24 óra, 1999. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-01 / 26. szám

2. oldal 24 Óra — Megyei Körkép 1999. február 1., hétfő Történelmi előadás Ács. A Jókai iskolában ma 14 órakor dr. Katona Tamás tör­ténész tart előadást az 1848/49-es szabadságharc Ács könyéki eseményeiről Szabadság! Itten hordozók / véres zászlóidat címmel. Sorstársak Tata. A mozgáskorlátozottak megyei egyesületének tatai Sorstársak Klubja az idei első klubnapot ma 15 órakor tartja a tatai klubhelyiségben. (Ko­csi u. 2.). A vendég: Válóczi Ferenc megyei elnök. Fogadónapok Dorog. Dr. Tittmann János polgármester februári foga­dónapját ma reggel nyolctól délutári négy óráig tartja a vá­rosházán. * Nyergesújfalu. Túróczi Bá­lint százados, a rendőrőrs pa­rancsnoka holnap délután 3- tól 5-ig fogadónapot tart. * Tatabánya. Sántik Lajos, a 14. sz. választókerület ön- kormányzati képviselője ma 16 órakor fogadóórát tart a Sárberki Általános Iskolában. Jogszabályok A MTESZ megyei szervezete holnap 9 órától konferenciát tart Tatabányán, a Kossuth L. út 106. alatti székházban Az adó- és társadalombiztosítási jogszabályok 1999. évi válto­zásai címmel. Farsangi másnapos J Tallgass rám, fiacskám! LíElőször is ne bőgj! Má­sodszor, hozz a fejemre egy vi­zes borogatást! Harmadszor pedig ne beszélj nekem holmi válóokról! Szóval, fiacskám, a jó néni- kéd szarvasbőr kesztyűjét azért daráltam bele a húspásté­tomba, mert idecsődítetted far­sangra az egész rokonságot. Elárulnád, mivel etettem volna őket, ha nem szaporítom fel azt az átkozott masszát? Hogy már délután mólés vol­tam? Nevetnem kell! Te, drága­ságom, egyszerűen képtelen vagy a természettudományos gondolkodásra. A szarvasbőr, ugyebár, szerves anyag. Fehér­jemolekulák láncolata. Tehát tápláló. Mármint, hogy a néni- kéd. Nem, drágaságom! Nem a szarvasbőrtől lett rosszul. Azt én gondosan miszlikre aprítot­tam, pacalpuhára áztattam da­rálás előtt. Arról én igazán nem tehetek, hogy őtantisága egy­szerűen szólva zabáit, és ci- gányútra nyelte a kesztyűgom­bot. Jó, rendben van. A gombot tényleg levághattam volna. Az öcséd daxlija? Minek kell blökit hozni egy farsangi bu­lira? Különben sem csináltunk vele mást, mint modelleztük a Loch Ness-i szörnyet. A kádban egyébként kellemesen langyos volt a víz, a kutyusra ráadtam Laci búvárszemüvegét, még a légzőpipát is a pofájába nyom­tam. Erre bejön az a mindig okvetetlenkedő öcséd, ordít, és a farkánál fogva rángatja ki a vízből a szerencsétlen állatot. Persze, hogy megharapta. Mit gondolsz, én mit csinálok, ha valaki hasonló módon cibál ki engem egy kád langyos víz­ből? Még hogy állatkínzás. Hogy oda ne rohanjak! Te nem engedted kicentrifugázni azt a nyomorult párát. Jól van, fiacskám, csak bőgj! Szóval én vagyok a Loch Ness-i szörny, mert bá­torkodtam halászlevet főzni az akvárium, halaiból. Tisz­tázzuk a dolgot! Amikor felke­rekedett a banda, és átmen­tünk a sógorékhoz, ki kezdett nyafogni, hogy hallevet enne ? így szerezzen az ember meg­lepetést merő szerétéiből. A sógor különben sem az akvá­rium miatt kapott idegsokkot, hanem mert túl mélyen bele­nézett az aranydurbinc sok üvegesre főtt szemébe. Ami pedig a válóokot illeti. Micikéhez nem azért caplat- tam át a szomszédba, mert magányos, de nem ám. Ciga­rettáért mentem. Megkért, hogy kreáljak neki valami farsangi maskarát. Ezért fös- töttem be fekete-fehér csíkok­kal. De csak félig, mert elkez­dett nyivákolni, hogy ő nem zebrakanca, hanem paníro- zott csirke. Persze, ahol pihés volt a bőre, ott az istennek se akart rátapadni a prézli. Erre megjelensz, és ájuldozol. Pe­dig panírozás közben nem én voltam pucér. M ost miért szipákolsz? Mi az, hogy még mindig to­tál vagyok? Mi az, hogy ne igyák többet? Hozd már, sze­relmem azt a poharat, meg azt a vizes borogatást. Jaj ne! Ne erre, a másik fejemre tedd...! Vájná György Diákszemmel az iskolákról - Tízévestől az érettségizőkön át a felnőttekig Gimnázium, ahol szeretnek tanítani és tanulni Lelkesedés és fiatalos lendület — Visszajárnak az öregdiákok Még alig múlt tízéves a tatabá­nyai Bárdos László gimnázium, ám e rövid idő alatt is sikerült előkelő helyet kivívnia magának a megye középfokú oktatási in­tézményeinek sorában. Amikor a középiskolák életét, minden­napjait bemutató riportsoroza­tunk előkészítésébe belevág­tunk, természetes megoldásnak tűnt, hogy „laptársunk”, az is­kolájával csaknem egyidős, a közelmúltban országos harma­dik és második helyezést elért diáklap, az ’A La Bárdos szer­kesztői készítsék el a bemutató­bemutatkozó cikkeket Pödör Sára, Salánki Judit, Tóth An­namária és Mezei Tamás, a ti­zenöt éves diákújságírók mun­káját a pedagógusok részéről Róka Imréné könyvtáros és Nagy Tamás tanár úr segítették. Nem cserélnénk senkivel A Bárdosba járni - kiváltság. Ezt a szavakba nem igazán önthető érzést csak az élheti át aki nap nap után velünk van. A nyüzsgő picik, a ,kopasz tökmagok”, a puszta semmibe révedő nagyok, a ballagó végzősök, az ide öregedő tizenharmadikosok mind tagjai annak a sokszínű emberfolyam­nak, amely középiskolás éveit itt tölti. Legtöb­bünknek közös célunk: szeret­nénk elérni vala­mit az Életben - a Bárdost ugró­deszkaként hasz­nálva a majdani felvételiknél. Ebbe a „ver­senyistállóba” nehéz bekerülni. Elsőre riasztónak tűnik az iram a pályán, de az eredmények tük­rében azt lehet mondani: nem hiábavaló a fá­radság. A Bárdos teljesen más, mint egy hagyo­mányos gimná­zium. Járnak ide a tízéves cseme­téktől az érettségizőkön át a fel­nőttekig számos korosztály kép­viselői, ami máris különleges, csa­ládias hangulatot eredményez. Bárdosra életérzés A picik viselkedési normákat tanulnak az idősebbektől, így válik a „Csókolom, tanító néni!” az év végére „Jó napot kívánok, tanámő!”-vé. Nagy gimnazistaként szembesülünk Megfelelni a kor követelményemet.. Beszélgetés Sándor János igazgatóval- Jelenleg hányán tanulnak az iskolában?- Ötszázhuszonhárom gim­náziumi - nyolcosztályos és négyosztályos -, 63 szaldcözép- iskolai és 115 levelezős diák ta­nul iskolánkban.-Az itt érettségizettek hány százaléka jut el valamilyen fel­sőoktatási intézménybe?- Az első felvételiből a je­lentkező diákok 62 százalékát veszik fel különböző állami fel­sőoktatási intézményekbe. A mi számításaink szerint a nálunk érettségizettek kb. 70 százaléka nyer felvételt állami, egyházi, alapítványi egyetemre vagy fő­iskolára.-Milyen más tanulási le­hetőségeket nyújt a Bárdos gimnázium a hagyományos formákon kívül?- A nyolcosztályos és négy- osztályos gimnáziumon kívül esti iskola, menedzserasszisz­tens- és szoftverüzemeltető képzés is folyik. Több oka van, hogy ezek az oktatási formák is teret kaptak. Az esti iskolát olyan felnőtteknek indítottuk, akiknek szakképesítésük van, de nincs érettségijük. Itt meg­szerezhetik ezt, mert a korszerű szakmák ma már ehhez kötöt­tek. Nekik is tanítunk idegen nyelvet és számítástechnikát.- A menedzserasszisztensi és szoftverüzemeltető képzést azért indítottuk el, mert sokan vannak a környéken', akiket nem vettek fel felsőfokú in­tézményekbe, és mi ezzel sze­retnénk segíteni őket, hogy hasznosan töltsék az időt. Ez­zel a szakképzéssel egyúttal egy olyan képesítést is kapnak, amellyel könnyen el tudnak he­lyezkedni. Már az idén nyáron is többen voltak szakmai gya­korlaton, és egy tanulónak már biztos állása is van. A másik ok, hogy ezekkel a képzések­kel az iskolának lehetősége van egyéb anyagi forrásokhoz is jutni, például az ún. szak­képzési alapnak köszönhetően már eddig 8 millió forintot kap­tunk. Többek között ebből a pénzből újítottuk fel a számí­tógépparkot, amelyet minden diák használhat. A tanároknak is felszereltünk egy termet, ahol jobban tudnak készülni többek között az Internet segít­ségével, amivel egyébként már a diákok is ismerkednek az in­formatikaórákon. Fiatal iskola szép eredményekkel -ez a Bárdos László gimnázium kiskori önma­gunkkal, ha a kicsikre né­zünk. Minden korosztálynak előnyére válik, ha ilyen szim­biózisban él másokkal. Aztán a gyermek gim­nazista lesz, akár 10 vagy 14 évesen, és elő­ször érezheti igazán büszké­nek magát arra, hogy egy célt teljesen egye­dül ért el. Ez az önbizalom kí­séri tovább ta­nulmányai so­rán, az érettsé­giig, talán azon túl, az egyete­men is. Itt ha­mar összeko- vácsolódik a tanulóifjúság, az öregdiákok még 10 év után is visszajárhatnak körülnézni a szeretett alma ma­terbe. A lelkesedés, a fiatalos lendület segít átvészelni az év végi vizsgaidőszakot, a félévet. Ezek tartják bennünk a lelket, hogy kihúzzuk a nyári (téli) szü­netig, és ugyanezek hajtanak minket, amikor igyekszünk szí­nesebbé tenni a diákéletet. Pél­dául azzal, hogy Bárdos-napi ki­rályválasztási kampányt tartunk, versenyekre megyünk, versenye­ket rendezünk, 16 órás focivia- dalt szervezünk, együtt tombo­lunk az Árpáddal a Mikulás-ku­pán. Az osztályokban az évek Decemberi eksztázis Zene, síp-dob, riadó kürt... Fülünkbe hasít a fütty, gyomrunkban lüktet az üstdob, dagadnak a szívek, dudák tülkölnek, zeng a Hajrá, Bárdos! December 11-e, péntek délután a tatabányai sportcsarnokban, Mikulás-kupa a város két gim­náziumának lány, fiú, öregfiú és tanár focicsapata között - tizenegyedszer. Az egyetlen sportese­mény, ami megtölti a nyolcvanezres város sport­csarnokát... Afelsőgallai oldalban nyomul az Ár­pád, Bánhida felé futamítaná a Bárdost. Úgy tű­nik elsőre ez sikerül, mert arcmázas amazonjaink gigászi harcban szenvedik el a lehető legkisebb arányú vereséget. De az eredmények miként a le­látó, hullámzónak.. És többször dől felénk a bárka - a fiúk lenyűgöző higgadtsággal; az öreg- fiúk, ahogy tőlük megszoktuk - még egy kegy a néhai testnevelés tagozattól -, hozzák meccsüket. Túl zenén, síp-dobon, riadó kürtön át százak ének­lik a Bárdos dalát, és nem csökkenti a higanyszin­tet tanáraink szakállas bakkecskék menetrend szerinti egygólos hősi halála sem. Dagadnak az örökbárdos szívek: még ha csak jobb gólkülönb­séggel is, de megnyertük az idei Mikulás-kupát. Most megint egy vitrinben pihen a kis bronzser­leg, hogy jövőre újra bűvkörébe vonzza a kiska- nálnyi élvezetekben márfuldokló ifjúságot. Szavazószelvény Ezt küldje be a 1 Tufit’&nya. Pf.: 141. r 2801 o\ Óra címére! _ j múltával egyre szorosabb barát­ságok szövődnek. „Alabárdra&ink”, a tanárok Nekik sokkal több a feladatuk, mint megtanítani a történelem, a matematika alapjait. Gondolko­dási és filozófiai normákat tanul­hatunk öntudatlanul is számos ka­rizmatikus egyéniségű tanárunk­tól. A tradicionális tanár-diák vi­szony kiszélesedik, hála a humor­nak, a közös programoknak, ahol a kisdiák nagyot döbben, hogy a tanár is ember lehetett valaha... Imádunk a Bárdosba járni: ez - úgy érezzük - közös itt tanárban, diákban. Összességében elmond­ható: ebben az iskolában szeret­nek tanítani, szeretünk tanulni... Készült a Soros Alapítvány Autópiac - Január utolsó vasárnapján a nagy hideg elle­nére is sok volt az érdeklődő a tatabányai autópiacon. Azt mondják, most érdemes gépkocsit venni - ilyenkor még ol­csóbban lehet hozzájutni, mint tavasszal. Különösen az ala­csony árfekvésű járgányok - Trabantok, Wartburgok, La­dák - voltak kelendőek. fotó: kiss t. j. MEDICINA KALEIDOSZKÓP Meghűléskor ne használjunk kontaktlencsét! Aki kontaktlencsét visel és hűléses megbetegedésben szenved, jobb, ha ilyenkor szemüveget hord. A lencse ki- és behelyezé­sénél a kézről a kórokozók könnyen a szembe kerülhetnek, és megfertőzhetik a szemhéjat, a szaru- vagy kötőhártyát. Meghűlés idején sok embernek egyébként is enyhe kötőhártya­gyulladása van, és ez a kontakt- lencse viselésétől csak rosszab­bodik. Ezenkívül némely meghű­lés elleni gyógyszer csökkenti a köpnytermelést. Ennek az lehet a következménye, hogy a kontakt- lencsék már nem „úsznak” meg­felelően, és irritálják a szemet, figyelmeztet a Medical Mirror című szaklap. Káros PVC a partedlin Sok partedlit PVC-bevonat bo­rít, amely rákkeltő puhítót tar­talmaz. Ezt derítette ki az „Öko-Test” vizsgálata. Ha a partedlit a bébi szopogatja, ki­oldódnak belőle a káros anya­gok. Csak bevonat nélküli par­tedlit vásároljunk! A frottír eléggé nedvszívó ahhoz, hogy megvédje a pici ruháját. Béta-blokkoló és nátha Aki magas vérnyomás ellen béta-blokkolókat szed és hirte­len szűnni nem akaró náthát kap, az talán nem is hűlt meg, hanem allergiás. Az allergia ugyanis gyakori mellékhatása az úgynevezett béta-adrenocep- tor-antagonistáknak. Más ható­anyag tartalmú gyógyszerre kell ilyenkor áttérni, s meg­szűnnek a panaszok. Meglazult fogak Amikor már mozog a fog, a fogorvos nem tudja megmen­teni. Létezik egy készülék, amely kezdeti stádiumban ki­jelzi a kóros elváltozást. Egy szondát kell vízszintesen a fogra helyezni, mely rezgése­ket ad le, amit egy komputer kiértékel. Ez az új eljárás olyan emberek számára igen fontos, akiknek könnyen jön gyulladásba az ínyük, és szá­molniuk kell fogaik korai el­vesztésével. Idegesítő komputer Aki rendszeresen írógépen vagy számítógépen dolgo­zik, annál a felkar idegpá­lyái tartós károsodást szen­vedhetnek. Erre az ered­ményre jutott dr. Bruce Lynn brit neuroftziológus. A komputerrel dolgo­zóknál növekszik a kar há­rom fő idegnyalábjának vibrációs érzékenysége. Ez fájdalmat okoz. Főleg az úgynevezett medianus-ideg károsodása jár panaszok­kal. Akinél a medianus- ideg vibrációt regisztráló képessége jelentősen csök­kent, azoknál az idegrostok valószínűleg már károsod­tak vagy elhaltak.

Next

/
Thumbnails
Contents