24 óra, 1997. július (8. évfolyam, 151-177. szám)

1997-07-01 / 151. szám

éRseqi cÁioló (finden kedden 2.. oldal I. ÉVFOLYAM 151. SZÁM ARA: 35 FORINT 1997. JÚLIUS 1., KEDD KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI •ÉSZTER® Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja hhhimü a 24 Órával! Naponta kisorsolunk ELŐFIZETŐINK között 10 000 forintot! Nyereményakciónkat július 31-ír meghosszabbítottuk. A mai nyertes előfizető azonosító száma: Jelezze ELŐFIZETÉSI SZÁNDÉKÁT ingyenesen hívható telefonszámunkon 06-80/310-390 Rajt az árpatáblán - Tegnap reggel hét óra után egy­mást követve dübörgött elő a bartuseki gépműhelyből a hat Claas dominátor és a múlt évben vásárolt Mega kombájn. Ka­sza alá érett a plaisant fajta őszi árpa. A Komáromi Mg. Rt. kombájnosai megkezdték az aratást a Billegi-tó melletti táb­lán. (Beszámolónk a 3. oldalon.) fotó: Jusztin tibor Állomásátadás- Horn Gyulával (?) Tata. Pénteken délelőtt 9 és 10 óra között ünnepélyesen átadják az új vasúti állomásépületet és vezérlőközpontot. Az ünnepsé­gen a MÁV- és a szaktárca veze­tőin túl, várhatóan Horn Gyula kormányfő is részt vesz. Hídverőnapok- másodszor Neszmély. Péntektől három napon át, másodszor rendezik meg Neszmélyen a Dunán in­nen és túl lévő települések ma­gyar lakosainak kézfogó ünnep­ségét, nagyszabású vásár, nép­táncfesztivál, találkozósorozat keretében. Az ünnepi zászlófel­vonás pénteken délelőtt 9-kor lesz a neszmélyi Duna-parton, a Millecentenárium-parkban. Halpusztulás- tart a vizsgálat A tatabányai világbajnok semmire sem emlékszik Megállt a szívverése Fél év mérlege - Többmilliós munkaügyi bírság a megyében Munkáltatók törvénytelenségei Olcsó és kiszolgáltatott külföldiek Tegnap délelőtt fél éves értékelést tartott a megyei munkaügyi ellenőrzéseket végző nyolc szervezet a KEB munkaügyi köz­pontjában, Tatabányán. A közös erőfeszítések elsősorban a fe­ketemunka visszaszorítását célozták, de ugyanilyen súllyal esett latba a munkakörülmények törvényessége, túlmunka, pi­henőidő, szabadságolás, bérezés. Mint a tanácskozás szüneté­ben megtartott sajtótájékoztatón elmondták, rengeteg vissza­élésre, szabálytalanságra bukkantak. Nagy Ákos, a tatabányaiak junior világbajnok súlyemelője a hét vé­gén Szekszárdra utazott a Húsos­kupára. Csak szurkolóként, és hogy segítsen az ott fellépő húgá­nak, Szilviának. A verseny után nem sokkal rosszul lett, leállt a légzése, megállt a szívverése. A közelben lévő orvosok élesztették újra, majd a szek­szárdi, aztán a tatabányai Szent Borbála Kórházba szállították.- Érthetetlen, mi is történhetett vele - mondta Stark András, a TSC vezetőedzője. A kórházban arra panaszkodott, hogy izomláza van. Semmire nem emlékszik. Pócza Károly, az edzője ma vitte fel a Honvédkórházba, ahol há­rom napig átfógóan kivizsgálják. Nagy Ákos egyébként jól érzi magát, hihetetlen, hogy semmi jel nem utal arra, hogy a halál torká­ból tért vissza. Reméljük, hogy a történtek nem veszélyeztetik pá­lyafutását. (péntek) Tavaly ősztől új munkaügyi el­lenőrzési törvény van érvény­ben. A változások lényege az erők összpontosítása. Januártól a munkaügyi központ része az ellenőrzés. Az idén több ered­ményes, közös akció volt me- gyeszerte, s lesz a jelentős be­ruházásoknál, idegenforgalmi gócpontokban. Engedély nélkül A fél éves tapasztalatok szerint elsősorban az építőiparban sok a visszaélés, a bejelentés nél­küli munkavállaló. Második he­lyen a vendéglátás áll. Közér­dekű bejelentésekre is végeztek vizsgálatokat. A hat munkabiztonsági fel­ügyelő (az öt jelölttel együtt), 241 ellenőrzési napon 351 munkáltatót ellenőrzött a me­gyében. Háromszáznegyven alkalommal találtak szabályta­Az idén hét támogatásra lehet pályázatot benyújtani. A Terü­leti kiegyenlítést szolgáló fej­lesztési célú támogatásra a tár­sadalmi szempontból elmara­dott és jelentős munkanélküli­séggel sújtott települések ön- kormányzatai pályázhatnak. A Területfejlesztési Célelő­irányzat a gazdaságilag elma­radott, foglalkoztatási szem­pontból kedvezőtlen helyzetű területeken a beruházást meg­valósító önkormányzatok és vállalkozások támogatását szolgálja. A Gazdaságfejlesz­lanságot, 161 dolgozót tiltottak el a munkavégzéstől. Engedély nélküli munkavállalókat alkal­mazóknak s más szabálytalan­ságokat elkövetőknek több mint ötmillió forint bírságot róttak ki. Minimálbér a legtöbb Sok a munkaidő, a túlmunka, volt ahol 600 óra is összejött. Másutt megspórolták a pihenő­időt, szabálytalanul, pénzzel váltották meg a szabadságot. Hiányosak a munkaszerződé­sek vagy teljesen hiányoznak. A foglalkoztatási megálla­podások maximum a minimál­bérrel történnek. Egy éjszakai szórakozóhely tulajdonosa fia­talkorút is alkalmazott, úgy­mond nem tudta, hogy szabály­talan, de szülői beleegyezést azért szerzett hozzá, ami nem menti a törvénytelenséget. tési Célelőirányzat a kiemelt je­lentőségű gazdasági és keres­kedelmi célok elérését, a befek­tetések ösztönzését, a szerke­zetátalakítást segíti. A Munkaerő-piaci Alap a kü­lönféle szakképzést, a köz­hasznú és részmunkaidős fog­lalkoztatást és a vállalkozóvá válást támogatja. Ezt a forrást elsősorban az önkormányzatok, a képző intézmények vehetik igénybe, de pályázhatnak ma­gánszemélyek is. A Központi Műszaki Fejlesz­tési Alapprogram az állami mű­Kevesebb kiutasítás Jó az együttműködés a megyei rendőr-főkapitányság illetékes osztályaival, bár az a bűncse­lekmény, amellyel kapcsolat­ban egy esztergomi bártulaj­donos és az ott dolgozó höl­gyek ellen bűnvádi eljárás fo­lyik, független a közös vizsgá­latoktól. Az idén kevesebb az idegen- rendészeti tennivaló, mint ta­valy, amikor sajnos, hetvenkét esetben kellett kiutasítani az országból itt tartózkodó kül­földi állampolgárokat. Most csak egy-két esetben nyúltak ehhez a kényszereszközhöz. Nehéz feladat A külföldi munkavállalók a legkiszolgáltatottabbak, s ők a legolcsóbbak is. A legtöbb visszaélés az építkezéseken tör­ténik, s a munkaügyi bírságok hatvan százalékát egyéni vál­lalkozókra szabták ki. A többi viszont nagyobb beruházások­nál fordult elő. A feketefoglalkoztatás visz- szaszorítása nehéz és hosszú ideig tartó feladat, mert rendkí­vül nehéz a tetten érés. K. P. szaki fejlesztési politika meg­valósítását, a kutatási fejleszté­seket, beruházásokat, új ered­mények alkalmazásának elter­jesztését helyezi előtérbe. A Földművelésügyi támoga­tások a termőföld hasznosításá­ban, a hatékony gazdálkodás anyagi-műszaki hátterének megteremtésében segítik a vál­lalkozásokat és intézményeket. A Turisztikai Célirányzatot a nemzeti reklám- és propagan­datevékenység, a jelentős sport - és kulturális rendezvények, a falusi, a gyógy-, az ifjúsági és természetjáró turizmus támoga­tására hozták létre. Pályázhat­nak rá vállalkozások és intéz­mények egyaránt. (koós) Tatabánya. Mint tegnapi szá­munkban megírtuk, nagymértékű halpusztulást észleltek az elmúlt hét végén a Galla-patak és az Ál- tal-ér összefolyása környékén. Több mázsányi hal, főként ká­rász, keszeg és ponty pusztult el, egyelőre ismeretlen ok miatt. A tetemek összegyűjtését és meg­semmisítését már megkezdték. A halpusztulás okát az állatok és a vízminta elemzése után lehet csak megállapítani. A vizsgálat még tart. Képünkön Gulyás László és Molnár Ferenc, a Ta­tai Mezőgazdasági Rt. dolgozói az Öreg-tótól 100 méterre hálót feszítenek ki. Erdélybe készül az Egressy Kórus Tata. Július 17-én indul útnak a tatai Egressy Kórus. Négyna­pos erdélyi programjuk során Szászrégenben adják az első koncertjüket, majd fellépnek a Maros partján fekvő kisebb falvakban is. IDŐJÁRÁS C sökken a felhőzet, s leg­feljebb elvétve lehet futó zápor. Ismét meleg, fülledt időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25,27 C-fok körül alakul. (Részletes időjárás-előrejel­zésünk a 10. oldalon.) Oroszlány vért adott -Tegnap a megyei vérellátó j központ munkatársai Oroszlányban gyűjtötték az élet- j mentő vért. A Bányász Könyvtárban már a kora délutáni I órákra 130 fölött volt az önkéntes véradók száma. Képün­kön a hússzoros véradó, Oláh János ad vért. Hongkong Kína fennhatósága alatt - Fényes külsőségek közepette zajlott le Hongkongban Nagy-Britan- nia és a Kínai Népköztársaság között az átadási ceremónia. Hongkong fejlődésének új szakasza kezdődik el azzal, hogy visszatért Kínához. (Részletes tudósításunk a 4. oldalon.) IPARTNER - KÖZVETLEN VONAL Hét pályázat a régiók fejlesztésére Az ipari tárca telefonszolgálatánál legutóbb a régiók iparfej­lesztését szolgáló támogatásokról érdeklődhettek vállalkozók és kiváltképp az önkormányzati testületek, a szakemberek.

Next

/
Thumbnails
Contents