24 óra, 1997. február (8. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-01 / 27. szám

Vili. ÉVFOLYAM 27. SZÁM ÁRA: 35 FORINT 1997. FEBRUAR 1., SZOMBAT A megyei fóügyésznő - Igazság- és bűnügy (5-6. oldal) KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓM •ESZTER© Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Tömeg a kórház előtt - Különbuszok a falvakból - Tiltakozó nagygyűlés A Bakony térségért kondultak Kisbér harangjai Kisbéren tegnap 13 órakor meg- kondultak az ősi katolikus temp­lom kettős tornyának harangjai. Kezdetét jelezték annak a tilta­kozó nagygyűlésnek, amelyet a kisbéri kórházért demonstrálók szervezőbizottsága kezdemé­nyezett. Zsúfolásig telt az egykori Bat- thyány-kastély előtti hatalmas tér. Több mint ezer ember jött el a vá­rosból és a Bakonyalja községei­ből, hogy szolidaritást vállaljon a kisbéri kórház működőképessé­gének megtartásáért. Ott volt a téren a város vezetősége, több környékbeli polgármester. A fal­vakból különbusz hozta az embe­reket. Eljött a térség országgyű­lési képviselője, a megyei ön- kormányzat, a megyei kórház, a MEP és az egészségügyi dolgo­zók szakszervezete megyei bi­zottságának képviselője is. (Tudósításunk a 3. oldalon.) A szervezők hívó szavára több mint ezren mentek el a nagygyűlésre FOTÓ: K. T. J. Kozma atya gyárat szentelt Ünnepélyes külsőségek kö­zött adták át tegnap délután az amerikai érdekeltségű ECI Kft. tatabányai gyár­egységét Bánhidán. A Gasztrometáltól vásá­rolt területen tavaly július­ban kezdődött az építkezés. A mintegy félmillió dolláros beruházás eredményekép­pen 550 négyzetméteres szerelőcsarnok és 120 négy­zetméter raktár készült el. Az üzemben nyolcvannégy dolgozót foglalkoztatnak betanított munkásként. Zömmel tatabányai és vá­roskörnyéki lányokat, asz- szonyokat. A dolgozók programozott gépeken, il­letve kézi munkával, napi két műszakban gyártják a motortekercseket amerikai valamint írországi piacra. Az ünnepélyes megnyi­tón beszédet mondott Ben- csik János polgármester. A csarnokot Kozma atya, a Magyar Máltai Szeretet­szolgálat elnöke szentelte fel. tó-dor A HÍD-bizottság tanácskozásán részt vett (balró jobbra) Komjáthy László, a megyei közúti igazgatóság vezetője, Jan Oravecz, Párkány és dr. Könözsy László, Esztergom polgármes­tere, dr. Kovács György Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, dr. Haller Zoltán országgyűlési képviselő, Kolozsi Gyula, az UVATERVfőmérnöke. (Részletek a 3. oldalon.) fotó: mónos Esztergomban egyeztették a Mária Valéria-híd újjáépítésének tervét Összefognak a Duna két partján Fekete péntek ESZTERGOM. Szörnyű tragédia történt tegnap délután há­rom órakor a Kis János út lámpás kereszteződésében. Egy pót­kocsis teherautó a gyalogátkelőhelyen elgázolt egy tízéves kis­fiút A szerencsétlen gyermek a helyszínen életét vesztette. TAT AB ANY A. Este háromnegyed hétkor érkezett a bejelentés, hogy a jegyvizsgáló gyanús csomagot talált a Szombathelyről Budapestre tartó vonaton. A nagy erőkkel kivonuló rendőrök a szerelvényt leállíttatták, és bombakereső kutyával kezdték meg annak átvizsgálását. Az akció lapzártakor még tartott. Az elnökség tagja Bencsik Jánost, Tatabánya megyei jogú város polgármes­terét az SZDSZ Országos Ta­nácsa elnökségének tagjává választották. A polgármester- politikussal megválasztása alkalmából készítettünk inter­jút, amelyet az 5. oldalon ol­vashatnak. A Mikrolin tervei Pénteken Tatabányán a Mik­rolin Szövetkezet tervtárgyaló közgyűlést tartott. Benkovics Alajos, az ipari szövetkezet elnöke terjesztette a közgyű­lés elé az üzletpolitikai, árbe­vételi tervet, amely szerint 1997-ben 455 millió forint árbevételt akarnak elérni. (Cikkünk a 3. oldalon) Rendőrszakszervezet Kilenc fővel alapították meg csütörtökön a Független Rendőrszakszervezet helyi csoportját a Tatabányai Rendőrkapitányságon. Az összejövetelen részt vett dr. Béli László, az FRSZ ügyvivő testületének tagja, valamint Végvári István rendőr alezre­des, a tatabányai kapitányság vezetője. A tanácskozáson szó volt egyebek mellett a rendőrszak­szervezet főbb célkitűzései­ről, tevékenységéről, szerve­zeti felépítéséről és a még ki nem használt lehetőségekről. A jelen lévők elfogadták a FRSZ alapszabályát, majd megválasztották a tisztségvi­selőket. A tagszervezet titkára Baranyai Ede Attila lett. Az ÉDÁSZ március 31-éig adott haladékot Marad az áramdíjkedvezmény Január középén az EDASZ Rt. levélben értesítette a ba­konyi, a vértesi erőmű és az azokat ellátó bányák, vala­mint az Országos Villamos­távvezeték Vállalat (OVIT) nyugdíjasait, hogy az év első napjától áramdíjkedvezmé­nyüket nem veszi figyelembe. A hír hallatán a Villamosipari Szakszervezet, valamint a Bányaipari Dolgozók Szak- szervezete vezetői levélben keresték meg Künstler Bélát, az ÉDÁSZ Rt. vezérigazgató­ját. Ebben tiltakoztak az áramdíjkedvezmény megvo­nása miatt. A szakszervezeti vezetők, a villamosipari dolgozók kol­lektív szerződésére hivat­kozva kérték a rendelet visz- szavonását. A kollektív szer­ződésben mint természetbeni járandóság szerepel az áram­díjkedvezmény a nyugdíjasok és özvegyek részére - s ezt a szerződést a mai napig nem módosították...-Az ÉDÁSZ Rt. számára az áramdíjkedvezmény 400-600 millió forint kiadást jelent évente, amit nem tud­nak, hol elszámolni. Ennek el­lenére - mondta Kovács Ist­ván, az oroszlányi BDSZ el­nöke - KUnszler Béla, az ÉDÁSZ Rt. vezérigazgatója írásban értesített bennünket, hogy március 31-éig vissza­vonta az áramdíjkedvezmény megszüntetéséről szóló ren­delkezést. H. R. L. Megugrott a gyógyszertárak forgalma Éjszakai roham a patikában A főváros után megyénkben öltött járványos méretet az influenzás megbetegedés. Ez meglátszik a gyógyszertárak forgalmán is. Megyeszerte jellemző az éjszakai ügye­letre, hogy a járvány nem is­mer napszakot. Különösen - ezt szakembertől tudtam meg - a gyerekeket és az időseket kínozza éjszaka a kór. A tatabányai Egészség Pa­tika ügyelete is ezt igazolta. Este hat óra felé kezdődött a „népvándorlás”, aztán a haj­nali órákig meg sem állt Schalkhammer Pálné, Erzsiké gyógyszerész asszony. Szünet nélkül szólt a csengő. Éjfél körül jött egy lázas, influenzás apuka Felsőgallá- ról, két hónapos kisfia köhö­gése csillapítására kért vala­mit. Gondolták, ellesznek reg­gelig, de nem, jönni kellett. Sokan voltak előtte a város minden részéből, egy nagy­mama is például, mert csak ő volt talpon a beteg családban. Schalkhammemé elmondta, hogy a nappalok sem külön­bek, jönnek az emberek, ki re­cepttel, ki anélkül. A megyei főgyógyszerész-helyettes is úgy érzi - ilyen jelentést nem kértek be -, hogy jelentősen nőtt a forgalom az elmúlt na­pokban. Sokszor nincs is re­cept, csak „valamit” kémek a patikustól azok, akik külön­böző okok miatt „kerülik” az orvost. Ezzel pedig környeze­tüket is veszélyeztetik.- ádám ­(Gyógyszertári ügyeletek - a 12. oldalon.) Ülésezett Dorog városi képviselő-testülete Nem lesz hiány a költségvetésben A dorogi önkormányzati képviselő-testület tegnap ülésezett a Kö­zösségi Házban. Lakat Jenő képviselő átadta a polgármesternek a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségének levelét, amelyben az együttműködés, a további jó kapcsolat folytatására kérték fel dr. Tittmann Jánost. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés előtt a testület zárt ülésen tár­gyalta a Richter-részvények sorsát. A képviselők ezek után az idei esztendő költségvetését tárgyalták. A jó előkészítő munka és az első forduló mó­dosításai eredményeképpen csupán néhány részletet kellett pontosítani. Sikerült elérni, hogy a költségvétést nem kell hitelfelvétellel terhelni, és hi­ányt sem kellett tervezni. A vá­ros bevételét és kiadását egy­aránt 995 millió 116 ezer fo­rintra terveztek. Társadalmi és szociális juttatásokra összesen 57 millió 800 ezer, beruházá­sokra 112 millió 793 ezer, fel­újításokra 62 millió 373 ezer forintot terveitek. A következő napirendi pontban kitelepítési emlékmű állításáról döntöttek. Dorogon 1947 nyarán telepítették ki a németeket. Az idei megbéké­lés napi ünnepséget az ese­mény 50. évfordulójára emlé­kezés jegyében kívánják meg­rendezni. Ezért született egy felajánlás Árvái Ferenc Pro Urbe-díjas dorogi szobrász- művész részéről, hogy az em­lékművet felépítené. El is ké­szítette a tervet, amely nagyon nagy anyagi áldozattal járna. Ezért a testület úgy döntött, hogy szerényebb keretek kö­zött készíti el majd a művész az alkotást. A képviselők döntöttek még a szociális igazgatásról és a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról, az önkormányzati vagyon használatának, hasznosításá­nak és forgalmának rendjéről szóló rendelet módosításáról is. Döntés született a piac üzemeltetésének megszünte­téséről. Cs. R. Tatabánya legjobb sportolói Dombi Márta, az ifi első Tegnap a kereskedelmi és vendéglátóipari középiskolá­ban ünnepelték Tatabánya 1996. évi legjobb sportolóit. (A díjazottak listája a 11. oldalon olvasható.)

Next

/
Thumbnails
Contents