24 óra, 1996. március (7. évfolyam, 52-78. szám)

1996-03-01 / 52. szám

VII. ÉVFOLYAM 52. SZÁM / KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Ma: agrárkamarai küldöttgyűlés Tatán Jön Lakos László miniszter A Komárom-Esztergom Me­gyei Agrárkamara ma tartja Tatán idei küldöttgyűlését. A fórumon a küldöttek el­nöki beszámolót hallhatnak a kamara tavalyi költségvetésé­ről, valamint az idei felada­tokról. Az ellenőrző bizottság jelentését követően szavaznak a küldöttek az 1996. évi ka­marai költségvetésről, és új elnökséget is választanak. A megyei agrárkamara pén­teki küldöttgyűlésén részt vesz Lakos László földműve­lésügyi miniszter is. Munkába helyezési bizottság a brikettgyárban Nem maradnak magukra A Komárom-Esztergom Me­gyei Munkaügyi Központ gyorsan reagált a brikettgyár körül kialakult nehéz hely­zetre. A Tatai Brikett Kft-nél megalakult a munkába helye­zést elősegítő bizottság. A na­pokban kiosztják az igény­felmérő kérdőíveket, s meg­kezdődnek az egyéni elbe­szélgetések. Minderről munkásgyűlésen tájé­koztatták a dolgozókat. Cél: már a felszámolás időszakában közö­sen gondolkozzanak a jövőről. A bizottság elnöke Zsédely László, a brikettgyár nyugalma­zott igazgatója. A munkaadói ol­dalt Mocsi Sándor technológiai vezető és Sándor Jánosné mun­kaügyi vezető, míg a munkavál- lókat a bizottságban Albert Gá­bor és Jankóczi Dénes képviseli. A munkában részt vesz ülés László, a tatabányai munkaügyi központ munkatársa és Rátvay Miklós, a megyei központ ta­nácsadója. Ők máris váiják az érdeklődő­ket. A bizottság három héten be­lül ülést tart, ahol már a beérke­zett igényfelmérő lapok feldol­gozását kezdik meg. * Állatorvosok eszmecseréje - nem csak állatokról Az egy hete megalakult Komá­rom-Esztergom Megyei Állat­orvosi Kamara első összejöve­telét tartották tegnap délután a komáromi városházán. A tagok megbeszélésükön tisztázták a folyamatban lévő ügyeket, értelmezték a kama­rai törvényt. Szó volt az új ügyeleti rendről - várhatóan július elejétől lép életbe -, mely szerint hétvégenként és ünnepnapokon is ellátják a be­teg állatokat. Aggódnak a gazdák Kérdésözön a nagyigmándi agrárfórumon Nagyigmánd Nagyközség Ön- kormányzata nagy sikerű agrár­fórumot szervezett tegnap. A művelődési ház színház­terme megtelt a helyi gazdákkal, a környékbeli települések pol­gármestereivel, mezőgazdasági magánvállalkozókkal, szövetke­zeti elnökökkel. Nem véletlenül, mert sok aggodalmukra, gond­jukra vártak választ a meghívott előadótól, Benedek Fülöptől, az FM közigazgatási államtitkárától. A megjelenteket Szijj Fe- rencné polgármester üdvözölte. Majd elhangzott a keretelő­adás a legfontosabb kérdésekről - egyebek mellett a legtöbb ma­gángazdát és szövetkezeti vezetőt érdeklő támogatási rendszerről. Az előadást követően számos kérdés hangzott el. Sok válaszra nem volt idő a tegnapi fórumon. Az érdeklődők a megyei földmű­velésügyi hivatalhoz fordulhat­nak további kérdéseikkel. Dunai Imre ipari és kereskedelmi miniszter a kiscsirkékkel FOTÓ: JUSZTIN Felavatták az új keltetőt Bábolnán Ötéves az első magyar-amerikai mezőgazdasági vegyes vállalat Csütörtökön ünnepelte a Bábolna-Arbor Acres Ba­romfitenyésztő Kft. alapítá­sának ötödik évfordulóját. A születésnap kiváló alkalmat teremtett arra, hogy átadják a társaság új keltetőüzemét. A létesítményt Dunai Imre ipari és kereskedelmi miniszter avatta fel. Az eseményen részt vett Donald M. Blinken, az Egye­sült Államok hazánkba akkre­ditált nagykövete, James D. Nelson, az Arbor Acres Farm, Inc. elnöke valamint dr. Papó- csi László, a Bábolna Rész­vénytársaság vezérigazgatója. A baromfitenyésztő kft. az első hazánkban alapított me­zőgazdasági profilú ma­gyar-amerikai vegyes válla­lat, amely egyben kiváló pél­dája a sikeres együttműkö­désnek. (Beszámolónk a 3. oldalon) Német részvétellel - Áttörés a tatabányai szociális ellátórendszerben Intézményt kapott a karitatív szervezet A testi és értelmi fogyatéko­sok ellátását kórházak és re­habilitációs otthonokat fennttartó német cégnek ad­ják át Tatabányán. Az ellá­tási szerződést tegnap írta alá a város polgármestere és a Deutsche Orden Hospital­werke (DOH) Ungarn Kht ügyvezető igazgatói, dr. Jo­hannes Güsgen és dr. Ku- csera Edit. Dr. Horváth József alpolgármes­ter szerint a DOH itteni szerep- vállalása áttörés a város szociá­lis ellátórendszerében. A külföldi partner a Taijáni Gyermekotthon bővítésére 30 millió forintot szán. Az összeg­ből megvásároltak két szomszé­dos lakóházat, és az összeg to­vábbi részéből felújítják az in­tézményt. A város négy ingat­Bencsik János, dr. Kucsera Edit és dr. Johannes Güsgen lant ad át a szervezetnek negy­venmillió forint értékben és át­adják az intézmény ez évi költ­ségvetési támogatásának össze­gét, 38 millió forintot. A DOH vállalta, hogy az épü­leteket és a berendezést felújítja, és a mostaninál jobb körülmé­nyeket teremt a százharminc ápolt számára. SzirénaHang Lángoló pince, pánikban a lakók Tatabánya. Valóságos pánik- hangulat tört ki a Ságvári út 4/E szám alatt lakók körében, ahol az alagsori pincéből sűrű fekete füst gomolygott elő tegnap dél­után fél négykor. A tűzoltók há­rom kocsival robogtak a hely­színre, és egyórai kemény munkájukba került az oltás. Mint azt a vizsgálat megállapí­totta, a helyiségben tárolt tű­zifa, szén és nagy mennyiségű papír fogott lángot. Szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy a lakók időben értesítették a tűzoltókat, mert a hatalmas hő komolyan veszélyeztette az épületet. Kerítésszaggató autótolvajok Kesztölc. Az éjszaka leple alatt ismeretlen tettesek a Ko­sári út 8. szám elől elkötöttek egy Peugeot típusú személy- gépkocsit. A tolvajok útja azonban meglehetősen rövid volt. Behajtottak ugyanis a Rá­kóczi út 6. szám alatti udvarba. A dolognak csak az a szépség­hibája, a jobb sorsra érdemes járművel előtte kiszakították a betonkerítést. A sikertelen ma­nőver után a kocsit és a megté­pázott helyszínt sietve sorsára hagyták. Dugába dőlt fémes remények Dorog. Ismeretlen gyűjtögetők leszerelték a Palatinus-tó part­ján levő Kacsa büfét borító alumíniumlemezeket, és ma­gukkal vitték. Az ezt követő éj­szakán az Otthon téri Ezres ét­termet látogatták meg, ahonnan nagy mennyiségű alumínium- edényt vittek magukkal. Mint később kiderült, egy eszter- gom-kertvárosi lakoshoz kerül­tek a több mint százezer forin­tot érő tárgyak, aki értesítette fővárosi rokonát, mondván, mehet a fuvar. A szállítmány azonban nem jutott messzire. Á dorogi járőr gyanúsnak találta a rakományt, és sejtése beigazo­lódott. Áz orgazdákat lefülel­ték, a rakományt lefoglalták, és átadták a tulajdonosnak. A be­törőket keresi a rendőrség. A megyei önkormányzat háromórányi vita után döntött Költségvetés papíron - papír nélkül „Átléptünk egy szakadékot, ám még nem jutottunk sehová, de azért van már költségvetésünk, s ez jó.” Ezzel a mondattal zárta le dr. Kovács György Zoltán elnök a megyei önkormány­zat tegnapi ülésén azt a háromórás vitával járó napirendet, melynek keretében egyetlen tartózkodással elfogadták az idei költségvetést. Igaz, erről Popovics György találóan megje­gyezte, hogy valójában a megyének így sem lesz még igazi költ­ségvetése, csak papírja róla. Az intézményeknek viszont lesz költségvetésük, de papírra sem futja nekik. ' Színes hologramok komáromi kiállítása A holográfiát napjainkban még misztikus köd fedi, noha ez észrevétlenül betört min­dennapi életünkbe. Jelen van a tudomány, technika és a gazdaság szá­mos területén, de ennek elle­nére leggyakrabban a reklá­mokban, kereskedelemben, a művészetekben kap szerepet. Kevesen tudják, hogy a ho­lográfiái módszer felfedezése egy magyar származású an­gol elektromérnök, Gábor Dénes nevéhez fűződik, aki ezért 1974-ben fizikai Nobel- díjban is részesült. Komá­romban, a Közösségi Házban több száz színes, szemet gyönyörködtető munkát lát­hatnak az érdeklődők. A ho­logramokat szombaton 17 óráig lehet megtekinteni. A pénzügyi helyzet valóban kri­tikus, ennyire rossz kilátásokkal még egyetlen évet sem kezdett a testület. Ennek ellenére a többség úgy vélte, hogy a gazdálkodást el kell kezdeni. A költségvetés egyébként egyensúlyra törekvő, igyekszik korrekten lavírozni a szűkös lehetőségek között, mégis komoly pénzügyi gondokra lehet számítani. Emiatt hitelt csak a legszükségesebb esetekben sza­bad majd felvenni. Már a kérdések zöme is a fenn­tartandó 40 intézmény működte­téséhez kapcsolódott. Vezetőik­ről elmondta a főjegyző, Rudlof Tibor, hogy ha fogcsikorgatva is, de valamennyien megtették mindazt, amivel javítani lehetett a költségvetés egyensúlyán. A leg­több szó a két megyei fenntartású kórház rekonstrukciójáról esett. A kritikai észrevételekből kiju­tott azoknak a városoknak is, me­lyek több intézményüket adták át működtetésre a megyének. Az érintettek nevében Tata polgár- mestere, Kerti Katalin elmondta, hogy a jogszabály nyújtotta lehe­tőség kihasználásával mindenhol csak azokat az intézményeket ad­ták át, amelyek kötelező megyei feladatokat látnak el. Esztergom polgármestere, Könözsy László A skót barát kitüntetése Csütörtökön délelőtt dr. Kovács György Zoltán elnök személye­sen adta át a „Komárom-Esz­tergom Megyéért” díjat David Smith tanácsosnak, a skóciai Midlothian és szűkebb hazánk között kialakított sokrétű kap­csolat ápolásában kifejtett munkásságáért. A kitünte úgy fogalmazott, hogy eddig ők működtették azt, amire nem let­tek volna kötelesek. Ebből is lát­szik, hogy minden csak nézőpont kérdése. (A közgyűlésen felolvasták Göncz Árpád levelét, amelyet a megyei közgyűlés elnökének irt. A levelet szó szerint közöljük.) tett skót úr meghatódva el­mondta, hogy élete végéig emlékezni fog erre a pilla­natra, s a Magyar-Skót Baráti Társaság elnökeként továbbra is igyekszik megtenni minden tőle telhetőt. Göncz Árpád, levele „Kedves Elnök Úr! Köszönettel vettem levelét, amely a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat költ­ségvetési gondjait részletezi- Problémájukat - pontosabban a megyei önkormányzatok problémáit - jól ismerem. A problémakör az önkormányza­toknak valóban az életfeltéte­leit érinti. Nem merem Önnek azt ígérni, hogy e kérdéskört meg tudnám oldani. Összetet­tebb, bonyolultabb annál, hogy én magam meg tudnék birkózni vele, de az is kétségte­len, sürgős megoldásra vár, mert országunk jövőjét érinti. Az egyetlen, amit ígérni tudok, hogy rajta tartom szemem, és a magam eszközeivel a felme­rülő pozitív folyamatokat meg­erősíteni igyekszem. Barátsággal köszönti: Göncz Árpád David Smith

Next

/
Thumbnails
Contents