24 óra, 1995. május (6. évfolyam, 101-126. szám)

1995-05-09 / 107. szám

I A bakonyszombathelyi lámpakészítö ezermester Kolonícs Lászlót, a minden . kézimunka” mesterét mu­tatjuk be a 3. oldalon. VI. ÉVFOLYAM 107. SZÁM ÁRA: 18,80 FORINT 1995. MÁJUS 9., KEDD K0MAR0M­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja itih'hiihbi ii ii iiiiiiii mii ii I iniiiiMiiii mm i r m— Nemes érmek Salgótarjánból A Karate országos vidék­bajnokságról számolunk be a 7. oldalon. Lábatlanon járt a görög külügyminiszter Zeritis elégedett, és beruház Karolos Papulias, a hazánk­ban tartózkodó görög kül­ügyminiszter udvariassági, mondhatni honfitársi látoga­tást tett hétfőn délután Lábat­lanon, a Piszkei Papír Rész­vénytársaságnál. Ez a kitérő azért szerepelt programjában, mert a gyár - a szentendrei papírgyárral együtt - 1993 végétől görög tulajdonban van. A vendéget a tulajdonos, Panos Zeritis, Görögország egyik legrangosabb vállalko­zója, s egyben a legnagyobb magyarországi befektető fo­gadta. Panos Zeritis jólesően újságolta magas rangú vendé­gének: mindkét magyaror­szági gyára ígéretes jövő előtt áll. Erős piaci pozíciójuknak az az alapja, hogy Lábatlanon és Szentendrén is többségében hazai hulladékpapírt használ­nak fel alapanyagnak. A cellu­lózárak legutóbbi világpiaci változásainak rendkívül ked­vezőtlen hatása így nagymér­tékben mérsékelhető lesz. A görög tulajdonos mindkét gyárban jelentős beruházáso­kat valósított, illetve valósít meg. A görög külügyminisz­ter gratulált honfitársa ki­emelkedő eredményeihez, terveihez és a gyárlátogatás után visszaindult Budapestre. Karolos Papulias és Panos Zeritis kézfogója Komoly dolgok a költészet viccei Irodalmi konferencia - nemcsak magyartanároknak A lírai műalkotás esztétikuma volt a témája annak a tanácsko­zásnak, amely hétfőn délután volt Tatabányán, a József Attila Megyei Könyvtárban. Megnyitót az egyik főszer­vező, dr. Monostori Imre, a megyei könyvtár igazgatója mondott. Az első részben dr. Egressy Erna, a megyei peda­gógiai intézet igazgatója elnö­költ. N. Horváth Béla főiskolai tanár a líra logikájáról, Zalabai Zsigmond egyetemi docens a lírai műalkotás esztétikai üze­netéről, az értelmezési kihívá­sokról és lehetőségekről tartott előadást. Tarján Tamás egye­temi docens - ahogy ő fogal­Gyártási hiba történt a pénzjegynyomdánál, s így kerülhettek forgalomba hibás ötezer forintos névértékű bankjegyek. Az ötezreseket a Magyar Nem­zeti Bank bevonja, a hibás bankjegyeket az MNB megyei igazgatóságai mellett az OTP kirendeltségeken és a helyi pos­tahivatalokban is be lehet cse­rélni. Minderről Verzár Péter, a Magyar Nemzeti Bank emisz­mazott: az irodalomelméleti előzenekar harmadik tagja - arról a koszról beszélt, amiből a holnap koszorúja fog megszü­letni. A szünet után Somlyó György költő, műfordító egy huszonnégy évvel ezelőtt szüle­tett cikkét elemezte, amelyért annak idején iskolaidegennek bélyegezték. József Attila Ha­zám című verse kapcsán szólt arról, mire tanítanak bennünket a versek, mennyire komolyak a költészet viccei. Petőcz András költő a háttérmagyarázat és szubjektív tényezők összefüg­géseit mutatta meg. A konferencia után dr. Far- kasné Juhász Krisztinát megyei sziós főosztályának vezetője tá­jékoztatta a sajtót. A pénzjegynyomdánál az történt, hogy az ötezer forinto­sok sorszámait olyan festékkel nyomtatták, amelyeket a száz- forintosok sorszámainak készí­tésénél alkalmaznak. Ez a fes­ték kevesebb reagálóanyagot tartalmaz, s így fordulhat elő, hogy az ultraviola lámpa alatt nem a kívánt módon reagál a bankjegy. A pénz azonban nem hamis, hanem hibás. magyar szaktanácsadót, a má­sodik rész elnökét kértük rövid összegzésre:- Remek volt a hangulat, ki­tűnő az atmoszféra, érdekes, ahogyan ütközött a költő, az irodalomtörténész, a kritikus véleménye. Olyan személyisé­gek vendégeskedtek ma nálunk, akiket szívesen hallgattunk volna külön-külön is egy-egy délután... A tanácskozást a Németh László Társaság, az Új Forrás Szerkesztősége, a Magyar Iro­dalomtörténeti Társaság me­gyei tagozata, a megyei peda­gógiai intézet és a József Attila Megyei Könyvtár rendezte. Gégén szúrták Tatabánya bánhidai részén, a Paradicsom-kertben, má­jus 8-án, a kora esti órákban gégén szúrtak egy 33 éves fiatalembert, aki súlyosan megsérült. Az elkövető egy idős férfi. Az áldozatot életve­szélyes sérüléssel szállítot­ták a tatabányai Szent Bor­bála megyei kórházba. Az eset körülményeinek ki­vizsgálása szakértők bevo­násával megkezdődött. HIBÁS ÖTEZRESEKET GYÁRTOTTAK Másként reagál az UV-fényre Bevált, de... Mérlegen a bánya-erőmű integráció Az integráció (a bánya és erőmű összevonása) bevált, ám az elő­zőleg felhalmozódott vesztesé­gek hatása nehezen kezelhető, a régi gondok újakat szülnek. A tatabányai Energetikai Kft. üz­leti terve időben elkészült, telje­sítéséért mindent megtesznek, de objektív okok, amiket minél előbb meg kell oldani. Eseti megbeszélésekkel, kü­lön-külön tárgyalásokkal ezeket tisztázni körülményes lenne. Ezért a múlt héten két napon át Balatongyörökön tanácskoztak a kft. vezető beosztású dolgozói. Mindjárt megérkezés után Szám József Róbert igazgató vázolta az idei feladatokat, kitérve a végrehajtás léhetőségeire. Ez­után előadás hangzott el még az üzleti tervről és a pénzügyi, lik­viditási helyzetről, amit az egyes üzemek irányítói a maguk pozí­ciójából tekintve tovább bon­colgattak. Szó volt az erőmű táv­lati fejlesztéséhez kapcsolódó bányászkodásról, a hőértékesítés költségeinek megszorításáról, a munka minőségéről. Mindezt érthetően feszes vita követte. 100 éves a kesztölci tűzoltócsapat - Az Önkén­tes Tűzoltó Egyesület 100. születésnapját népes ünneplő sereg körében tartotta meg május 6-7-én. A kétnapos talál­kozón, az évforduló tiszteletére itt megrendezett területi I. fokú versenyen résztvevő 11 felnőtt valamint 22 leány- és fiúcsapat jókedvvel „húzta a spricnit” a labdarúgópályán. Az első napon izgalmas tűzoltóversennyel, a második na­pon túrázó, járőrversenyző fiatalok versengésével ünne­pelte a helyi csapat a születésnapját. > fotó: Jusztin KÉNYSZERŰ SZÜNET UTÁN Régi-új vezető a KDNP élén Tízéves zenekar Tatán - A városi zeneiskola fúvós­zenekara jubileumi hangversenyt adott a napokban. A együttes fellépésén két nagy tehetség, Kerti Áron és Gaál Botond játszott szólót klarinéton. Várszegi Gábor, a trom­bita ifjú „mestere” H. Schaffer, Posta az erdőben című mű­vében játszott szólót. A koncertmester Kánai Gergely volt, Tóth Imre és ifj. Márkus Mihály vezényelt. A zenekar játé­kát több korosztály képviselője színesítette játékával. FOTÓ: HARASZTI A Kereszténydemokrata Néppárt Megyei Nagy­választmányának gyűlése úgy döntött a napokban, hogy a kényszerű szünet után ismét dr. Benya László lesz az elnöke. Dr. Benya László A Tatán megtartott tanácskozá­son jelen volt dr. Füzessy Tibor, Gálakoncert Esztergomban Ünnepi gálakoncert volt va­sárnap Esztergomban, a Dobó Katalin gimnázium aulájában. Az országszerte zajló Bárdos Lajos zenei hetek sorozatban az „Éneklő Ifjúság” díszhang­versenyét rendezték meg. Va­sárnap hat gyermekkórus lé­pett fel. Különösen szép meg­lepetés volt a Székelyudvar­helyről érkezett gyermekkórus műsora (képünkön). Lőke Vi­ola tanítványai erdélyi magyar és csángó kórusműveket éne­keltek - nagy sikerrel. a part országos ügyvezető el­nöke és Seszták László is, aki je­lenleg megbízott ügyvezető tit­kárként dolgozik. Az összegyűlt tapasztalatokat figyelembe véve született meg az a döntés, hogy a párt megyei elnöke, csaknem három évi kényszerű szünet után, (közal­kalmazotti munkaviszonya miatt nem viselhetett párttisztséget) ismét dr. Benya László lett. A megyei nagyválasztmány elnök­ségének tagja lett Ablonczy Dá- nielné, Bruckner László, Giber Imre, dr. Gyöngyös György és György Sándor. Országos nagy­választmányi küldöttként sza­vaztak bizalmat Balogh László­nak, Bruckner Lászlónak, Ta­kács Lajosnak, Gyökér Lajosnak és Sipos Imrének. Az etikai bi­zottság tagjává választották Bognár Istvánnét, Varga And­rást és dr. Tóth Józsefet.

Next

/
Thumbnails
Contents