24 óra, 1997. március (8. évfolyam, 51-74. szám)

1997-03-01 / 51. szám

Dr. Németh Klára a megyei bíróság új elnöke (2. oldal) Vili. ÉVFOLYAM 51. SZÁM ARA: 35 FORINT 1997. MÁRCIUS 1„ SZOMBAT KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI °^'E$ZTERe°^ Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja ■■■■■■■■■■■■■■■■ Megtévesztő PB - Postabank: nincs ok a pánikra Rémhír vagy valami más...? Tegnap hosszú sorok kígyóztak a Postabank irodái előtt. Elterjedt ugyanis a hír: a népszerű pénzin­tézetet csőd fenyegeti. Az ügyfelek rohama várhatóan még a hét végén is tartani fog, hi­szen a bank szombaton és vasár­nap nyitva tart. Egyébként nem csak megyei jelenségről van szó, az ország valamennyi hivatala előtti tumultusról számoltak be informátoraink. Princz Gábor, a Postabank el­nök-vezérigazgatója szerint nincs semmi ok az ügyfelek aggodal­mára. A bank helyzete stabil, ta­valy több mint 40 százalékkal nőtt a mérlegfőösszege. A pénzintézetnél a megnöveke­dett ügyfélforgalmat a hó végi vál­lalati adóbefizetéseknek, a március eleji bérkifizetéseknek tudják be elsősorban, valamint annak, hogy néhány népszerű Postabank-papír most jár le.- Sajnálatos azonban - húzta alá az elnök-vezérigazgató -, hogy a nehéz helyzetbe jutott és visszaállamosított Polgári Bank­ról néhány sajtóorgánum PB rövi­dítéssel ír, és így a Polgári Bank­ról mondottakat sokan a Posta­bankra vonatkoztathatják. (írásunk a 7. oldalon.) Tatabányai főiskolás az ösztöndíját veszi ki a bankból Krajczár Gyula lemondott Komárom polgármestere, dr. Krajczár Gyula lemon­dott a labdarúgó NB III. Duna-csoportjában szereplő KFC ügyvezető elnöki tisz­téről. A város vezetője a hírt tegnap megerősítette, ám ezt a közgyűlésnek még el kell fogadnia. Indoklásában ki­emelte: két vád érte az el­múlt időszakban. Egyrészt a többi komáromi sportegye­sület vezetői nehezményez­ték ezt, másodsorban pedig a képviselőtársaitól kapott több kritikát. Telelés után - tisztuló repülés A kedvező napos idő már két hete elindította az életet a kaptárak körül. A szorgalmas méhek először az úgyneve­zett „tisztuló repüléseket” végezték el, vagyis a több hónapos áttelelés után kiraj­zottak a szabad levegőbe. Hermann Tibor megyei szakember úgy véli, hogy már munkába is álltak a szorgalmas rovarok, és ahonnan lehet, elkezdték gyűjteni a virágport, a nektárt. 16 ezer tonna veszélyes hulladék sorsa Szóba jött Dorog - Hogyan tovább ? A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium video- konferenciát szervezett Budapesten a klórbenzolok, a dioxinok és a furánok környezetre gyakorolt hatásáról. Észak-komáromi színészsztrájk Az észak-komáromi Jókai Színházban tíz napja sztrájk­készültség van. A tegnapi összszínházi gyűlésükön a színművészek és az alkalmazottak annak ad­tak hangot, hogy most már figyelmeztető sztrájkkal tuda­tosítják azokat a követelései­ket a közönséggel, amelyekre füle botját sem mozgatja a szlovák kulturális tárca. A hat pont leglényegesebb eleme az, hogy adják vissza a szín­házak jogalanyiságát. A péntek esti Mona Marie mosolya című darab előtt és közben felolvasták a követe­léseket. Mint Mokos Attila igazgató elmondta: ez a sztrájk „gyengébb” fokozata. Ha jövő héten sem válto­zik a helyzet, elképzelhető, hogy lakat kerül az ajtókra. A szakmai fórumon egyetlen vidéki napilapként a 24 Óra munkatársa is nyomon követ­hette a szakemberek izgalmas véleménycseréjét. A téma lapunk olvasói szá­mára annyiban izgalmas, hogy gyakorlatilag a Baranya megyei Garé határában tárolt azon ve­szélyes hulladék sorsáról volt szó, amelynek lehetséges meg­semmisítési helyszíneként szóba jött Dorog is. A jelenlegi helyzetről Ko­vács Árpádtól, a KTM helyettes államtitkárától kaptak informá­ciót a konferencia résztvevői. A Budapesti Vegyiművek­ben huszonkilenc évvel ezelőtt kezdődött a tetraklór-benzol előállítása. A gyártás során keletkezett hulladékot a hidasi gyáregysé­gükben, majd a garéi hulladékle­rakóban helyezték el. Garé hatá­rába két év alatt 16 ezer tonna klórbenzol tartalmú hulladékot raktak le, 63 ezer darab kétszáz literes acélhordóban. A hulladé­kot tároló és kezelő létesít­ményre az akkori Baranya Me­gyei Tanács siklósi járási hiva­tala áldását adta. Akkor még nem volt érvény­ben a veszélyes hulladékokról szóló 1981-es minisztertanácsi rendelet. Tény: már tizennégy évvel ezelőtt kiderült: a Garé ha­tárában alkalmazott technológia nem biztosítja a környezet meg­felelő védelmét. A földdel fedett, illetve a fedés nélkül tárolt hor­dók rozsdásodtak, a veszélyes hulladékok a levegőbe, a talajba és a talajvízbe kerültek. A veszélyeztetés mértékének meghatározásán még dolgoznak a szakemberek. Nehézséget okoz a vegyületek azonosítása és a koncentráció meghatározása, il­letve az, hogy Magyarországon nincsenek elfogadott határérté­kek a klórbenzolokra, a furá- nokra és a dioxinokra. Hogyan tovább? A kérdés megválaszolásához remélt segít­séget a a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium most a nemzetközi konferencia megrendezésével. (írásunk a 3. oldalon.) Ikonok tüze Esztergomban Paskai László a kincstárban megtekinti az egyházi kegytárgyakat fotó: m. G. A téli szünet után meg­nyitotta kapuit a bazili­kában lévő Főszékes­egyházi Kincstár. Sorra érkeztek a megnyitóra a vendé­gek: Feliksz Petrovics Bogdanov, Oroszor­szág rendkívüli és meghatalmazott nagy­követe, Rúzsa György professzor, a kiállítás rendezője. Az idő­szakos kiállítások termében görög és orosz ikonok kerül­nek a látogatók elé. Paskai László bíbo­ros, prímás, eszter- gom-budapesti érsek megnyitójában hangsúlyozta: Az ikonok, a bizánci művészet szakrális alkotásai a liturgiában nem csupán díszítőelemek. Ilyen teológiai meggondolás tükröződik az ikonok művésze­tében. Erről beszélt Cséfalvay Pál kanonok, múzeumigazgató is, amikor a látogatók figyel­mébe ajánlotta az alkotásokat. Dorogi levegőszennyezés - rendőrségi vizsgálat A városi rendőrkapitányság pénteken elfogadta a Dorogi Környezetvédelmi Egyesü­let feljelentését, és vizsgála­tot rendelt el a Dorogi Hul­ladékégető Kft. ellen. Az egyesület környezetkáro­sítással és veszélyes hulladék jogellenes elhelyezésével vá­dolja a kft.-t. Beadványa szerint az égető­ből a megengedett határérték­nél több szennyezőanyag jut a légtérbe. Az egyesület jogsér­tőnek tartja azt is, hogy a kft. a dorogi vasútállomáson tárol és kezel veszélyes hulladékot. A rendőrkapitányság először hiányosnak tartotta a téljelen­tést. Az időközben elkészített kiegészítésekkel már megfelel az előírásoknak, és ezért ren­delte el a vizsgálatot - tájékoz­tatott Hanzó András őrnagy, kapitányságvezető. A vizsgálat szakemberek bevonásával folyik. Ünnepi állománygyűlés a megyeszékhelyen Nyitottabb védelem Megyei állománygyűlésen emlékeztek meg tegnap dél­előtt Tatabányán a polgári védelem napjáról. Dr. Kovács György Zoltán, a védelmi bizottság elnöke tartott ünnepi megemlékezést a tatabá­nyai parancsnokságon. Elmondta: megyénkben tavaly márciusban korszerűsítették a hi­vatásos polgári védelmet, amely egyre nyitottabbá válik, amire az idei ünnep jelmondata is utal: A lakossággal, a lakosságért. Az ünnepségen Zgyerka Pál alezredes, megyei pv-parancs- nok fogadta a meghívott nyug­díjasokat. Ezt követően a kie­melkedő munkát végzettek di­cséretet és jutalmat kaptak. Elismerésben részesült Maczkó József pv. főhadnagy, Se ff er János pv. főtörzsőrmes­ter, Juhos Vilmosné, Dodek Mihály és ifj. Színak István köz- alkalmazott. A megyei parancs­nok Bodányi Mihálynénak fő- munkatársi címet adományozott. (Jegyzetünk a 3. oldalon.) Egy nagy világpárbeszéd részesei lehetünk Bábolna Internet-szalont nyitott Tatabányán A tatabányai Vértes Volán csinos női röplabdásai fogadták azokat vendégeket, aki pénteken részt vettek a Bábolna Rt. Számítástechnikai Igazgatósága új szaküzletének tatabányai megnyitóján. A hölgykoszorúra egyszerű a magyarázat: a csa­pat egyik fő szponzora a Bábolna Computer IrodaCentrum, amely Internet Centert alakított ki a Fő tér üzletsorán. Az új számítástechnikai szalon megnyitóján dr. Papócsi László, a Bábolna Rt. vezér- igazgatója dr. Kovács György Zoltán, a megyei közgyűlés el­nöke, dr. Szalay Gábor ország- gyűlési képviselő és Bencsik János, Tatabánya polgármestere jelenlétében vágta át a nemzeti­színű szalagot, s ezzel a nagykö­zönség is birtokba vehette az In­ternet Centert. Dr. Papócsi Lászlé köszöntő­jében a huszadik szájad végének új csodájaként említette az Inter­net-szolgáltatást, amely alkalmat teremt a világban működő számí­tógépek összekapcsolódására. Ennek révén egy nagy párbeszéd kezdetének részesei lehetünk. Fiainknak, unokáinknak pedig új életminőséget hozhatnak a rend­szerezett információk. Bencsik János örvendetesnek tartotta azt a missziót, amelyet Bábolna a számítástechnika te­rületén a megyeszékhelyen be­tölt. Tatabánya polgármestere hangsúlyozta, hogy az új szalon jelenléte csak erősítheti az elekt­ronikai iparban világhírűnek számító cégek városba telepíté­sét. Az önkormányzatnak ugyanis a közeljövőben erre jó kilátásai vannak, ami újabb munkahelyek teremtésével jár. Németh Ferenc, a Számítás- technikai Igazgatóság vezetője kiemelte, hogy ez a hatodik ilyen jellegű szaküzlet, amely Bábolna égisze alatt működik. A mostani 12 millió forintos beruházással készült el. A szalon új szolgálta­tásokat, programokat ajánl. Az Internet kiválóan alkalmas az üz­leti kapcsolatok szélesítésére is. A gyakorlati bemutatót köve­tően dr. Kovács György Zoltán üdvözölte a korszerű szolgáltatás megjelenését a megyeszékhe­lyen. Mint mondta, ez éreztetni fogja hasznosságát a településfej­lesztésben, oktatásban, képzés­ben és az önkormányzatok mun­kájában is. P. J. Dr. Papócsi László (elöl), dr. Kovács György Zoltán, Németh Ferenc és Bencsik János (jobbra) az áj tatabányai szaküzlet megnyitóján fotó: Jusztin

Next

/
Thumbnails
Contents