24 óra, 1997. február (8. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-01 / 27. szám

2. oldal 24 Óra — Megyei Körkép 1997. február 1., szombat A legjobbak oklevelet kaptak - Örömünnep követte a sámántáncot Kékvérszerződés és királykoronázás Oláh Andrásé a hatalom kulcsa a tatai Eötvös gimnáziumban András királyt az igazgató, Tóth András koronázta meg fotö: haraszti A jelek szerint csak annak van esélye a tatai Eötvös József Gimnázium igazgatói székének elfoglalására, akit András­nak hívnak. Teljesen mindegy, hogy az első számú vezető megbízása öt évre szól-e, avagy csupán egyetlen napra. Tény ugyanis, hogy néhány évvel ezelőtt Mészáros András volt a sziklákra épített patinás intézmény első embere, akit Tóth András követett, ám tegnap minden hatalom Oláh Andrást il­lette meg. Az Andrások megkülönböztetésére az a II. és a III. jelölést használják. Vajon ki lesz a IV. ? Tájoló Tata. A XVII-XVIII. szá­zadból származó magyar katolikus kiadványokat te­kinthetik meg az érdeklő­dök azon a kiállításon, amit vasárnap 15 órakor dr. Fü- löp Éva, a Kuny Domokos Műzeum igazgatója nyit meg Tatán, a Móricz Zsig- mond Városi Könyvtárban. A különleges dokumentu­mok február 8-áig lesznek láthatók a könyvtár nyitva tartási idejében. • A né­metországi Gerlingenben működő Tata Barátainak Egyesülete arról értesítette a város vezetőit, hogy há­romezer márkával kíván­ják támogatni a Jázmin üti Általános Iskola tornaszo­bájának építését. Az ösz- szeget áprilisi látogatásuk során adják majd át, ami­kor a város valamennyi óvodájának is hoznak ajándékokat. Csolnok. A cukorbeteg­klub következő összejövete­lét február 5-én, 17 órakor tartja a helyi művelődési házban. Dr. Felföldi Éva esztergomi diabétesz főor­vos a cukorbetegség ideg- rendszeri szövődményeiről tart előadást. Esztergom. A Dobó Kata­lin Gimnázium Dobó Galé­riájában Tóth Major Krisz­tina Az őszinte mosoly című kiállítását rendezik meg. Február 3-án 17 óra­kor Bánhidy László nyitja meg a kiállítást. A műsor­ban közreműködik a gim­názium énekkara, Galyasi Géza vezetésével. Az ösz- szeállítás február 28-áig hétköznap 8-18 óráig te­kinthető meg. Ennek a kérdésnek a megvála­szolásával egyelőre várni kell, de az biztos, hogy II. Andrást csak ideiglenesen fosztották meg „trónjától”, amibe péntek délelőtt az öt pályázó közül megválasztott egynapos diákki­rály, Oláh András ülhetett. Maga a koronázási ceremó­nia a hivatalos iskolai ünnepség után kezdődött, mert a torna­csarnokban először a 184 éve született névadóra emlékeztek, akinek irodalmi munkásságát Zvozil Rita elemezte, s1 méltó módon idézte fel politikusi eré­nyeit is. őt Benőcz Kata kö­vette, aki gyönyörű gitárjátéká­val kápráztatta el a közönséget, s ugyanúgy megérdemelt tapsot kapott, mint az énekkar. Ezután átadták a tanulmányi-, kulturá­lis-, és sportversenyek legjobb­jainak járó okleveleket, ami hosszabb ideig tartott, mert meglehetősen sokan váltak jo­gosulttá az elismerésre. Rövid technikai szünet után minden szempár a jelmezekbe öltözött tanárokra irányult, akik a magyarok honfoglalása előtt földjeinken élőket személyesí­tették meg, s mindvégig reme­kül alakították szerepüket. Sá­mántáncuk különös sikert ara­tott, ami után megadták magu­kat III. Andrisnak, a diákok ve­zérének, aki a nagy (szkan- derjküzdelem előtt kékvérszer- ződést kötött „törzsfőivel”. Legyőzetése után az igazi igazgató, Tóth András megko­ronázta Oláh Andrást, átadta néki kardját, s a hatalom kulcsát, hogy 24 órán át élet és halál ura lehessen az Eötvös-medencé- ben. Ezt követően örömtáncot jártak az új király alattvalói, s kezdetét vette az egész napos mulatság, melynek során a számtalan program közül min­denki kedvére válogathatott. Természetesen most sem marad­tak el a hagyományos diák-ta­nár sportmérkőzések, ahol a két csapat tagjái egyenlő eséllyel léptek pályára, nem úgy, mint a tanórákon. (Palásti) Fogadóórák * Fórumok Bencsik János, Tatabánya polgármestere lakossági fó­rumot tart február 3-án dél­után három órától Mésztele­pen, a Kossuth Lajos Általá­nos Iskolában. A fórumon László Tibor főépítész ismer­teti a városrész részletes ren­dezési tervét. *** Szilágyiné dr. Uzonyi Erzsé­bet, a tatabányai 7. számú vá­lasztókörzet önkormányzati képviselője és Virág Albert országos cigány kisebbségi önkormányzati képviselő feb­ruár 3-án 17 órától lakosssági fórumot tartanak Tatabányán, a VI-os telepi Colonia Klub­ban. Téma a szociális bérla­kások építésének programja. Vendég Bencsik János pol­gármester. *** Szűcs Imréné, a tatabányai 16. számú választókörzet önkor­mányzati képviselője február harmadikán délután fél öttől fogadóórát tart a Körösi Csorna Sándor Általános is­kolában. Ádám Róbert János képvi­selő, a tatabányai önkor­mányzat népjóléti bizottsá­gának elnöke február har­madikán délután öttől hatig tartja fogadóóráját a város­háza földszinti képviselői szobájában. Három Grácia - egy kiállításon Közös kiállításuk nyílt a Já­szai Mari Színház, Népház galériájában. A képeket is úgy rakták fel a falakra, mintha közös munkák vol­nának, nem jelzik az alko­tók nevét. „Úgyis ráismer­nek, melyikünk mit festett” - mondták indoklásul. A három Grácia három tele­pülésről jár a tatabányai Bá­nyász Képzőművész Körbe alkotni. Ködmön Károly né Janka Erzsébet Tatáról, Ke- ményné Pongó Anna Almás­füzitőről. Harcsa Károlyné Süttőről, és természetes, hogy részben szűkebb környezetük­höz kapcsolódnak festői élmé­nyeik is. Hangulatos süttői ut­cakép, a tatai vár, a tó látványa, selyemre festett különleges vi­rágok jelzik az élményt adó, ih­lető forrásokat. Kicsit „fényké­pek” is ezek a tény képek - vagyis pontos, realista képek a valóság egy darabkájáról - de egyéni színekkel. Belülről ké­pesek közeledni a témához, nem csupán a látványt másol­ják, de hozzáadnak egyénisé­gükből is a képhez, felismer­hető a stílusjegyek alapján, ki az alkotó. Kellem, kecsesség jellemzi elsősorban a három Grácia alkotásait. A Bányász Képzőművész Kör a várossal együtt ünnepli ötvenedik születésnapját. Mint a tárlatot megnyitó grafikus- művész, a kör vezetője, Kraj- csirovits Henrik elmondta, több kiállításon is bemutat­koznak a szakkör legfelké­szültebb tagjai. A kereske­delmi szakközépiskola aulá­jában Sándor Ilona, Pápai Istvánná, N. Sándor Szilvia munkáit láthatják ezekben a napokban az érdeklődők, feb­ruár közepétől pedig újabb három szakköri tag mutatko­zik majd be itt. Harcban az elnökkel A tatai páneurópások küzdelme Rendkívüli eset, hogy egy egyesület megyei szervezete évek óta harcol igazáért az országos elnökkel szemben. A Páneurópa Unió Magyar Egyesületének Komárom-Esz- tergom megyei elnöke, Si­monná dr. Tigelmann Ilona két és fél évvel ezelőtt, az 1994-es tisztújító közgyűlésen jött rá arra, hogy szabálytalanságot, törvénysértést követtek el az elnökválasztáson. A bíróság­hoz fordult a választási ered­mény törvényes felülvizsgá­lata érdekében, ám két évig „nem találták meg” az egyesü­letet, és amikor a vizsgálatot megkezdhették volna, olyan közel került a következő tiszt­újítás időpontja, hogy a Leg­főbb Ügyészségen úgy vélték, lezárják az ügyet, de felhívták az elnök, gróf Bethlen István figyelmét, hogy az új válasz­tást már a törvényes előírá­soknak megfelelően rendez­zék meg. ▼ - Miért olyan fontos az igazság? - kérdezem a megyei elnöktől.- A 24 Óra olvasói emlékez­hetnek rá, hogy Tatán az elsők között alakult meg a Páneurópa Unió helyi egyesülete. 1991 óta működik a Páneurópa Filmcent­rum, van Páneurópa sakk-kö­rünk, nemzetközi sakkfesztivá­lokat rendezünk.- Azért harcolok, hogy a Páneurópa eszme tiszta marad­jon. Mi nem „egyesületesdit” játszunk, hanem valóban dolgo­zunk a mozgalom népszerűsíté­séért. Egyesületünket törvényte­len módon mégsem hívták meg az 19%. november 30-án lezaj­lott küldöttközgyűlésre. Dr. Tigelmann Ilona levéltá­ros diplomájához méltó gon­dossággal gyűjtötte össze azo­kat az írásos dokumentumokat, amelyek mind azt bizonyítják, milyen módon és hány alka­lommal sértette meg az elnök az alapszabályt, az egyesületi tör­vényt, a gazdálkodás rendjét. ▼ - A legutóbbi választáson már nem vehettek részt?- Nem csupán mi nem kap­tunk meghívást, de azok a szervezetek sem, amelyek nem az elnök feltételen hívei. Sőt, megtiltották részvételün­ket. Én például november 29- én, egy nappal a küldöttgyűlés előtt kaptam az elnöktől azt a fax-üzenetet, amelyben közli: „Ön nem tagja az egyesület­nek”. Anélkül, hogy valami­lyen módon kizártak volna, fegyelmi indult volna ellenem. Törvényellenesen megakadá­lyozta, hogy az évek óta tevé­kenyen dolgozó tatai egyesü­let küldöttei részt vegyenek a tisztújításon. Y - Gazdasági visszaélések gyanúja is felvetődött?- A számvizsgáló bizottság elnökének jelentésében az is szerepel, hogy nem kapta meg az 1996. évi pénzügyi bizony­latokat, pedig kötelessége a gazdálkodást ellenőrizni. Ehe­lyett Bethlen István nyilváno­san említette egyik ismert or­szággyűlési képviselő nevét, aki egyébként a szervezet nemzetközi elnökségének is tagja, hogy jelentős összeget kapott repülőútja térítésére. Ez ellen a képviselő úr levélben is tiltakozott. Én következetesen kiállók az egyesületi élet tisz­taságáért. Elküldtem pana­szomat és a tényeket felsoroló beadványomat az egyesület fegyelmi és etikai bizottságá­hoz, amelyben részletesen in­dokolom, mivel sértette meg az elnök az alapszabály, az egyesületi törvény előírásait. Kérem, hogy zárják ki a Pán­európa Unió Magyar Egyesü­letéből. Ezzel együtt rendőr­ségi feljelentést is tettem pénzügyi visszaélések alapos gyanúja miatt. * Érdeklődtünk a egyesület fe­gyelmi és etikai bizottságánál az ügy fejleményeiről. Dr. Gri- gássy László elnök úgy tájékoz­tatott: a rendelkezésre álló ada­tokból azt állapították meg, hogy dr. Tigelmann Ilona több olyan levélre nem válaszolt, amelyben az egyesület vezetése az alapszabályra hivatkozva kéri, számoljon be arról, kik a tatai egyesület tagjai, fizetik-e a tagdíjat. Mert erről nem kaptak tájékoztatást, így a megyei elnök és a tataiak nem tekinthetők ta­goknak - következésképpen nem is illetékesek beleszólni az egye­sület ügyeibe. A fegyelmi és eti­kai bizottság határozata ellen a bíróságon fellebbezni lehet.-g­A tatabányai Bolyai Általános Iskola versenyén A legjobb kis matematikusok A tatabányai Bolyai János Általá­nos Iskola tantestülete ebben az évben is meghirdette - immár 6. alkalommal - a 3-8. osztályosok­nak a matematikaversenyt - 24 városi és városkörnyéki általános iskola 1441 tanulója nevezett be. A döntőt január 23-án rendezték, az eredményhirdetést tegnap tartot­ták a Bolyai-emlékműsor alkal­mából a Bányász Művelődési Házban. Eredmények: • 3. évfolyam: 1. Kovács András (Sárberki Ált. Isk.) Fel­készítő tanár: Laczó Sándomé, 2. Blaskovics Bettina (Váci M. Ált. Isk.) Fodor Katalin, 2. Torda Balázs (Kincskereső Ált. Isk.) Maklári-Kis Balázsné, 3. Link Zoltán (Váci Mihály Álta­lános Iskola) Páva Mihályné. • 4. évfolyam: 1. Kópházi Dániel (Kodály Z. Ált. Isk.) Vörös Istvánné, 2. Bódi Klau­dia (Kömyei Ált. Isk.) Ráczné Wiszt Vilma, 3. Tóth Ágnes (Móra F. Ált. Isk.) Halász Éva. • 5. évfolyam: 1. Szilágyi Gergely (Bárdos L. Gimná­zium) Csóti Jenő, 2. Gombkötő László (Bárdos L. Gimnázium) Csóti Jenő, 2. Orbán Balázs (Árpád-házi Szent Margit Isk.) Pölt Péter, 3. Korán Péter (Jó­zsef A. Ált. Isk.) Somodiné Nyoma Katalin. • 6. évfolyam: 1. Fekete Dóra (Bárdos L. Gimnázium) Csóti Jenő, \ . Zsoldos Gábor (Kodály Z. Ált. Isk.) Csabai Józsefné, 2. Kovács Tünde (Bárdos L. Gim­názium) Csóti Jenő, 3. Berki Dorottya (Bolyai J. Ált. Isk.) Petroviczné Gál Ibolya, 3. Smudla Katalin (Bolyai J. Ált. Isk.) Petroviczné Gál Ibolya. • 7. évfolyam: 1. Frigyes Ta­más (Árpád gimnázium) Ko­vács Miklós, 2. Kajsza Nóra (Bárdos L. Gimnázium) Botond Zoltánná, 3. Baranyai József (Bolyai J. Ált. Isk.) Molnámé Hérincs Anna. • 8. évfolyam: 1. Csordás Gábor (Bárdos L. Gimn.) Mu- raközy Gábomé, 2. Prigya Or­solya (Bárdos L. Gimn.) Mura- közy Gábomé, 3. Csizmazia Il­dikó (Bolyai J. Ált. Isk.) Petro­viczné Gál Ibolya, 3. Wéber Zoltán (Kömyei Ált. Isk.) dr. Nógrádiné Papp Erzsébet. Intelligens, szuper robotrendőr - Percre kész információk a biztonságért Sólyommal a bűnözők ellen A rendőrségi járművel útra keltünk. Az intelligens robot, a Falcon (a „Sólyom”) minden szembejövő gépjárművet két má­sodpercen belül azonosított. A számítógép élőszóban (!) közölte a járművet vezető rendőrrel mindazt, amit a szemben jövő gépkocsiról tudni lehet. Még akkor is, ha az akár 250 (!) km/ óra sebességgel repesztett. Végvári István, Tatabánya rendőrkapitánya tájékoztatta la­punkat a Hungária Biztosítótól kapott Falcon számítógépes rendszerről. A Falconnal tavaly, a rendőrség napján ismerkedtek meg. Azóta vágytak rá. Most, hogy a Hungária Biztosítótól megkapták, bizonyos, hogy je­lentős mértékben segít a megelő­zésben és a felderítésben. A Fal­con multifunkcionális országos rendszer. Körözött személyek és tárgyak nyilvántartására, azono­sítására és felderítésére szolgál. A Falcon informatikai köz­pontja az ország nagy adatnyil­vántartóitól, az ORFK-tól és saját megfigyelő központjaitól kapja az elsődleges adatokat, amelye­ket feldolgoz, értékel, a rendkí­vüli eseményeket (pl. gépjármű- lopás), azonnal továbbítja. A megfigyelőközpontokon szolgálatot teljesítő rendőrök percre kész információk birtoká­ban intézkedhetnek. A kapitány javasolta, hogy akinek a gépko­csiját ellopták, azonnal jelezzen, hogy a tény bekerüljön a rend­szerbe. Végvári István kiemelte, hogy a bűnözés visszaszorítása érde­kében vetették be a Falcont, amely a gépjárműveket felismeri, rendszámuk, színük és típusuk, alváz- és motorszámuk, tulajdoni lapjuk alapján azonosítja. A Fal­con Software PerSona üzem­módban a körözött személy ada­tait (még gúnynevét is) közli. A korábbi fotók visszakereshetők. Az adatokat percre készen frissí­tik. Fontos, hogy a rendőrnek nem kell a számítógépet figyel­nie, hiszen az élőszóban el­mondja a tudnivalókat. A gép­jármű kötelező felelősség-bizto­sításának meglétét is vizsgálni tudja. Ä tatabányai kapitány bízik abban, hogy az új eszköz meg­többszörözi erejüket, gyorsasá­gukat az állampolgárok, a cégek érdekében. M. A. I J? t A megyei elnök következe­tesen harcot az igazságért

Next

/
Thumbnails
Contents