24 óra, 1997. december (8. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-01 / 280. szám

Vili. ÉVFOLYAM 280. SZÁM ÁRA: 35 FORINT Hegedűs Csilla ■karate EB-bronz (9. oldal) KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Nyolcvanmilliós támogatás - Két éven belül visszavárják Megállapodás a Vaszary Kolos Kórház ügyében - Szigorú feltételek A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat egyszeri, 80 millió forintos támogatást kap, amelyből ki tudja fizetni az esz­tergomi Vaszary Kolos Kórház dolgozóinak bíróság által meg­ítélt, több év óta hátralékban lévő ügyeleti díjait. Az összeg már a mai napon a testület rendelkezésére áll. Az erről szóló megállapodást szombaton Budapesten írta alá Kökény Mihály népjóléti mi­niszter, a megyei közgyűlés el­nöke, dr. Kovács György Zol­tán, valamint Esztergom pol­gármestere, dr. Könözsy László és Dorog polgármestere, dr. Tittmann János. Kökény Mihály nyomatéko­san hangsúlyozta: egyedi, kivé­teles és megismételhetetlen esetről van szó. A támogatást huszonnégy hónap alatt, egyenlő részletekben kell visz- szatéríteni. A megállapodást feltételekhez kötötték, amelyek érvényesülését a népjóléti tárca és az Országos Egészségbizto­sítási Pénztár közösen ellen­őrzi. Kökény Mihály elmondta: a feltételek között szerepel, hogy az esztergomi kórház gazdálkodásának irányítására önkormányzati biztost nevez­nek ki, akinek haladéktalanul likviditási tervet kell készítenie, és annak végrehajtását a kór­házfenntartóval együtt meg kell kezdenie. A miniszter szólt arról is, hogy szakmai szempontból fe­lülvizsgálják a kórházban cím­zett támogatásból folyamatban lévő beruházást, mert elképzel­hető, hogy indokolt annak gyorsított, de nem az eredeti tervek szerinti befejezése. A kórházfenntartó vállalta to­vábbá azt is, hogy átalakítja az intézmény vezetési szerkezetét és menedzsmentjét. Csak a 24 ÓRA olvasóinak Rudlof Tibor, a megyei önkormányzat főjegyzője a döntéssel kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta lapunknak:- A tárgyalások eredményeként sikerült mindkét fél számára megfelelő megállapodást kötni. Mivel egyedi problémakezelés­ről van szó, köszönettel tartozunk a népjóléti kormányzatnak, a miniszter úrnak és közvetlen munkatársainak. A kölcsön, amely a lap megjelenésekor már megérkezik, lehetővé teszi a helyzet normalizálódását, a dolgozók díjainak kifizetését. Hétfőtől megkezdődik egy szigorú szerkezetátalakítás, amely megteremti az alapját a hosszabb távú kölcsönök vissza­fizetésének. Tény, hogy koncentráltabb betegellátás és nagyobb teljesítmény válik szükségessé az intézményben. Lelkigyakorlat Ladocsi Gáspár tábori püspök Tatán, a Kapuci­nus templomban tartott lelkigyakorlatot adventkor Meleg téma a Casinóban Kedden reggel 9 órától Tata­bánya távhőellátásának jele­néről és jövőjéről rendeznek szimpóziumot a Bánhidai Erőmű Casinójában. A ren­dezvényt Bencsik János pol­gármester nyitja meg. Töb­bek között előadást tart Ta­pló Tiura, a Wärtsilä NSD OY területi kereskedelmi igazgatója, korreferátumot Schalkhammer Antal és Sza- lay Gábor országgyűlési képviselő. Kéri Galéria -fények és formák Képző- és iparművészeti ki­állítás és vásár nyílik decem­ber 4-én délután 5 órakor Ta­tabányán, a Kéri Galériában (Kereskedelmi és Vendéglá­tóipari Szakközép- és Szak­munkásképző Iskola aulája). A kiállítók: Ivancsics Péter kerámikus, valamint az Ari Art képző- és iparművészeti szabadiskola Pápáról. IDŐJÁRÁS 5, 6 C-fok (Részletes idó'járás-eló'rejelzé- sünka 12. oldalon.) „Téged vár epedve a halandók lelke, jöjj el, jöjj el, édes Üdvözítőnk!” Advent a pápa nagykövetével II. János Pál pápa a most kezdődő egyházi évet a Szentlélek esztendejének nevezte el. így 1998. is része a 2000. év karácsonyára, Krisztus születésének nagy évfordulójára való készülődésnek. Az Esztergomhoz közeli, hegyek között megbúvó kis falu, Pilisszentlélek plébánosa erre az alka­lomra, advent első vasárnapjára a Szentatya magyarországi nagykövetét, a pápai nuncius hívta meg: imádkozzék együtt a többnemzetiségű, szlovák, német, magyar közösséggel. Sok érdeklődő volt a templomban Adventus Domini - az Úr eljöve­tele. A kereszténység Krisztus kettős eljövetelét tanítja; az elsőt, megtestesülését és születését ka­rácsonykor ünnepeljük. A máso­dik az ítélet napja, a végső elszá­molás ideje. Az ünnep az első századokból ered, szelleme az örvendő vára­kozásé és a bűnbánaté. Ez hatotta át a pilisszentléleki vasárnapot is, amikor Karl Josef Räuber pápai nuncius, oldalán Szeifert József pilisszentléleki plébánossal, paptársaival és szeminaristák- kal megérkezett az intim terű, gyönyörű templomba. Szentbe­szédében így szólt a hívekhez.- A legszentebb és a legma- gasztosabb, amit egy plébániáról mondhatunk: imádkozó közös­ség. Hasonlóak vagytok a jeru- zsálemi gyülekezethez, akikről a következőképpen szól a Szent­írás: Az apostolok cselekedetei között: mindannyian egy szív­vel, egy lélekkel, álhatatosan imádkoztak. Imádságuk célja a Karl Josef Räuber Szentlélek eljövetele volt. A szertartást követően a vendég részt vett a helybeliek körmenetén, amelyet a pálos szerzetesek kolostorának rom­jaihoz vezettek. Ajkukról több nyelven zengett a legszebb evangéliumi ének: Harmatozzatok, égi magasok! Téged vár epedve a halandók lelke, jöjj eljöjj el, édes Üdvözítőnk!” Lakóházak épülnek a tatai szőnyeggyár helyén A több mint száz évet megért tatai szőnyeggyár felszámolása ugyan még nem fejeződött be, de a terület hasznosításával már hónapok óta aktívan foglalkoznak a cég Szombathelyen élő új tu­lajdonosai. Elképzeléseik szerint kezdetben a raktárak, később pedig az üzemcsarnokok helyén is lakóházak épülhetnének. A vállalkozási szabadságot segí­tendő azt is jelezték, hogy a Fé­nyes fasor, a Csapó utca, a Ma­lom-patak és a Berta-malom ha­tárolta területen ipari létesítmé­nyek és intézmények is elhe­lyezhetők lennének. A felsorol­tak megvalósítása érdekében el­kerülhetetlen az érvényben lévő általános rendezési terv mielőbbi módosítása, amely szerint a szó­ban forgó ingatlan jelenleg kizá­rólag ipari terület és véderdő. Ennek megtartása ma már az épített környezet alakítása és vé­delme szempontjából sem szol­gálja a város érdekeit, ezért a képviselők hozzájárultak a mó­dosításhoz. Elfogadták azt a ja­vaslatot is, hogy a megszokottól eltérő építési telkeket alakítsanak ki, mégpedig úgy, hogy idővel ott egy lakósziget jöjjön létre. Azért is célszerű ez, mert a korábban ipari területként hasz­nosított térség lakó- és intéz­ményterületek közé ékelődik, ha­táros az üdülőterülettel és a köze­lében helyi védettségű termé­szeti értékek vannak. P. P. Bábolnán Nagy Gábor az új vezérigazgató Vajon mit hoz a táskájában az új vezető? fotó: kiss t. j Rendkívüli közgyűlést tartottak vasárnap a Bábolna Részvény- társaságnál. A tanácskozás célja az volt, hogy meghatá­rozza a mezőgazdasági nagy- vállalat reorganizációs prog­ramját, valamint a lemondott, korábbi vezérigazgató, dr. Pa- pócsi László utódját megválasz­sza. A késő délutánba nyúló ér­tekezlet során a küldöttek, a résztvevők harmincnyolc hatá­rozatot hoztak. A legfontosabb: a cég élére, a főtulajdonos ÁPV Rt. javasla­tára, dr. Nagy Gábor egykori ■ vezérigazgató-helyettes került. (Részletek a 3. oldalon.) Könyvet írtak Cziborról A napokban már kapható lesz Czibor, dribli az égig címmel lát napvilágot egy könyv a na­pokban a nemrég elhunyt kiváló komáromi sportemberről. A szerző Szölló'si György. Az Aranycsapat egykori balszélsője, Czibor Zoltán gyermekkorát, pályafutását, a Spanyolország­ban eltöltött éveit, komáromi életét mutatja be 280 oldalon. Csaknem 150 fotót láthatnak azok, akik fellapozzák a kötetet, s még Czibor bizonyítványán is „csemegézhetnek”. A hajdani labdarúgó tisztelői Szepesi György visszaemlékezését, dr. Szöllősy Ferenc, Komárom jegyzője élményeit, s Both József edző tanulmányát is elolvashatják. A véleménynyilvánítást nem lehet megtiltani Vita a dorogi aláírások körül A dorogi önkormányzati képviselők legutóbbi ülésü­kön megtárgyalták azt az aláírásgyűjtő akciót, amely a - Richter-részvények értéke­sítése kapcsán - lemondásra felszólított képviselő-testület támogatására bontakozott ki a bányászvárosban. Ottné Hernik Anolita vissza­utasította azt a módszert, hogy az intézményekben, az idősek klubjában vagy a sportkörnél aláírásokat gyűjt­senek a testület védelmére. Kövecs Károly képviselő arra szólította fel a testületet, hogy határolja el magát ettől az akciótól, és hívják föl a la­kosság figyelmét arra: ilyen módon ne nyilvánítsanak vé­leményt. Szegi János kérdésére dr. Tittmann János polgármester elmondta, tudott arról, hogy a lakosság különböző csoport­jai így nyilvánítják ki bizal­mukat. A véleménynyilvání- } tást senkinek sincs joga meg­tiltani. Ezeket az aláírásokat sem ő, sem a testület nem használta fel, nem publikálta. Ezt eddig csak a sajtó - nega­tív előjellel - közölte. Szalánczay Péter alpol­gármester szintén tudott ezekről az akciókról. Véle­ménye szerint a lakossági véleménynyilvánításnak nem a munkahely kell, hogy a színtere legyen. Látta az íveket, amelyekben így is, úgy is állást foglaltak az alá­írók, de ezt ő nem használta fel. Kovács Lajos tanácsnok visszautasította azt, hogy a sajtóban általánosságban je­lentették ki: aláírásgyűjtések folynak a város intézményei­ben. Az irányítása alatt álló iskolában soha nem gyűjtöt­tek aláírásokat. Ezt követően dr. Haller Zoltán, a térség országgyűlési képviselője kért szót, és nagy­rabecsülését fejezte ki a testü­letnek az eredményes munká­ért. Cs. R.

Next

/
Thumbnails
Contents