24 óra, 1997. január (8. évfolyam, 1-26. szám)

1997-01-02 / 1. szám

J­tr I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ARA: 35 FORINT 1997. JANUÁR 2., CSÜTÖRTÖK Kézilabdásaink nem meditálhatnak (9. oldal) KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Jézus a világ egyetlen üdvözítője Szentmise a bazilikában A magyar katolicizmus fő­templomában, az esztergomi bazilikában ünnepi szentmi­sékkel búcsúztak az óévtől és köszöntötték 1997-et. A jelentős számban megjelent hívők előtt Paskai László bí­boros, prímás, esztergom-bu- dapesti érsek celebrálta a de­cember 31-ei, 17 órai évzáró hálaadó szentmisét a baziliká­ban. A szentbeszédet Kovács Tibor kanonok, a főszékesegy­ház plébánosa tartotta. Az el­múlt naptári év plébánia-króni­kájának ismertetése előtt az esztendő legjelentősebb egy­házi eseményéről, II. János Pál pápa újabb magyarországi lá­togatásáról emlékezett meg. Kiemelte, hogy a Szentatya szeptemberi ittléte, akkori üze­nete meghatározó a magyaror­szági hívők körében. Az újév hajnalán lehullott hatalmas hó ellenére sokan za­rándokoltak el Magyarország katolikus főtemplomába, hogy részt vegyenek a bíborosi év­nyitó ünnepi szentmisén. II. János Pál pápa 1997-re meghirdette az év fő egyházi témáját: Jézus Krisztus a világ egyetlen üdvözítője. A hívők gondolkodásában a megváltóra való mindenkori figyelem ösz- szekapcsolódik azokkal a nem­csak politikai, történelmi, ha­nem lelki előkészületekkel is, amelyek szellemében a hívők készülnek 2(XX)-re, a kettős ün­nepre: Jézus Krisztus születé­sének kétezredik, a magyar ál­lamalapítás ezredik évforduló­jára. Fehér leplet öltött az új esztendő Szórakozóhelyen és munkahe­lyeken jártunk az év forduló­ján, melyről a 2. és 3. oldalun­kon számolunk be. A tatabányai sportcsarnok óévbúcsúztatóján Csabai Béla üzletvezető átadja a tombola fődíját, a Szilveszter nevű malacot, a tarjáni Újszászi Máriának Dóra, Viktor, Gábor első napja A 2 óra 30 perckor született Ugrai Dóra édesanyjával - a Szent Borbála Kórházban FOTÓ: KISS T. .1. Az év első napján Tatabá­nyán, a Szent Borbála Kórház megyei szülészetén hajnalban és délelőtt három apróság jött napvilágra. Ugrai Dóra ba- konycsernyei, majd Eigner Vik­tor tatabányai és Laub Gábor várgesztesi illetőségű újszülöt­teknek örvendeztek a szülők, a rokonok. . Friss Hírek Anna völgy. Megyénknek teg­naptól új települése van. A ko­rábbi népszavazáson a Sárisáp annavölgyi településrészén élők úgy foglaltak állást, hogy jövőjüket önálló településként látják biztosítottnak. Dr. Göncz Árpád köztársasági elnök dön­tésével január elsejétől me­gyénk legfiatalabb faluja An- navölgy. Az önállóságból adódó aktuális feladatokról pénteken délután öt órakor megbeszélés kezdődik a helyi művelődési házban. Nyergesújfalu. A Zoltek Ma­gyar Viscosa Rt. az itthon már népszerű gázpalackvédő Net- lon-hálóval megjelent Len­gyelországban is. Szintén ezen a piacon az intenzív kereske­delmi tevékenység eredménye­ként tízezer méter fenyőfa­csomagoló hálót értékesítettek. 1997. január 1. 9 óra. Csiz­mámmal illetlenkedem bele az új évi csendbe. Egyedül lépke­dek Bánhidán, otthagyva láb­nyomom a hóban. Csend van. Alszik a falu. Olyan jó így! Kia­Magány háltak, harsogtak a fülünkbe eleget. Élvezem a magányt. Kiskutya gurul velem szem­ben. Nem ugat. Mpgsimoga­tom. Ilyet még soha nem tet­tem. Pontosan jön a busz.. Be­érek a szerkesztőségbe. Tele­fonok, munkamegbeszélések... Vége a magányomnak. De az a pár perc szép volt. tica Nyergesújfaiun a Viscosától vásárolt gőz áráról tárgyalni akarnak a képviselők Lassú a volt zárdaépület átalakítása A Gyermekbarátok mozgalom Nyergesújfalu szervezetének tagjai az utolsó pillanatokban díszítették fel szilveszteri báljuk helyszínét. Szó sem volt feledékenységről. A városi tömegszerve­zeti székház első emeleti nagytermében délelőtt tíz órától rend­kívüli ülést tartott az önkormányzati képviselő-testület. Az önkormányzatok világában csak egy kicsit is otthonosak ebből a tényből már biztosan kitalálták, hogy a forintok ját­szották a főszerepet a napi­rendi pontok tárgyalásakor. Nyitányként a hideg időben nagyon aktuális távfűtési dí­jakról döntöttek. A távfűtő- rendszer gőzét biztosító Zol­tek Magyar Viscosa Rész­vénytársaság közölte a rend­szert üzemeltető Distherm Kft.-vel, hogy a gőz árát 16,1 százalékkal megemelik. A kft. kérte az áremelés elhalasztá­sát, válaszként az rt. jelezte, hogy nem tudják vállalni a la­kossági és közületi távfűtés, il­letve melegvízellátás anyagi támogatását. A Distherm Kft.-nek nin­csenek olyan tartalékai, ame­lyekkel ellentételezni tudná a lakosság pénzügyi terheit. Mindezek alapján Miskolczi József polgármester és dr. Józó Antal jegyző a fizetendő díjakat szabályozó helyi ren­delet módosítását javasolta a képviselő-testületnek. A hő­díj 14,44 százalékos, a fűtési hődíj 14,75 százalékos, a me­legvíz hődíj 15,2 százalékos emelését látták elkerülhetet­lennek. A képviselők egy tartóz­kodással nem fogadták el a helyi rendelet módosítását, az önkormányzat sürgős tár­gyalásokat lát szükségesnek az rt.-vel. Második napirendi pont­ként a testület - több tisztá­zásra váró kérdés felvetése után - 1 millió forintos tá­mogatást szavazott meg a Szamaritánus Alapítvány­nak. A pénz a volt zárdaépü­let idősek bentlakásos ottho­nává történő átalakítását hi­vatott meggyorsítani. Az év utolsó önkormány­zati döntéseként a nyergesi tévéhíradó technikai feltéte­leinek javítására egy 500 ezer forintos Hi 8-as kamera vásárlásáról döntöttek a kép­viselők. Fenyvesi Futás! - A hagyomány folytatódott. Az év utolsó napján, dacolva az időjárás viszontagsága­ival (-15 fok), egy utolsó megméretésre összejönnek az atlétika barátai. Tatán, az Öreg-tó körül rendezték a szilveszteri futást, amelyen több mint százan vettek részt. Itt nem a ver­sengésen, hanem a jókedvű futáson volt a hangsúly. Pécsi Zoltántól, a volt válogatott atlétá­tól kezdve a 75 éves Domokos Pista bácsiig, óévbúcsúztató hangulatban futottak a verseny­zők. Még a THAC vidékbajnok kajaknégyese is részt vett a találkozón, amelynek tombolasor­solásán valamennyi futó ajándékot nyert. fotó: haraszti Norbert Hó(helyzet) van... Az év első napján a megyeszékhely újvárosi vasútállomásán a havazás miatt átlag 20 percet késtek a vonatok. A folyama­tos hóátfúvás okozhat gondokat majd a napokban itt és Al­másfüzitő állomásokon - váltóállításkor. A képen látható új, francia kisáruszállító autók december vége óta vesztegelnek Tatabányán, ami azt is jelzi, hogy a MÁV korábbi év végi áruszállítási „hajrái” már a múlté lettek. Kevés a megbízás, pedig ez a vasút fő bevételi forrása lenne... Képünkön Barta Imre MÁ V-alkalmazott Ft >Tó: ara Az újesztendő első napján me- gyeszerte mintegy húsz centi- méteres friss hótakaró borította el közútjainkat - kaptuk az in­formációt a Közútkezelő KHT tatabányai ügyeletesétől. A zordra fordult időjárás természetesen megnövekedett feladatok elé állította az utak mentesítőit. Tegnap a tartalékot is mozgósítani kellett: öt dol­gozót hívtak be rendkívüli munkára, hogy ' valamennyi munkagép üzemelhessen. A kombinált masinák az ün­nep éjszakáján és a tegnapi nap megállás nélkül kotorták a ha­vat, és szórták a sót az aszfalto­kon. Sajnos, üzemelés közben két gép meghibásodott, és néhány órás javításra szorult, de ennek ellenére a tizenkét kotró ellátta feladatát a Közútkezelő Kht. ta­tabányai, kisbéri és esztergomi üzemmérnökségeinek terüle­tén. A tegnap esti helyzetjelen­tés szerint a főútvonalakat két­szer tisztították meg, és áttértek a mellékútvonalakra is. Megtudtuk azt is, hogy me­gyénkben járhatatlan út nem volt tegnap délután illetve az esti órákban. Ennek ellenére számítani kell hóátfúvásokra. Bonyolítja a helyzetet a kez­dődő ónos eső, ami rendkívül síkossá teheti az útburkolatot. Ez a tény, továbbá a meteo­rológiai intézet előrejelzése - amely újabb havazást jósol - elég intelem a gépjárműveze­tőknek a fokozott óvatosságra. tó-dor Új igazgató a dorogi égetőműben A nyugdíjba vonult Otrok Györgyné helyett január 1-jétől Lág- ler Katalin a Dorogi Hulladékégető Kft. új ügyvezető igazga­tója. A vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a gyógyszeriparban kezdett dol­gozni, majd egy környezetvédelmi mérnöki irodában folytatta a munkát. Ez az iroda az égetőmű megbízásából is ténykedett, így került kapcsolatba a dorogiakkal. Budapesten él, a későbbi­ekben szeretne lakásmegoldást találni a bányászvárosban. El­képzelései szerint munkájában - szakmai tapasztalatai alapján nagy hangsúlyt kapnak majd a környezetvédelmi kérdések.

Next

/
Thumbnails
Contents