24 óra, 1997. augusztus (8. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-01 / 178. szám

Vili. ÉVFOLYAM 178. SZÁM ÁRA: 35 FORINT 1997. AUGUSZTUS 1., PÉNTEK KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI °^%£$ZTERG' Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Portalanítják Bánhidát - Mésztelepi csatornázás Az OTP-Bank kezeli a város milliárdjait Tatabánya Megyei Jogú Vá­ros Közgyűlése a képviselői szavazatok alapján tegnap tíz témakörben döntött, oly­kor sok vita, számos hozzá­szólás, kérdés után. Jól mondta egy vendég a szünet­ben: „Ez a testület egyre in­kább felnő a feladathoz. Sok szempontot figyelembe vesz­nek a köz érdekében.” A Ságvári úton 19 tömbépü­letben olyan központi fűtés lehetőségét teremtik meg, ahol a lakó, a tulajdonos, egyedi módon dönthet: igényt tart-e a szolgáltatásra? Azt fizeti, amit kért... Lakásonként 65 ezer forintot kell befizetni, sokkal többe ke­rül majd a belső fűtésszerelés, amely 150-200 ezer forintot kóstál. Erre talán a kamat nél­küli hitel feltételét is megte­remtik. Ezzel vége a kényszer­szolgáltatás abszolút korának, s az is igaz, hogy a fűtésszabály- zós, egyedi vállalású Ságvári úti lakások lesznek a legkapó- sabbak a panelekkel szemben. Bár bizonyos kényszer a mos­tani beruházásnál is létezik a többségi akarat kapcsán. Örömhír a bánhidaiaknak: nem csak a csatornázást oldják meg jövő év végéig: egyidejű­leg elkezdik 14, eddig földes útjának aszfaltozását. A 30 ki­lométernyi útból 20 kilométer­nyi járda is hiányzik. A lakos­ság hozzájárul a költségekhez. Máris csaknem nyolcvan szá­zalékuk vállalta a társulást, most még hatvanezer forintért, tízezer forint előleg befizetése után. Októbertől kétszeresét kell fizetni a tagságért. Bánhida és Kertváros érintett utcáinak teljes helyreállítása, vízelveze­tése, csatornázása félmilliárdba kerül. Az OTP nagy sikere Ha nem is sínen, de sín mellett van Mésztelep és a 6-os telep csatornázása, kellő előkészítés után kiíiják a pályázatot a megvalósításra. Kicsit több bizakodással léphet át a megyeszékhely a következő századba: 4 millió forintos telepítési költséggel, öt évre, korszerű informatikai központ létesítésével, kezelé­sével bízta meg az OTP-Bank Rt.-t, mely közmegelégedésre a város számlavezetője. Ezért esett erre a bankra a választás. A város negyvenegy intézmé­nyének zavartalan kiszolgálá­sára 40 számítógépet telepíte­nek, s a szerződési idő alatt legalább hatmilliárd forint költségvetési összeg sorsát, egy város működését szavatol­ják a gépteremben. Az lesz Ta­tabánya pénzügyi szíve. Tatabányai röplabdások A Vértes Volán Sportegyesület felajánlása alapján a közgyűlés köszönettel elfogadta, hogy az Inter Liga nemzetközi röplab- datomán a kiváló női csapat Ta­tabányai Vértes Volán Sport­egyesület néven szerepeljen. A képviselők a nevelőtestü­leti értekezletek s a vélemé­nyezési joggal élő szervezetek egyhangú javaslata után, szin­tén egyhangúan döntöttek ar­ról, hogy szeptembertől 2002. szeptember 31-éig Csabai Jó- zsefné legyen a Kodály Zoltán Ének-zene tagozatos Általá­nos Iskola igazgatója. A közgyűlés támogatást szavazott meg a lengyel ár­vízkárosultak megsegíté­sére. Kádár Péter Vaszary János tiszteletére A neves festőművész grafi­káiból - az alkotó tisztele­tére - hirdetett pályázatra érkezett művekből nyílik ki­állítás vasárnap délelőtt li­kőr Tatán, a várban - a me­gyei, a tatai önkormányzat, a Kernstok Alapítvány és a Kuny Domokos Múzeum támogatásával. Átadják a pá­lyázat díjait a kiemelkedő művek alkotóinak. Régi zenei dallamok Dömösön - Lant, koboz, csembaló, hárfa szólal meg nap mint nap Dömösön, az első ízben megrendezett Bozóky Mihály Nyári Zenei Akadémia hallgatóinak közre­működésével. A település híres tanítója, kántora volt a névadó a 18. században. Most L. Kecskés András lantművész vezetésével esténként a katolikus templomban adnak hangversenyt a zenei kurzus résztvevői. Képünkön: Buda Ádám és Benkő András fotó: kiss Két nap múlva kaptak szappant, fogkrémet - Hús még kellene Árvízkárosult lengyel gyerekek Tatán Látszatra nincs különbség lengyel és lengyel gyerek között Ta­tán, az Esély Budapest Alapítvány ifjúsági táborának árnyas fái alatt. Ám ha megtudjuk, hogy az egyik csoport tagjai eleve nyaralni jöttek, míg a másikhoz tartozókat azért küldték szü­leik, hogy a pusztító árvíz után jobban megóvhassák őket a fer­tőzésveszélytől, elgondolkodunk az életről, annak buktatóiról, a szülői szeretetről, a segítő szándékról. Mert ezek így, együttesen van­nak jelen több száz kilométerre otthonaiktól, amit az elmúlt na­pokban nem csak az Odera, de a Vidava és az Ovava nevű fo­lyók is elöntöttek. Wroclawból elsőként 44 tíz év körüli fiatal érkezett Tatára, de vannak sorstársaik Körtvélyes- pusztán és Kisorosziban is. Kísé­rőik olyan felnőttek, akiknek la­kása a tömbházak magasabb emeletein van, így abban nem tett kárt a hömpölygő áradat. A kitűnő feltételeket a Vörös- kereszt, az Országos Lengyel Ki­sebbségi Önkormányzat, illetve az önzetlen támogatók biztosít­ják. Szappant, fogkrémet és fog­kefét is csak két nap elteltével si­került szerezni, de étel-ital volt bőségesen, az első perctől. Húsra, húsárukra és tartós élelmisze­rekre ezután is nagy szükségük lenne. Azoknak is, akik otthon maradtak... A gyerekek többségének nincs zsebpénze, így nagy segítséget je­lent számukra, hogy a Kristály strandot üzemeltető Városgazda Kht. vezetői lehetővé tették a fürdő ingyenes használatát. A Vértes Volán ugyancsak fizetség nélkül biztosítja Kisorosziból Ta­tára szállítását egy másik cso­portnak. Aki még segíteni tud, je­lentkezzen a 383-478-as vagy a 310-318-as telefonszámon! Német katonaorvos-hallgatók a tatai dandárnál A müncheni Katonaorvosi Akadémia három hallgatója és a szövetségi hadsereg egyik ta­nára látogatott tegnap Tatára, a 25. Klapka György Gépesített Lövészdandárhoz. A vendégek magyarországi útjuk során a Magyar Honvédség egészség- ügyi helyzetét tanulmányozzák. A tatai laktanyában Mix Die­ter százados, a tanár, illetve Mirjam Rader és Eva Kirchrath ötödik évfolyamos hadnagy­nők, valamint Steffen Hahnen első éves törzszászlós hallgató tájékoztatót hallgatott meg a dandárról - a NATO-normák- nak megfelelően angol nyel­ven - majd megismerkedtek az alakulat segélyhelyével (a gyengélkedővel), valamint megtekintettek egy tábori kö­rülmények között felállított el­látóhelyet is. Mix Dieter fotó: haraszti Sport plusz sport Mai számunkban különle­ges csemegét kínálunk a sportrajongóknak. Színes, négyoldalas mellékletünk­ben tallózhatnak megyénk, az ország, valamint a nem­zetközi sportvilág legfris­sebb eseményeiről készített híreinkben, riportjainkban, tudósításainkban. Jazz Neszmélyen Nemzetközi jazz-fesztivál kezdődik ma este nyolc órá­tól Neszmélyen, a Benkó Dixieland Band koncertjé­vel. A háromnapos parádén fellépnek hazánk és a nagy­világ nemzetközileg elis­mert művészei. A vasárna­pig tartó rendezvény fővéd­nöke Magyar Bálint műve­lődési és közoktatási mi­niszter. A rendező Nesz­mély Barátainak Köre min­den érdeklődőt vár. Információs iroda Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által a megyei ügyfélszolgálati irodák működésére kiírt tendert az elmúlt év végén a Magyar Fejlesztési Bank Rt., a Konzumbank Rt. és a Regionális Fejlesztési Tár­saság alkotta konzorcium nyerte el. Megyénkben a Konzumbank Rt. tatai fiók­jában (2890 Tata, Ady Endre út 18., tel.: 34/384- 255) működik az ÁPV Rt. ügyfélszolgálata. Az iroda kiemelt feladata az ÁPV Rt. aktuális privatizációs tevé­kenységéről a lakosság, il­letve az érintett szakmai kör korrekt és gyors tájékozta­tása. Gitárest Az esztergomi XIII. nem­zetközi gitárfesztivál kere­tén belül szombaton 19 órá­tól gitárestet rendeznek a városháza dísztermében Ste­fan Weglowski és Zoran Du- kic közreműködésével. A művészek Bach, Ponce, Brouwer, Piazzola művei­ből adnak ízelítőt. A koncer­tet díjtalanul hallgathatják meg az érdeklődők. Esztergomi gitárfesztivál Július 30-án este elhangzott a fesztivál első és nagy sikerű koncertje. Először a 12 éves lengyel Stefan Weglowskyt hallották az érdeklődők. A szőke gitáros fiúcska benső­séges muzsikálással vará­zsolta el a közönséget. A fesztivál egyik művészeti ve­zetője, Wolfgang Lendle (Né­metország) következett. A ha­gyományos spanyol gitármű­vek között saját műve is el­hangzott, „Hormenaje Catalan” címmel. A koncert végén egy újabb nagy meglepetés: Bizet Carmenjének átirata, Carmen fantázia címmel. Tegnap délelőtt 10 órakor megkezdődött a gitárverseny. Az első forduló kötelező anyaga J. S. Bach VI. cselló­szvitjének gitárátirata (Prelu­Wolfgang Lendle dium, Sarabande és Gigue téte­lek.) A végeredményről később tudósítunk. M. É. Pick-kelnek a hamisítókra Több mint egymillió forint értékben foglalt le Budapes­ten hamisított Pick télisza­lámit a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a rendőr­ség az elmúlt napokban - je­lentette be tegnap Bihari Vilmos, a Pick Szeged Rt. vezérigazgatója. A Nagyvásárcsarnokban, a Lehel és a Bosnyák téri piaco­kon az ellenőrzések során 11 húsboltban mintegy 800 rúd hamis szalámit találtak. A bol­tok vezetői ellen az áru hamis megjelölése és a fogyasztók megtévesztésének alapos gya­núja miatt eljárást kezdemé­nyeznek. A lefoglalt termékek általános jellemzője, hogy a csomagolóanyag és az akasz­tózsineg eltér attól, amit a gyárban alkalmaznak, a szalá­mivégek lezárási módja is kü­lönbözik a gyári megoldástól. A hamisítók olyan címkéket raktak a szalámirudakra, ame­lyeket a gyárban már nem használnak, továbbá a lefoglalt ám egy részében marhahús-töl­telék is található, holott a sza­lámit sertéshúsból állítják elő. A hamisítókat keresi a rendőr­ség, a nyomozás eredményei­ről annyit hoztak nyilvános­ságra, hogy a hamis szalámitöl­teléket egy faházban készítik. Arról, hogy ez a faház hol ta­lálható, a tájékoztatón nem ad­tak felvilágosítást. Bihari Vil­mos elmondta: a Pick céget je­lentős kár érte a hamisítások miatt. A valódi termékek for­galomcsökkenése mellett nagymértékű a márka hímevét és a termék jó minőségébe ve­tett bizalmat romboló hatás is. Ma megyénkben all. Sachs-Unix Budapest-rali Fülöpék a csúcsra érhetnek Pénteken és szombaton 11. alka­lommal rendezik a Sachs-Unix Budapest-raliL Eredményei be­leszámítanak a nemzetközi Mit- ropa-kupa pontversenyébe. Az első napon kimondottan me­gyénk útvonalait érinti a ver­seny, amely a rali I-esek orszá­gos futama is egyben. Több mint száz ralis nevezett a versenyre, köztük megyénk autó­sai is. Á taijáni Fülöp-Iványi duó ezen a megméretésen célba érhet. Ha győznek, már nem lehet őket beérni, vagyis a rali I. újonca baj­nokként debütál az A6-os kategó­riában. Az oroszlányi Spindler ASE kettőse: Dibusz és Tenke szintén jól szerepelhet, miként a tatabá­nyai Matics-Árva duó is. A verseny rajtja Budapesten lesz a Pólus Center előtt 9.30- kor. Innen kezdve 12 gyorsa­sági szakasznak ad otthont me­gyénk. A menetrend: Őri­sáp-Bajót (első érkező autó várható ideje: 10.48), Lábat- lan-Bajna (11.16), Bajna-Hé- reg (11.49), Szomor-Máriaha- lom (12.22), Őrisáp-Bajót (12.55), Lábatlan-Bajna (13.23), Bajna-Héreg (14.01), Szomor-Máriahalom (14.34), Őrisáp-Bajót (15.07), Lábat­lan-Bajna (15.35), Bajna-Hé­reg (16.13), Szomor-Máriaha­lom (16.45). A 13. gyorsasági szakasz a Pólus Centeméi kez­dődik, és ott lesz a cél is. Forgalomkorlátozások: a Lábatlan-Ba- iót, Orisáp-Baiót, Baiót-Baina, Bajna-Héreg, Szomor-Máriahalom szakaszon 10-16 óráig nem lehet köz­lekedni. Javasolt útvonal: Tatabá­nya-Tata-Dunaalmás-Esztergom-Taiján -Szomor-Bajna.

Next

/
Thumbnails
Contents