24 óra, 1999. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-01 / 26. szám

X. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM ÁRA: 43 FORINT 1999. FEBRUÁR 1, HÉTFŐ Diáksport:- gólok, győzelmek (10. oldal)----------------------------1------­K OMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Tizennyolc lélek T)ár nap, és néhány tanítványommal elindulunk a Magas-Tátrába, i síelni. Hetek óta lelkesen készülünk. Naponta rám kérdeznek: ugye, tanár úr, megyünk? De néhány napja a kérdések elcsendesed­tek, halványultak az addig csillogó szemek, mint ahogy csöndesebb lettem én is, és néha elfordulok, hogy ne lássák a könnyeimet. Leperegnek bennem az elmúlt évek kirándulásai: Auschwitz, Pá­rizs, kerékpártúra Aalenbe... és sorolhatnám tovább... megannyi fan­tasztikusan szép pillanat. De a tévében gyászzene szól, s nyolc hófehér koporsót engednek le a havas, fagyott földbe. Éppen a félévi ellenőrzőket töltögetem, ösz- szefutnak a sorok, és rossz helyre kerülnek a jegyek Egy ország ül a képernyők előtt, s nem hiszem, hogy van, aki meg­értené, felfogná a történteket. Töredékét sem érezhetjük annak a fáj­dalomnak, amit a szülők, rokonok, barátok érezhetnek, de úgy hi­szem, nincs egyetlen szív, amelyik ne dobogna hevesebben, nincs egyetlen szem, amely ma ne hordozna könnyeket. Tizennyolc élet ment el értelmetlenül, ártatlanul, megmagyarázhatatlanul. Mit is mondhatnék? T Tígyázzanak majd rátok az égiek! Ha néhány nap múlva útra ke- V lünk, s elindulunk a hegyoldalon, megfogjuk majd a kezeteket, együtt siklunk majd, nevetünk és sírunk, esténként gyertyát égetünk... És így lesz ezután minden évben. S akárhányon is megyünk, tizen­nyolc lélekkel mindig többen leszünk. Mátraházi Ferenc Folytatódik a Pelikán-ügy A Fidesz parlamenti frakciója egyhetes mátraházi ülése után tegnap azt javasolta az APEH elnökének: gondolja újra a bűnügyi igazgatóság vezetésé­vel megbízott Pelikán László felmentését annak érdekében, hogy £Zt a tisztet alkalmasabb személy tölthesse be. A nyomozóhivatal elnöké­nek az elmúlt hetekben tett nyi­latkozatai indokolttá teszik, hogy ezt a megbízatást alkal­masabb személy töltse be - je­lentette be a parlamenti csoport sajtófőnöke, Koncz Mária. Kérdésünkre, hogy egyálta­lán ki jogosult a hír magyará­zatára, a háttér megismerteté­sére, hozzátette: a Pelikán­ügyben egyelőre senki sem mondhat többet. Szemjavító gyógymasszázs SZOMÓD Szombat délután telefonált olvasónk, Kiss Gáborné a szerkesztőségbe, és örömtől elszorult hangon újságolta: javult a szeme, jobban lát, mint évtizedeken át... Mint mondta, az egyik szemé­vel kisgyerek kora óta problé­mái voltak. Szerencsére kívül­ről nem látszott semmi, de bi­zony, csak az egyik szemén lá­tott rendesen. Megtanult együtt élni ezzel a kellemetlen adott­sággal: nemcsak dolgozni, ház­tartást vezetni, varrni tudott y. így, hanem még a jogosítványt is megszerezte. Szombaton a néhány ház­hellyel odébb lakó szomszédjá­val, egy amatőr természetgyó­gyásszal, Dukony Ferenccel beszélgetett. Dukony - olva­sónk elmondása szerint - gyógymasszázst ajánlott, és az eredmény szó szerint elkápráz­tatta Kiss Gábomét: látni kez­dett a rossz szemével. Igaz, még nem éles kontúrokkal, de a színeket és a tárgyak formáját már felismerte.- Azért telefonáltam, mert nagyon boldog vagyok - mondta. - Két és fél éves ko­rom óta próbálkoztak velem az orvosok, azaz előbb-utóbb már csak elküldöztek, mondván, nyugodjak bele. Mégis, évtize­dek után, volt javulás...! knl Szalagavató - A hét végén rendezte a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola szalagavatóját Tatabányán, a sportcsarnokban. Tíz osztály mintegy 300 tanulójának tűzték fel osztályfőnökeik a kék-fehér színű kis szalagot. ______fotó: kiss t.j. S zázötvenezer ECU-t nyertek tanácsadásra Hogyan takarékoskodjunk az energiával? A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége megyei szervezete 149 900 ECU-t (körülbelül 15 millió forin­tot) nyert el nemrégiben a PHARE-program energiatakaré­kossági tanácsadás támogatására kiírt pályázatán. ÉSZTÉ RGOM-T AT A BÁNYA Amint azt Takács Zsuzsa titkár elmondta, az összeg segítségével a szervezet a megyeszékhelyen már rendelkezésre állóhoz ha­sonló energia-tanácsadó közpon­tot kíván működtetni a jövőben Esztergomban, a Technika és Tudomány Házában is. Az indu­lás várható időpontja február vége, március eleje, s a tanács­adók már meg is vannak. Az elnyert pénzből jut a tata­bányai energiatakarékossági központ technikai fejlesztésére is. Takács Zsuzsa szerint - egyebek mellett - szükség volna egy (vagy több) laptopra. A központ szívesen vállal tanács­adást külső helyszínen (például iskolákban). Az adatbázis így bárhol bemutatható lenne. A tatabányai és hamarosan az esztergomi tanácsadó köz­pontban az érdeklődők hasz­nos, pénztárcájukat kímélő in­formációkhoz juthatnak. Az előbbinél tájékoztató anyag minden hétköznap rendelke­zésre áll, személyesen pedig keddenként délután 4 és este 6 óra között tartanak tanács­adást. R. Z. A Biblia világa Bevezetés a Biblia világába összefoglaló címmel tartanak február elsejétől hatodikáig ismeretterjesztő előadásokat Tatabányán, a Közművelődés Háza 207-es termében. A rendezvényt a Biblia-iskolák Közössége szervezi. Az előadók: Egervári Oszkár, Stramszki István és Hites Gábor. Megbeszé­lésre, kérdések feltevésére is nyílik lehetőség. A ma 18 órakor kezdődő első előadás témája a Biblia története. Mikor, hogyan és kik által jött létre a Biblia, kihagytak-e belőle részleteket, il­letve miért van oly sok vita a könyv tartalmának értelmezése körül. Közbiztonság és menetrend Tatabányán, az Újvárosi Klubban (volt Klub­könyvtár) ma délután 5 órától lakossági fóru­mot tartanak. A napirend első részében a közbiztonságról lesz szó. A meghívottak: Végvári István rendőr alezredes, kapitányságvezető, Bolla Lajos rendőr alezredes, közrendvédelmi vezető, Papp Lajos rendőr alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezető, valamint Bányai Szilárd közterü­let-felügyeleti vezető. Ezután az autóbuszok menetrendjével foglal­koznak. A meghívottak: Varga József a Vértes Volán forgalmi igazgatója, Szabóné Csemai Éva, a polgármesteri hivatal irodavezetője. Mészáros Miklós országos bajnok Budapesten rendezték meg az idénynyitó szenior országos bajnokságot. Népes mezőny gyűlt össze, a megyebeliek ki­tűnően szerepeltek. A nagyig- mándi Mészáros Miklós magas­ugrásban arany-, súlylökésben ezüstérmet szerzett. A tatai Nagy Szilveszter súly­lökésben 3. a nagyigmándi Bar- tos Miklós szintén bronzérmes a 3000 méteres síkfutásban. A tatabányai Babos Imre izomhú­zódása miatt nem indulhatott a versenyen, pedig több számban is aranyesélyesnek számított. Több mint 23 ezer személyt köröznek Hazánkban január 25-ei adatok szerint 23 810 személyt köröz­nek. Általános körözés alatt az eltűnt személyek állnak, a bűnö­zőket pedig elfogatóparancs alapján kutatják fel. A körözött személyek adatai országos szá­mítógépes rendszerbe kerülnek, amelyekhez valamennyi rendőr­ség hozzáférhet. Tavaly 38 911 személy ellen adtak ki országos körözést. Az Év Mecénása A United Way-Vértes Vidéke Alapítvány az idén is odaítéli az Év Mecénása díjat a tatabányai civil szektort legpéldásabban segítő, támogató gazdasági vál­lalkozásnak. Az eredményhir­detés február 20-án, az Ötödik Tatabányai Társasági Estélyen lesz. A megyeszékhely nonpro- fit szervezeteinek február 5-éig kell eljuttatniuk szavazatukat a United Way-Vértes Vidéke Alapítvány címére (2800 Tata­bánya, Szent Borbála tér 1. e- mail: uwtatabfcMfcacmail.c3.hu). IDŐJÁRÁS-3, -4 C-fok (Részletek a 9. oldalon.) Komárom kiváló sportolói - Szombaton este a komáromi sportbálon adták át a város legjobb sportolóinak a díjakat. Képünkön Mikolasek Sándor, a megyei közigazga­tási hivatal vezetője és a legjobb női versenyző, Kisvárdai Melinda. (Részletek all. oldalon.) fotö: k. t. j. Lassul a növekedés óvatos gazdaságpolitikára van szükség Ebben az évben a tavalyinál érezhetően lassúbb gazda­sági növekedést és egy szám­jegyű inflációt jósol a GKI Gazdaságkutató Rt. és a Postabank Rt. közös prog­nózisa. A GKI Rt.-nek a vállalatok és lakosság várakozásait tükröző konjunktúraindexe az elmúlt hónapokban folyamatosan csökkent. A legfontosabb ex­portpiacokon egyre lassul a növekedés. A kutatók szerint a gyorsan bővülő belföldi kereslet több­letbehozatalt gerjeszt, ami a lassan emelkedő kivitel mel­lett a külső egyensúly romlá­sához vezet. Mindezek elle­nére úgy vélik: megfelelő gazdaságpolitikával elérhető, hogy a romlás átmeneti és el­viselhető mértékű legyen. Az inflációt éves átlagban kilenc százalékra, a keresetek reálértékének növekedését pedig a tavalyi négy százalék­nál valamivel magasabbra prognosztizálják. A fizetési mérleg hiánya várhatóan tovább növekszik, a működőtőke importja nem lesz képes ellentételezni jnajd a deficitet. Az idei költségvetés - kü­lönösen annak bevételi oldala - igencsak feszített. A GKI ál­tal prognosztizált hiány - 50-80 milliárdos évközi kia­dáscsökkentő intézkedéseket feltételezve is - megközelít­heti a GDP 5 százalékát. A GKI Gazdaságkutató Rt. - Postabank Rt. prognózisa a magyar nemzetgazdaság 1999. évi folyamatairól 1. A GDP éves volumenindexe (%) 1997. tény 104,6 1998. becslés 105,5 1999. előrejelzés 103-104 2. Az ipari termelés indexe (összehasonlító áron, %) 111,1 113 107 3. Nemzetgazdasági beruházások indexe (összehasonlító áron. %) 108,8 112 108 4. A kivitel változásának indexe (folyó áron, dollárban, %) 121,6 119 110 5. A behozatal változásának indexe (folyó áron, dollárban, %) 117,0 120 113 6. A külkereskedelmi mérleg hiánya (milliárd dollár) 2,1 2,8 3,5 7. A folyó fizetési mérleg hiánya (milliárd dollár) 1,0 1,9 2,5 8. Külföldi működőtöké beáramlása (milliárd dollár) 1,8 1,5 1,5 9. A dollár hivatalos középárfolyama az időszak végén (forint) 202 219' 240 10. A nettó átlagkereset indexe 124,1 118,8 114-115 11. Fogyaszlói árindex 118,3 114,3' 109 A tényadatok forrása: KSH. GM, MNB A százalékos adatok az elózd év azonos időszakához viszonyítják a táblázatban szereplő folyamatokat. a) Tény b) Tényszám, amely tartalmazza a Postabankkal, az MFB-vel és az ÁPV Rt.-vel kapcsolatos rendkívüli, jellemzően konszolidációs kiadásokat. Ezek nélkül a,hiány 473,8 milliárd forint. 977141686500299026

Next

/
Thumbnails
Contents