Dolgozók Lapja, 1983. december (38. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK/ t * i i 0 i 0 0 i 0 0 0 í 0 0 0 0 t i 0 0 i 0 0 0 0 i MA: Asszony éthordókkal 3. oldal Az oroszlányiak törzshelye 4. oldal Szerkesszünk együtt! 5. oldal Kádár lános látogatása az NDK-Iur Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának elnöke a Berlin—Nieder^chönháuseni kastélyban Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára szerdán délelőtt baráti láto­gatásra Berlinbe érkezett. Kí­séretében van Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára, Karvalics László és Kótai Géza, a KB osztályvezető-helyettese. Ká­dár János Erich Honeckernek, az NSZEP KB főtitkárának, az NDK Államtanácsa elnö­kének meghívására érkezett a demokratikus , német állam fővárosába. A berlini Ostbahnhofon Erich Honecker üdvözölte Kádár . Jánost és kíséretét. A fogadtatáson jelen volt Herr­mann Axen, az NSZEP Koz­nom: Bizottságának titkára és dr Szalai Béla, a Magyar Népközlársaság berlini nagy­köveié. Szerda délelőtt — egy órá­val megérkezése után — Ká­dár János a Niederschön- hauseni kastélyban megkezd­te hivatalos megbeszéléseit vendéglátójával, Erich Ho- neckerrel. A találkozón a két államférfi áttekintette Magyarország és az NDK kapcsolatainak alakulását és a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit. Szerda délben a kastély fo­gadótermében bensőséges han­gulatú ünnepség keretében Kádár János- átadta Erich Honeckernek a Magyar Nép- köztársaság , Gyémántokkal Ékesített Zászlórendje kitün­tetést, amelyet hetvenedik születésnapja alkalmából ado­mányozott kimagasló érdemei­nek elismeréséül az Elnöki Tanács a demokratikus német állam vezetőjének. Az ünnepségen jelen voltak a Német Szocialista Egységpárt Politikai Bizottságának tag­jai, köztük Vilii Stoph mi­(Folytatás a 2. oldalon) Tanácsülés Oroszlányban A törvényességről SZEMÉLYI KÉRDÉSEKBEN IS DÖNTÖTT A TESTÜLET Nem történt kirívó törvénysértés az elmúlt három évben Oroszlányban és a környező községekben — ál­lapították meg a városi tanács legutóbbi ülésén. A testület — többek között — a törvényességi helyzet­ről hallgatott meg tájékoztatót, dr. Legeza Róbert ve­zető ügyész előterjesztésében. A tanácsülésen részt vett Bátor Zoltán, a megyei pártbizottság titkára és A beszámoló szerint az ügyészség a törvényességi helyzetről elsősorban vizsga­latok révén tájékozódik, egy- egy előre meghatározott jog­területen szerzett tapasztala­tok elemzésével. 1981-ben „a telekalakítási és építési ti­lalom elrendeléséről szóló rendelet érvényesülését vízsr gálták meg, a városi tanács építési- és közlekedési osztá­lyán. 1982-ben pedig a csök­kent munkaképességű dolgo­zók helyzetének rendezéséről szóló jogszabály végrehajtását elemezték. Jelentős problé­mát egyik vizsgálat sem ve­tett fel. Az utóbbi vizsgálat rávilágított azonban arra, hogy a gazdasági egységek nagyon elhanyagolták a csökkent munkaképességű dolgozók számára fenntartott munkahelyek . bejelentésére vonatkozó, jogszabályban elő­írt kötelezettségüket. Az érem másik oldalához tarto­zik viszont, a vállalatok zö­me erkölcsi kötelezettségének tartia a munkában megrok­kant dolgozók rehabilitáció­jának megoldását. Ugyancsak a múlt évben vizsgálta meg a tatabányai ügyészség azt, hogy a ta­nácsrendeletek összhangban vannak-e á magasabb szintű jogszabályokkal. Az összhang alapvető törvényességi érdek. Ugyanis jogrendszerünkben a helyi tanácsrendeletek j'alen- tős szerepet kapták- mind a magasabb szintű jogszabályok végrehajtásában, mind a Jielyi életviszonyok szabályo­zásában. A tapasztalatokból azt a következtetést lehetett levonni, hogy a tanácsok ren­deletalkotó tevékenysége nem volt kielégítő. Jó néhány eset­ben nem fordítottak kellő fi­gyelmet a .magasabb szintű jogszabályokkal való össz­hang megteremtésére, illetve a tanácsrendeletek folyama­tos „karbantartására”. Így történhetett meg például, hogy hatályosként tartották számon a vértessomlói ta­nács. 1/1956. számú rendeletét a legelő,- ■ és .rétgazdálkodás-: ról, bár az annak alapjául szolgáló központi jogszabályt már 1959-ben hatályon kívül helyezték. Ugyancsak a „kar­bantartás” elmulasztására ve­zethető vissza az is, hogy az oroszlányi, bokodi és kömlődi tanács rendeletéinek néme­lyike a Jtö7-'aratási átszer­vezéseket figyelmen kívül hagyva, régen megszűnt in, tézm^nveket jélö't meg jog­orvoslati fórumként. Kevésbé közismert az a tény. hogy az ügyészség ki­emelt figyelmet fordít a ta­nács lakásügyi intézkedései­nek törvényességére. A lakás­ügyek oroszlányi intézését törvényesnek, humánusnak értékelte egy vizsgálat. E megállapítást támasztia alá az; a' tény. is. hoev már év°k óta nem érkezett riáha$z -lakásügy miatt az ügyészségre A város legnagyobb gaz­dásági egységénél, az Orosz­lányi Szénbányáknál is több vizsgálatra került sor az elmúlt években. A megállapí­tások szerint a XX-as bá­nyaüzemben a munkahelyi döntőbizottság szakszerűen, következetesen és kellő szi­gorral intézi a fegyelmi ügye­ket. A XXII-es üzemben is szakszerűek voltak a fegyel­mi ügyekben hozott döntések, az alkalmazott intézkedések azonban kissé liberális gya­korlatot mutattak. A vállalat körültekintően gondoskodik csökkent munkaképességű dolgozóiról. Az e témában végzett célvizsgálat összegzé­se kiemelte, hogy a vállalat azon kevés gazdasági egység közé. tartozik, amely a reha­bilitáció igazi céljának meg­felelően igyekszik biztosítani a dolgozók átképzését is. Az elkövetkezendő időszak­ban a tatabányai ügyészség az egvéni. a közösségi és a társadalmi érdek feloldására a vállalatok tevékenységének törvényességére és a körnve- ze+véd°lmi iogszehálvok kö­nllrplrviaagsáro fr,T-a;t megkülönböztetett fi­gyelmet. A testület személyi kérdé­sekben is döntött. Havasi Mártont saját és az Országos Villamos 'tröszt kérésére — tanácstagsága megtartása mellett — érdemeit elismer­ve felmentette tanácselnöki tisztségéből. Havasi Márton december 1-től az Oroszlányi Hőerőmű Vállalat igazgatója. A testület Kis Imrénél, a KISZ megyei bizottságának első titkárát választotta meg tanácselnöknek. A leköszönő elnöknek többen megköszön­ték csaknem másfél évtizedes eredményes tevékenységét, utódjának pedig hasonló munkáskénekét kívántak Varg° Gyula bejelentette: Ha­vasi. Mártont, az Elnöki Ta­nács a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntette ki. A kitüntetést a megyei tanács elnöke nyújtotta á. Spanyol parlamenti küldöttség megyénkben A spanyol vendégek a megyei tanácson A tanácsok munkájával ismerkedtek Az országgyűlés meghívására Leopolde Torres Bourseauit, a spanyol képviselőház első elnökhelyettesének vezetésével parlamenti kül­döttség érkezett hazánkba vasárnap. A vendé­gek szerdán Komárom megyével ismerkedtek. A program a megyei tanács székházában kez­dődött, ahol Varga Gyula, a megyei tanács el­nöke fogadta a delegációt, s külön üdvözölte Cservenka Ferencnét, az országgyűlés alelnö- két, aki elkísérte a spanyol vendégeket Tatabá­nyára. Részt vett a tájékoztatón Mokri Pál or­szággyűlési képviselő, nyugalmazott megyei ta­nácselnök. Varga Gyula áttekintést adott a spanyol parlamenti küldöttség tagjainak megyénk­ről, külön kitért a tanácsok munkájára. Leopoldo Torres Bourseauit megköszönte a tájékoztatást, majd a küldöttség tagjai kér­déseket tettek fel. Különös érdeklődést tanúsítottak a de­centralizált modell iránt, hi­szen, mint azt a küldöttség vezetőjétől megtudtuk, 1978- ban náluk is hasonló kísérlet­tel próbálkoztak, biztosítva a társállamok. önállóságát. Idő­ben és térben közel esik a szándék; hogy az állampolgá­rok minél több ügyet helyben tudjanak elintézni. Elmond­ták, hogy náluk is nehéz az átállási folyamat, szívesen ta­nulmányozzák tehát más or­szágok tapasztalatait, jelen esetben a mienket. A továb­biakban olyan kérdések hang­zottak el, hogy milyen szere­pet játszik a népfront a kü­lönböző vezetői funkciók el­osztásában, gyakorlatilag a választások előkészítésében; hogy a nemzetiségiek szám­arányuknak megfelelő képvi­seletet kapnak-e a különböző szintű tanácsokban; hogyan függ a tanácsi apparátus " -a minisztériumtól, netán a me­gyei tanács székhelyén van-er minisztériumi képviselő; h'o- ’ gyan alakulnak a költségvetés számai, amit az országgyűlés hagy jóvá, s van-e számonké­rés a rossz gazdálkodásért,, vagy csak tudomásul veszi ezt a parlament. Izgalmas és gya­korlati kérdések vetődtek fél, s ezekre a megyei tanács. el­nökétől megnyugtató, tártál-' más válaszokat kaptak a ven­dégek. . A tájékoztató után a spa-. nyol delegáció a Centrum Áruházat, majd a Népházat kereste fel. Esztergomban ‘ ebédeltek, majd az ottani ne­vezetességekkel ismerked­tek, végül a sárisápi terme­lőszövetkezetben zárták me­gyei programjukat. ' A küldöttség egyik tagja,' Ignacio Gaminde már több-- szőr járt Magyarországon, sőt. Tatabányán is volt 19J?4-ben. Mostani benyomásai:/ — Önök hatalmas lépések- ’ kel haladnak előre, azóta vá­rosrészeket építettek, egysze­rűen fantasztikus. — wér — A parlamenti küldöttség tagjai a Népházban megtekintették Dobroszláv Lajos és József kiállítását

Next

/
Thumbnails
Contents