24 óra, 1997. június (8. évfolyam, 126-150. szám)

1997-06-02 / 126. szám

Csolnoki falunap és mazsorettfesztivál (10. oldal) Vili. ÉVFOLYAM 126. SZÁM KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dgrog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja ■ ifpitiei a 24 Órával! Naponta kisorsolunk ELŐFIZETŐINK között 10.000 forintot! Nyereményakciónk junius 30-aig tart. A mai nyertes előfizető azonosító száma: Jelezze ELŐFIZETÉSI SZÁNDÉKÁT ingyenesen hívható telefonszámunkon 06/80-310-390 Öttusaarany A férfi öttusa Európa-baj- nokság váltóversenyét Ma­gyarország válogatottja (Ba­logh Gábor, Madaras Ádám, Kállai Ákos) nyerte Franciaország és Németor­szág előtt. (Sportösszcfoglalónk a 11-13. oldalon.) Népszavazás A tokodi önkormányzati képviselő-testület legutóbbi ülésén egyebek között arról született döntés, hogy július 20-án népszavazást tartanak a település üveggyári lakó­területén. Ezen a napon a térség lakói arról nyilvánít­hatnak véleményt, hogy le akamak-e válni Tokodról, önálló faluként akarják-e alakítani jövőjüket. A. borrali résztvevői Ászáron - Baja Ferenc környezetvédelmi miniszter tegnap Ászáron kipróbálta a környezetkímélő villamos autót. Véleményét várja dr. Bozori Endre, Kis­bér polgármestere (balra), mellette Willisits Vilmos, a tulajdonos, jobbra Ferjáncz Attila autó- versenyző. (Beszámolónk a 2. oldalon.) fotó: Jusztin tibor Megyénkből érkezett a hulladék - Plastizol B és PVC-lágyító maradéka miatt: A kesztölciek bírsága 16,2 millió Több mint fél évvel ezelőtt írtunk arról, hogy Győr köz­pontjában a rendőrség feltartóztatott egy teherautót, amely Kesztölcről származó veszélyes hulladékot szállított. Akkor még nem lehetett tudni, de az azóta elvégzett vizsgálat ki­mutatta, hogy a kellemetlen, szúrós szagú, szürke massza legnagyobb részét Plastizol B és PVC-lagyitö alkottál Bár a közvetlen környezet­szennyezést nem a Kesztölci Tapétagyártó Kft., hanem a győri székhelyű Grabo Kft. kö­vette el, a veszélyesnek minő­sülő anyagok bejelentésére, nyilvántartására és átadására vonatkozó szabályok megsér­tése miatt az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelő­ség 16,2 millió forintnyi bírsá­got szabott ki rájuk. A tőlük származó maradék­anyagokat felhasználó győri kft.-nek 19,5 milliót kell lerónia az első fokú határozat szerint. Azért, mert az ipari titoknak mi­nősülő kísérleteik során keletke­zett mellékterméket, amely a Kesztölcről származó anyagokat is tartalmazta, nem az előírások szerint kezelte, hanem ipari kommunális hulladékként he­lyezte el Győr szeméttelepén. A környezetvédelmi hatóság vezetőjétől, Gerencsér Tivadar­tól származó információ szerint a bírságok összegét a hatályban lévő rendelkezések szerint számították ki, aminek alapját a több mint 380 tonnányi Plasti­zol B és PVC-lágyító képezte. A Grabo Kft. vitatja, hogy ezek az anyagok kömyezet- szennyezőek lennének Vezető­jük azt hangsúlyozta, hogy a környezetvédelmi felügyelőség sem állapította meg a környe­zetszennyezést, ezért megfel­lebbezik a bírságoló határoza­tot. Megítélésük szerint csupán adminisztratív hiányosságok történtek. A rendőrségnek más a véle­ménye: a nyomozók is lezárták a vizsgálatukat, s az ügyet vád­emelési javaslattal adják to­vább. Kérdés, szerintük meny­nyire vétkesek a kesztölciek, akik a környezetszennyezésben gyakorlatilag nem vettek részt. P. P. Tragédia a bányászvárosban OROSZLÁNY. Tegnap délután az ülés út egyik lakásában egy ki­lencéves kisfiú ebéd után bement a szobába. Mindössze öt percet töltött egyedül. Amikor édesanyja rányitotta az ajtót, a gyermek a földön feküdt. Azonnal az orvosi ügyeletre szállították, de a gyors beavatkozás is hiábavaló volt. A gyermek elhunyt. Az ügyeletes or­vos egy szövetdarabot talált a nyelve és szájpadlása közé szorulva. Lézerfényekkel építették újjá a hidat ÁtHIDalás Esztergom és Párkány között Az ÁtHIDalás nevet viselő kétnapos akciósorozatot az Esztergom és Párkány közötti Mária Valéria-hídért tartották a Duna két oldalán. A két ma­radék ívével csonkán árvál­kodó átkelőért most közép­európai alkotóművészek, fes­tők, zenészek, művészettörté­nészek emelték fel a szavukat. A pénteki esztergomi kiál­lításmegnyitót követően Pár­kányban sajátos eszközeikkel tettek hitet az alkotók az újjá­építés mellett. A hídfőn ren­dezett akciók csúcspontja a sötétedéssel érkezett el: lézer­fények segítségével megtör­tént a híd két csonka ívének összekötése. A kéken viliódzó sugár a józanabb jövő, az ér­telmes európai gondolkodás és megvilágosodás ígérete - vallották a jelenlévők. (A szombati eseményekről a 3. oldalon számolunk be.) Oroszlányi Ki mit tud? Az oroszlányi Gárdonyi Géza Általános Iskola ötödik éve rendezője, házigazdája a vá­rosi és városkörnyéki általá­nos iskolások művészeti ve­télkedésének, a Ki mit tud?- nak. Az idei versenyen 210- en vettek részt, öt kategóriá­ban. Pénteken, lapzárta után hirdetett a zsűri eredményt, ami a következő: Ének: 1. Péter Dániel (Ságvári isk.), 2. Molnár Ma- tild (5. sz. isk.), 3. az 5. sz. Ál­talános Iskola kamarakórusa. Hangszer: 1. a Gárdonyi G. Általános Iskola furulya­csoportja, 2. Richter Zoltán zongora (József A. Ált. Isk.), 3. Bíró Zsuzsanna hegedű (Ságvári Általános Iskola). Tánc: 1. Gárdonyi G. Álta­lános Iskola balettcsoportja, 2. Lengyel J. Gimnázium | diszkótáncosai,- 3. Környei I Általános Iskola néptáncosai, akik moldvai táncokat mutat­tak be. Vers és próza: 1. Fehér Béla (Fővárosi Gyermekott­hon), 2. Bálint Zsuzsanna (Jó­zsef A. Általános Iskola) és Havancsák József (Ságvári E. Általános iskola), 3. Nagy Lí­via (Gárdonyi G. Általános iskola). Dramatikus játék: 1. Gár­donyi G. Általános Iskola, 2. Ságvári Általános Iskola, Oroszlány. A város, a színház jó házigazda volt Befejeződött a gyermekszínjátszók országos találkozója Tatabányán A bogi Fapihe együttes nagy sikerrel játszotta el Tom Sawyer történetét - a rendező díjat kapott fotó: k. t. j. „Játszóházzá” vált három m napra a tatabányai Jászai Mari Színház. Valóságos színházi miliőben, telt ház előtt léphet­tek igazi színpadra az ország legjobb gyermekszínjátszó együttesei. A találkozók szervezői, a Magyar Drámapedagógiai Tár­saság vezetői, köszönetüket fe­jezték ki a vendéglátásért a vá­ros, a színház vezetőinek, a közreműködő munkatársaknak. A zárófogadáson, amelyen ott volt Tatabánya két alpolgárme- tere és több önkormányzati képviselője, szóba került: gaz­dagíthatná a város színházi kul­túráját, vonzerejét, ha állandó otthonává válna a gyermekszín­játszók fesztiváljainak. (Beszámolónk a 2. oldalon.) Előnyugdíjasok aramdíjkedvezménye A VERT Rt. új vezetése az április 11-ei köz­gyűlés után ígéretet tett arra, hogy felülvizs­gálja az előnyugdíjasok áramdíjkedvezményé­vel kapcsolatos rendeletet. Vass Lászlótól, a Vértesi Erőmű Rt. vezér- igazgatójától levél érkezett szerkesztősé­günkbe, amelyből megtudtuk, hogy a megál­lapodás szerint nyugdíjasnak kell tekinteni az előnyugdíjast is - kivéve, akik szénjárandó­ságban részesülnek. A juttatás az érintettek részére jár. Az erről szóló megállapodás érvényben van. Várostörténeti vetélkedő - Elődöntő az ötvenéves Tatabányán A 250 továbbjutó új feladatokat kap A megyeszékhelyen, tíz lakóte­rület csapatainak szombati ösz- szecsapásán, a várostörténeti vetélkedő elődöntőjén 50-50 tagú csapatok vettek részt. Kertvárosban, a művelődési házban a házigazdák 147-130- as pontaránnyal Alsógallát, a Puskin Művelődési Házban a vendéglátók 165.5-123-ra a Bánhidai ltp. csapatát, a Szé­chenyi Művelődési Házban Felsőgalla Sárberek válogatott­ját 147-117-re győzte le. Két helyszínen a vendégek nyertek: a KPVDSZ Művelő­dési Házban Óváros (Gál- és Cseri-ltp., Ságvári út) Újváros I. ellen 139-125-re, a Közmű­velődés Házában Dózsákért Újváros II. ellen 139-120-ra. A kiesett csapatok a vetélkedő oklevelét és az ÉRT Kft., a Pinkvin Kft., a Diaikont Kft., a Styl Rt., a Domikron Kft. 50-50 tárgyjutalmát vihették haza. A továbbjutott csapatok jú­nius 4-én újabb feladatokat kap­nak, hogy felkészülhessenek a szenti vánéji rendezvény köz­bülső fordulójára és az őszi döm tőre. (Jegyzetünk és beszámo­lónk a 3. oldalon.) Újváros II. csapata ötven kis tortát kapott vigaszdíjként FOTÓ: HARASZTI

Next

/
Thumbnails
Contents