24 óra, 1997. május (8. évfolyam, 101-125. szám)

1997-05-02 / 101. szám

Vili. ÉVFOLYAM 101^ SZÁM KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja KOMÁROMOK KÖZÖTT KÉT VÁROS FUTÓVERSENYE - Több ezren vettek részt szerdán azon a nemzetközi utcai futóversenyen, amely az észak- komáromi sportcsarnoktól indult, és a dél-komáromi termálfür­dőig tartott. Képünkön az ifjúsági (férfi) versenyzők futnak át az Erzsébet-hídon, a magyar-szlovák határon. (A nemzetközi futó­verseny eredményeit a 7. oldalon közöljük.) Polgármesterek gondozták az emlékfákat Komáromban Tegnap délelőtt a városháza mögötti parkban dr. Krajczár Gyula, Pásztor István és Stu- bendek László, Észak- és Dél- Komárom polgármesterei, il­letve alpolgármestere ünnepé­lyes keretek között megkoszo­rúzta a Radetzky-emlékművet. Innen ünnepi menet indult a ’48-as emlékligetbe. Tudni kell, hogy a parkot úgy alakítot­ták ki, hogy az egykori Ma­gyarországot ábrázolja. A szabadságharc minden csatá­jának, jelentősebb színhelyének egy fával állítottak emléket annak idején Az ünnepségen dr. Korsós László dandártábornok, a Hadtör­téneti Múzeum és Intézet főigaz­gatója tartott megemlékezést. Korsós kijelentette: Komá­romban mindig úgy ünnepel­nek, hogy nem sértik mások nemzeti érzelmeit. Példát mu­tatnak arról, hogyan kell együtt élniük a népeknek a „huzatos” Kárpát-medencé­ben, ott ahol az itt-tartózkodá- sunk 1100 éve alatt egyetlen évszázad sem múlt el úgy, amelyben ne érintette volna a magyarságot háború. Később a szabadságharcban érintett települések polgármes­terei, képviselői, a testvérvá­rosok vezetői locsolták, gon­dozták az emlékfákat, és sza­lagot kötöttek fel az ágakra. (Komáromi Napok - 3. oldal) Halálközelben az élettárs - Beismerte cselekményét az ácsi férfi A szúrás nagyon fájt az asszonynak A megyei bíróságon Takácsné dr.Varga Erzsébet vezette büntető­tanács kilencévi börtönbüntetésre ítélte azt az ácsi férfit, aki 1996. június 22-én hasba szúrta élettársát. A férfi bevallotta tettét Hírek Hornnal találkoztak Budapest. Május elseje, a munka ünnepe adott alkalmat arra, hogy Horn Gyula minisz­terelnök, az MSZP elnöke ta­lálkozzon a párt Munkás- és Érdekképviseleti Tagozatának tagjaival. Az eszmecserén részt vett a tatabányai Böröndi Jó­zsef, Sántik Lajos és László György is. A vádbeszédből, a tanúk, a sér­tett és a vádlott vallomásából rajzolódott ki a bűncselek­ményhez vezető út, s a tett kö­rülményei. M. J. és K. K-né 1984 óta él­tek együtt. Négy gyermeket ne­velt a család, ebből egy volt a közös. Az élettársak élete ele­inte boldog volt. Ám a gyerme­kek növekedésével gondok je­lentkeztek. A legidősebb fiú, D. G. ser­dülésekor már komoly viták borzolták a család életét. M. J. többször is sértő kijelentésekre ragadtatta magát. Ez mind a fiút, mind annak édesanyját na­gyon bántotta. A szakmunkástanuló fiút M. J. nem egyszer púposnak csú­folta, emiatt sokszor veszeked­tek élettársával. (További részletek a 2. oldalon olvashatók.) Kézművesvásár Esztergom. Május 3-án kéz­művesvásár váija az érdeklődő­ket a Művészek terén, a Zöldház­zal szemközt, a Szenttamásra ve­zető lépcsők mellett. A hetedik művészmajálison agyagozni, ko- rongozni, festeni, rajzolni lehet. Elismert tűzoltók Budapest. Szent Flóriánra em­lékezve tűzoltó-napi ünnepséget rendeztek szerdán a Belügymi­nisztériumban. Az ünnep alkal­mából megyénkből többen is bel­ügyminiszteri elismerést kaptak. Nevüket a 3. oldalon közöljük. Szlovák vendégek Komárom. Szerdán a városhá­zán ülésezett a Dunamenti Tele­pülések Szövetsége. Az esemé­nyen részt vettek a szomszédos szlovákiai oldalon dolgozó pol­gármesterek is. Ismertették egy­mással éves programjaikat, s ki­cserélték tapasztalataikat. Tábornokok jelentettek Tatán - Szerdán a tatai Klapka György Laktanyában kihe­lyezett ülést tartott az országgyűlés honvédelmi bizottsága. A képviselőket a honvédség ve­zetői tájékoztatták a NATO-csatlakozás eddigi előkészületeiről. Képünkön a bizottság meg­tekint egy békefenntartási gyakorlatot. (Beszámolónk a 3. oldalon.) fotó: mónos g. Magas rangú német politikus a magyar mezőgazdaság fellegvárában Bábolna Rt.: miniszteri kíváncsiság Két napig hazánk vendége volt a német mezőgazdasági, élelmezésügyi és erdészeti miniszter. Jochen Borchert hivata­los látogatása második napján Bábolnára is ellátogatott. Vi­déki útjára az FM államtitkára, Benedek Fülöp kísérte el. A magas rangú német vendé­get a Bábolna Részvénytársa­ság vezérigazgató-helyettese, Hofer György, valamint az IKR Rt. vezérigazgatója, Sza- xon Attila fogadta. A magyar mezőgazdaság fel­legvárában Hofer György rövi­den bemutatta a társaság műkö­dését. Szólt Bábolna múltjáról, a termelési kultúra változásáról, a cég átalakulásáról. Szaxon Attila bevezetőjé­ben hangsúlyozta, hogy amíg Bábolnának 200 éves a tradí­ciója, addig az IKR mindössze 25 éve létezik. Létrehozása azonban szintén bábolnai kez­deményezés alapján történt. Az alapítók felismerték, hogy a mezőgazdaság további fej­lődése elképzelhetetlen a nyu­gati technikák, technológiák behozatala nélkül. Jelenleg a társaság már a hazai kombájnpiac 50 száza­lékát uralja, a Claas-gépek egyedüli forgalmazójaként. A traktorok értékesítésében is 40 százalék fölött van az IKR pi­aci részesedése. Az IKR első számú embere kiemelte, hogy kiválóak cége németországi kapcsolatai. (Beszámolónk a 3. oldalon.) Falunapok ’97 Bábolna. A felnőtt és gyermek önkormányzat, a helyi Sport Kultúra Média alapítvány s a Szabadidő Központ szervezésé­ben az idén újra lesznek faluna­pok Bábolnán. Ma 14 órától kézműves és számítógépes játékok kezdődnek a Szabadidő Központban. Május 3-án 16 órakor ugyanitt a partner községek amatőr csoportjai mu­tatkoznak be, melyet utcabál kö­vet. Május 4-én 19 órakor a Lord együttes lép fel a futballpálya mellett. Május 7-én 17 órakor nö­vendékhangverseny lesz a mozi színpadán. Május 10-én, 19 óra­kor a győri Csörgősipka színház lép fel a Szabadidő Központban. f IDŐJÁRÁS s É szaknyugat felől tovább csökken a felhőzet. Ma többnyire napos időnk lesz. Az északi szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet 6, 7 C-fok, a legmagasabb nappali hő­mérséklet 18, 19 C-fok kö­rül alakul. (Részletes időjárás-előre­jelzésünk a 8. oldalon.) Május 1. - Mozaik - Május 1. - Mozaik Cirkusz és politika Tata. A világhírű Ötvös-cirkusz sátra volt a legnagyobb a majálisban. Mellette eltörpült az MSZP-é, de semmivel sem volt nagyobb az, amelyet az MDF állí­tott kicsivel arrébb. A kormánypártiban Katona Béla határozottan állította, hogy választási ígéreteik többségét megtartot­ták. Az ellenzékiben Boross Péter épp az ellenkezőjét hangoztatta. Az ex-minisz- terelnök előtt az ex-államminiszter, Pozsgay Imre kapott szót, utána Gidai Erzsébet közgazdász. Katona Béla egyedül kötötte le hallgatósága figyel­mét. Az eltérő nézeteket valló politiku­sokra egyébként nagyjából egyforma számban voltak kíváncsiak a napsütéses délutánt a szabadban töltő tataiak, de a többség elsétált mellettük. XIII. Viscosa majális Nyergesújfalu. A XIII. Viscosa majá­lisra a város minden lakója hivatalos volt. A reggeli zenés ébresztő után a bo­rús idő ellenére is több százan sétáltak el az íjászpályára. A Taijáni Minisramli után a népszerű Benkó Dixieland Band lépett az alkalmi szabadtéri színpadra. Nagy volt a nyüzsgés a 24 Óra sátránál, sokan töltötték ki totónkat, érdeklődtek a keddi térségi lapszámunkról. Dél körül a többség úgy döntött, hogy a majálison ebédel. Virslit maj­szolva, sört kortyolgatva nézegették a plakátokon a délutáni programot. Zrí­nyi Miklós kick-boxosai, a Total Dance Diszkótánc-csoport, a Pinochió bábcso- port, az Elit zenekar és záróeseményként tűzijáték szerepelt a kínálatban. Borúra derű Tatabánya. Reggel még lógott az eső lába, ennek ellenére szép számmal gyüle­keztek az emberek a Csónakázó-tó partján felállított sátrak környékén. De nemcsak ott, hanem a volt cipőáruház előtt is, ahonnan a május elsejei felvonulás indult. A város polgármestere, Bencsik János korán reggel felavatta az új kispályát a Jubileum-parkban. Délre a nap is kisütött, és akkor már semmi akadálya nem volt, hogy igazi ma- jálisi hangulatban ünnepeljék május elsejét és a tavasz megérkezését a tatabányaiak. (Országos kitekintésünk az 5. oldalon.) A piliscséviek (képünkön) erősebbnek bizonyultak a leányváriaknál, a ha­gyományos május elsejei kötélhúzáson fotó: k. t. j.

Next

/
Thumbnails
Contents