24 óra, 1996. július (7. évfolyam, 154-180. szám)

1996-07-01 / 154. szám

Focisták új vezére Komáromban (11. Oldal.) VII. ÉVFOLYAM 154. SZÁM ÁRA KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja ■■■■■■■■■ Korszakos kiállítás az esztergomi Prímási Palotában A Szentszék és Magyarország I nyitót. (Ezt lapunk 3. oldalán I olvashatják el - a szerk.). ( Göncz Árpád: Az egyháznak j egyrészt missziós feladata t van, másrészt a béke és a szeretet hirdetése | Göncz Árpád, a Magyar Köz­társaság elnöke a következőkép- j pen szólt: Ha visszagondolunk a magyar állam kezdeteire, ezeket a kezde- | teket megérteni sem tudnánk a Szentszékkel fennálló kapcsola­tok nélkül. A magyar állam már korai időszakában minden támo­gatást megkapott a Szentszéktől. Ekkor a hit hirdetésén és a misz- sziós munkán kívül a közigazga­tás is, az oktatás is teljesen az egyházon múlott. Mint Apostoli Nuncius Úr mondta: a korona adományozásán túl ezek az egy­ház dolgos hétköznapjait jelentik. Nincsen olyan megnyilvánu­lása a korai magyar államnak, és a későbbinek sem, amely ne fo­nódott volna össze valamilyen módon az egyházzal, amikor az egyház ne pallérozta volna az el­méket, ne terjesztette volna a tu­dást, ne szervezte volna a min­dennapi életet, gondoljunk a ko­lostori, a plébániai iskolákra, a kancelláriákra, ahol a korabeli műveltség született, a „hiteles he­lyekre”, amelyek az emlékezetet jelentették. Nagyon nehéz Ma­gyarország történelmét elválasz­tani a katolikus egyház történeté­től. Az egyház megújulásra min­dig képes, mint ahogy képes volt, ahogyan minden megpróbálta­tása ellenére Magyarország is. Az egyház megtalálta azt az utat, ahol segítségére lehetett ennek az államnak, s ha a békét fenyegette a veszély, diplomáciai, anyagi támogatást nyújtott. Ezért a kö­szönet természetes, s azt mon­dom, hogy köszönetünk igazi jele az, hogy vagyunk és létezünk. Ma furcsa időszakot élünk. Múltunkat negyvenéves, igen go­romba cenzúra választotta el je­lenünktől. Útkereső országgá let­tünk. De csak az út világos, hogy ez hova vezet, mi a végcélja, nem tudjuk felmérni. Egy súlyos be­tegséget túlélt országban van ten­nivalónk. Ha erre gondolok, azt hiszem, a legokosabb, ha Lukács apostol könyvének tizedik fejeze­téből indulok ki. Ennek az elején az Úr megállapítja: sok az aratni- való, de kevés a munkás. Útnak bocsátja hetven munkatársát, mondván: farkasok közé külde- lek titeket - bárányként. S el­mondja talán legszebb példabe­szédét az irgalmas szamaritánus­ról. A második világháború utáni negyven esztendő s ma, az átala­kulás keservei rengeteg sérültet hagytak az út szélén. Remélem, hogy az egyház, az irgalmas szamaritánus példáját követve megáll ezek mellett. (Folytatás a 3. oldalon.) Olimpia csapatgyűlés Tatán - Szombaton délelőtt utoljára találkozott együtt az atlantai olimpiára készülő ma­gyar csapat. Az edzőtáborban, a színes műsorral fűszerezett összejövetelen megjelent Horn Gyula miniszterelnök, Kuncze Gábor belügyminiszter, Lotz Károly a közlekedési, hírközlési és vízügyi tárca vezetője, dr. Schmitt Pál, a Magyar Ohmpiai Bizottság elnöke is. Felvételünkön a magas rangú vendégeket Dunai Antal, a labdarúgócsapat szövetségi edzője tájékoztatja felkészülésükről. (Az eseményről a 10. oldalon számolunk be). fotó: kiss Családi perpatvar Lábatlanon - A vétlen Ladás utolsó útja az Ml-esen Először nyakon, majd mellbe szúrta a feleségét A hét vége fekete krónikájá­ban sajnos, olyan esemé­nyekről is hírt kaptunk, ame­lyek halállal végződtek. Vitatkozással kezdődött, és késeléssel folytatódott egy csa­ládi perpatvar Lábatlanon. Szóváltás után pénteken a kö­zös lakásban Sz. /. hatvanhat éves helybeli lakos késsel nya­kon, majd mellbe szúrta nála tíz évvel fiatalabb feleségét. A sze­rencsétlen asszony a helyszínen életét vesztette. A férfit a kórház pszichiátriai osztályára szállítot­ták. A rendőrség megkezdte a nyomozást. Vasárnap hajnali fél egykor tömegszerencsétlenség történt az Ml-es autópályán, Bicske ha­tárában. Egy német mikrobusz sofőije feltehetőleg elaludt-veze­tés közben, és összeütközött egy debreceni férfi vezette Lada Szamarával. A baleset következ­tében a Ladát vezető A. Gy. kórházba szállítás közben életét vesztette. A járművek utasai kö­zül hármat súlyos, négy sze­mélyt könnyebb sérüléssel szál­lítottak kórházba. Veget ért Tata színpompás fesztiválja Amikor az elmúlt pénteken a tatai Víz-, zene-, virágfesztivál első napján Kerti Katalin polgármesterasszony - a fesztivál-igazga­tóság koszorújában - a tatai várudvaron megnyitotta a rendez­vényt, hangsúlyozta: - Mindennapjaink tengernyi gondja, baja közepette elengedhetetlen szükségünk van ünnepnapokra... A tatai fesztivál minden pilla­nata híven szolgálta ezt a célki­tűzést. Pénteki tudósításunkban a reprezentatív virágkötő-kiállí­tásról is szóltunk. Azóta tudjuk azt is, megyénkbeli virágkötő, a 21 éves, oroszlányi fiatalember, Lotrand Csaba nyert első díjat, s megyénkből ő jutott be a vi­lágversenyre. A Játék és mu­zsika... péntek déli rádiós játé­kát a tatai Árvái Ferenc tető­fedő és bádogos nyerte meg. Ugyancsak pénteken este nyílt meg a művelődési házban a kerti és mezei virágok festőjé­nek, Andráskó Istvánnak és a szellemes karikaturistának, Gáspár Gusztávnak kiállítása. Az éjszakai műsorok után szombaton kora reggel térzene ébresztette Tata lakóit. Délután méltán vonzott sok érdeklődőt két tatai pár, Márkus Dániel és Csodányi Andrea, valamint Molnár György és Simon Kinga esküvője a várban. (Részletek a 2. oldalon.) Tankból loptak ! géppuskát Tatán Lába kelt két 7,62 milliméte­res géppuskának a múlt héten a tatai Klapka György Önálló Gépesített Dandár alakulóte­réről. A lopást a zászlóaljpa­rancsnok fedezte fel. Az is­meretlen tettes két T-72-es harckocsiról szerelte le a fegyvereket. A Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályá­nak információja alapján lő­szer nem tűnt el. A korábbi esztendőkben már volt példa hasonló lopá­sokra. A mostani esetet meg­előzően legutóbb 1993-ban a bajai dandártól cipeltek el egy láda kézigránátot. A rob­banóeszközöket lakossági be­jelentés alapján megtalálták. A Tatán elorozott géppus­kák ügyében is megkezdték a nyomozást. Akcióban a megye rendőrei - A hét végén meg­erősített szolgálatot adtak a rendőrök. Közlekedésbizton­sági akciójukon fokozottan ellenőrizték az autósokat. Első­sorban a szabálysértők kiszűrésére törekedtek, de figyel­mük kiterjedt a gépkocsik műszaki állapotára is. fotó: kiss Ezer év szerződése a jövőért Egyháztörténeti tanácskozás Esztergomban Esztergom rendszeresen helyet ad egyháztörténeti tanácskozá­soknak. Az ez évi rendezvény szervesen kapcsolódott a mille- centenáriumi programokhoz. Dr. Könözsy László polgármes­ter köszöntőjében kiemelte:- A bazilika egyik freskóján Szent István királyunk fel­ajánlja a koronát Máriának. Jól tudjuk, nem hűbéri kapcsolat jött létre, hanem szerződés. Ezer év szerződése a jövőért. Paskai László bíboros, prí­más, esztergom-budapesti ér­sek a következőt hangsúlyozta:- Történelmünk szorosan összefonódott az Apostoli szé­kével. A kapcsolatok kialakítá­sára Szent István tudatosan tö­rekedett. Hospiciumokat, ven­dégházakat hoztak létre Rómá­ban - ezek pótolták a még hi­ányzó diplomáciai képviseletet. Az előadások sorában Ér­szegi Géza És elhozták az apos­toli áldás levelét című előadá­sában egy pápai oklevélről, s ennek kapcsán a magyar állam, a magyar egyház és a Szentszék írásos dokumentumainak típu­sairól szólt. Csóka Gáspár Pannonhalma XII-XIII. századi kiváltságai­ról tartott előadást. Szovák Kornél a XII. század főpapi székek betöltéséről érte­kezett, Szakály Ferenc törté­nelmünk egyik legellentmon­dásosabb korába, a török meg­szállás évszázadaiba kalauzolta előadásában Magyarország, a Szentszék és a török kérdés hármasságát taglalta. Adriányi Gábor az 1682. évi nagyszombati zsinat tanulsá­gairól értekezett. Be ke Margit a Szentszék és a Váci Püspökség XVII. századi kapcsolatait elemezte. Erdó'Pé­ter előadása: A szentszék és Magyarország kapcsolatai a konciliarizmus korában. Ezután Török József a pálos rend kap­csolatait elemezte, Gergely Jenő az 1920-1945 közötti évek pápai diplomáciai kapcso­latait tárta a hallgatók elé. Zlinszky János Pázmány Péter és a pápai nuncius álláspontját taglalta a szentgotthárdi apát­ság kegyúri jogával kapcsolaté vitában. P \ !

Next

/
Thumbnails
Contents