24 óra, 1996. október (7. évfolyam, 231-256. szám)

1996-10-01 / 231. szám

„Egyszer volt Komárom” (2. oldal) VII. ÉVFOLYAM 231. SZÁM ÁRA KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja ■■ 1 Rendkívüli testületi ülés Oroszlányban A VÉRT Igazgatóságának augusztus 15-ei rendkívüli közgyű­lésén a VÉRT központ székhelyáthelyezéséről is döntöttek. Az oroszlányi képviselők a szeptember 17-ei testületi ülésen tilta­koztak a fenti döntés ellen, a székhelyáthelyezés indokait elfo­gadhatatlannak tartják. A mai testületi ülésen várják a megfe­lelő érveket Kovács Sándortól, a VÉRT vezérigazgatójától. Az ülés nyilvános, délután négy órakor kezdődik. Az ese­ményt az Oroszlányi Városi Televízió is közvetíti. Esztergom vendége a munkaügyi miniszter Dr. Haller Zoltán országgyűlési képviselő meghívására október 3-án Esztergomba látogat Kiss Péter munkaügyi miniszter. A délután folyamán találkozik az MSZP megyei elnökségével, a megye szocialista országgyűlési képviselőivel, este hattól a Belvárosi Kávéházban a népszerű Kávéházi Esték vendége lesz. Az izgalmasnak ígérkező kötetlen beszélgetés házigazdája dr. Haller Zoltán. A program után a miniszter találkozik a régió jelentősebb vállalkozóival, munkaadóival. Ma országos fillérbúcsút tartanak A Magyar Nemzeti Bank - törvénnyel biztosított jogkörében - bevonja a 10 és 20 filléreseket. Ez azt jelenti, hogy ezeket a pénzérméket szeptember 30-a után senki nem köteles fizetésül elfogadni. Akinél még maradt ilyen érme, 1997. december 31- éig az MNB-nél magyar törvényes fizetőeszközre - névértéken- átválthatja, de csak akkor, ha fillérjei mennyisége eléri vagy meghaladja a forgalomban levő legkisebb pénzérme összegét. Az érmék bevonásában több pénzintézet - MHB Rt., OKHB, BB Rt., MKB Rt., OTP Bank Rt., Mezőbank Rt., Postabank Rt.- is közreműködik a jegybankkal. Korszerűsítik a komáromi kórházat Pár nappal ezelőtt kezdődött, s a tervek szerint november köze­pén fejeződik be a komáromi Selye János Kórház sebészetének korszerűsítése. Mint azt dr. Rigler András osztályvezető főor­vostól megtudtuk, a felújítás elkerülhetetlen, ám az összes tennivalót nem lehet egyszerre elvégezni, mert annak a be­tegek látnák a kárát. Ezért az első lépcsőben a vizesblokkot bővítik és korszerűsítik. Egyelőre a kőműveseké a főszerep, mert átépítik a fürdőszobákat és a mellékhelyiségeket, hogy nagyobbak, kényelmesebbek legyenek. Ha végeztek, a víz­vezeték-szerelőké lesz a terep, majd a festők következnek. Mire valamennyi szakember elvégzi a munkáját, vélhetően el is fogy az a nem kevés, pontosan ötmillió forint, amit erre a célra szavaztak meg a város képviselői. Teljesen új a nyergesi megoldás Az Eternit Kft. új értékesítési koncepciót dolgozott ki, és al­kalmaz. A meglévő csatornák mellett a vidéki régiókban mező- gazdasági tanácsadók eternit termékeket értékesítenek. Kikép­zésükről a gyár szakemberei gondoskodtak. - Az űj értékesítési módszer első eredményei napjainkban már jelentkeznek - mondta el munkatársunknak dr. Nagy László, a cég februárban kinevezett űj ügyvezető igazgatója, majd néhány részletről szólt. - A mezőgazdasági tanácsadók bekapcsolása az értékesí­tésbe teljesen űj dolog hazánkban. A tanácsadó az agrárkamara alkalmazottja, az Eternit szolgáltatásait, termékeit szabadidejé­ben értékesíti. Ezért jutalékot kap, és ezáltal növelni tudja jöve­delmét. Az értékesítési-, termék- és kommunikációs tréningeket az Eternit munkatársai vezetik, és ők juttatják el az innovációról és a termékfejlesztésekről szóló új információkat a régiókba. Brémai önkéntesek Tatabányán Ajándékokat és tapasztalatokat hoztak Németországból Immár ötödik alkalommal jár­nak Tatabányán a német Vö­röskereszt brémai önkéntesei. A látogatók saját költségü­kön érkeztek a városba - és nem üres kézzel. A megyei Szent Borbála Kórháznak ágyakat, ruhát és kórházi fel­szereléseket, a megyei Vörös- keresztnek bűtorokat, ruhákat hoztak. Ezek egy részét a he­lyi Vöröskereszt ingyen osztja ki, míg a többit boltjaiban áru­sítja. Az így befolyt összeget karácsonyi ajándékok vásárlá­sára használják fel. A brémaiak itt-tartózkodá- suk során megtekintik a komá­romi termálfürdőt, a tatabá­nyai szociális otthont. Szerdán saját készítésű ebédet oszta­nak a helyi önkéntesekkel együtt a VI-os telepen, Kert­városban és Mésztelepen, a Hajléktalanszálló előtt, vala­mint az iskolában. Csütörtökön délelőtt Ben- csik János, Tatabánya polgár- mestere fogadja a delegációt. Jól jön a segítség a Szent Borbála Kórháznak fotó: Jusztin A mai naptól több helyen is drágábban adják a kenyeret Van, ahol még nem emelik az árakat Felröppent a hír, hogy mától ismét emelkedik a kenyér ára. Körképünkben a részletekről érdeklődtünk. A Tatabányai Sütőipari Kft. ügyvezető igazgatója, Kókai László elmondta, hogy a hír igaz. Utolsó áremelésüket január 22-én tartották, de azóta az alapanya­gok ára már többször is meg­emelkedett. Nekik is lépést kell tartani az árakkal. Holnaptól a kft. üzemeiben készülő kenyeret és péksüteményeket 6 százalék­kal nagyobb átadási áron szállít­ják. A Gyermelyi Pék Kft. ügy­vezető igazgatója, Tóth Tibor elmondta: a Vértesalja ÁFÉSZ üzleteit leszámítva, ők már szep­tember 1-jétől emelt árakon dol­goznak. Holnaptól azonban az ÁFÉSZ boltjait is 8 százalékkal drágábban tudják ellátni. A ko­máromi Vita-Sütő Kft. igazga­tója, Kiss Györgyné elmondta, ők még nem emelnek árat. A megye nagyobb élelmiszer­áruházaiban is érdeklődtünk. A Plusz diszkontban megtudtuk, hogy már tegnap emelkedett a kenyér ára. Az egykilós kukori­cás kenyér például 9 százalékkal kerül többe, 109 forintért lehet megkapni. A Profi diszkontban szintén tegnaptól emelték meg az árakat, átlagosan 10 százalékkal. A Spar áruházlánchoz és a Kai­ser’s-hez még nem küldtek hiva­talos értesítést a kenyér árának emelkedéséről. Három lépcsoháznak nem szolgáltatnak meleg vizet A megyei Távhőszolgáltató Rt. műszaki igazgatója, Nagy Gyula arról tájékoztatta lapunkat, hogy tegnap Tatabányán három lépcsőházat kizártak a meleg­víz-szolgáltatásból. Elmondta, hogy a Verebély űt 44., a Szentgyörgy út 32., és 34. szám alatti lépcsőházakat az 57-116 ezer forintos tartozásuk miatt zárták ki a melegvízellá­tásból. A közös költségben a víz- és csatornadíjakat nem fi­zették immár több hónapja. Több felszólítást is küldtek, s a lépcsőházakban is kiplakátolták a bevezetendő szankciókat. Sőt, részletfizetési lehetőséget is fel­ajánlottak nekik, melyet nem vállaltak el. Nem úgy, mint az a másik, több ezer forinttal tartozó 35 társasházközösség, ahol sike­rült megállapodásra jutni, s tar­tozásuknak csak a felét kellett most befizetni a további szolgál­tatásért. Amennyiben vállalják a rész­letfizetés feltételeit, fél órán be­lül újra biztosítják a lépcsőhá­zakban a meleg vizet, (szűcs) Halál az autópályán Tegnap reggel kilenckor ha­lálos kimenetelű közúti bal­esethez riasztották a megyei rendőr-főkapitányság hely­színelőit. Az Ml-es autópá­lyán, a komáromi csomó­pontnál, E. U. cseh állam­polgár Ford Transit gépko­csijával Győrből Budapest irányába haladt. Feltehetőleg nem tartotta be a követési távolságot, és utolérte a D. F. 58 éves nyúli lakos vezette pótkocsis te­herautót. A két jármű olyan erővel csapódott egymásnak, hogy a baleset következté­ben a Ford egyik utasa - S. P. húszéves cseh fiatalember - a helyszínen életét vesz­tette. A Fordot vezető hölgyet, valamint az autó másik uta­sát - D. S. 26 éves cseh ál­lampolgárt - súlyos, de nem életveszélyes sérülésekkel szállították a tatabányai Szent Borbála Kórházba. A balesetet okozó autóban a kár a felmérések szerint mintegy hárommillió forint, míg a vétlen szerelvény mintegy hetvenezer forint ér­tékben rongálódott meg. A baleset körülményeinek tisz­tázását szakértők bevonásá­val megkezdte a hatóság. Új fajátékok a bölcsődében - Mászókával, vonattal, libikókával lett gazdagabb Tata­bányán a Dózsa György úti bölcsőde. A szükséges összeget pályázat útján nyerték a Népjóléti Mi­nisztériumtól. A játszóeszközök Gengeliczky László faműves alkotásai. fotó: k. t. j. Milyen jövője van a házi betegápolásnak Esztergomban? A fio gond a további működtetés Mint lapunkban már hírül adtuk, októbertől az országban, s így megyénkben is, az eddiginél jóval nagyobb hangsúlyt kap a házi betegápolás. Mennyire vannak erre felkészülve a háziorvosok? Lapunknak dr. Bató Ferenc, Esztergom Város Egészségügyi Alapellátó Intézményének vezető főorvosa nyilatkozott.- Egy éve már lehetett pályá­zatot benyújtani otthoni ápo­lásra, az alapellátás finanszí­rozására. A feltétele ennek egy már működő szolgálat megléte volt. Ez ördögi kör. A jól gazdálkodó alapellátó in­tézménynek arra még talán volna ereje, hogy a betegek és a pályázat beadásának érde­kében létrehozza az Otthoná­polási Szolgálatot. De ha a pá­lyázaton nem nyernének pénzt a további finanszírozásra, meg kellene szüntetni. Ez a már ott dolgozók sorsát érintené.- A háziorvosok mellett ré­gebben két ápolónő dolgozott, ők a házi ápolás feladatainak nagy részét megoldották. Ma már nem kötelező két ápoló­nőt foglalkoztatni. A vállalko­zások korában az orvosok él­nek is ezzel az engedménnyel. Az alapellátó intézmény orvo­sai mellett viszont még a mai napig is két ápolónő dolgozik, ehhez ragaszkodik az intéz­ményvezető.- Kezdeményezték az ön- kormányzatnál, hogy a vállal­kozó orvosoknak is írják elő két nővér alkalmazását, hiszen a körzeti nővérek egyik fel­adata éppen a házi ápolás. Ki­derült: a képviselő-testületnek nincs joga ezt előírni. A prob­léma viszont ma is élő, és egyre inkább az lesz, mert fo­kozatosan előtérbe kerül a házi betegápolás.-A fő gond nem a házi alapellátó bázis létrehozása, felszerelése, hanem a további működtetése. Szerencsére Esztergomban nem vészes a helyzet. A kórház az ésszerű­ség határain belül már eddig is fokozatosan csökkentette az ágyak számát. így a megyei ágyszámcsökkentés nem fogja nagymértékben érinteni az esztergomi kórházat. Gábor Ilona k i i i Hegedűs Géza, a népszerű író, tanár volt a vendége tegnap délután a JózseJ Attila megyei könyvtár Szinnyei Körének.

Next

/
Thumbnails
Contents