön? Az Opel mellett szerényszürke ezerötös Lada, a gazdája az eladó jó ba­rátja, aki csak azért kísérte el, ha netán elkelne az Opel, legyen, aki hazavigye az ezüstcsoda volt tulajdonosát. A tömegből kiválik egy ele­gáns, diplomata küllemű körül­belül 40-es úr. Már harmadszor járja körül az Opelt, kézfejével gyengéden megsimítja a sárvé­dőt. - Gyönyörű ez a kocsi - mondja inkább csak önmagá­nak. - Egyre jobban tetszik ne­kem. - Aztán széles mosollyal az autó gazdájához fordul. - Meg­venném, ha meg tudunk egyezni az árban. ,- Egymillió-háromszázezer - közli a tulaj. - Mindössze 6 éves a járgány, tulajdonképpen még csak a szépasszonykor kezdetét éli. A vevő hiimmög, elmegy, majd pár lépés után visszafordul. - Kiegyezhetnénk egymillió-két­százezerben? - kérdezi. Alkudoznak egy darabig, majd az eladó kimondja a bol­dogító igent. - Rendben van - bólint a vevő. - Csak az a prob­léma, hogy egymilliónál nincs több nálam, de sebaj. - Belső zsebébe nyúl, előveszi mobil- telefonját, és rákezd a szöveg­re: - Drágám - mondja hango­san - megtaláltam, amit keres­tem, de még kellene néhány százezer. Szólj a sógorodnak, hogy amilyen gyorsan csak le­het, hozzátok a pénzt! Várakozás közben a vevő azzal az ötlettel rukkol elő, hogy egy kör erejéig kipróbál­ná a kocsit.- Ha nincs ellene kifogása, tennék egy kört a parkoló körül, elmennék az autóklubig, és on­nan visszafordulnék. Pár perc az egész. Az eladó bólint. - Semmi aka­dálya - mondja. Az Opel elhúz, a ladás-barát csóválja a fejét. - Megbolondultál - mondja barátjának - miért nem ültél be melléje? Aztán látják, hogy az Opel ki­kanyarodik a parkolóból, ám nem az autóklub felé, hanem el­lenkező irányba, Vértesszőlős fe­lé porzik el. A két barát azonnal kapcsol. Bevágják magukat a Ladába, hogy az Opel után száguldjanak. Menet közben feltűnik az Opel. - Nyugi-nyugi - mondja tulajdo­nosa - nem juthat messzire, alig van benzin a tankban, úgy gon­doltam, ha elkel a jármű, száz méterre sincs ide a benzinkút, töltse meg az új tulajdonos. Már elhagyják Vértesszőlőst, amikor Tata határában megpil­lantják az ezüstfényű csodát. S mit ad isten, az eladó jóslata máris bejött, váratlanul lebénul az üldözött Opel Vectra. Kiugrik belőle a pórul járt tolvaj, s miu­tán megpillantja üldözőit, szél­sebesen beveti magát az út menti fenyőerdőbe. Az üldözők értelmetlennek tartják, hogy utána fussanak. Előkerítik a vontatókötelet és szép komótosan elvontatják az Opelt a közeli üzemanyagtöltő állomásra... V.Gy. 977141686500299101

Next

/
Thumbnails
Contents