24 óra, 1996. november (7. évfolyam, 257-282. szám)

1996-11-01 / 257. szám

VII. ÉVFOLYAM 257. SZÁM ÁRA: 29,50 FORINT 1996. NOVEMBER 1„ PÉNTEK Két rendeletet alkotott tegnapi ülésén a megyei önkormányzat. Az egyikben a megváltozott körülmények miatt a költségvetést módosították, a másikban a kéményseprői közszolgáltatások kö­telező igénybevételéről szóló tavalyi rendeletet „aktualizálták”. A megyei közgyűlés szeptem­berben egyszer már módosí­totta a költségvetést, amelyet akkor a likviditási gondok át­hidalása indokolt. Most az újabb, magasabb szintű jogszabály hatályba lé­pése, a friss információk tették szükségessé a kiadások és a bevételek pontosítását. Ami a kiadásokat illeti: emelkedett a közalkalmazottak úgynevezett besorolási bére, amely 11 millió forintos plusz­terhet jelent a megyei önkor­mányzat költségvetésében. Emellett - mivel szeptember 1-jétől nőtt a közoktatási in­tézményekben dolgozó peda­gógusok kötelező óraszáma - tizenöt intézményben rendkí­vüli béremelést hajtottak végre, amely szintén több mint 10 millió forintos többletkia­dással jár. A költségvetés be­vételi oldalán is több módosí­tást fogadtak el. Emelkednek a kéményseprői szolgáltatások díjai. Az 1995- ös önkormányzati rendelet kö­telezővé teszi a megyei közgyű­lésnek a téma október végi tár­gyalását. A tegnapi határozat szerint jövőre 20 százalékos díjemeléssel számolhatunk. Izgalmasnak ígérkezett - vé­gül is nem lett az - a közgyűlés eddigi gazdálkodásáról szóló beszámoló. Az egyetlen érdemi hozzászólás is csak a kamatbe­vételeket firtatta, amelyek - mint dr. Kovács György Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke el­mondta - nem az intézmények­nek járó pénzek visszatartásá­ból, hanem az egyéb, eltérő időkben érkező forrásokból származnak. A rövid távú bankbetétek esetenként csak­nem félmilliós kamatnyeresé­get eredményeztek. Ez nem lebecsülendő: mint Rudlof Tibor főjegyző fogalma­zott: a megye koldusszegény, előfordult már az is, hogy a 7 milliárdos költségvetés mellett kétezer forint sem volt a köz­gyűlés számláján. (miskei) • • Ötvenhatos kitüntetettek A közgyűlés megkezdése előtt az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársa­ság 1989. évi kikiáltása napja alkalmából dr. Kovács György Zoltán köztársasági elnöki kitüntetéseket adott át. Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet kapott a tata­bányai Homola József. Az 1956-os Emlékérmet az esz­tergomi dr. Pethe Sándornak ítélték oda, amelyet özvegye vehetett át az ünnepségen. \z esztergom-kertvárosi Nagy Gáspámét és a dági Valkán Gábort is emlékéremmel tün­tették ki. 1956-os Emléklapot az esztergomi Ágfalvi László és a nyergesújfalui Erdélyi János (az elismerést özve­gyeik vehették át), az ácsi Agócs István, a lábatlani Bir- kés Kelemen, a komáromi Ré­szi Jenóné, a tatabányai Ko­vács Edit és Svetlai Szepes Jó­zsef, az esztergomi Magyar Tiborné, Majthényi Sándor és Szabó Antal vehetett át. Virágcsokor az OTP ügyfeleinek - Hagyományo­san virágcsokorral köszöntötték az első ügyfeleket az OTP megyei igazgatóságán a világtakarékossági nap alkalmával. Rácz Jánosnénak Száraz Sándor igazgató adta át a csokrot a befizetési pénztárnál, míg a legkorszerűbb, legbiztonságo­sabb pénzkezelési módszernél, a bankjegykiadó automatánál Zantleitner Jánosné igazgatóhelyettes köszöntötte virágcso­korral Teiszler Ferencet. Képünkön Száraz Sándor, Zantleit­ner Jánosné és Teiszler Ferenc. KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA °^*£$ZTERG°^ Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Nyugdíjas ezredes Kuncze Gábor belügymi­niszter tegnap, 38 évi aktív szolgálat után nyugállo­mányba helyezte, s egyben ezredessé nevezte ki Busa János tűzoltó alezredest, a megyei tűzoltóság parancs­nokhelyettesét. Helyére Czibik József főhadnagy ke­rült, akit Bányóczki János ezredes, megyei parancsnok őrnaggyá léptetett elő. Tanárok koncertje Tegnap délután a nagyig- mándi önkormányzat által biztosított zeneiskolai épü­letben P. Varjú Gyöngyi fu­volán és - Tóth Gábornéval négykezesben - zongorán játszott. Kiss Adriáne éne­kelt, Halápi Pál a gitárt és nagybőgőt, Ócskái Simon a trombitát, Zimonyi Gábor a klarinétot szólaltatta meg. Véradók A Magyar Vöröskereszt nyergesújfalui szervezete közreműködésével szerdán reggel kilenctől délután ket­tőig várták a véradókat az Ady Endre Művelődési Házban. Hatvanhárman nyújtották karjukat, hogy segítsenek rászoruló ember­társaikon. Az idei év utolsó nyergesűjfalui véradását november 6-ára szervezték, ekkor reggel kilenctől dél­után öt óráig várják a segí­teni akarókat és tudókat. Csatornáznak A bajnai képviselő-testület szerdán egyebek között el­fogadta az általános műve­lődési központ igazgatója, Hudoba Gyula beszámolóját az intézmény munkájáról. Szóba került az a csator­namű-hálózat, illetve szenyvíztisztító, amelyet a bajnaiak a nagysápi, illetve az epöli önkormányzattal közösen fognak létrehozni. A szívinfarktusról Tudományos konferenciát rendez a megyei Szent Bor­bála Kórház és az EGIS Gyógyszergyár Rt. novem­ber 2-án 9 órától Tatabá­nyán, a Jászai Mari Szín­házban. Az ország minden részéről érkező kardiológus szakorvosok a szívinfarktus megelőzéséről és gyógyítá­sáról tanácskoznak. Új jegyző Mától új jegyzője van Mo­gyorósbányának. Az állásra kiírt pályázat győztese, a Nyergesújfalun élő 35 éves Pőcze Zoltán rövidesen vé­gez az Államigazgatási Fő­iskolán. A korábbi jegyző lakóhelyén talált magának munkahelyet, ezért köszönt el a mogyorósbányaiaktól. Védikusszemmel Tatán, a Magyary Zoltán művelődési házban a Vé­dikusszemmel című soro­zat keretén belül Nagy Jó­zsef budapesti jógaoktató tartott előadást a kannáról október 30-án. Durrdefekt az Ml-esen - Tegnap reggel súlyos baleset történt az Ml-es út 73-as kilométerszelvényében. Egy pótkocsis kamion nyomdai papírhengereket szállított - bal első kereke durrdefektes lett. A pótkocsis szerelvény az elválasztósáv acél­szalagját végigtörte, leszaggatta, majd a több tonnás papírhenge­rek az útra és az út menti füves részre zuhantak. Személyi sérü­lés nem történt, az anyagi kár jelentős. fotó: jusztin Ülésezett a megyei közgyűlés - Jövőre többért sepernek a kéményseprők Koldusszegény önkormányzat Dr. Kovács György Zoltán (középen) három ötvenhatos kitüntetett -Birkés Kelemen, Svetlai Szepes József és Erdélyi Jánosné - társaságában Bűnözők voltak? - Csak szabadok akartak lenni... Emlékezés a bányászok rabtáborára 1956 forradalma több év fájdalmából, kegyetlenségeiből, a mélyben forrongó készülődésből született. A mélység egyik helyszíne volt a csolnoki bányászrabtábor. Elítéltjei 1956 ok­tóberében összefogtak, és megfordították sorsuk szekerét. Erre emlékeztek csütörtökön Csolnokon, ahol a szinte percre pontosan negyven év­vel ezelőtti eseményekről szóltak a jelenlévők. Több I mint száz rab zendülése, a bá­nyászokkal és az őrökkel való összefogása vér nélküli meg­oldást hozott. Petrusz Tibor, a Politikai Elítéltek Közösségé­nek társelnöke hangsúlyozta:- 1956-nak, a forradalom­nak előzményei voltak, j Mintha elfeledkeztek volna I azokról, akik ezt előkészítet­ték. Mi ne feledkezzünk el magunkról! A sötétségben szabadnak érezhettük magun­kat! Mint a korabeli vers fo­galmaz: „Bűnözők voltak? Csak szabadok akartak lenni!” A PÉK Érdemkeresztjét a csolnoki rabbányában tanúsí­tott bátor magatartásáért kapta meg Valkán Gábor, Putz Jó­zsef, Putz Mihály, Lieber Lő­rinc (posztumusz), valamint a méltó hagyományápolásért Hárs Gyuláné tanárnő és Bér­ces József polgármester. Ő feladatukról a következőkép­pen fogalmazott:- Példát kell mutatnunk arra, hogy nemcsak ünnepelni kell, hanem emlékezni is azokra, akik emberi módon vi­selkedtek a nehéz napokban. A sajtó jelenlévő munkatár­sainak pár szóban nyilatkozott Szabad György történész:- Csolnok község lakos­sága és a volt politikai foglyok helyesen jártak el, amikor em­léktáblával örökítették meg az 1950-es években itt működött kényszermunkahelyet. Nem olyan ismert, mint Recsk, de jelzi, hogy az elnyomatás éve­iben sokan szenvedtek itt meggyőződésükért, azért, mert a hatalom üldözöttjei közé sorolódtak. A felnövekvő nemzedéket emlékeztetni kell arra, hogy honnan tartunk a szabadság, az emberi jogok és a nemzet felemelkedése felé. Olcsóbb közigazgatás kell Államtitkári tájékoztató Nagyigmándon Tegnap a nagyigmándi mű­velődési házban a helyi pol­gármester asszony, Szijj Fe- rencné fogadta a fórumra érkező dr. Zsuffa Istvánt, a BM közigazgatási államtit­kárát. A résztvevők polgár- mesterek, jegyzők, igazgatási szakemberek voltak. Az ösz- szejövetelt a megyei közigaz­gatási hivatal szervezte. Az államtitkár kifejtette: a vá­lasztópolgárok hangulata, ér­zelmi és tudati viszonya a közigazgatás iránt rendkívül fontos tényező, feltétele a jogkövető magatartásnak is. Az utóbbi évekre elkerülhe­tetlen feladatként jelentkezett az alulról szerveződött új ma­gyar közigazgatás megrefor­málása. A feladatokat olcsóbban, hatékonyabban, korszerűbben kell megoldani. Ez nem jelenthet autokrata kormányzati lépéseket, sem automatikus létszám- vagy támogatáscsökkentést. A cél csak a korszerűsítés lehet, a minőség javulása, amelynek módozataihoz a közigazgatás elméleti szakembereinek, a minisztériumi és megyei tisztségviselőknek a telepü­lési önkormányzatok képvise­lőivel s közigazgatási szak­embereivel karöltve kell megoldási módozatokat ke­resni. Ezt a célt, a nézetek egyeztetését szolgálta ez a fó­rum is, kitérve a résztvevők jogállására, továbbképzési le­hetőségeire, az ezzel kapcso­latos megyei tervekre. Az államtitkár délután Nagyigmándról Komáromba utazott, ahol dr. Krajczár Gyula polgármester társaságá­ban tekintette meg a komáromi Monostori-erődöt. S. K. 1 I t 4

Next

/
Thumbnails
Contents