24 óra, 1996. június (7. évfolyam, 129-153. szám)

1996-06-01 / 129. szám

Az éremhalmozó Pintér Mónika (11. oldal) y VH. ÉVFOLYAM 129. SZÁM ARA: 29,50 FORINT 1996. JÚNIUS 1., SZOMBAT 24 ÓRA KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI °^*e$zterg°'' Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Kézben tartják a kormányt Spindler Tibor oroszlányi autó­szerelő mester az Autójavítók és Autókereskedők Országos Szakszövetségének (AJAKSZ) elnöke nyitotta meg a győri Szé­chenyi István Műszaki Főisko­lán az 5. autódiagnosztikai kiállí­tást és vásárt. Rangos megyei cégek -Tm Trade Kft., a Zeit Kormány és a Willtso Kft. - is bemutatták au­tósportékáikat a seregszemlén. Ma az AJAKSZ elnöke Barnhardt Enninggel, az Au­tókereskedők és Autójavítók Világszövetségének német el­nökével egyezteti hazánk együttműködési lehetőségeit az autósszakma világszerveze­tében. (Cikkünk a 3. oldalon.) Dr. Héthy Lajos államtitkár, Szűcs György IPOSZ-elnök és Spindler Tibor A MÁV-nál a belföldi jegyek ára nem no - Az 1-es fővonalon bővül a kínálat Tatabányán megállnak az Inter-City expresszek Június 2-ától, azaz vasárnaptól életbe lép a MÁV új, idei me­netrendje. A megyei utazóközönséget tekintve a változások nem jelentősek, viszont mindenképpen előnyösek. A néhány perc különbségre is érdemes figyelni, mert aki annyival ké­sőbb megy, az várhat a következőre. Nem kell túl sokat vár­nia, Tatabányán majd minden órában megáll egy vonat. Sokakat érint, hogy a nemzet­közi menetdíj árszabásai rövi­desen módosulnak, a belföl­diek viszont változatlanok ma­radnak. Budapest Keleti pá­lyaudvarról összesen négy személyvonat indul Tatabánya felé és azon túl. Az összes többi a Déli pályaudvarról. Visszafelé hajnalban, reggel és délután három személy megy a Keletibe, a többi a Dé­libe. Fontos, hogy minden gyorsvonat a Keletiből indul az 1-es fővonalon, és a buda­pesti állomásra visszafelé. Bővült a kínálat. Négy In- ter-City szerelvény áll meg a megyeszékhelyen - majd Győrben. - Párban közleked­nek. délelőtt és délután, hely­jegyváltás kötelező. Két gyorsvonat jön Mis­kolcról Szombathelyre és Sop­ronba, ugyancsak kettő, azo­nos célú irányvonat Sátoralja­újhelyről. Egy vonatpár jár Debrecenből és vissza, az Ar- rabona. Nemzetközi járat, bel­földi utasok a kijelölt kocsiba ülhetnek. Egy gyorsvonat Zá­honyból is indul Szombathely és Sopron osztással. A belföldi gyorsvonatok kétóránként követik egymást, közben vannak az IC-szerel- vények. A 18 személyvonat kevesebb kocsival, de sűrűb­ben közlekedik. A menetren­dek a jegypénztárakban kapha­tók, de néhány figyelmeztető példa! Tatabánya állomásról eddig Budapest felé 7,41-kor indult a,| gyors most 7,34-kor, majd 8,39 helyett 8,42-kor. Miskolcra 10,39 helyett 10,42- kor, Sátoraljaújhelyre 12,39 helyett 12,42-kor. Győr felé 7,03 helyett 7,07-kor s 8,ló­kor indul a Ciklámen expressz, mely 9,55-kor már Sopronban van. Eddig 29 személyszállító vonat ment a fővonalon, ezen­túl 33 áll meg. K. P. Piszkén ismét a sztrájkról beszélnek A Papíripari Dolgozók Szakszervezetének titkárai csütörtö­kön késő estig tanácskoztak Budapesten. Az ülésen egyebek között Pados László, a PDSZ elnöke adott tájékoztatást a szakszervezetet érzékenyen érintő piszkei eseményekről. Mint ismeretes, a Piszkei Papír Rt. görög tulajdonosának kép­viselői azonnali hatállyal meg­szüntették Komoróczki Fe­renc, a részvénytársaságnál mű­ködő szakszervezeti választ­mány elnöke, a PDSZ egyik al- elnöke munkaviszonyát, nem léphet be a papírgyár területére. A PDSZ a döntés ellen vétót je­lentett be, Komoróczki Ferenc munkaviszonya visszaállítását kérte a munkaügyi bíróságon. Pados László elmondta, hogy a két fél között folynak a tárgya­lások, ezek idejére ’’tűzszünetet” tartanak. A titkárok annak a vélemé­nyüknek adtak hangot, hogy a tárgyalások eddig nem hozták meg a várt eredményt, pedig a szakszervezet a tervezett de­monstráció elhalasztásával egy­értelműen jelezte készségét a kompromisszumra. Ha a követ­kező héten sem születik, elfo­gadható megoldás, újra napi­rendre tűzik a korábban már jel­zett tiltakozó megmozdulást. A Tatabányai Munkaügyi Bí­róságon a jövő hét keddjének délelőttjére tűzték ki a vétó és a munkaviszony helyreállítását kérő per tárgyalását. Pedagógusnapra T?gy hete volt a gyermeknap, ma pedig együtt ünnepel a magyar köz­li/oktatás, a gyermekek és a szülők társadalma: a pedagógust, aki kezdeti lépéseitől hosszú-hosszú iskolaéveken keresztül vezetgeti gyer­mekeinket, egészen, amíg át nem lépnek a felnőttek világába. Ezen a napon mint egy oktatási intézményeket is fenntartó önkor­mányzat tisztségviselői, őket köszöntjük mi is. Az óvónőket, a tanítókat, a tanárokat, a szakoktatókat - megyénk minden pedagógusát, ők sze­rettetik meg gyermekeinkkel a betűk varázsát, a számok törvényszerű­ségeit. Megkedveltetik velük az olvasást, felfedik előttük a tudás hatal­mát, a szellem szépségét - és később fölkészítik őket a felnőtt-létre, is­meretekkel, emberséggel fölvértezve valamennyit. A gyerekek eredményei nyomán nemcsak a szülők, hanem legalább annyira ők, a tanárok is büszkék. Tudjuk: joggal, hiszen minden diák­eredmény mögül messzire látszik a pedagógus áldozatos munkája. Sajnos, ritkák ebben a szakmában az olyan ünnepnapok, mint a mai. Művelőinek sokkal többször kell szembenézniük a hétköznapok fá­rasztó, olykor kilátástalannak tűnő küzdelmével, a tuipi megélhetés - ismerjük el - nemegyszer nyomasztó gondjaival. Hiszen a pedagógus­egzisztencia törékenysége mellé az utóbbi egy-két évben már hozzá tar­tozik sok oktatási intézmény létének bizonytalansága, működési feltéte­leiket sok településen csak nagy nehézségek árán lehet biztosítani. Az elmúlt évtizedek sokszor spontánul alakult közoktatási rendszere ma már fenntarthatóságért harcol. Jó lenne, hogy e krízisen a valós ér­tékek elvesztése nélkül sikerülne átlábalnunk, s a megújulási szándékok közepette a ma még lelkes óvó nénik, tanítók, tanárok item veszítik el kedvüket, érzékenységüket, a pálya szépségébe vetett hitüket. Ebben a reményben köszönjük meg most mindannyiuk munkáját, jó egészséget, derűt és kitartást kívánva nekik a pedagógusnapon. Ha gyermekeink ezt netán el is felednék: a nevükben is. ÍMíj. (mOoÁ ] Dr. Kovács György Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke Bársony László tatabányai alpolgármester és Mezőváry Jó- zsefné gyémántdiplomás • Énekkel, virággal köszöntötték tegnap a pedagógusokat. Tatabányán a Bárdos László Gimnázium diákjainak műsorával kezdődött az ünnep. Ezen a napon a kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskola aulájá­ban díjakat és elismeréseket adtak át a legkiválóbb tanároknak. % Dr. Egressy Erna, a megyei pedagógiai intézet igazgatója Göncz Árpád köztársasági elnöktől a Magyar Köztársaság Arany Érdem­kereszt polgári tagozata kitüntetést vette át az Országházban. • Nyergesújfalun kitüntetést vehetett át: a Kernstok Károly Álta­lános Iskolából Pálfalviné Makai Judit és Budai Bernadett tanító­nők, a Szabolcsi Bence Zeneiskolából Fehér László zenekarvezető, a Napsugár Nemzetiségi Óvodából Várvölgyi Lajosné óvónő, az Eternit Óvodából Mennemé Papp Márta óvónő. (Jegyzetünk a 3. oldalon, összeállításunk a 7. oldalon.) Esztergomban befejeződött a hungarológiai konferencia A pénzforgalom a hatalmat jelenti A négynapos magyarságku­tató konferencia zárásaként az államszervezés egyik leg­fontosabb eszközéről, a pénzről is meglehetősen sok szó esett Esztergomban. Emellett más szálak is izgal­masak. Ilyen a bajor kapcso­lat, Gizella és Szent István há­zassága ( Uzsoki András, Tiha­nyi Bencés Apátsági Mú­zeum). Gedai István (Magyar Nemzeti Múzeum) István ko­rának pénzverdéiről beszélt. Rádóczi Gyula numizmati- kus a „Preslawa Civitas” fel­iratú érme érdekességeit tag­lalta. Zárásként pedig Horváth István az István-kori Eszter­gomba kalauzolta hallgatóit. Délután ötkor Paskai László bíboros, prímás, eszter- gom-budapesti érsek nyitotta meg a Balassa múzeum iz­galmas tárlatát: Templomok, kolostorok a középkori Esz­tergomban. Esztergom az Árpád-háziak idejében főváros volt, a tatár- dúlás után szerepe csökkent. Egyházi központként 38 temploma, 11 kolostora volt - egészen a mohácsi vészig. A romlás akkor kezdődött. Ezt és a XX. századi feltárásokat mutatja be Horváth István kollektívája. A megnyitót követően a ki­állítóteremben került sor az InfoGroup kiadó sajtóbemuta­tójára. Könyv- és videosoro- zatuk Magyarország egyházi értékeit és kincseit mutatja be. Magyarország legrégebbi harangja Szent István ko­rából Távhőszolgáltatás, gázberuházás Dorog. A város képviselő­testülete soros ülését hétfőn 14 órától tartja a Közösségi Házban. A napirendi pontok között több, a lakosságot közvetlenül is érintő témá­kat találhatunk. Ilyen pél­dául a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló rendelet módosítása, vagy a lakossági gázberuhá­zási hozzájárulás méltá­nyossági elbírálása. Tájékoztatót hallhatnak* Dorog és vonzáskörzete munkanélküliségének, fog­lalkoztatottságának helyze­téről, az Egom-Com Rt. által végzett beruházási tevé­kenységről, valamint a Mészmű Kft.-nél megvaló­suló beruházás helyzetéről. Az ülés nyilvános. 125 éves az Ácsi Cukorgyár Pénteken ünnepeltek Ácson a cukorgyár alapításának 125. évfordulóját. Ebből az alkalomból emlékművet avattak a nagyüzem udva­rán. Az eseményen részt vett dr. Lakos László föld­művelésügyi miniszter, Oros Imre, a Magyar Cukor Rt. igazgatóságának elnöke, valamint Horváth Mihály, a társaság vezérigazgatója. A Bondor István tatabányai szobrászművész tervei alap­ján Varga László, ácsi kőfa­ragó mester műhelyében ké­szült alkotás felavatásakor Fekete Miklós, a Magyar Cu­kor Rt. Ácsi Cukorgyárának igazgatója mondott ünnepi beszédet. A rendezvényen megjelentek a magyar répa­cukoripar vezetői, tulajdono­Ács új emlékműve sai, a részvénytársaság leg­fontosabb termelői, kereske­delmi partnerei. (Cikkünk a 3. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents