24 óra, 1997. november (8. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-01 / 255. szám

Vili. ÉVFOLYAM 255. SZÁM ÁRA: 35 FORINT 1997. NOVEMBER 1., SZOMBAT Diana hercegnő emlékére (9. oldal) KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Csak a 24 ÓRA olvasóinak Csecsének fogságában Tizenegy napja várják haza, Tatára Tizenegy nap telt el azóta, hogy a tatai Oláh István em­berrablók fogságába esett a csecsenfóldi Groznijban. Ott, ahol már nincs háború, de fegyverek árnyékában élnek az emberek. Oláh István az ökumenikus sze­retetszolgálat önkénteseként dolgozott Groznijban. Társával együtt elrabolták. Ma sem tudni, hogy miért, csak találgatni lehet az okokat, de senki sem tud még biztosat. Tatán élő felesége sem, aki három közös gyerekükkel együtt és a korábbi házasságból származó Dániellel és András­sal mindenki másnál jobban válj a a megnyugtató hírt, ami egyelőre késik. E nehéz órákban beszélget­tünk a család hihetetlen erejű összetartójával, Nagy Edinával. Más lapoknak nem nyilatko­zott. (írásunk a 3. és a 4. oldalon.) Lakossági bejelentésre ugrottak a rendőrök Fegyvertár Nyergesújfalun Lakossági bejelentés nyomán - október tizenharmadikán - váratlan házkutatást tartot­tak a nyergesújfalui rend­őrőrs nyomozói I. F. helyi la­kos lakásán. A házkutatás során a konyha- szekrényből lefoglaltak egy Frommer Stop Baby 7.65 mil­liméteres kaliberű pisztolyt és 28 darab Browning töltényt. Ugyancsak Nyergestíjfalun került elő Sz. M. lengyel állam­polgár tartózkodási helyén egy PA-63 típusú, 9 milliméteres pisztoly 30 darab Makarov tí­pusú tölténnyel és egy darab USSR gyártmányú, 22-es kali­berű sportpisztoly, 85 darab 22- es RÉM gyártmányú tölténnyel. A lefoglalt fegyverek, illetve lőszerek vizsgálata még tart. Mindkét személy ellen bün­tetőeljárást indítottak, vissza­élés lőfegyverrel és lőszerrel bűntette elkövetésének alapos gyanúja miatt. knl Csolnoki koszorúk - Emlékünnepséget tartottak tegnap a faluban. Megkoszorúzták a Rákosi-korszak politi­kai foglyainak emléktábláját. A községben működő tábor lakói 1956. október 31-én nyerték vissza szabadságukat. Képünkön Bérces József polgármester és Mayer István ön- kormányzati képviselő koszorúz. fotó: mónos qábor Oroszlányi NATO-est - Több száz érdeklődő jelent meg tegnap este az oroszlányi művelődési házban azon a fórumon, amelyen a NATO-csatlakozásról esett szó. Keleti György honvédelmi miniszter vendége volt hazánk brüsszeli NATO-nagykövete, az ameri­kai és az angol katonai attasé. Képünkön: Szurgyi Á. Árpád ezredes, amerikai katonai at­tasé, Székely Antal polgármester, Keleti György, Simonyi András NATO-nagykövet, Ho- vard Stephens ezredes, angol katonai attasé. fotó: mónosg. Kétmillió forintot kapnak a dorogi focisták - Elutasított kamatkövetelés Később tárgyabiak a GlobexrőL A dorogi önkormányzati képviselők pénteki ülésükön egyebek mel­lett arról döntöttek, hogy az eddig megszavazott támogatások ki­egészítéseként a Dorogi Sportegyesület kézilabda-szakosztályának 600 ezer, a labdarúgó-szakosztálynak 2 millió forintot utalnak át A labdarúgók hétmillió forintót kértek, a szintén NB I. B-s kézi­labdázók 600 ezret. Az oktatási, közművelődési, sport- és külkapcsolatok bizott­sága az utóbbi összeg kifizeté­sét feltételek nélkül javasolta a képviselőknek az általános tar­talék keretből. A labdarúgóknak - két el­lenvéleménnyel és négy tartóz­kodással - megszavazott két­millió forinttal a Dorogi Sport­egyesület ügyvezető elnökének el kell számolnia. A testületi ülésre szóló meghívóban a 10. napirendi pontként ez szerepelt: A Glo- bex Brókerház Rt. 1997. októ­ber 17-ei ülésének jegyző­könyve, záradékkal ellátott megállapodásának vélemé­nyezése, illetve aláírása. Dr. Tittmann János polgár- mester javaslatára ez a téma le­került a napirendről. Hétfőn több bizottság együttes ülésen tár­gyalja a kialakítandó véleményt, a képviselők várhatóan rendkí­vüli ülésen vitatják meg a bizott­sági javaslatokat, és döntenek. Egy újabb témában a testület elutasította a Magyar Aszfalt Kft. 5 millió 347 ezer forintos kamat- követelését. -efká­Kibővített elnökségi ülés Tatabányán, a TESZÖV-nél Az agrártörvény célja: kiszámíthatóság A mezőgazdasági szövetkezeteknél a ’80-as években erős törekvés volt, hogy a társaság korlátlanul rendelkezhessen vagyonával, be­leértve a közös vagyon személyekre szóló nevesített részét is. 1989- ben részleges elismerést kapott ez az óhaj, a vagyon 50 százalékos nevesítése kapcsán. Az 1992-es II. szövetkezeti átmenetet szabá­lyozó törvény azonban szellemében már egészen más volt - hang­zott el tegnap a TESZÖV tatabányai fórumán. Az 1992-es törvény kimondott célként a téeszek megszünteté­sét jelölte meg. A vagyonosztás későbbi fe­szültségei azonban nem érde­kelték sem a politikát, sem a jogalkotást. Most, hétévi rom­bolást követően elkezdődhet az építkezés az ágazatban. Az új agrártörvény-tervezet pedig a fejlesztés további szándékát hi­vatott fenntartani. Tegnap a Komárom-Eszter- gom Megyei Mezőgazdasági Szövetkezők és Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetsége (TE­SZÖV) székházában a többi között erről is tájékoztatta a szakembereket dr. Orosz Sán­dor, az Országgyűlés Mezőgaz­dasági Bizottságának elnöke. (További részletek a 7. olda­lon olvashatók.) Az MNB hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Angol font 325,55 Francia frank 33,67 Japán jen (100) 162,34 Német márka 112,82 Olasz líra (1000) 114,94 Osztrák schilling 16,03 Svájci frank 138,40 USA-dollár 195,02 ECU 222,28 IDŐJÁRÁS 5, 7 C-fok (Részletes időjárás-előrejelzé­sünk a 12. oldalon.) A legjobb takarékosok Tegnap a takarékossági vüágnap alkal­mából a győri Nemzeti Színházban rende­zett ünnepséget az Országos Takarékszö­vetkezeti Szövetség. Egyebek mellett ki­tüntetéseket adtak át, és kihirdették a rajzpályázat eredményét. Megyénkből arany fokozatú kitüntetést ka­pott: Bocskáné Pénzes Margit, a Komárom és Vidéke Takarékszövetkezet ügyvezető igazgatója. Ezüst fokozatú kitüntetést Zsirkai Lászlóné, az Esztergom és Vidéke Takarék- szövetkezet kirendeltségvezetője vehetett át. A Pilismarót-Dömös Takarékszövetkezet fő­előadója, Szepesi Zoltánné bronz fokozatú kitüntetést kapott. Az országos rajzpályázaton a Bököd és Vi­déke Takarékszövetkezet pályázata a 12. he­lyen végzett: a 10 ezer forintos díjat Nagy Barbara, a bokodi Móra iskola tanulója kapta, s 5 ezer forintot nyert az iskola is. * * * Régi hagyomány az OTP megyei igazgatósá­gán, hogy e napon virágcsokorral köszöntik az első olyan ügyfelet, aki betétet helyez el a pénzintézetnél. Tegnap Gerencsér Zitát kö­szöntötte virágcsokorral Zantleitner Já- nosné igazgatóhelyettes. Gerencsér Zita (balra) virágot kap Ismét választásra készülhetnek a süttőiek Miután a süttői önkormányzati képviselő-testület - ebben a vá­lasztási ciklusban már másodszor - feloszlatta önmagát, a Duna- parti településen ismét időközi helyhatósági választásra készülnek. Simon János, a helyi választási bizottság elnöke lapunk érdek­lődésére elmondta, a falu sza­vazásra jogosult állampolgárait november 16-án hívják az ur­nákhoz az idősek klubjában, il­letve a Rákóczi Ferenc Általá­nos Iskola egyik osztályában. A kilenc képviselő-testületi helyre huszonhármán pályáz­tak. A jelölőívek átvizsgálása után kiderült, hogy a szavazó- fülke magányában tizennyolc falubeliből választhatják majd ki a kilenc képviselőt. A polgármesteri székre a ko­rábbi polgármester, dr. Demény Ferenc és az önmagát feloszlató képviselő-testület tagja, Nagy Endre nyújtotta be igényét, -f­Mécsvilágnál Minden­szentek, ha­lottak nap­ja: akad-e ember, akit ne érintene ezen a hét­végén e két esemény? Fölfényese- dik a mécs­világ teme- tőszerte, friss csokrok, koszorúk díszí­tik szeretteink sírját. Emléke­zünk azokra, akikkel már soha nem találkozhatunk. Marad a kegyelet. Összeállításunkat a 2. olda­lon közöljük. Bokros-csomag és a gyes Szerdai számunkban írtunk a gyesen lévő édesanyák lehető­ségeiről, a nekik juttatott ösz- szegek felülvizsgálatáról. Az írásban megjelent adatok pontosítása szerint 1999. április 14-éig van mód a döntésre a Bokros-csomag előtti gyerme­kek esetében, de a visszamenő- legesség csak hat hónapra ter­jedhet. Ahogy Szám Jánosné, a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosító Pénztár álta­lános aligazgatója elmondta la­punknak, kinek-kinek a saját esete szerint van lehetősége ja­vítani a körülményein. Mivel kétféle gyest folyósí­tanak jelenleg, a családok érde­kében tehát érdemes a megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz fordulni - mint írtuk is. Értelemszerűen, amelyik családnál már lejárt a jogosult­ság, ebből a korrekciós lehető­ségből kimaradnak. Lezárják a fél utat Felhívás tüntetésre A METÉSZ Komárom-Eszter­gom megyei szervezete a ma­gyar termőföld védelme és az alacsony termékfelvásárlási árak miatt - a plakátokon meg­jelentekkel ellentétben - fél út- pályás tüntetést szervez a Tata­bánya irányából Vértesszőlős irányába vezető úton november harmadikán, 9-15 óráig. (írásunk az 5. oldalon.) Betyárpalánták telefonüzenetei Titokzatos telefonálók zaklat­ták csütörtökön Komárom bé­kés polgárait. Két iskolának üzenték, hogy másnap délelőtt bomba fog robbanni, a helyi totózó- nak megígérték, fegyveres rablás lesz ott. A lengyárban leállt a termelés - ugyancsak bombariadó ürügyén. A rendőrök eredményes nyomozás után egy lakáson megtalálták azt a készüléket, amelyből a hívások eredtek. Kiderült, hogy három gyermekkorú követte el a csínyt. A (telefon)betyárpa- lánták szüleik jelenlétében el­ismerték a nem mindennapi csínytevést. (Rendőrségi hírek-3. oldal.)

Next

/
Thumbnails
Contents