24 óra, 1996. február (7. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-01 / 27. szám

Megyei képviselő a törvénykezésről (3. oldal) VII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI ÁRA: 29,50 FORINT 1996. FEBRUÁR 1., CSÜTÖRTÖK Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesűjfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Adassák nékünk lelkierő! Önkormányzati testületi ülés Kisbéren A fenntartó -Kisbér Város Önkormányzata - iránti tiszte­let is megnyilvánult abban az előterjesztésben, melyet dr. Szécsiné Domonkos Erzsébet, a kisbéri őszi Napfény Egye­sített Szociális intézet igazga­tója készített a január 31-i tes­tületi ülésre az időskorúak otthona munkájáról. Rendhagyó módon egy fi­lozófus, F. Oetinger gondola­taival vezette be az igazga­tónő az előterjesztést: „Adas- sék nekem annyi lelkierő, hogy elfogadhassam mindazt, amin változtatni nem tudok, s annyi bátorság, hogy legyen mégis mindig erőm változ­tatni!” A nemes gondolatok azokra a nehézségekre utalnak, me­lyek között az intézmény ve­zetősége, dolgozói megkísér­lik megkönnyíteni, békéssé, derűssé varázsolni azoknak az idős embereknek az életét, akik életük utolsó évtizedei­ben ennek az intézménynek a falai között találtak otthonra. Jelenleg százhetvenen van­nak, s - többségben férfiak- ez teljes létszám-feltöltöttsé- get jelent. A kérelmezők listá­ján jelenleg hatan várnak megüresedő helyre. Nem csak Kisbérről, hanem meglehető­sen széles vonzáskörzetből érkeznek a beutaltak. Kisbér városa tiszteletre méltó erőfe­szítéseket tesz az egész térség ellátásáért. A beszámolóhoz húszper­ces videófilmet is készített dr. Szécsiné Domonkos Erzsébet, mely élvezhető, tiszta felvéte­lekkel, kellemes zenével mu­tatja be az intézetben élő időskorúak mindennapjait... A testület elfogadta a be­számolót, a képviselők elis­merően szóltak a látottakról, az intézmény munkájáról. S.K. Pénzről lesz szó a dorogi és az esztergomi közgyűlésen Dorog. A képviselő-testület soron következő ülését feb­ruár 2-án 8.30-tól tartja a Kö­zösségi Házban. A napirendek között szere­pel a költségvetési rendelet módosítása, melyben figye­lembe vették a központi költ­ségvetésből különböző támo­gatói jogcímeknek az önkor­mányzatot megillető és tény­legesen realizálódó támogatá­sokat, az intézmények saját hatáskörében végrehajtott és bejelentett előirányzat módo­sításait, valamint a képviselő- testület határozatait, amelye­ket a költségvetést érintően hoztak meg. A testület tárgyalja az 1996. I. fél évi pénzügyi el­lenőrzési tervet, valamint a vízgazdálkodási társuláshoz való csatlakozást. Szó esik majd az ülésen az Ötház utcai, valamint 'a Köz­társaság úti területek beépíté­séről is. Esztergom. A bizottsági elő­készítő megbeszélések után a Duna-parti város képviselő­testülete több körben tár­gyalja azokat a számokat, amelyek az ez évi városi költ­ségvetés meghatározói. Nin­csenek könnyű helyzetben, és nem jelent számukra vigaszt, hogy más településeken sem jobb a helyzet. Az idei költségvetés terve­zéséhez készített pénzügyi mérleg tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat, a városi intézmények keret­számait, a városi fejleszté­sek, építkezések összegeit, Esztergom adósságszolgálati kötelezettségeit - s a tétele­ket terhelő általános forgalmi adó számait. A költségvetési tárgyalás első fordulója ma délután két órakor kezdődik a város­házán. A nyilvános ülést dr. Könözsy László polgármes­ter vezeti. Leszerelő katonáit Tatán - Háromszázötvenegy napja ezeket a perceket várták azok a fiatalok, akik Tatán, a Klapka György laktanyában töltötték az elmúlt évet. A bevonulás után elképzelni sem tudták, hogy milyen hamar elszalad az idő. S lám, a tegnapi napon bol­dogan indultak megint a civil életbe, ki-ki vérmérséklete szerint ünnepelve a feledhetetlen perceket, órákat. A leszerelőzászló sok fiatal kezében ott volt. fotó. Jusztin A nyergesújfalui képviselők a városi rendelőintézet jövőjéről tárgyaltak Hat helyett csak háromszor szavaztak A nyergesújfalui önkormányzati képviselő-testület kedd esti ülésére készült, a rendelőintézet további működtetésére javas­latokat soroló írásos előterjesztésben hat határozati javaslat szerepelt. Hetvenperces vita után Miskolczi József polgármes­ter csak három esetben kérte szavazásra a képviselőket. A városi rendelőintézet a társa­dalombiztosítástól az új támo­gatási rendszerben a korábbinál kevesebb biztos pénzt kap, a működéséhez szükséges összeg nagyobbik felét a teljesítmény után járó díjból kell előterem­teni. A gazdaságosabb műkö­dés feltételeinek kidolgozására alakult munkacsoportban dr. Zsembery Dezső intézményve­zető és öt munkatársa, illetve Miskolczi József, valamint Adolf Józsefné, a polgármesteri hivatal népjóléti irodájának ve­zetője vett részt. Munkájukat segítette dr. Nemes Tamás tisz­tiorvos. A csoport javaslatait a pol­gármester foglalta össze és tette le előterjesztés formájában a képviselők asztalára. A határo­zati javaslatokban egyebek kö­zött szóba került, hogy a vezető asszisztens napi hány órában dolgozzon, hány órás legyen a belgyógyászati szakrendelés, a fogászaton hogyan alakuljanak a díjak, valamint az, hogy mennyi legyen - forintban - az ügyeleti szolgálat gyógyszer­felhasználása.- A főorvos úr helyében én vérig lennék sértve, ha ilyen mélységben beleszólnának a munkámba - mondta Ölveczki Károly. Megszólaló képviselő- társai nagyjából hasonló véle­ményen voltak.- Már döntöttünk az intéz­ményvezető személyéről. Egy ilyen anyagot nem a polgármes­tertől kellene hallanunk - je­gyezte meg Daskóczy Lajos. Összefoglalójában Miskolczi József erre is válaszolt.- A feladatot a testület hatá­rozta meg számomra novem­berben. Talán én vagyok legin­kább ellene, hogy ilyen mér­tékben beleavatkozzunk az in­tézményvezetőink munkájába. A képviselők végül is csak három döntést hoztak. Február elsejétől a hatórás belgyógyá­szati szakrendelést szünetelte­tik, helyette két órában belgyó­gyászati konzulensi és reumato­lógiai szakrendelés lesz. A vál­lalkozó háziorvosok és a ma­gánorvosok bérleti díja, illetve működési költsége húsz száza­lékkal emelkedik. A képviselő-testület utasí­totta az intézmény vezetőjét, hogy a társadalombiztosítástól kapott pénzből oldja meg a rendelőintézet feladatait. A szakrendelések fenntartásában az önkormányzat segítséget ad, indokolt esetben az intézmény- vezető kérésére a képviselő-tes­tület újra tárgyalja a rendelőin­tézet működését. Fenyvesi Károly SzirénaHaivg Szamárhegyi tolvajok Esztergom. A napokban több alkalommal is megfordultak a betörők a Szamárhegyen. Ta­núskodnak erről a feltört hét­végi házak. A tolvajok haszná­lati eszközöket, étkészleteket, gázpalackokat, gázsütőket vit­tek magukkal. A városban négy gépkocsit törtek fel a napokban. Vitték a húst, a videót Tatabánya. Három betörésről érkezett jelzés tegnap. A sár­berki üzletsor orvosi műszerbolt­jából elvittek egy telefont vala­mint egy telefax-gépet. A Ság- vári úti hentesboltban sok hús lett a betörők zsákmánya, míg Újvárosban, a Reguly téren egy lakást feltörve egy videót és egy karórát vittek magukkal a titok­zatos látogatók. Okosodó betörők Dorog. Kedden és szerdán éj­szaka több víkendház tulajdo­nosa károsodott a betörők látoga­tása nyomán az Aranyhomok dű­lőben. Az ismeretlen látogatók táskarádiót, gázpalackot vala­mint egy tucat vörös tojótyúkot vittek magukkal a feltört házak­ból. Kedden a Dózsa iskola ab­lakát is felfeszítették. Az elköve­tők talán képezni akarják magu­kat, mert magukkal vittek egy színes televíziót valamint 23 da­rab videókazettát, melyek okta­tófilmeket tartalmaztak. A héten a MÁV-állomás épületét is fel­törték. Innen színesfémkábele­ket, akkumulátorokat, sertéshúst vittek magukkal a tolvajok. Ma átadják... ...Lábatlanon a dr. Lestyán Klára orvos ötlete alapján létrehozott, bentlakásos formában működő Oltalom Idősek Otthonát. Első két lakója Tatabányáról és helyből jelentkezett. ...Nyergesújfalun a Sátori utcában, a volt Petőfi mun­kásszállóból kialakított szo­babérlők házát. Az ötlet, il­letve a megvalósítás a helyi önkormányzati képviselő- testületet dicséri. Horizont-buli Ismét zsúfolt ház előtt mutatta be koncertjét a komáromi Horizont együttes. Január 27-én a Memory Band óriási hangulatot csinált, majd a Horizont következett bő egyórás koncerttel. Az est sztárvendége Bomai Tibor volt. A Némedi Antal gitár, Óvári Ferenc basszusgitár, Óvári Gyula technikus, Pénzes István szólógitár, Velő György dob al­kotta kezdő ötös sorra kiegészült a későbbi időszakok zenészeivel: Juhász Gabi ének, Tóth Mária ének, Bisits György billentyű, Huszár Misi billentyű, ének, basszusgitár, Mihola Gábor ének, gitár, Polmüller Árpád ének, sza­xofon, fuvola, Tóth Tibor ének. A vendégként fellépő két fiatal tehetség, ifj. Óvári Ferenc dobjá­téka és Koppány Krisztián vir­tuóz billentyűs megoldásai jelen­tősen segítették a zenekart. Több az olvasó Dorogon - A József Attila Művelődési Központ könyvtárában Mucha Ildikó könyvtárvezető elmondotta, hogy évente átlag ezren iratkoznak be a mintegy 70 ezer kötetes könyvtárba, nőtt a kölcsönzött könyvek száma. A jól felszerelt intézményben több az olvasó, mint tavaly. Örvendetes, hogy a Soros Alapítvány segítségével a hangos könyvek állományát bővíteni tudták. Képünkön Diemanik Lászlóné gimnazista fiával, Lacival Mucha Ildikótól veszi át a kölcsönvett könyveket. fotó: Jusztin Komárom-Esztergom megyei vendégjárást is szervez az IBUSZ Az IBUSZ Rt. az előzetes számítások szerint nyereséges esztendőt zárt 1995-ben. Az adózás előtti eredmény eléri a 200 millió forintot, amelyből mintegy 5 százalékos osztalé­kot kíván fizetni a részvénye­seknek. Az 1995. évi összfor­galom 25 milliárd forint volt, az idén 35-40 milliárd forin­tos bevételt terveznek. Mindezt Kovács Gáspár, az IBUSZ Rt. vezérigazgatója mondta szerdai, budapesti saj­tótájékoztatóján. Beszámoltak arról is, hogy az IBUSZ Tours Kft. idén az eddig megszokott két katalógus helyett három­ban jelenteti meg a nyári prog­ramkínálatát. Az IBUSZ Travel Kft. aján­latai között nagy hangsúlyt kap a ’96 Magyarország ren­dezvénysorozat. A belföldi kí­nálat a meghirdetett helyi mil- lecentenáriumi programokhoz kapcsolódó ajánlatokkal bő­vül. A 24 Óra kérdésére vála­szolva Békássy Tamás ügyve­zető igazgató elmondta, hogy a tervezésnél gondoltak a tör­ténelmi nevezetességekben gazdag Komárom-Esztergom megyére is. Az Ipari és Kereskedelmi Mi­nisztérium illetve a Magyar Tu­risztikai Szolgálat eseménynap­tárára alapozva küldik közvetle­nül több ezer német szervező irodának és jó néhány nagy skaridináviai ügynökségnek a vendégváró elképzeléseket. Ezek sorában esztergomi, tatai és tatabányai rendezvények is helyet kapnak.

Next

/
Thumbnails
Contents