24 óra, 1999. április (10. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-01 / 76. szám

1999- ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK Ara: 43 Ft X. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM KOMÁROM­ESZTERGOM MÓRA MEGYEI Tatabánya, Esztergom,. Dorog, Kisfeér, Komárom, Nyergeswjfaliu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja ír non MMJ3L Ha ünnep van, bolt nincs (?) Hárommillióm is büntettek már szabályszegőket Négy kereskedelmi szakszervezeti szövetség kötött megállapodást a munkáltatókkal az üzletek munkaszüneti nyitva tartásáról, pontosabban zárásáról. Ámbár a vélemények eltérőek a két oldalon, a nyugodt szakmai munka érdekében a következő­ket fogalmazták meg: A munkáltatók azt ajánlják, hogy a kereskedők a munkaszü­neti napokon tartsanak zárva. Ez jelen esetben húsvétvasámapra, illetve -hétfőre vonatkozik. Az ajánlásban az is szerepel, hogy a rendkívüli esetben, tehát ünnep idején munkát vállalóknak az az­napi munkabéren felül igazoltan távolléti díjat fizessen a munkál­tató, illetve szabadnapban vagy ennek megfelelő díjazásban ré­szesítse alkalmazottját. A kérdéssel kapcsolatban Lenti Erzsébetet, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezeté­nek megyei titkárát kérdeztük. Elmondása szerint a szakszerve­zet akarta azt, hogy a boltok ne legyenek nyitva. Ennyi megilleti a kereskedelmi alkalmazottakat is, legyen nekik is ünnepük. A szabályt megszegőket kemé­nyen büntetik. A szomszédos megyében például egy boltban hárommillió forintos bírságot szabtak ki. A boltok tehát elvileg zárva tartanak húsvétkor. Gyakorlati­lag azonban a kisebb kereskedel­mi egységek - ezt már előre meg lehet jósolni - nyitva lesznek. így volt ez már tavaly is, de valószí­nűleg jövőre sem lesz máskép­pen. Kuncsaft az ünnepek idején is lesz, a tulajdonosoknak pedig ilyenkor is üzlet az üzlet. A kis­kapu minden bizonnyal kinyílik a ldsboltok előtt... Húsvéti csomagokat kaptak a rászorultak Esztergom A Magyar Máltai Szeretetszol­gálat esztergomi csoportja az idén húsvétkor Is gyakorolta vállalt hivatását szerdán ünnepi csomagokkal lepték meg a város rászorultjait Február egyik hétvégéje már hagyományosan a jó­tékonysági estélyé: ilyen­kor a Prímás Pincében gyűlnek össze a máltaiak, hogy a farsang jegyében adományokat gyűjtsenek a rászorultaknak. Jelentős anyagi segítség gyűlik egy­be ilyenkor, amelynek egy részét húsvétkor használ­ják fel. Szerdán délután 160 kg húsvéti sonkát - Latorcai János országgyűlési képvi­selő külön csokoládé- és ruhasegítségét - adták át a nehezebb körülmények között élő, valamint több- gyermekes családoknak. A szeretetszolgálat és a Karitász Szervezet segítsé­gével így válhat szebbé és emlékezetesebbé az idei húsvét. CITIBANK Egy nagyobb összegre lenne szükségé céljai eteresehez? Hívja a Citibank Hitelvonalát' ... C itibank Személyi Kölcsön 34 220 Ft 1 250 000 Ft 42 775 ÍR 47 214 Ft I 500 000 R 51 330 R 56 657 Ft 167 Ff 148 453 Ft 3 000 000 R 113 315 R U2 334 Ft 296 WIR Segítünk megvalósítani álmait http.. www.cltibAnk.hu Fegyveresek a megyeházán Tatabánya Dr. Illés László rendőrfőka­pitányt, Kovács Dezső ha­tárőr dandártábornokot és Arlay Frigyest, a Vám- és Pénzügyőrség megyei pa­rancsnokát egyaránt várják a ma 9 órakor kezdődő me­gyei közgyűlésre a Fő tér 4. alatti irodaházba, ahol e fegyveres testületek mun­kájáról szóló tájékoztatót is meghallgatják a testület tagjai. A képviselők ezen kívül tervezik a megyei bíróság népi ülnökeinek megválasz­tását, a megyei sportigazga­tóság igazgatójának felmen­tését, továbbá a Közép-Du­nántúli Régió megalakításá­val kapcsolatos elképzelé­sek véleményezését is. A tanácskozás nyilvános, azon minden érdeklődő pol­gár részt vehet. Nádat aratnak Tata környékén - Szabó Béla gárdonyi vállalkozó megyénkben ritkán látható nád­arató kombájnnal szabadítja meg a Fényes fürdő melletti területet a nádtól. Részben exportra, részben hazai feldolgozásra szállítják a nádat. A képünkön látható „okos” gép vágja, kötözi a ké­véket, így mindössze három napig tart a nádaratás. fotó: Jusztin Tízezer forint a határ Számlaegyenleget küld az APEH Hamarosan a parlament elé kerül az a törvényterve­zetet, amely szerint a tavaly december végéig keletkezett 10 ezer forint­nál kevesebb tb-járulék- tartozásokat elengedné az adóhivatal. Emellett mentesülnének a késedel­mi pótlék megfizetése alól azok, akik járuléktartozá­sukat a számlaegyeztetést követő 30 napon belül meg­fizetnék. A kormány által már elfoga­dott törvénytervezet szerint július 31-éig kell a hivatalnak számlaegyenleget küldeni az érintetteknek, akik erre észre­vételt tehetnek. Ezt követően az APEH mun­katársai - az év végéig - vala­mennyi tb-folyószámlát egyez­tetik a járulékfizetőkkel, és en­nek során állapítják meg az új folyószámla-nyitóegyenleget. Ha az egyeztetés során kiderül, hogy a járulékfizetőnek tarto­zása van, ám azt 30 napon be­lül kiegyenlíti, az adóhivatal el­engedi a pótlékot - tájékoztatta lapunkat Burillák Attila, az APEH illetékese. Az APEH vezetői fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy a tervezet csak a múlt év végéig felhalmozott tartozások elenge­désére vonatkozik, egyszeri al­kalommal, és csak azokra, akik januártól eleget tesznek folyó fizetési kötelezettségeiknek. BÁCSKÁI TAMAS KOMMENTÁRJA Befektetési szokásaink A családok és a háztartások egyre több szálon kap­csolódnak a különböző befek­tetési formákhoz. Egy tanul­mány szerint a 18 éven felüliek csaknem kétharmada állt kap­csolatban valamelyik bankkal. A leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás az átutalási fo­rint folyószámla, a második a sorban a takarékbetét. Ezt a szolgáltatást azonban a felnőtt lakosságnak már csak egyötö­de vette igénybe, szemben a négy év előtti 28 százalékkal. A forintalapú bankkártyák igénybevevői gyorsan szapo­rodtak: két év alatt a lakosság 7,5 százalékáról 18 százaléká­ra. Ezzel szemben csökkent a devizabetétet elhelyezők ará­nya, mégpedig az 1995. évi 10 százalékról a lakosság 5 száza­lékára. Drámaian csökkent a kölcsönt felvevők aránya is. Míg 1995-ben minden ötödik lakos, tavaly minden tizedik vett fel kölcsönt. A kártyatulaj­donosok viszonylag alacsony számának a bankok által meg­kívánt jövedelmi szint, a lakos­sági kölcsönök iránti igény csökkenésének pedig a magas kamat az oka. Ugyanakkor a lakosság egyharmadának sem­milyen banki kapcsolata sincs, s ez csak részben vezethető A bankok egymástól hódítanak el ügyfeleket vissza a jövedelmi viszonyok­ra. A másik ok talán az, hogy a bankok inkább egymástól igye­keznek elhódítani az ügyfele­ket, s nem toboroznak a banki kapcsolatok nélküli tömegből, mert az költségesebb lenne. A honi kibocsátású, a BÉT- re bevezetett részvényeknek az MNB kimutatásai szerint mintegy 29 százaléka van ha­zai tulajdonban, főleg nem a háztartások, hanem az intéz­ményes befektetők, biztosítók, nyugdíj- és egyéb pénztárak tulajdonában. A háztartások 11,3 százalékának van részvé­nye. A háztartások a nagy biz­tonságot jelentő állampapíro­kat részesítik előnyben - ezek több mint egyhatoda van a bir­tokukban. Tavaly a legdinamikusab­ban a befektetéshez kötött életbiztosítási befektetések nőttek - a megtakarítókat ma még a biztonság szempontjai vezetik. Ideje lenne már an­nak, hogy a magyar befektetők rendszeres, bank-, bróker- és biztosítósemleges tanácsadási szolgáltatásokat vegyenek igénybe, hogy a jövőben még tudatosabban alakíthassák be­fektetéseiket. Gyorshírek Új ügyvezető. A tatabányai Közművelődés Háza Köz­hasznú Társaság élén április elsejétől Tóth Zsóka dolgozik a társaság ügyvezetőjeként. Salamon Hugó ugyanettől az időponttól Budapesten dolgo­zik tovább, a Szinergia Pro­jektmenedzsment Kft. pro­jekttanácsadójaként. A Közművelődés Háza Közhasznú Társaság küldeté­se a jövőben is változatlan: „Az életminőség alakítása a kultúra minden eszközével, a verseny vállalásával, az auto­nóm személyiség tiszteletben tartásával.” Főkertészből igazgató. A ked­di komáromi képviselő-testü­leti ülésen kinevezték a város üzemeltetésével foglalkozó - zöldfelületek fenntartását, köztisztasági munkákat, bér­lakások működtetését, építő­ipari tevékenységeket végző - önkormányzati tulajdonú Saxum Kft. új igazgatóját. Az ügyvezetői tisztséget a város eddigi főkertésze, Herold Fe­renc tölti majd be a jövőben. Megbízása öt esztendőre szól. Nokiaalapok. A komáromi ipari parkban megkezdték a Nokia gyártócsarnok alapozási munká­latát. Elsőként a vasbeton alap­blokkokat helyezik a földbe, eb­be kerül majd az előre gyártott vasbeton váz- szerkezet. Ké­pünk az alapo­zásnál készült. Időjárás 18-20 °C (Részletek 8. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents