Dolgozók Lapja, 1983. november (38. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-01 / 258. szám

2. DOLGOZÓK LAPJA 1383. november 1,, kedd KOMMENTÁR Bonn és Tokió a japán kormány nemegyszer küszködik azzal a problémával, hogy még saját szövetségesei sem értik meg. Ha a tőkés világon belüli éles ke­reskedelmi ellentéteket számításba vesszük. Japán né­miképp a nyugati tömbön belül is egyedül áll. Erős gazdasági pozíciója, versenyképessége miatt azonban épp az NSZK az a közöspiaci ország, amely a legna­gyobb megértést mutatja a ,,felkelő nap országával” szemben, hiszep számára ma még kevésbé húsbavágó fenyegetés a , ..._de in Japan” feliratú áruk dömping- je, mint Olaszországnak vagy Franciaországnak. Ez magyarázza a fokozott érdeklődést a nyugatnémet kancellár tokiói útja iránt., A gazdasági kérdéseken túl a tárgyalásokon min­den bizonnyal a szokottnál nagyobb hangsúlyt kap­nak a nemzetközi politika kérdései. Az NSZK Nyu- gat-Európa vezető gazdasági hatalma. Japán Ázsiáé — mindkét ország az Egyesült Államok legfőbb szö­vetségesei közé tartozik. S az sem hagyható figyel­men kívül, hogy az NSZK-nak nagy szerepe van ab­ban a kérdésben, amely alapvetően érinti Európa biz­tonságát, nevezetesen, hogy telepítenek-e amerikai közep-hatótávolságú rakétákat földjére vagy sem. Ja­pán felelőssége ugyanakkor vitathatatlan Ázsia biz­tonságának alakulásában. Helytelen, indokolatlan lenne bármiféle illúziót táplálni a tárgyalásokkal kapcsolatban. Tokió — ha­gyományaihoz híven — továbbra is a Szovjetuniótól követel egyoldalú engedményeket, s a japán—ameri­kai stratégiai szövetség keretein belül maradéktala­nul azonosul Washingtonnal a kelet—nyugati kapcso­latok minden lényeges kérdésében Ismeretes a bonni álláspont is. A két, eltérő gazdasági érdekeltségű, po­litikailag egymáshoz mégis közel álló vezetés akkor tenne jó szolgálatot országa, s az érintett kontinensek népeinek, ha szavát a realizmus nevében, a konfron­tációval szemben, a kelet—nyugati kapcsolatok ki­egyensúlyozottsága érdekében emelné fel. Mind a nyugatnémet, mind a japán közvélemény növekvő ré­sze ezt igényli Bonntól is, Tokiótól is. Befejeződött a Francia Szocialista Párt kongresszusa Nem lehet szó arról, hogy a francia elrettentő erőt számításba vegyék a genfi tárgyalásokon. Egyebek kö­zött ezt hangsúlyozza az a határozat, amelynek elfogadá­sával vasárnap véget ért a Francia Szocialista Párt kongresszusa. A párt egységét demonst­ráló szintézis hosszas viták után jött létre. A létrejött kompromisszum a centrum és a jobbszárny közös határo­zati javaslatán alapul, de figyelembe vették a bal­szárny több módosító javas­latát is. Külpolitikai téren a most elfogadott közös határozat a korábbi határozattervezetek­nél élesebb hangot üt meg az amerikai politikával szem­ben. Hangsúlyozza: Francia- országnak az Atlanti Szövet­séghez való tartozása nem jelenti az atlantizmus foly­tatását. Franciaországnak független külpolitikát kell folytatnia. Franciaország más nyelven szól a világhoz, mint az Egyesült' Államok. Az eurórakéták kérdésében a határozat megállapítja: a két fél számára elfogadható megegyezés minden lehetősé­gét meg kell vizsgálni. Nem fogadható el azonban a fran­cia. és brit atomerő ellenőrzés alá helyezése a szovjet raké­ták egy részének leszerelése fejében. A gazdaságpolitika terén a most elfogadott határozat — a balszárny kívánságának megfelelően — nagyobb hangsúlyt helyez a dolgozók vásárlóerejének megőrzésére. A közös határozat továbbá hangsúlyozza a baloldali egy­ség fenntartásának és meg­erősítésének a szükségességét. Algéria nemzeti ünnepén összehangolt akcióval, 60—70 katonai létesítmény elleni támadással kezdődött 29 éve, 1954. november 1- én Algériában a nemzeti függetlenségért folytatott harc A felszabadításért indított háború kirobbaná­sának emlékére ez a nap azóta az ország nemzeti ün­nepe. A hosszú, kegyetlen, csaknem egymillió áldozatot követelő küzdelem nyolc évig tartott, ám végül siker­hez vezetett: az 1962-es eviani egyezményben Fran­ciaországnak — több mint egy évszázados gyarmati uralma után — le kellett mondania a tengerentúli megyéjeként .kezelt területről. Az új korszakot kezdő, fiatal állam nagy léptekkel indult meg a gazdasági és társadalmi fejlődés útján. Nemzeti tulajdonba vet­ték a népgazdaság alapjául szolgáló szénhidrogén­kincset, államosították a külföldi olajtársaságokat Gyors iparosítás kezdődött, földreformot hirdettek, megindult a szövetkezetek szervezése. A demográfiai robbanás ellenére (a lakosság alaposan megfiatalo­dott, lélekszáma pedig több, mint a duplájára nőtt) tiszteletre méltó eredményeket értek el a közoktatás és az életszínvonal emelése terén. Következetesen elő­rehaladt a politikai intézményesítés folyamata is: a hajdani felszabadító mozgalom párttá szerveződött. Űj alkotmányt fogadtak el, amely már g szocialista irányzatú átalakulást állítja célként az észak-afrikai ország népe elé. A belpolitikai vívmányok mellett Algéria széles­körű tekintélyt szerzett az elmúlt évtizedekben kül­politikai vonalvezetésével, haladó antiimperialista po­litikai irányvonalával. Algír napjankban is támogatja a gyarmatosításellenes erőket — elsősorban persze a fekete kontinensen —, emellett megbecsült tagja az el nem kötelezettek mozgalmának, s jó, folyamatosan bővülő kapcsolatrendszert épített ki a szocialista or­szágokkal, köztük hazánkkal is. Nemzeti ünnepén őszinte tisztelettel és rokon- szenvvel köszöntjük a baráti Algéria népét. Grenada Folytatódik az ellenállás Az Egyesült Államok gre- nadai nagykövete arról tájé­koztatta Kuba grenadai nagy­követét, hogy az amerikai in­váziós erők 59 fogságba esett kubai sebesültet részesítenek orvosi ellátásban. Az el­esett kubaiak számát Wa­shington meg nem közölte. A fogságban lévő többi kubai hazaszállítását az Egyesült Államok attól teszi függővé, hogy mikor szűnik meg tel­jesen az ellenállás Grenadá- ban. Az amerika_i inváziós erők valószínűleg hosszú meg­szállásra rendezkednek be Grenadában. hogy hatalomra tudjanak segíteni egy báb­kormányt — jelentette ki va­sárnap este Havannában Ri­cardo Alarcon kubai külügy­miniszter-helyettes. Az Egyesült Államok és a Grenada elleni invázióban jelképesen részt vevő kelet­karibi országok, valamint Jamaica és Barbados képvi­selői szombat óta tanácsko­zást folytatnak a barbadosi fővárosban az új grenadai „kormány” létrehozásáról. A tanácskozáson Joseph Metcalf altengernagy. az. inváziós erők főparancsnoka kijelen­tette, hogy az ellenállás mi­att az amerikai katonai ala­kulatok jelenléte Grenadában „elhúzódik”. A Grenadából érkező hírek tanúsága szerint a szigetor­szág védői a partizahharc módszerével folytatják a harcot az amerikai és a Karib-térségbeli inváziós erők ellen. A támadók vesz­teségei növekednek: a Penta­gon által is megerősített ada­tók szerint vasárnap estig a szigeten folyó harcokban 16 amerikai katona Vesztette éle­tet. 77 megsebesült, három pedig eltűnt. Az intervencióban részt ve­vő amerikai fegyveres erők létszáma — azt a katonai személyzetet is beszámítva, amely a szigetország partjai mentén cirkáló hadihajókon tartózkodik — immár eléri a 17 ezer főt. Ez azt jelenti, hogy hét grenadai állampol­gárra egy amerikai katona jut. Vasárnaptól Grenadán a megszállók este .nyolc órától reggel öt óráig terjedő kijá­rási tilalmat rendeltek él. Hírügynökségek a Pentagon szóvivőjének közlésére hivat­kozva azt jelentették, hogy egy amerikai osztagnak sike­rült elfogni Hudson Austin tábornokot, az október 19-i államcsíny irányítóját. Mint ismeretes, Washington az államcsínyt is ürügyként használta fel a sziget elleni támadásra. Az NBC amerikai televí­ziós hálózat vasárnap közölt értesülése szerint a Grenadán tartózkodó amerikai inváziós erők csak akkor távoznak a szigetről, ha Washington le­hetőséget kap egy katonai tá­maszpont építésére. Az első részeredmények ta­núsága szerint a Polgári Ra­dikális Unió szerepelt a leg­jobban a vasárnap Argentí­nában tartott általános vá­lasztásokon. A hétfő hajnalig megszámlált szavazatokból a Polgári Radikális Unióra 44 millió (55 százalék), a Juszt! - cialista pártra (peronisták) pedig 2.8 millió szavazat (37. százalék) esett. A Polgári Radikális Unió vezetője, Raul Alfonsin a részeredmények ismertté vá­lása után kijelentette, hogy megalakítandó kormányának célja a demokrácia helyreállí­tása. Kilátásba helyezte, hogy Kínai—indiai A kínai hírügynökség delhi jelentéséből ítélve, csekély eredménnyel befejeződtek az indiai fővárosban a kínai— indiai tárgyalások. „Mind­két fél úgy véli, hogy a megbeszélések hasznosak vol­tak és előmozdították a to­vábbi tárgyalásokat” — kö­zölte az Üj Kína a vasárnap véget ért fordulóról. Megál­lapodtak abban, a tárgyalá­sok ötödik menetére jövőre, Pekingben kerül sor. Kína és India 1.981. decemberében kezdett megbeszéléseket meg­oldatlan határoroblémáiukról. valamint a kétoldalú együtt­működésről. A mostani for­kabinetjében más pártok kép­viselői is helyet kaphatnak, maid hangsúlyozta, hogy a felhalmozódott problémák megoldása rendkívüli erőfe­szítéseket igényel. Megígérte, hogy .megalakítandó kormá­nya szavatolja a szakszerveze­tek szabad műkődéit, meg­változtatja a gazdasági politi­kát és növeli a lakosság vá­sárlóerejét. A dél-amerikai országban 1973-ban tartottak utoljára választásokat, de az eredmé­nyeket a hadsereg semmisnek nyilvánította és átvette a ha­talmat. tárgyalások dulóban — Delhiben — ezekhez csatlakozott a köl­csönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdések megvitatása is. Valamelyes előmenetel mu­tatkozik a két ország gazda­sági, kereskedelmi, kultu­rális és tudományos-műszaki együttműködésében. Kína és India 1962-ben rö­vid határháborút vívott egy­mással, s Kína stratégiailag fontos területeket szállt meg. A két ország ezután csak 1976-ban újította fel diplo­máciai kapcsolatait, nagykö­veti szintéi. Részvéttávirat A törökországi településeket sújtott földrengés miatt Lázár György, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsá­nak elnöke táviratban fejezte ki részvétét Bülend Ulusu- nak, a Török Köztársaság elnökének. Letartóztatások Egyiptomban Finommschanihai Vállalat 4. sz. gyára, Esztergom-Kertváros feliiéícire km — kiemelt munkaterületre — külön bérezéssel: — esztergályos, — lemezlakatos, — asztalos, — elektromos-szerelő szakmunkásokat, — targoncavezetőt és — raktárost, továbbá nem fizikai területre: — gyártáselökészítőt. Jelentkezni lehet: Esztergom-Kertváros, Felszabadulás út 5—7. sz., munkaügyi csoportnál. 9470 Segítsen nekünk ai híd ufó készlet összeállításában és megtalálja a keresett terméket az 1984. tavaszán nyíió Sztráda-Skála Áruházban! Kérjük írja meg, milyen cikkeket tartsunk ahhoz, hogy Ön is rendszeres vásárlónk legyen. Az ÖT VEN legjobb ötletet adónak kisebb értékű ajándék-, reklámtárgyakat sorsolunk ki, illetve a nyitás előtt ELŐVÁSÁRLÁSI lehetőséget biztosítunk. Beküldési határidő: 1983. NOVEMBER 15. Címünk: Tatabánya II., Erdész u. I. SZTRÁDA-SKÁLA Kereskedelmi Gazdasági Társaság 9733 EPFU — az építőipar és a lakosság szolgálatában — az Építőipari Szállítási Vállalat lábatlan! kirendeltsége vállalja az építőipar, a gyártó, készletező és forgalmazó vállalatok, szövetkezetek, intézmények, valamint > lakosság építőanyag-szállítási igényeinek korszerű szállítóeszközökkel történő gyors, pontos kiszolgálását Ügyfélszolgálat: munkanapokon 6—20 óráig, ÉPFU, 2541 Lábatlan, Rákóczi u. Telefon: 48. Telex: 22 5834 ____9885 É PÍTŐIPARI SZÁLLÍTÁSI VÁLLALAT ÉPFU lábatlani munkahelyre munkavállalókat keres tehergépkocsi-vezetői munkakörbe. (Szükség szerinti gyakorlat megszerzése vállalati költségen biztosított.) Bérezés és juttatás a kollektív szerződés szerint. Munkásszálló szükség szerint igénybe vehető. Jelenttezési lehetőség a lábatlan) kirendeltségen, munkanapokon 6—16 óráig. 9024 Az Al-Ahram című kairói újság hétfői jelentése szerint. Egyiptomban tizenhárom em­bert letartóztattak, további hármat pedig köröznek a kor­mány fegyveres megdöntését szolgáló szervezkedés vádjá­val. A vádhatóságok arról tájé­koztatnak, hogy a ..népi moz­galom’.’ elnevezésű csoport terrortámadásokra, politikai .gyilkosságokra és rablásokra, készült. A szökésben ,lévő há­rom ember között a bejelen­tés szerint két palesztin is van. A vádirat azt állítja, hogy a felgöngyölített csoportnak „palesztin és iráni szerveze­tekkel volt kapcsolata”. Választások Argentin rijan

Next

/
Thumbnails
Contents