24 óra, 1999. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-01 / 26. szám

1999. február 1., hétfő 24 Óra — Megyei Körkép 3. oldal Jegyzet FENYVESI KÁROLY Az Alkotmány sorsa A nyergesújfalui önkormányzat elmúlt hét végén megjelent havilapjában a város polgármestere nyílt levélben for­dult a település vállalkozóihoz. Szorgalmazta a néhány éve még moziként működő egykori ipartestületi székház megfe­lelő színvonalú átalakítását, felújítását. Tény, hogy a város - már a következő évezredet idéző-fő­utcája megszépült az elmúlt években. Egyre kevesebb az olyan épület illetve terület, amely kilóg a sorból. Ilyen például a volt ipartestületi székház - majd Alkotmány mozi - és a környéke. Az épületet 1926-ban együtt avatták a közelében lévő - napja­inkban csonkán álló Pro Patria-szoborral. A második világháború után államosították. Az alapító ősök utódai nyolc évvel ezelőtt biza­kodva, örömmel láttak hozzá az önkormányzattól ajándékként visz- szakapott székházfelújításához A munka gyorsan leállt, a könyör­telen idő már újra kikezdte az épületet. Hogyan tovább? A nyílt le­vél arról is szólt, hogy a város polgármestere a helyben mű­ködő 435 vállalkozást olyan erőnek tartja, amely képes lesz a munka elvégzésére. Bár az ipartestületnek ma már csak százegynéhány tagja van, a 435 valóban szép szám. Ennyi vállalkozó együtt talán tényleg ki tudna találni valamit egy épület felújítására. Néhány gond azért akad. A nyolc évvel ezelőtti bizakodó csa­patból jó néhányon ma már nem vállalkozók Csökkent a kézműve­sek az iparosok száma. Sokan - miután munkahelyükről elküldték őket - úgy lettek úgymond vállalkozók hogy próbálkoznak a drá­gábban eladni, mint ahogy vettem megélhetési móddal. M agukkal vannak elfoglalva. Társaik gondjai, sikerei nem izgatják őket annyira, hogy közösségbe szerveződ­jenek. így nyoma sincs annak az erőnek, amelyben bízik a város vezetője, és amely talán nem is minden polgártársnak hiányzik. Az Alkotmány jövője közben bizonytalan. Társaik gondjai, sikerei nem izgatják őket Afrika Tatabányán - Néhány órára afrikai hangula­tot teremtett a nigériai Bongómén együttes a Közművelő­dés Házában. A hét végi Afrika-esten énekeltek, táncoltak és táncházba hívták a közönséget. fotó: kiss t. j. Harminc tenyésztő színes kedvencei Lelkes és hozzáértő vértesszőlősi tenyésztők: Zoltánfi Tibor, FOTÓ: KISS T. JÓZSEF Tulkán Lajos és Anderla Jenő VÉRTESSZŐLŐS Harmadszor rendeztek Vér­tesszőlősön galamb-, díszba­romfi- és díszmadár-kiállítást, melyet ezúttal a helyi galamb­Akik a megyénkben élő hadi­rokkantak és hadiözvegyek közül igényt tartanak rá, a kö­vetkező helyeken vehetik át az ajándék Béres-cseppeket: Kovács András megyei társ­elnöktől Esztergom-kertvá- rosban, a Sátorkői út 14. alatt. Március 13-áig, szombaton­ESZTERGOM A Géza fejedelem Szakmun­kásképző Intézetben három is­kolatípusból (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkás- képző) 41-en versenyeztek. A legjobbakról dr. Farkasné Juhász Krisztina megyei szak- tanácsadó, a tatabányai Árpád gimnázium tanára elmondta, hogy az elérhető legmagasabb szint közelében teljesítettek. Megyénket a február végi gyulai országos döntőben kép­viselik: Szántó Andrea, a tata­bányai Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Középiskola diákja. Ta­és díszbaromfi-tenyésztő egyesület szervezett. A művelődési házba har­minc tenyésztő hozta el négy­száz színes, egzotikus állatát. Megyénkén kívül Budapestről és Szlovákiából is érkeztek ként 9-től 14 óráig várja az érintetteket. Telefonja: (33)419-289. Csányi Gábor elnöktől Tata­bányán, a Béla király körtér 32. alatti irodában hétfői napokon 9-től 14 óráig. A készítmény március 16-áig áll rendelke­zésre. Az igényjogosultságot nára: Füzémé Andrelszky Kata­lin. Szakközépiskolások: Túri Nikoletta, Komárom, Széche­nyi István szakközépiskola. Felkészítette Miklós József. Gimnazisták: Hartmann Bea, a tatai Eötvös gimnázium diákja. Tanára: dr. Horváthné Lőrincz Mária. A versenyre hagyományosan mindig meghívják a vendéglátó iskola legjobbját. Mivel a helyi intézet nem indított most tanulót, így Ay Mónika, az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium tanu­lója is utazik Gyulára. Tanára Mécs Miklós. Második helyezettek: Szakmunkásképző iskolába já­kiállítók. Az ünnepélyes díj­kiosztáson Vida István pol­gármester üdvözölte a megje­lenteket, és adta át az elismeré­seket. Galamb kategóriában faj­tagyőztesek: Fodor Józsej (Tata), Horváth József (Tata), Papp Kálmán (Ács), Agócz Jó­zsef (Szlovákia), Hős Nagy László (Nyergesújfalu) és Ke­lemen Attila ((Kisigmánd) ga­lambjai. Díszbaromfi kategóriában fajtagyőztesek: Takács Lajos (Bágyogszovát) öt törpe ba­romfija, Zoltánfi Tibor (Vér­tesszőlős) a polgármester kü- löndíját is hazavihette. Díszmadár kategóriában nívódíjat kaptak: Szőlősi Dá­niel (Naszály) papagájai. Fel­ajánlott díjakat vehetett át Tóth István (Tata), Anderla Jenő (Vértesszőlős), Tulkán Lajos (Vértesszőlős), Hős Nagy László (Nyergesújfalu), Kinef- ner József (Tatabánya) és Zol­tánfi Zsuzsanna (Vértesszőlős). mindenkinek igazolnia kell. A szövetség vezetése a kö­vetkező fontos közérdekű in­formáció közlésére is felkért bennünket: Az 1994. évi XLV. törvény - és az azt módosító 1998. évi LVI. törvény - alapján hadi­rokkant elhalálozása esetén az özvegynek azonnal célszerű kérni a lakóhely szerinti ille­tékes jegyzőtől a hadiözvegy- gyé nyilvánítást. rók között: Lizanecz Enikő, Kempelen Farkas Ügyviteli Alapiskola, Komárom. Tanára: Kiss Ilona. Szakközépiskolások: Szabó Csilla, Kossuth Lajos Közgazda- sági Szakközépiskola, Tatabá­nya. Tanára: Bodor Sándomé. Gimnazisták: Ay Mónika, Dobó Katalin Gimnázium, Eszter­gom. Tanára: Mécs Miklós. Harmadik helyezettek: S zakmunkásképzősök: Strobl Zsuzsanna, kereskedelmi szakközépiskola, Tatabánya. Tanára: Lamatschné Pogrányi Mária. Szakközépiskolások: Orsó Andrea, Kempelen Farkas Ügyviteli Alapiskola, Komá­rom. Tanára: Kiss Ilona. A gimnazisták között: Goór Zsuzsanna, Bárdos László gimnázium, Tatabánya. Ta­nára: Sándor Mária. ffl jMN Tranxpax Ma megyénkben délelőtt Komáromban, Tatabányán és az Ml-es autópálya 43- as km-szelvénye „B” olda­lán, délután Komáromban, Tatabányán, a Környei úti vasúti átjárónál, valamint az Ml-es autópálya 62-es km-szelvénye „B” oldalán számíthatnak az autósok traffipaxos gépjármű-el­lenőrzésre. SzirénaHang Elkapták futtában Szombaton este háromne­gyed tíz körül a tatabányai Tél utca egyik házának ud­varán állt a tulajdonos au­tója, lezáratlanul. Ez a hét­köznapi tény attól nyert bi­zonyos jelentőséget, hogy az említett időpontban egy arra járó férfi beugrott az udvarba, kikapta az autó magnós rádióját, és elsza­ladt a zsákmánnyal. A tu­lajdonos utána futott, sőt, néhány szomszéd és a jár­őröző rendőrök is. Jobban futottak az élen futónál, utol is érték. Hatósági elszámol­tatása folyamatban van... Pihenőben nyitva Szombaton kora hajnalban az Ml-es autópálya „For­tuna” pihenőjében isme­retlen tettesek felnyitottak egy ott parkoló áruszállító kamiont. A raktérben elhe­lyezett készletből bőrru­házati cikkeket, kilenc­venöt bőrkabátot loptak el. Az eltulajdonított áru ér­téke: 314 925 forint. Péntek esti láng Pilismaróiról riasztották a tűzoltókat, az Ady Endre út 1. számot adva meg a köz- beavatkozás helyszínéül. Egy melléképület gyulladt ki. A kamra olyan gyorsan égett le, hogy a szintén gyorsan odaérkező tűzoltók már nem tudták megmen­teni. Személyi sérülés sze­rencsére nem történt. Motor előnyben. Pénte­ken este V. B.-né, tatabá­nyai lakos balra kanyaro­dott személygépkocsijával a Gál I.-lakótelep 520. előtt. Nem adott elsőbbsé­get a szemből, szabályo­san érkező motorosnak. A kétkerekű vezetője, R. T. 23 éves helyi lakos könnyű sérüléseket szenvedett. Béres-csepp a hadigondozottaknak Esztergomban és Tatabányán vehető át az ajándék A Magyar Hadigondozottak Országos Szövetségének Ko- márom-Esztergom megyei tagozata térítésmentesen három üveg Béres-cseppet ajándékoz tagjainak. Gyulára utaznak a legjobb megyei helyesírók Magas színvonalú versenyen dőltek el a helyezések Miként szombati számunkban olvashatták, pénteken este ért véget középiskolásaink megyei helyesíróversenye. A ne­mes vetélkedőt egy gyulai nyelvész, Implom József emlékére rendezik meg évről évre. A megyei megmérettetést követően a névadó városában versenyeznek a legjobbak. • • Üveget festenek, fonnak, agyagoznak Mozgalmas közösségi élet a Puskin Művelődési Házban A bánhidai városrészben lévő Puskin Művelődési Házban a múlt hét végén a szlovákiai Zeleziár néptáncegyüttes lépett fel. A fergeteges sikerű est és az ezt követő farsangi mulatság után Izingné Pruzsina Rózsa igazgatónővel beszélgettünk. TATABÁNYA-BÁNHIDA- Intézményünk - mondotta - ugyanazon nehézségekkel küzd, mint a művelődési há­zak általában. Annyiban vi­szont mégis kedvezőbb a helyzetünk, hogy a városi ön- kormányzat támogatása mel­lett élvezhetjük a városrészi, továbbá a szlovák kisebbségi önkormányzat támogatását is. Egy-egy rendezvényünkhöz pályázatok útján kapunk költségkiegészítést a Ma­gyar Művelődési Intézettől.- Mi lesz a következőjelen­tősebb rendezvényük?- Most azt tartom legfonto­sabbnak, hogy sikeres legyen a „Köztünk élő népművészet” címmel tervezett kiállítássoro­zatunk.- Mit láthatunk majd?- Az itt élő szlovák nemze­tiségi lakosok kultúráját, ha­gyományait karolnánk fel. Az első lépcsőben azok jelentke­zését várjuk, akik régi vagy új háziszőtteseket, hímzéseket, csipkéket, asztalterítőket, fal­védőket, templomi térítőkét őriznek, és a bemutatás idejére ezeket kölcsönadnák.- A kiscsoportok?- Hagyományosan jól mű­ködik a nyugdíjasklubunk és a kertbarát körünk. Kisfúvó- saink, néptáncosaink a már­cius 15-ei ünnepségekre ké­szülnek. Február 16-án lesz a Pöttöm Színház első elő­adása, melyet továbbiak kö­vetnek a legfiatalabb szín­házrajongók számára. Feb­ruár 21-étől indul a Kézmű­ves Vasárnapok rendezvény- sorozatunk. Dekorációk készítése, üvegfestés, szövés, fonás, agyagozás, ünnepi dí­szek készítése szerepel to­vábbi terveinkben. S. K. GAZDASAROK Biogazdálkodás nagyban (2.) Ha tehát a példaként említett, hazánkban már bevált, zárt rendszerű, 313 hektáros bio­farmot vesszük alapul: szán­tóföldi tevékenység összesen 243 hektáron folyik, ebből 131 hektárt szánnak az árunö­vény termesztésére. Takarmány előállítására le­gelővel együtt összesen 120 hektár áll rendelkezésre, ami­ből 112 hektáron takarmány­növény-termesztés folyik. Mindezt 8 fő működteti. Napszámosokat (átlagban 15 embert) csak időnként alkal­maznak, összesen mintegy 100 munkanapra. A 3 éves át­állási időszak után fogtak hozzá a vegyszermentes nö­vénytermesztéshez. Hektáronként kezdetben 50 mázsa istállótrágyát dolgoz­tak be a talajba. Idővel azon­ban az érett istállótrágya csak kiegészítő tápanyag-utánpót­lásként jöhet számításba, ugyanis saját komposztpriz­mák ontják a tökéletesen kie­gyensúlyozott, természetes trágyát. A komposztozóban minden növényi hulladékot és friss is­tállótrágyát feldolgoznak, természetes adalékokkal dú­sítják, és állandóan ellenőrzik a komposzt pH-értékét, nitro­gén-, foszfor-, kálium- és mésztartalmát. Az árunövények közül 10 hektáron termesztenek étke­zési borsót, 25 hektáron csu­pasz árpát, 20 hektáron csu­pasz zabot, 25 hektáron étke­zési búzát, 13 hektáron étke­zési szárazbabot, 20 hektáron zöldségféléket, 5 hektáron gyógynövényeket, 13 hektá­ron pattogatni való, illetve csemegekukoricát. Mindehhez megfelelő táro­zókkal, szárítókapacitással rendelkeznek. A minimalom­ban kizárólag teljes magkiőr­lésű lisztet állítanak elő a farmmal társult pékség ré­szére. Négy év elteltével a farmon sikerült beállítani egy gyorsfa­gyasztó üzemrészleget is, melyben a konyhakerti vete- ményeket tárolják kilós és fél­kilós tetrapak csomagolásban. A gyógynövények nagy részét (teakeverékként) a szárítóban tartósítják. (Folytatjuk)

Next

/
Thumbnails
Contents