24 óra, 1997. december (8. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-01 / 280. szám

2. oldal 24 Óra — Megyei Körkép 1997. december 1., hétfő Hírcsokor Bábolna. A gyermekön- kormányzat képviselői meg­tartották első jelentős önálló rendezvényüket. Szombaton délelőtt bakonyszombathe- lyi fiatalokat láttak vendé­gül a bábolnai Szabadidő Központban. A szombathe­lyiek tapasztalatcserére ér­keztek, mert településükön követni kívánják a bábolnai példát. Bakonyszombathely. Az általános iskola szülői mun­kaközössége rendezett Kata- lin-bált a nemrég megújult művelődési ház összes ter­meiben a november 29-ről, 30-ra virradó éjszakán. A bevételt a tanulóifjúság programjainak segítésére fordítják. Tárkány. Az általános is­kola korábbi igazgatója egy budapesti pedagógiai inté­zetben talált alkalmazást. Megüresedett helyére Né- medi Györgynét bízták meg az igazgatói teendők ellátá­sával. 1998. augusztus else­jével az álláshelyet - a ter­vek szerint szolgálati lakás biztosítása mellett - megpá­lyáztatják. Tatabánya. Az Óvárosi Ba­ráti Egyesület következő közgyűlése december 2-án 18 órakor lesz a TSC szék­házában, ahová szeretettel várnak minden óvárosit. Esztergom. A Duna Mú­zeum-Európai Közép Galé­riában nyílik az esztergomi művészek Céhe téli tárlata december 3-án, szerdán, 17 órakor, a Kölcsey u. 2. alatt. A tárlaton az 1997-ben ké­szült munkákat állítják ki és árusítják. Megtekinthető december 21-ig, naponta 10-16 óráig. Munkanélküliek képzése A munkaügyi központ az alábbi képzéslehetősége­ket nyújtja a munkanélkü­liének. A tanfolyamok de­cemberben indulnak. Tata-Oroszlány-Tatabánya: Személy- és vagyonőr. Tatabánya: Minősített hegesztő, CO-hegesztő, idegenforgalmi ügyintéző, számítógép-plusz idegen- nyelv-ismeret, mérlegképes könyvelő, felsőfokú prog­ramozó, középfokú nyelv­vizsgára felkészítő Szakkép­zetteknek, vállalkozói isme­retek, féjnforgácsoló, vala­mint minősített hegesztő tar­tós munkanélküliek részére. Tata: AWI-hegesztő, va­lamint varrómunkás. Esztergom: Alapfokú számítógépkezelő, valamint számítógép-plusz idegen- nyelv-ismeret. A munkaügyi központ kéri, hogy az érintettek mi­nél előbb jelentkezzenek a tanfolyamokra. A városi ki- rendeltségeken hétfőtől pén­tekig 8-12 óráig fogadják az ügyfeleket. Az egykori tanítóra, sportemberre emlékeztek az ácsiak Szigorú volt, mégis nagyon szerették Gombás Istvánra (1914-1980), Ács egykori kiváló tanítójára és sportvezetőjére emlékeztek szombaton délután a község reformá­tus templomában. Az istentiszteleten és az emléktábla-avatáson rengetegen voltak. Ebből következtetni lehetett arra, hogy a tele­pülésen sokan elismerték munkáját, köztiszteletnek örvendett kus plébános szentelte fel és ál­dotta meg. Péntek Lőrinc polgármester Gombás István családjának át­adta az Ácsért emlékplakettet. A sportemberről elnevezett ván­Csere János orgonajátéka, majd a helyi Quodlibet énekkar mű­sora után Molnár István refor­mátus lelkész prédikációjában arról beszélt: Gombás Istvánra nagy szerep jutott abban, hogy Ács sokat fejlődött. Mindenki­nek példát mutatott, s nem csak az iskolában emlegették nagy betűvel Tanítóként. Élt-halt a sportért, sportszeretete magával ragadta a gyerekeket. A 70 éves jubileumát ünneplő Ácsi Kini­zsi SC alapítótagja volt, sokat köszönhetnek neki. Akik nem ismerték Gombás Istvánt, azok is megtudhatták, hogy következetesen szigorú volt, mégis rajongtak érte a gyerekek. Méltán lehetett rá felnézni. Az emléktábla előtt Balogh Ferenc, egykori tanítványa em­lékezett vissza a tánító pályafu­tására. Megemlítette, hogy olyan diákok kerültek ki „szár­nyai” alól, akik ma meghatá­rozó szerepet töltenek be a nagyközség életében. A táblát Varga József Ká­roly, a helyi Vállalkozók Ipar­testületének elnöke leplezte le, majd Csermely Károly katoli­dorserleget a 13 éves, a Ferenc­városban futballozó Szálai Ta­más vehette át Pável Istvántól, aki az ’50-es években szintén az FTC-ben rúgta a labdát. (Szálai Tamásról all. olda­lon olvashatnak.) Új név: Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Dudari bányászok a VÉRT-nél? Pénteken este fejezte be munkáját a Bányaipari Dolgozók Szak- szervezeti Szövetségének XXVII. Kongresszusa. A tanácskozáson részt vett Horn Gyula kormányfő, aki a vitában is felszólalt A beszámolóból és Schalk­hammer Antal, a BDSZ elnöke kiegészítéséből kiderült: az előző kongresszus óta a bányá­szatnak számos problémával kellett megbirkóznia. A BDSZ- nek az Antall-kormány idején elsorvasztásra ítélt iparág megmentésén kívül a szakszer­vezet legitimitásáért és a tagság bizalmáért is meg kellett küz­denie. A korrupciótól sem men­tes magánosítás közvetlenül érintette a bányászatot. A szak- szervezet a negatív hatások csökkentését tűzte ki maga elé az elmúlt időszakban, ez a fel­adata a jövőben is. Munkahelymegtartás A Szövetségi Tanács beszámo­lója érintette a bányaipari szak­képzés visszafejlődéséből eredő veszélyeket. A felszóla­lók ennek nagy jelentőséget tu­lajdonítottak, hiszen szakkép­zett munkaerő híján a tulajdo­nosok .joggal” alkalmaznak külföldi vendégmunkásokat, a hazai munkavállalók elől el­véve a lehetőségeket. Az egyik felszólaló nehezményezte, hogy bankkonszolidációra és a rossz privatizációkra többet költ az állam, mint a bányászok munkahelyének megtartására. Többen a kormányt hibáztat­ták a kialakult helyzetért. A do­rogi küldött szóvá tette, hogy ezek a bányászok nem a kiseb­bik koalíciós pártra szavaztak a választások idején. Egy másik bányász kijelentése figyelmez­tetésnek tűnt: „A kinyújtott bal előbb-utóbb ökölbe szorul!” A kormányfő párhuzama Horn Gyula elismeréséről bizto­sította az áldozatot vállaló bá­nyászokat, de azt is hangsú­lyozta, hogy a kormány nem haj­landó az adófizetők pénzén vesz­teséges ágazatot finanszírozni. Kijelentette, hogy hiba volt párt- politikai vagy népszerűségi okokból engedni a jogtalan köve­teléseknek a székesfehérvári ro­mák esetében, és a jövőben a kormány elutasítja minden ki­sebbség és bármilyen érdekcso­port hasonló akcióját. A küldöt­tek egy része ezt úgy értékelte, hogy a kormányfő párhuzamot vont a romák lakásszerző akciója és a munkahelyéért aggódó bá­nyász harca között. A kongresszus egyetértett ab­ban, hogy csökkenteni kell az in­tegráción kívül rekedt bányák körüli feszültségeket. Az útkere­sés eredményeként az utcára ke­rült dudari bányászok a VÉRT- nél talán munkára találnak. Hatékonyabb képviselet A beszámolóból kiderült, hogy a szövetség eddigi struktúrája el­lentmondásoktól terhes. A kong­resszus úgy döntött, hogy meg­újítja a szakszervezet szervezeti és működési rendszerét. A válto­zások leglátványosabb eleme a nagyobb nyitottságot feltételező névváltozás. A bányászok ezen­túl a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szö­vetségének tagjai. A kongresszus az eddigi 51-ről 81-re növelte a Szövetségi Tanács létszámát, így hatékonyabbá válik a területi képviselet. Az elnökség döntés­előkészítő és részleges döntési jogkört kapott. Schalkhammer Antal, akit pénteken megerősítettek elnöki tisztségében, hangsúlyozta: a szakszervezetnek szüksége van a fiatalokra. Fontos feladat a tag­ság növelése, az érdekvédelem, a munkahelyek megtartása, ugyanakkor a szakszervezet nem függetlenítheti magát a gazda­sági környezettől. f-oit Nagyigmándon kevés az életképes nagyságú birtok Megtartotta novemberi testületi ülését a nagyig- mándi önkormányzat. A képviselők - az intézmé­nyek biztonságos működtetésének biztosítása mel­lett - a jövő évre a csatornázás, mint kiemelt beru­házásra koncentrálták a szóba jöhető erőforrásokat. A szociális és környezetvédelmi feladatok meg­vitatása mellett meghallgatták a helyi gazdajegyző, Tomcsák Gyula beszámolóját is. Nagyigmándon egy szövetkezet, két kft. három bt. tizennyolc egyéni vállalkozó és ötszázötvennyolc őstermelő foglalkozik mezőgazdasági termeléssel. A gondok szinkronban vannak az országos jelenségekkel. Sok az elavult mezőgazdasági gép, kevés az életképes nagyságú földbirtok. Kevés jut műtrágyára, nö­vényvédelemre, alig van istállótrágya. Szarvasmarhát nehéz eladni, sertést csak na­gyobb tételben érdemes hizlalni. A termőtalaj kifá­radt, állami támogatás nélkül aligha lehetséges eu­rópai színvonalat, netán a ’80-as évekét elérni. Sokan várnak arra is, hogy a megyei földműve­lési hivatal meghozza az idáig elmaradt földkiadási határozatokat. Szólt a gazdajegyző a megyei agrár­kamara jogosítványairól az agrárfinanszírozások­kal, kölcsönökkel, közvetlen támogatásokkal kap­csolatban, melyeket - vélekedése szerint - sokkal többször kellene igénybe venni. S. K. Szív küldi... 0 Székely Andrásnak, Oroszlány, Dó­zsa Gy. u. 20-ba. Jó erőt, egészséget, bol­dog életet kívánok névnapod alkalmából, tiszta szívemből: feleséged, Marika, fia, V Béla, menye, Ani, unokái, Bélus, Zolika. 0 Ifj. Székely Andrásnak, ifjabb Szé­kely Andrásnak és Székely Andrásnénak, Oroszlány, Kazinczy út 20-ba. Szívből jövő szeretettel kívánunk minden szépet, jó erőt, egészséget névnapotok alkalmából Erzsébet- és András-napra. Anyu, apu, öcséd, Béla és csa­ládja. 0 N. Melindának, Tatabányára. 18. szülinapod és 19. névnapod alkalmából sok boldogságot kívánunk. Minden jót az Életben! Sok puszi: anyu, Csilla, Chalie. 0 „Catania”. Kislányunknak névnapjára és születésnap­jára, kisunokánknak, Elykének névnapjára sok boldogságot kíván: mama, papa, dédi. Nagyon szeretünk benneteket. 0 Róth Ferencnek, Tárkányra. Két szó van az életben „mindig és soha”. Légy boldog mindig, de boldogtalan soha. Névnapod alkalmából nagyon sok szeretettel kö­szöntünk, hosszú, boldog életet kívánunk. Szeretőfelesé­ged és lányaid: Renáta, Noémi. 0 Kárász Ildikónak, Alkotmány út 57-be, és Ferenc­nek, Dózsákért 54-be. Drága gyermekeim 23. születés­napotok alkalmából szívből gratulálok, jó egészséget, és az életben minden jót kívánok. Szerető édesanyátok. 0 Bús-mogorva Petikének. Ha még egyszer duzzogsz, akkor a csizmádba csoki helyett szenet teszek. A Mikulás. 0 Kincsem. Továbbra is Te vagy nekem a legfontosabb a világon. Nagyon szeretlek. Kicsid. 0 Szász Ferencnek és feleségének. Anyu, apu. 26. há­zassági évfordulótok alkalmából sok szeretettel gratulá­lunk, és kívánunk még sok boldogságot. Szerető lányai­tok: Edina és Judit. 0 Radics Lindának, Tatabányára, a Gál ltp. 201-be. 4. születésnapod alkalmából szívből gratulálunk. Mama, köröszt és Béla. • 0 B. Katinak, Oroszlányba. Boldog névnapot kívánok. Nagyon-nagyon szeretlek. Picid. 0 Édesanyámnak (Papásmamának). Névnapja alkal­mából sok boldogságot, kitartást és egészségben eltöl­tendő hosszú életet kíván: lánya, veje és unokái: Katika, Ágika és Csabika. 0 Karajz Katalinnak, Sárberekbe. Névnapodon szere­tettel köszöntünk. Nagy Zoltán, Móric, Öcsi. 0 Nagyné, Erzsikének, valamint Nagy Erzsébetnek. Névnapjuk alkalmából kívánunk jó egészséget, hosszú életet, családjuk, valamint kultúrcsoportunk körében. (KPVDSZ dalköre.) 0 Egy romantikus srácnak. Szeretlek kedvesem, szeret­lek tégedet, mind embernek csak szeretnie lehet. B. A pillangók szabadok - Leonard Gershe A pillangók szabadok című, korábban már nagy sikert aratott darabját mutatták be Tatabányán, a Jászai Mari Színház és a Függet­len Színpad közös produkciójában. A fiatal színészek hiteles előadásában az ifjúságnak szóló keserédes vígjátékot látha­tott a nézőtéren ülő javarészt kamasz korosztály. Képünkön a két főszereplő, Welker Gábor és Kontha Nelli, fotó: k. t. j. In-WestKft. 2800 Tatabánya, Szanatóriumi út 8. Számunkra az ön kényelme és biztonsága a legfontosabb. Ezért a november 15. és december 31. között megrendelt Ford Mondeohoz most 4 db Michelin téli gumit adunk ajándékba. Jövőbe vezet Varga József Károly és Lukács László koszorúz fotó: kiss t. j.

Next

/
Thumbnails
Contents